X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22382
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko stażysty: mgr Katarzyna Czyżyk
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344
im. Powstania Warszawskiego w Warszawie
Nauczany przedmiot: nauczyciel – wychowawca świetlicy szkolnej
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Czas trwania stażu: 01.09.2012 – 31.05.2015 (2 lata 9 miesięcy)
Imię nazwisko opiekuna stażu: mgr Krystyna Kowalczyk
Dyrektor szkoły: mgr Danuta Nowakowska
Podstawa prawna: 9c ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zmianami),
Rozporządzenie MENiS z dn. 1 grudnia 2004r. (Dz. U. nr 260 poz. 2593 z późn. zmianami).

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego.
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWAULACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH - § 7 UST. 2 PKT 1 .

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin
1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu • Wniosek o rozpoczęcie stażu. IX 2012 r.
2. Współpraca z opiekunem stażu. • Ustalenie zasad współpracy.
• Zawarcie kontraktu.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• Omówienie obserwowanych i prowadzonych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych oraz obserwowanych zajęć.
• Konsultacje, rozmowy indywidualne z opiekunem. IX 2012 r.

cały staż
2. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia. • Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.
• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej.
• Udział w różnego rodzaju kursach, seminariach, szkoleniach i warsztatach.
• Udział w pracach Zespołu Samokształceniowego Świetlicy.
• Aktywna współpraca z zespołem wychowawczym świetlicy cały staż
3. Wzbogacanie warsztatu pracy. • Tworzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.
• Tworzenie własnej biblioteczki metodycznej.
• Dbanie o estetykę świetlicy, tworzenie dekoracji.
• Organizowanie i prowadzenie konkursów i imprez świetlicowych.
• Udział w konkursach szkolnych, pozaszkolnych.
• Opracowanie regulaminu świetlicy.
• Opracowanie systemu kar i nagród obowiązujących
w świetlicy. cały staż
4. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej. • Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Współudział w tworzeniu rocznych planów świetlicy szkolnej.
• Opracowanie własnych miesięcznych planów pracy świetlicy szkolnej.
• Przygotowanie i opracowanie regulaminów konkursów.
• Opracowanie konspektów zajęć tematycznych.
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie
z obowiązującymi przepisami. IX 2012 r.
cały staż
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. • Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, notatek, innych ważnych dokumentów, zdjęć, pomocy dydaktycznych itp.
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. cały staż

V 2015 r.

UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
I CYWILIZACYJNYCH - § 7 UST. 2 PKT 2.

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin
1. Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów. • Zdobywanie informacji na temat rozwoju dzieci, ich potrzeb oraz środowiska, w którym żyją.
• Systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi w szkole.
• Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą dzieci integracyjnych, uwzględnianie zaleceń PPP w pracy pedagogicznej.
• Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych.
• Indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami.
• Prowadzenie zajęć dostosowanych do potrzeb
i możliwości dzieci (tematyka, czas, metody).
• Uwzględnienie potrzeb dzieci w aranżacji wnętrza świetlicy szkolnej. cały staż
2. Uwzględnianie w pracy współczesnych problemów społeczno – cywilizacyjnych oraz problemów środowiska lokalnego • Prowadzenie zajęć na ważne tematy społeczno – cywilizacyjne.
• Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę lub działającymi na rzecz środowiska lokalnego.
• Zapoznawanie dzieci z różnymi akcjami na rzecz środowiska i zachęcanie do uczestnictwa w nich.
• Przygotowywanie dzieci do pozaszkolnych konkursów.
• Zorganizowanie konkursów promujących najbliższą okolicę np.
* „Warszawa moje miasto”– konkurs fotograficzny.
• Organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej, prozdrowotnej np.
* „Dzień Ziemi”, „Jem zdrowo czyli kolorowo”.
• Promowanie osiągnięć, które dzieci zdobyły poza szkołą.
• Promocja działalności szkoły podczas otwartych na społeczną działalność imprez ogólnoszkolnych. cały staż

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
I KOMUNIKACYJNEJ - § 7 UST. 2 PKT 3.

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. • Wykonywanie pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera.
• Opracowywanie dokumentów, scenariuszy zajęć przy pomocy komputera.
• Korzystanie ze środków multimedialnych podczas prowadzenia zajęć.
• Tworzenie dekoracji. cały staż
2. Korzystanie z Internetu. • Pozyskiwanie informacji zawartych na stronach internetowych i wykorzystywanie ich w pracy.
• Aktualizacja szkolnej strony internetowej – wiadomości dotyczące prowadzonej przeze mnie grupy świetlicowej. cały staż
3. Wykorzystanie Internetu do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. • Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego nauczycieli przez Internet (portale poświęcone awansowi).
• Konsultowanie się z innymi nauczycielami przez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
• Stworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych. cały staż

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ - § 7 UST. 2 PKT 4.

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. • Samokształcenie – zapoznanie się z propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
• Udział w kursach, warsztatach i innych formach kształcenia służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz postępowania w sprawach nieletnich. cały staż
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych
i opiekuńczych. • Skoordynowanie własnych działań edukacyjnych i wychowawczych z innymi osobami zaangażowanymi w te działania (nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, specjalistami).
• Udział w Radach Pedagogicznych.
• Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej, materialnej
i zdrowotnej uczniów.
• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych.
• Udział w spotkaniach Zespołu Wychowawców Świetlicy.
• Pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji
i wyrównywaniu braków edukacyjnych.
• Realizowanie zadań zapisanych w planie wychowawczym szkoły. cały staż

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ - § 7 UST. 2 PKT 5.

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin
1.

Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

• Analiza przepisów prawnych:
* Ustawa o systemie oświaty;
* Karta Nauczyciela;
* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. cały staż
2.
Rozszerzanie wiedzy dotyczącej prawa oświatowego.
. • Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego oraz poprzez wymianę wiadomości z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
• Udział w szkoleniach, radach pedagogicznych podejmujących w/w temat.
• Gromadzenie własnych zasobów tekstów o prawie oświatowym w formie pisemnej i elektronicznej.

Warszawa 03.09.2012 r. Plan sporządziła: mgr Katarzyna Czyżyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.