X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22362
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Joanna Pokładecka
nauczyciel języka angielskiego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Celem podstawowym niniejszego planu jest
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego
stopnia awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego


Rozpoczęcie stażu: 1 września 2012 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31 maja 2015 r.

Zagadnienia organizacyjne

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego,
złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2012r. Wniosek o rozpoczęcie stażu,
plan rozwoju zawodowego.
2. Wstępna ocena własnych umiejętności.

Analiza pracy zawodowej oraz zaplanowanie kolejnych działań w procesie kształcenia i wychowania wynikające z potrzeb szkoły i własnego rozwoju. Okres stażu. Plan rozwoju zawodowego.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju

Gromadzenie dokumentacji, praca nad osiągnięciem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Okres stażu.

Czerwiec 2015r.

Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały.

Sprawozdanie.
4. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Sporządzenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Czerwiec 2015r. Wniosek.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Zapoznanie się i analiza prawa oświatowego i dokumentacji szkoły. Okres stażu. Stosowanie się do zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

2. Udział w zewnątrzszkolnych i wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.

Udział w konferencjach metodycznych, seminariach, warsztatach, szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa, ODN w Poznaniu oraz inne instytucje wspomagające oświatę.

Współpraca z doradcą metodycznym.

Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych i pracach organów szkoły.

Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego.

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu. Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.

Potwierdzenie doradcy metodycznego.

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

Potwierdzenie przewodniczącego zespołu przedmiotowego, informacja w sprawozdaniu.

3. Doskonalenie warsztatu pracy.

Gromadzenie nowych pozycji książkowych oraz czasopism.

Przygotowanie materiałów na gazetki ścienne tematyczne związane z aktualnymi zagadnieniami podejmowanymi na zajęciach.

Przygotowanie środków dydaktycznych.
Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu. Lista zgromadzonych pozycji.

Zdjęcia sal lekcyjnych, informacja w sprawozdaniu.
4. Podnoszenie atrakcyjności prowadzonych zajęć poprzez poszukiwanie i wdrażanie nowych metod aktywizujących proces nauczania.
Systematyczne studiowanie literatury w zakresie dydaktyki i metodyki j. angielskiego

Poznanie nowych metod aktywizujących i stosowanie ich w pracy z uczniami. Okres stażu. Scenariusze lekcji, informacja w sprawozdaniu.
5. Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Różne formy pracy z uczniem zdolnym i słabym. Praca z uczniem słabym na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych. Praca z uczniem zdolnym, np. przygotowanie do konkursów.
Okres stażu. Dzienniki zajęć, notatki, informacja w sprawozdaniu.
6. Współpraca z rodzicami. Kontakt z rodzicami podczas zebrań i spotkań indywidualnych, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Okres stażu. Notatki w dzienniku, informacja w sprawozdaniu.
7. Opieka nad salami językowymi
Dbałość o wystrój i estetykę. Okres stażu. Zdjęcia sal lekcyjnych.
8. Poszerzanie bazy szkoły przez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.
Wykonanie pomocy dydaktycznych, pozyskanie programów multimedialnych, plansz informacyjnych oraz gier. Okres stażu. Zdjęcia, potwierdzenie Dyrektora Szkoły, informacja w sprawozdaniu

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Komputerowe opracowanie dokumentacji dotyczące awansu zawodowego.
Tworzenie wymaganej dokumentacji. Okres stażu. Dokumentacja stażu.
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu komputera.

Przygotowanie scenariuszy lekcji, planów, dyplomów, zaproszeń. Przygotowanie scenariuszy uroczystości szkolnych, audycji.
Okres stażu. Przykładowe scenariusze, dyplomy, itp.
3. Przygotowanie pomocy dydaktycznych przy użyciu komputera.

Przygotowanie materiałów na gazetki.
Opracowanie pomocy na zajęcia (karty pracy, zadania, krzyżówki, testy, sprawdziany).
Przygotowanie prezentacji multimedialnych.
Okres stażu. Przykładowe materiały, informacja w sprawozdaniu.
4. Doskonalenie znajomości programów komputerowych i wykorzystywanie Internetu jako źródła informacji.

Wyszukiwanie i weryfikacja programów edukacyjnych przydatnych do nauki języka angielskiego.

Korzystanie ze stron internetowych o tematyce pedagogicznej, gromadzenie informacji tematycznych.

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem Internetu.

Stworzenie wykazu stron przydatnych dla uczniów oraz dla nauczycieli
języka angielskiego.
Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu. Podanie przykładowych programów i stron internetowych, notatki, wydruki, informacja w sprawozdaniu.
5. Korzystanie z możliwości komunikacji, jaką daje współczesna technologia komunikacyjna.

Wykorzystanie poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonu.
do kontaktów z uczniami, rodzicami, innymi nauczycielami, wydawnictwami, organizatorami konkursów.
Okres stażu. Notatki, wydruki, informacja w sprawozdaniu.
6. Utworzenie katalogu dokumentacji dla klasy w formie elektronicznej.
Tworzenie dokumentów klasy w formie elektronicznej, aktualizacja bazy danych wychowawcy klasy.

