X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22312
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

mgr Marlena Stefaniuk, nauczyciel logopeda
data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013
data zakończenia stażu: 31.05.2014

Poznanie procedury awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego (ustawa, rozporządzenia)

• Śledzenie informacji w Internecie
i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie
i awansowi nauczyciela

• Napisanie planu rozwoju zawodowego ● Rejestr przeanalizowanych
przepisów:
- Rozporządzenie MEN z dnia 1marca 2013r.
w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 393)
- Ustawa z dnia
7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 329,
z późn. zm.)
- Ustawa z 26 styczni 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r.poz 674, z późn. zm.)

● Zestawienie przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji

● Bibliografia literatury pedagogicznej i logopedycznej

● Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego IX 2013 r.

IX 2013 r.

IX 2013 r.
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu • Określenie zakresu obowiązków stażysty

• Określenie zakresu obowiązków opiekuna stażu

• Omówienie i ustalenie przebiegu stażu

• Omówienie treści zawartych
w planie rozwoju zawodowego

• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu ● Umowa
o wzajemnej współpracy między nauczycielem
a nauczycielem opiekunem – kontrakt pomiędzy opiekunem stażu
a stażystą IX 2013 r.
oraz na bieżąco

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 MARCA 2013 r.

§6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji, zadań, zasad funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż

Poznanie organizacji, zadań
i zasad funkcjonowania placówki • Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły, np.: Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyczny ● Potwierdzenie opiekuna stażu

● Przestrzeganie przepisów regulujących pracę szkoły IX-X 2013r.
oraz na bieżąco
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji
w szkole • Zapoznanie się z rodzajem
oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dzienniki zajęć specjalistycznych, protokoły Rady Pedagogicznej, karty diagnoz specjalistycznych – uczniów z opiniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Plany Działań Wspierających

• Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej

● Przestrzeganie obowiązujących zasad prowadzenia dokumentacji

IX 2013 r.
Dokumentowanie
realizacji Planu Rozwoju Zawodowego • Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, programów, konspektów, zdjęć, płyt DVD itp. ● Teczka stażysty Okres stażu
Sporządzenie sprawozdania
z przebiegu stażu
i przedłożenie
go Dyrektorowi Zespołu Szkół
w Łomazach

• Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian
i modyfikacji planu rozwoju ● Sprawozdanie
z realizacji całego stażu VI 2014 r.

§6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Dodatkowe
zadania nauczyciela stażysty
• Samokształcenie, zapoznawanie się z nowościami wydawniczymi

• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, logopedycznej

• Stosowanie nowoczesnych metod nauczania - wykorzystanie
na zajęciach metod audiowizualnych, metody aktywizujące

• Aktywne uczestniczenie
w szkoleniach Rady Pedagogicznej

• Udział w kursach, szkoleniach
i konferencjach poszerzających warsztat logopedyczny

• Kontynuacja studiów podyplomowych z zakresu Wychowania Przedszkolnego ● Spis literatury metodyczno – pedagogicznej – dziennik lektur

● Lista obecności na Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół
w Łomazach

● Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów

● Dyplom ukończenia studiów podyplomowych Okres stażu

Okres stażu

II 2014 r.
Organizacja własnego warsztatu pracy

Prowadzenie zajęć • Opracowanie scenariuszy zajęć

• Stosowanie nowoczesnych metod nauczania – wykorzystanie
na zajęciach metod audiowizualnych, metody aktywizujące

• Stała współpraca ze specjalistami Zespołu Szkół w Łomazach -pedagogiem, psychologiem, pedagogami specjalnymi ● Scenariusze zajęć

● Karty obserwacji


● Ulotka informacyjna
na temat metod aktywizujących

Okres stażu
XI 2013 r.

Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej
w pracy pedagogicznej • Korzystanie z programów komputerowych, multimedialnych
i Internetu, np.: Microsoft Word, Microsoft Publisher, Microsoft PowerPoint, internetowe gry logopedyczne online

• Opracowywanie materiałów, dokumentacji, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, itp.
z wykorzystaniem komputera

• Tworzenie dokumentacji przy pomocy komputera

• Przygotowanie dokumentacji stażu
w formie elektronicznej

• Publikacja w Internecie (www.edux.pl) opracowanych scenariuszy zajęć logopedycznych

• Opracowanie szkoleniowej prezentacji multimedialnej
dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

• Aktualizacja wiedzy i możliwości wykorzystania techniki komputerowej w praktyce szkolnej
● Rejestr pozycji

● Scenariusze zajęć

● Przykładowe pomoce dydaktyczne

● Plan Rozwoju Zawodowego

● Teczka stażysty

● Zaświadczenie
o publikacji
w portalu edux.pl

● Płyta DVD
w zasobach biblioteki szkolnej

● Certyfikat szkolenia „Kompetencje komputerowe nauczycieli
do pracy z uczniem zdolnym w zakresie ITC” Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu

II 2014 r.

XI/XII
2013 r.

IX 2013 r.
Samodzielne prowadzenie dokumentacji • Opracowanie programu zajęć logopedycznych

• Opracowanie diagnoz logopedycznych dla wszystkich uczniów objętych terapią

• Prowadzenie dziennika zajęć

• Dokonywanie oceny postępów uczniów objętych terapią logopedyczną ● Roczny program zajęć logopedycznych

● Karty diagnozy uczniów uczęszczających na terapię

● Dzienniki zajęć logopedycznych

● Karty obserwacji dzieci
z największymi deficytami komunikacyjnymi IX 2013 r.

