X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21700
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Pani .................

wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Placówka:..................
Data rozpoczęcia stażu : .................
Data zakończenia stażu : ................
Nieobecności trwające dłużej niż 30 dni:
........................................
Imię i nazwisko opiekuna stażu : ...................

Pani ...........prawidłowo, zgodnie z przepisami prawa oraz realnymi możliwościami, zaplanowała swoją ścieżkę rozwoju zawodowego i umiejętnie ją realizowała. Wywiązywała się z powinności nauczyciela kontraktowego.
Brała udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
Aktywnie uczestniczyła w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Korzystała
z wewnątrzszkolnych form doskonalenia zawodowego: szkoleń, warsztatów, lekcji otwartych:
• „Autorski program nauczania a nowa podstawa programowa”
• „Kompetencje kuratora zawodowego i społecznego”
• „Aktywne metody nauczania”
• „ Geteway award in Poland”
• „Kryteria oceny pracy- obowiązki i odpowiedzialność prawna nauczyciela”
• „Wykorzystanie pomocy dydaktycznych M. Montessori”
• otwarte zajęcia logopedyczne na temat jesiennych dźwięków
• zajęcia praktyczne prowadzone przez opiekuna stażu w ramach projektu Unijnego
„ Owoce w szkole.”
• zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli z zakresu prowadzenia edukacji przyrodniczej, zorganizowane w muzeum zamkowym w Kwidzynie pn. „Przyroda Polski Północnej”
Zaplanowała i zrealizowała otwarte zajęcia zintegrowane na temat „ Już późna jesień” dla nauczycieli, zajęcia otwarte dla rodzica z uczniem, z którym prowadziła nauczanie indywidualne oraz zajęcia otwarte dla rodziców prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
Bezbłędnie i terminowo prowadziła dokumentację obowiązującą w Szkole Podstawowej Specjalnej, Szkole Przysposabiającej do Pracy, dla uczniów objętych nauczaniem indywidualnym oraz wczesnym wspomaganiem. Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne konstruowała w oparciu o orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz diagnozę i obserwację ucznia, wywiad z rodzicami, a także konsultacje z innymi nauczycielami. Wykorzystywała narzędzi badawczych PAC 1, PAC 2 wg Gunzburga, kwestionariusz Iwony Rokicińskiej. Współpracowała z kuratorami społecznymi i sądowymi pisząc opinie o uczniach i poprzez informowanie o postępach w nauce i ich zachowaniu uczniów.
Jako wychowawca klasy koordynowała pracę zespołu oddziałowego oraz jako członek angażowała się w działania innych zespołów oddziałowych. Systematycznie kontaktowała się z pozostałymi członkami grona pedagogicznego, pracownikami niepedagogicznymi (pielęgniarka, pomoce nauczyciela) w celu rozwiązywania pojawiających się trudności.
Była członkiem zespołów zadaniowych:
• ewaluacyjnego do spraw podnoszenia efektywności kształcenia, w ramach jego pracy opracowała kryteria oceniania, karty obserwacji, test diagnozujący umiejętności uczniów w klasie trzeciej szkoły podstawowej
• do realizacji ewaluacji wewnętrznej
Z inną nauczycielką prowadziła ...... Drużynę Harcerską Nieprzetartego Szlaku działającą przy Komendzie Hufca ZHP w ........., dając uczniom możliwość poznawania ciekawych, aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego (zbiórki, biwaki, rajdy) oraz uczestniczenia w życiu społeczności zrzeszającej dzieci i młodzież
z innych placówek. Jako opiekun koła teatrzykowego przygotowywała uczniów w młodszym wieku szkolnym do licznych występów artystycznych, uświetniających różne uroczystości szkolne. Umożliwia wychowanką realizowanie się poprzez ruch, muzykę i śpiew będąc organizatorem koła muzyczno- ruchowego.
Rozpoczęła realizację programu profilaktycznego „ Nie pal przy mnie proszę”, stworzonego przez specjalistów Sanepidu, który wspomaga nauczanie sposobów prowadzenia zdrowego stylu życia i poznawania konsekwencji palenia tytoniu. Uczestniczyła z uczniami
w cyklicznych zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” w Miłosnej. Angażowała się w zbiórkę makulatury pod hasłem „Podaruj gazecie jej siódme życie” oraz akcję „Sprzątanie Świata”. Podczas nich dzieci i młodzież pogłębiały wiedzę na temat ochrony środowiska i segregacji odpadów, uczyły się wykorzystywania surowców wtórnych. Zaszczepiała wśród uczniów poczucie wrażliwości na krzywdę innych, poprzez zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych: w zbiórce nakrętek na sprzęt rehabilitacyjny, akcji „Góra Grosza”. Corocznie wspólnie z uczniami wykonywała prace sprzedawane na kiermaszach na cele WOŚP.
