X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22383
Przesłano:

Sprawozdanie roczne z realizacji planu rozwoju zawodowego

SPRAWOZADNIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
Katarzyny Czyżyk – nauczyciela kontraktowego
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344
im. Powstania Warszawskiego
w Warszawie
za okres od 01. 09. 2012 do 28. 06. 2013
Staż na nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu (IX ).

2. Współpraca z opiekunem stażu:
• Ustalenie zasad współpracy (IX).
• Zawarcie kontraktu (IX).
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• Omówienie obserwowanych i prowadzonych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych oraz obserwowanych zajęć.
• Konsultacje, rozmowy indywidualne z opiekunem.

3. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia:
● Udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej- „Odpowiedzialność prawna nauczycieli,
rodziców i uczniów a bezpieczeństwo uczniów w szkole” (19. XI.).
● Udział w szkoleniu „Dziecko z cukrzycą w placówce szkolnej”
zorganizowanym przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie (24.X).
• Udział w szkoleniu „Innowacyjne metody pracy z uczniem w świetlicy szkolnej” (12.I).
• Udział w szkoleniu „Sztuka ozdabiania przedmiotów (decupage)” (25.III).
• Udział w warsztatach metodycznych „Od piłeczki do sceny – czyli jak dogonić własny sukces. Wprowadzenie do pedagogiki cyrku” (6, 20. IV).
• Udział w szkoleniu „Ewaluacja wewnętrzna w szkole. Klasy 1-3”. (15.IV).
• Udział w pracach Zespołu Samokształceniowego Świetlicy.

4. Wzbogacanie warsztatu pracy.
• Tworzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.
• Dbanie o estetykę świetlicy, tworzenie dekoracji.
• Organizowanie i prowadzenie konkursów i imprez świetlicowych.
Konkurs wewnątrzszkolny adresowany do dzieci uczęszczających do świetlic kl. 0 – III:
„Warszawa moje miasto” (X 2012),
„W świecie baśni” (XI 2012),
„Czapki, maski, kotyliony” (I 2013).
„Mini Playback Show” (III 2013).
„Jem zdrowo – kolorowo” (V 2013) – konkurs dla rodziców i dzieci.
„Kolory tęczy” (VI 2013).
Zorganizowanie imprez integrujących społeczność świetlicy:
otrzęsiny kl. I „W bajkowym świecie” (4 X),
„Dzień Pluszowego Misia” (23 XI),
andrzejki (30 XI),
mikołajki (6 XII),
zajęcia otwarte dla rodziców „Dzień Rodzinki” (13 XII),
„Bal Karnawałowy” (22 I),
Mini Playback Show (III 2013),
świąteczny poczęstunek w sali (III 2013),
Dzień Dziecka (VI 2013).

• Udział w konkursach szkolnych, pozaszkolnych.
Udział w różnorodnych konkursach świetlicowych –
„Świat smoków i dinozaurów”(X 2012),
„Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa” (XII 2012),
„Laurka na Dzień Babci i Dziadka” (I 2013),
„Bukiet kwiatów dla Pani Zimy” (I 2013).
„Kartka wielkanocna” (III 2013).
„Bohater książkowy” (IV 2013).

Pozaszkolny konkurs zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 31 ul. Kobiałka 49
dla dzielnicy Białołęka na „Najpiękniejszą choinkę bożonarodzeniową”(XII 2012). Zdobycie nagród i wyróżnień w wyżej wymienionym konkursie – zajęcie premiowanych miejsc z kl. I – 4 uczniów, w tym 3 osoby, wykonały prace pod moim kierunkiem.
„Wokół bocianiego gniazda”- konkurs dzielnicowy zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 31 ul. Kobiałka 49 (III 2013).
Plastyczno – multimedialny konkurs „ Mój spacer po Warszawie – 2013 Rok Juliana
Tuwima”- zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie (IV
2013). Zdobycie nagród i wyróżnień w wyżej wymienionym konkursie.

• Opracowanie regulaminu świetlicy (IX).
• Opracowanie systemu kar i nagród obowiązujących w świetlicy (IX).

5. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego (IX).
• Współudział w tworzeniu rocznego planu pracy świetlicy szkolnej (IX).
• Opracowanie miesięcznego planu pracy świetlicy szkolnej (X, II, V).
• Opracowanie konspektów zajęć tematycznych.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu pracy świetlicy w sali kl. I za I semestr roku szkolnego 2012/13 (I).
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu pracy świetlicy w kl. I za II semestr roku szkolnego 2012/13 (VI).
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w I i II semestrze roku szkolnego 2012/13 (I, VI).
• Gromadzenie zaświadczeń, zdjęć, konspektów zajęć.