Okres stażu
Zadania wynikające z realizacji planu pracy wychowawczo -dydaktycznej szkoły • Członek zespołu do spraw ewaluacji programów: wychowawczego
i profilaktycznego

• Współorganizowanie konkursu logopedycznego
„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie” (dla dzieci uczęszczających do przedszkola
i uczniów klas I-III)

• Współorganizowanie szkolnego konkursu plastycznego „Niepełnosprawni są wśród nas”

• Współorganizowanie uroczystości „Dzień Integracji”

● Scenariusz

● Regulamin konkursu

● Zdjęcia

● Regulamin konkursu

● Zdjęcia wystawy

● Scenariusz
● Zdjęcia

XI 2013 r.

II 2014 r.

V 2014 r.

Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli • Udostępnianie zainteresowanym nauczycielom scenariuszy zajęć, literatury logopedycznej
i pedagogicznej

• Opracowanie referatów, nt.: „Kształtowanie się mowy dziecka”, „Sprawności językowe
i komunikacyjne dziecka w wieku przedszkolnym”, „Wczesne rozpoznawanie zaburzeń komunikacji językowej dziecka”, „Profilaktyki logopedycznej
w aspekcie potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dzieci”, „Rady
i wskazówki do pracy z dzieckiem z ubytkiem słuchu”, „Konsekwencje braku wczesnej interwencji logopedycznej
dla osiągnięć szkolnych
i funkcjonowania społecznego dziecka”

• Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne ● Scenariusze

● Protokoły
w dokumentacji zespołów wychowawczych

● Płyta CD
w zasobach biblioteki szkolnej

● Scenariusz zajęcia
● Karta obserwacji - wnioski i uwagi dotyczące realizacji Okres stażu

Okres stażu – zgodnie
z harmono-gramem pracy zespołów

III 2013 r.
Wykonywanie czynności dodatkowych • Systematyczne dbanie o wystrój gabinetu - w zależności od pory roku/świąt okolicznościowych

• Sprawowanie opieki podczas wyjazdów na konkursy i koncerty szkolnego chóru Kanon ● Zdjęcia

● Poświadczenie opiekuna chóru

● Dokumentacja wycieczki Okres stażu

Wycieczki

§6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów
oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Poznanie możliwości i potrzeb uczniów • Diagnoza logopedyczna

• Systematyczne obserwowanie postępów uczniów ● Karty diagnozy

● Karty obserwacji

● Notatki własne
z informacji otrzymanych
od wychowawców IX 2013 r.
Na bieżąco
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci; rozwijanie ich zainteresowań
i uzdolnień • Udział chętnych dzieci uczęszczających na terapię
w ogólnopolskich konkursach logopedycznych ● Zaświadczenia wydawane przez organizatorów
● Zdjęcia prac Okres stażu
Współpraca
z rodzicami • Wywiady środowiskowe
z rodzicami dzieci o największych deficytach językowych
i komunikacyjnych

• Informowanie rodziców
o przebiegu terapii logopedycznej podczas spotkań indywidualnych

• Zajęcia otwarte z udziałem rodzica – instruktaż do wykorzystania
w trakcie ćwiczeń w domu

• Opracowanie ulotki informacyjnej
dla rodziców „Kiedy do logopedy?”

• Systematycznie aktualizowany „Kącik dla Rodziców” – w formie gazetki na korytarzu przedszkola

• Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej pt. „Terapia logopedyczna w oczach rodziców”; przedstawienie wyników
na zespołach wychowawczych ● Arkusz wywiadu

● Nagranie DVD

● Ulotka dla rodziców

● Zdjęcia

● Ankieta Okres stażu - w zależności od potrzeb rodziców

XII 2013 r.

IX/X 2013 r.
Okres stażu

IV/V 2014 r.
Pedagogizacja rodziców • Organizowanie spotkań indywidualnych
z rodzicami ● Zapis w dzienniku

● Rejestr spotkań
z rodzicami Okres stażu
Współpraca
z instytucjami:

• Poznanie sytuacji środowiskowej uczniów objętych zajęciami logopedycznymi
● Poradnia Logopedyczna przy Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy
i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Białej Podlaskiej

• Pozyskiwanie informacji
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łamazach

• Poszerzanie wiedzy, wymiana doświadczeń z zakresu terapii surdologopedycznej; wypożyczanie pomocy dydaktycznych, literatury surdopedagogicznej, surdologopedycznej, audiologicznej

• Obserwacja zajęć grupowych
z podopiecznymi Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci
i Młodzieży z Wadą Słuchu

● Notatka własna

● Zaświadczenie
z GOPS

● Zaświadczenie wydane przez pracownika

IX 2013 r.

Okres stażu – według potrzeb

§6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Ustalenie
z opiekunem stażu terminów i tematyki obserwowanych zajęć • Opracowywanie harmonogramu obserwowanych zajęć ● Harmonogram IX 2013 r.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela • Obserwacja zajęć, omówienie
i ewaluacja ● Harmonogram Raz
w miesiącu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
lub dyrektora szkoły • Opracowanie scenariusza zajęć logopedycznych

• Konsultacja z opiekunem stażu ● Karty obserwacji -wnioski i uwagi dotyczące realizacji Raz
w miesiącu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.