X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22392
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko : mgr Małgorzata Gracz
Nauczany przedmiot : język angielski
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2011
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2014
Szkoła: Szkoła Podstawowa w Pszczółkach im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
Dyrektor szkoły: mgr Marzena Biernacka
Opiekun stażu : mgr Dagmara Gostkowska

Cele stażu:

1. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
3. Przedsięwzięcie zadań mających na celu doskonalenie metod dydaktycznych w nauczaniu języka angielskiego.
4. Doskonalenie własnych umiejętności.
5. Poszerzenie swojej wiedzy.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
I. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
1.Analiza dokumentacji:
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593) oraz ostatnich zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580
- śledzenie stron internetowych MEN (www.men.gov.pl)
- zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
2. Sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu
3. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
4. Sporządzenie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego

II. Nawiązanie współpracy oraz systematyczna współpraca z opiekunem stażu
1.Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły
4. Omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności i ewaluacji własnych zajęć
5. Wspólne opracowanie przedmiotowego systemu oceniania

III. Poszerzenie swoich umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnych oraz pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego
1.Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej
2. Uczestnictwo w warsztatach metodycznych, konferencjach i webinariach związanych z nauczanym przedmiotem.
3. Uczestnictwo w kursie kwalifikacyjnym z oligofrenopedagogiki

IV. Opracowywanie pomocy dydaktycznych
1. Przygotowywanie zbioru kart obrazkowych, plansz i plakatów

V. Poszerzenie swojej wiedzy i wdrażanie metod nauczania, ewaluacja ich skuteczności
1. Analiza literatury fachowej i czasopism związanych z nauczanym przedmiotem
2. Wdrażanie aktywnych metod nauczania oraz ewaluacja ich skuteczności
3. Spotkania zespołu samokształceniowego
4. Spotkania zespołu przedmiotowego

VI. Publikowanie własnych prac
1. Publikacja scenariuszy lekcji i planu rozwoju zawodowego

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

I. Poznanie potrzeb, zainteresowań, problemów i zagrożeń charakterystycznych dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Analiza Szkolnego Programu Profilaktyki
2. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
3.Udział w szkoleniach i szkoleniowych Radach Pedagogicznych poświęconych problemom społeczności szkolnej

II. Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych oraz mających problemy z nauką
1. Prowadzenie koła języka angielskiego dla klas II
2. Opracowanie właściwych form i aktywizujących metod pracy dostosowanych do potrzeb ucznia
3. Przygotowywanie uczniów do konkursów wewnątrzszkolnych
4. Przygotowywanie gazetek ściennych i kart obrazkowych
5.Uwzględnienie możliwości uczniów zdolnych i mających problemy w nauce w przedmiotowym systemie oceniania
6.Nauczanie indywidualne z języka angielskiego
7. Zajęcia dodatkowe dla uczniów mających problemy z nauką
8.Prowadzenie zajęć mających na celu realizację projektu Comenius

III. Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów uczniów
1.Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami

IV. Poznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów w celu udzielenia pomocy uczniom potrzebującym
1.Obserwacja, rozmowy z wychowawcami, rozmowy z uczniami w celu udzielenia im pomocy

V. Współpraca z gronem pedagogicznym
2.Nawiązanie współpracy z nauczycielami z innych placówek (Sobowidz)
3. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

I. Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komputerowej do czynności związanych
z odbywaniem stażu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
i w pracy z uczniami
1. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem telewizji, odtwarzacza płyt CD i tablicy multimedialnej
2. Zdobywanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez internet (portale poświęcone awansowi)
3. Poznawanie przepisów prawa oświatowego poprzez internet
4. Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
5. Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych
6. Udział w szkoleniach przez internet (www.macmillan.pl)

II. Wykorzystywanie komputera i internetu w pracy z uczniami
1. Samodzielne tworzenie dyplomów na konkursy przedmiotowe
2. Propagowanie wśród uczniów portali edukacyjnych
3. Przygotowywanie materiałów na gazetki ścienne
4. Tworzenie sprawdzianów, testów, kartkówek, materiałów dodatkowych oraz wszelkich dokumentów
szkolnych (sprawozdania, wnioski itp.) przy użyciu edytora tekstów
5. Wykorzystywanie na lekcjach scenariuszy i materiałów do nauki języka angielskiego dostępnych w internecie na portalach edukacyjnych z zakresu metodyki i pedagogiki (www.e-angielski.com)

III. Doskonalenie obsługi komputera
1. Własne doskonalenie obsługi komputera

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

I. Analiza fachowej literatury poświęconej rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i edukacyjnych
1.Czytanie czasopism, książek poświęconych problemom wychowawczym i edukacyjnym

II. Stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce
1. Udział w pracach zespołów wychowawczych, omawianie problemów edukacyjnych uczniów i proponowanie środków naprawczych
2. Modyfikacja warsztatu poprzez zastosowanie (dzięki zdobytej na dany temat wiedzy) właściwych metod pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych:(praca z uczniem mającym kłopoty w nauce i uczniem zdolnym)
3.Wdrażanie metod aktywizujących

III. Zastosowanie zdobytej wiedzy w swym warsztacie pracy do rozwiązywania problemów wychowawczych
1. Zgłaszanie zaobserwowanego negatywnego zjawiska pedagogowi szkolnemu lub wychowawcy klasy

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbył staż.

I. Systematyczne analizowanie aktów prawnych
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz ustawa z 19 sierpnia 2011 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw nr205, poz.1212
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)
3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 sierpnia 2011r.zmieniajace rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2011 nr 179, poz.1063)
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2011 o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 2011 nr 191, poz.1134)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593) oraz ostatnich zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

II. Dalsze poznawanie zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły poprzez analizę przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej
1. Analiza następujących dokumentów:
- Statut Szkoły
-Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Program Wychowawczy
- Szkolny Program Profilaktyki Szkoły
- Plan Pracy Szkoły

III. Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego
1. Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku zawodowego, napisanie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego i przygotowywania się do rozmowy z komisją egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
3. Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej, zespołów samokształceniowych i przedmiotowych

Podpis opiekuna stażu Podpis nauczyciela odbywającego staż

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.