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów.
• Obserwacja grupy, jej potrzeb i oczekiwań.
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych.
• Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym (rozmowy wynikające z aktualnych potrzeb).
• Prowadzenie zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci.

2. Uwzględnianie w pracy współczesnych problemów społeczno – cywilizacyjnych oraz
problemów środowiska lokalnego.
• Prowadzenie zajęć na ważne tematy społeczno – cywilizacyjne.
• Pogadanki oraz rozmowy indywidualne na temat bezpieczeństwa w świetlicy, na terenie szkoły i poza nią.
• Rozwiązywanie trudnych sytuacji, wspólne rozwiązywanie konfliktów. Rozmowy na temat okazywania szacunku wobec siebie oraz drugiego człowieka.
• Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” - codzienne czytanie dzieciom opowiadań, wierszy, baśni i legend.
• Współpraca z Hospicjum dla dzieci w Warszawie (Obdarowanie personelu i podopiecznych hospicjum upominkami wykonanymi przez dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia XII).
• Współpraca z Hospicjum dla dzieci – obdarowanie dzieci i personelu hospicjum wielkanocnymi podarunkami. (III)
• Współorganizacja kiermaszu wielkanocnego, z którego dochód przeznaczony został na rzecz Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Zebrana i przekazana kwota to 1500 zł. (III).
• Udział w Dniu Otwartym Szkoły – zorganizowanie stoiska „Samarama” – ozdabianie, malowanie ramek na zdjęcia – dochód ze sprzedaży ramek (196 zł) przekazany na leczenie chorego ucznia z naszej szkoły (V)
• Przygotowywanie dzieci do pozaszkolnych konkursów:
na „Najpiękniejszą choinkę bożonarodzeniową” (XII), „Wokół bocianiego gniazda”(III) zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 31 w Warszawie (XII);
Plastyczno – multimedialny konkurs „ Mój spacer po Warszawie – 2013 Rok Juliana
Tuwima”- zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie (IV).
• Wyjazd z dziećmi do Szkoły Podstawowej nr 31 w Warszawie po odbiór nagród i wyróżnień zdobytych w dzielnicowym konkursie bożonarodzeniowym (20. XII).
• Wycieczka do biblioteki Nautilus na koncert instrumentów – „Muzyczne przygotowanie do wakacji” (VI).
• Prowadzenie zajęć w oparciu o bloki tematyczne promujące zdrowy styl życia :
„W zdrowym ciele, zdrowy duch” – „Ruch to zdrowie”, „Jem zdrowo czyli kolorowo” (V) , promujące ekologię: „Dzień Ziemi – Ekologia” (IV).
• Zorganizowanie konkursu promującego środowisko lokalne:
Konkurs fotograficzny - „Warszawa moje miasto” (IX).
• Zorganizowanie konkursu promującego zdrowe nawyki żywieniowe: „Jem zdrowo – kolorowo”.(V)

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
• Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego.
• Opracowanie planu rozwoju, sprawozdania, konspektów zajęć.
• Opracowanie materiałów do strony internetowej świetlicy kl. „I”.
• Opracowanie materiałów i obróbka fotografii do Kroniki Świetlicy Klas „I”.

2. Korzystanie z Internetu.
• Wykorzystywanie publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
i poświęconych awansowi zawodowemu: www.literka.pl, www.edux.pl.
• Opracowanie materiałów na potrzeby własne.

§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych:
• Studiowanie literatury fachowej z w/w dziedzin wspomagającej pracę wychowawcy świetlicy.
• Udział w szkoleniu „Odpowiedzialność prawna nauczycieli, rodziców i uczniów a bezpieczeństwo uczniów w szkole” (19. XI.).
• Udział w szkoleniu „Innowacyjne metody pracy z uczniem w świetlicy szkolnej” (12.I).

1. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
• Udział w Radach Pedagogicznych.
• Zorganizowanie zebrania z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy dotyczącego zasad funkcjonowania świetlicy (10.IX)
• Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej uczniów.
• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych.
• Udział w spotkaniach Zespołu Wychowawców Świetlicy (IX, XII, V, VI).
• Pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu braków edukacyjnych.
• Realizowanie zadań zapisanych w planie wychowawczym szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego : Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty.
• Analizowanie dokumentów prawa wewnątrzszkolnego (statut, WSO, plany, regulaminy, programy).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.