Przygotowywanie pomocy do pracy z uczniami, kontaktów z rodzicami, tworzenie dokumentów szkolnych.
Okres stażu. Przykładowe dokumenty, informacja w sprawozdaniu.
7. Umożliwienie uczniom nawiązania kontaktu z rówieśnikami z zagranicy dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnej.
Nawiązanie współpracy ze szkołą z zagranicy. Okres stażu. Notatki, informacja w sprawozdaniu

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Dzielenie się wiedzą z Radą Pedagogiczną.

Opracowanie materiałów i przeprowadzenie szkolenia podczas spotkań Radzie Pedagogicznej.
Okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

2. Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami języka angielskiego.

Współpraca w zespole przedmiotowym, rozmowy, konsultacje, wspólne rozwiązywanie problemów.

Udostępnianie własnych środków dydaktycznych, opracowanych scenariuszy, materiałów, itp.
Okres stażu.

Okres stażu. Potwierdzenie przewodniczącego zespołu przedmiotowego, notatki.

Przykładowe materiały
3. Włączanie się w realizację zadań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
Prowadzenie lekcji otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. Okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, scenariusze lekcji.

4. Współpraca z innymi nauczycielami. Włączenie się w organizację imprez, wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych.
Okres stażu, wg przydziału Scenariusze.

5. Opublikowanie „Planu rozwoju zawodowego” Opublikowanie na portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju.
I rok stażu Publikacja w Internecie.

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Przygotowanie i wdrożenie programów Przygotowanie i realizacja działań na zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego.

Opracowanie i wdrożenie programu wychowawcy klasy w oparciu o program wychowawczy szkoły i program profilaktyki na okres 3 lat.
Okres stażu.

Okres stażu. Dzienniki zajęć, informacja w sprawozdaniu

Plany, informacja w sprawozdaniu

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Organizowanie konkursów szkolnych.

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów na poszczególnych etapach klasowych i szkolnych. Okres stażu. Sprawozdania, zdjęcia, dyplomy.
2. Przygotowanie uczniów do konkursów międzyszkolnych.

Wytypowanie uczniów do udziału, zgłoszenie, dostarczenie materiałów i pomoc w przygotowaniu do konkursów. Okres stażu. Sprawozdania, zdjęcia, dyplomy.
3. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
Pełnienie funkcji kierownika / opiekuna podczas wycieczek szkolnych o charakterze turystyczno-krajoznawczym lub edukacyjnym.
Okres stażu. Zdjęcia, informacja w sprawozdaniu.
4. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury.
wyjścia do kina i teatru, na wystawy itp. Okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, zdjęcia.

5. Współorganizowanie imprez szkolnych.
Przygotowanie materiałów, scenariuszy, wystaw, dekoracji.
Okres stażu. Scenariusze, zdjęcia.
6. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat kultury krajów anglojęzycznych oraz popularyzacja nauki języka angielskiego. Organizacja i współorganizacja konkursów szkolnych, prezentowanie informacji i filmów dotyczących kultury krajów anglojęzycznych.
Okres stażu. Zdjęcia, sprawozdanie, dyplomy.

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Współpraca z instytucjami kulturalnymi.
Uczestnictwo uczniów w wycieczkach, wystawach, pokazach. Okres stażu. Zdjęcia, informacja w sprawozdaniu.
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
Współorganizowanie imprez szkolnych, audycji. Okres stażu. Zdjęcia, informacja w sprawozdaniu.
3. Współpraca z Pedagogiem Szkolnym.

Konsultacje w celu rozwiązywania problemów wychowawczych. Okres stażu. Notatki, potwierdzenie Pedagoga Szkolnego, informacja w sprawozdaniu.

4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Dostosowanie wymagań do orzeczeń poradni.
Udzielanie pomocy w sposób zalecany przez psychologów i pedagogów. Okres stażu. Notatki, informacja w sprawozdaniu.
5. Współpraca z higienistką szkolną. Propagowanie zdrowego stylu życia, konsultacje dotyczące stanu zdrowia poszczególnych uczniów.
Okres stażu. Informacja w sprawozdaniu
6. Współpraca z biblioteką szkolną Zachęcanie uczniów do czytania książek, poszerzania wiedzy dzięki literaturze, wykorzystywanie zasobów biblioteki w czasie zajęć.

Poszerzanie własnej wiedzy dzięki zasobom biblioteki.
Okres stażu.

Okres stażu. Informacja w sprawozdaniu

Informacja w sprawozdaniu
5. Współpraca z rodzicami.

Zebrania, rozmowy indywidualne wspólne rozwiązywanie problemów, pedagogizacja rodziców.
Okres stażu. Notatki, informacja w sprawozdaniu.
6. Współpraca z wydawnictwami Kontakt z wydawnictwami, pozyskiwanie materiałów dodatkowych, pomocy dydaktycznych i nagród dla uczniów.
Okres stażu. Notatki, potwierdzenia, informacja w sprawozdaniu.

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Uważna obserwacja uczniów, poznanie środowiska domowego wychowanków, rozmowa z uczniami i rodzicami, konsultacje z pedagogiem szkolnym, analiza opinii z poradni psychologiczno- pedagogicznej.
Okres stażu. Dołączony opis i analiza dwóch przypadków.

Nauczyciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.