Prowadziła zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne pn. „Ćwiczę z mamą
i tatą” w ramach projektu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ”Uwierz w siebie - zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Powiatu ................".
Organizowała i współorganizowała uroczystości i imprezy szkolne zgodnie z zaplanowanym kalendarzem na dany rok szkolny, w które z powodzeniem angażowała uczniów na różnych poziomach edukacyjnych:
• występ artystyczny z okazji ślubowania uczniów klasy pierwszych
• przedstawienie „Pinokio” z autorskim scenariuszem z okazji Dnia Edukacji Narodowej
• „Spotkanie opłatkowe” dla uczniów zespołów edukacyjno- terapeutycznych
z występem artystycznym
• występ artystyczny pt. Łąka dla mamy i taty” z okazji Dnia Matki
• konkurs plastyczny pt. „ Rodzice w moich oczach”.
• wycieczka do ZOO w Gdańsku Oliwie w ramach Dnia Turystyki Szkolnej
• zabawa andrzejkową z wróżbami w dyskotece „Music”
• Jasełka Bożonarodzeniowe
• powitanie wiosny
• „Święto pieczonego ziemniaka”
• występ artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej pt. „ Długa przerwa.”
• harcerskie „ Mikołajki” dla członków Komendy Hufca ZHP w Kwidzynie na terenie Ośrodka (biwak z noclegiem)
• harcersko- zuchowy bal karnawałowy dla członków Komendy Hufca ZHP
w Kwidzynie na terenie Ośrodka (biwak z noclegiem)
Nagrody rzeczowe przeznaczone dla laureatów konkursu, , stroje do występów artystycznych pochodziły od sponsorów, osób prywatnych i firm, z którymi Pani ...... nawiązała współpracę.
Przygotowała uczniów do udziału w szkolnym konkursie recytatorskim: „Jeden dzień w roku”.
Starała się budować pozytywne relacje z rodzicami, poprzez przekazywanie pozytywnych spostrzeżeń na temat postępów dziecka, a w przypadku wystąpienia sytuacji problemowych, wspólne szukanie rozwiązań oraz angażowanie w życie klasy i szkoły.
Uwzględniając w pracy potrzeby uczniów i częste problemy materialne ich rodziców, pozyskiwała pomoc materialną w postaci odzieży, artykułów biurowych, słodyczy, współpracowała z pracownikami Miejskich lub Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.
Przez cały okres stażu Pani...... pogłębiała wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie „wczesnego wspomagania małego dziecka” na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim. Uwzględniając potrzeby wychowanków, rodziców oraz placówki, wybrała z dostępnej oferty następujące szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje:
• szkolenie „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”- I i II stopień
• warsztaty przygotowujące do realizacji zajęć wychowawczo- profilaktycznych
„ Spójrz inaczej” oraz „ Spójrz inaczej na agresję” dla klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum
• szkolenie na temat alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych II stopnia i szkolenie superwizyjne prowadzone przez neurologopedę dr Magdalenę Grycman
• szkolenie „Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”
• warsztaty nt. „Uczeń niepełnosprawny w szkole”
• szkolenie „Narzędzia diagnozy psychologiczno- pedagogicznej dla szkolnych specjalistów”
• szkolenie nt. „Ocenianie kształtujące”
• warsztaty z edukacji przedszkolnej dotyczące: zabaw tropiących w przedszkolu, zabaw badawczych, gier i zabaw ruchowych oraz katalogu wartości przedszkolaka
• szkolenie „Zasayd tworzenia testu sprawności fizycznej”
• szkolenie „Warsztat pracy młodego nauczyciela”
• warsztaty „Praca z uczniem trudnym i wymagającym”
• konferencja „Dysleksja na przedmiotach humanistycznych”
• wykład „Dyscyplina w klasie”
• wykład „Zachowania niepożądane występujące wśród dzieci i młodzieży”
Wiedzę zdobytą podczas studiów, kursów, szkoleń utrwalała i pogłębiała poprzez czytanie literatury, artykułów fachowych. W tekstach specjalistów szukała również rozwiązań problemów wychowawczych, opiekuńczych, a także pomysłów na ćwiczenia, zadania, zabawy. Inspiracje, kreatywność oraz umiejętności z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej nauczycielki skutkowały tworzeniem, gromadzeniem przez nią dostosowanych do potrzeb, możliwości uczniów środków dydaktycznych.
W działaniach podejmowanych przez Panią ...... widoczna jest wiedza, umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, dokumentami wewnątrzszkolnymi.
Na podstawie własnej obserwacji i po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzam, że Pani ...... zrealizowała wymagania kwalifikacyjne związane z ubieganiem się
o stopień nauczyciela kontraktowego. Proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

........................................
Opiekun stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.