X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22260
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Joanna Hassek

Przedszkole Prywatne „Kangurek” w Toruniu

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy: do 31.05.2014

Posiadane kwalifikacje:
studia licencjackie w zakresie pedagogiki wieku dziecięcego
studia magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej

Cel główny: uzyskanie awansu zawodowego nauczyciela mianowanegoRodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

§7, ust.2, pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań , a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach 
1.Podejmowanie i kończenie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego w trakcie trwania stażu, doskonalącego wiedzę i umiejętności dydaktyczne.
2. Aktywne uczestnictwo w wewnętrznych doskonaleniach nauczycieli oraz Radach Pedagogicznych.
3.Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteki.
4. W oparciu o merytoryczne kryteria dokonanie wyboru programu realizowanego w toku działań dydaktycznych i uzasadnienie swojego wyboru.
5.W oparciu o efekty uzyskane w toku diagnozowania osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikowanie pracy z dziećmi:
- Przygotowanie przynajmniej 3 scenariuszy (wprowadzający, doskonalący, diagnozujący uzyskane osiągnięcia edukacyjne) z dwóch wybranych działów programowych
-Dokonanie analizy osiągnięć edukacyjnych, przedstawienie propozycji uzupełnienia braków
6.Opracowanie miesięcznych planów pracy wychowawczo- dydaktycznej z wyróżnieniem treści wykraczających poza podstawę programową.
7.Stosowanie aktywnych metod nauczania.
8.Opracowanie i gromadzenie pomocy i środków dydaktycznych.
9.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.
10.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej: dziennik, arkusze obserwacji, diagnozy, zeszyt zebrań i konsultacji z rodzicami.

Rozpoczęcie i zakończenie kursów kwalifikacyjnych warsztatów.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Maj 2012

Systematycznie
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Świadectwa ukończenia doskonalenia zawodowego
Potwierdzenie obecności
Recenzje
Analiza programu
Pisemna dokumentacja działań
Dokumentacja w postaci sporządzonych dokumentów przedszkolnych


Dokumentacja w postaci sporządzonych dokumentów przedszkolnych

§7, ust.2, pkt.2
Umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Po każdym semestrze analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej, ustalenie listy sukcesów i ewentualnych porażek, określanie przyczyn niepowodzeń i proponowanie sposobów ich wyeliminowania.
2. Opracowanie i realizacja według dokumentacji
diagnozy rozwoju dziecka oraz prowadzenie zajęć wyrównawczych.
3. Systematyczna współpraca z rodzicami, integrowanie ich ze społecznością przedszkolną.
4. Redagowanie gazetki przedszkolnej.
5. Pedagogizacja rodziców poprzez udostępnianie ciekawych artykułów pedagogicznych.
6. Współorganizowanie i współudział w uroczystościach przedszkolnych: pasowanie na przedszkolaka, andrzejki, dzień babci i dziadka, dzień matki, zakończenie roku szkolnego pięciolatków itp.
7. Reprezentowanie przedszkola poprzez udział dzieci w konkursach, przeglądzie w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.
8. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, zebrań, konsultacji.
9. Współpracowanie ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi pracę opiekuńczo- wychowawczą przedszkola: komenda policji, biblioteka osiedlowa, schronisko dla zwierząt, poradnia psychologiczno- pedagogiczna, szkoła podstawowa.
10. Organizowanie zajęć kółka artystycznego „Plastuś”.
11. Prowadzenie konkursów, zbiórek.

Termin Rad Pedagogicznych
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Wnioski do dalszej pracy
Arkusz diagnozy rozwoju dziecka, scenariusze do pracy indywidualnej.
Zdjęcia
Wybrane artykuły
Scenariusze
Dyplomy
Protokoły ze spotkań
Zapisy w dokumentacji
Zapisy w dokumentacji

§7, ust.2, pkt.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Prowadzenie dokumentacji planu rozwoju przy pomocy komputera.
2. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, w tym diagnozy rozwoju dziecka, kart pracy, konspektów przy pomocy komputera.
3. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej- planu rozwoju zawodowego.
4. Stosowanie tablicy SMART na zajęciach.
5. Redagowanie gazetki przedszkolnej za pomocą komputera.
6. Prowadzenie przynajmniej raz w semestrze zajęć z dziećmi w pracowni komputerowej ( hospitowane przez opiekuna stażu lub dyrektora) .
7. Komunikacja z rodzicami mailowo przez Internet, przez telefon.
IX 2011

Cały okres stażu
Systematycznie
Raz w semestrze

Plan rozwoju
Wybrane konspekty, karty pracy.
Zapisy w dzienniku
Scenariusze zajęć, arkusz obserwacji

§7, ust.2, pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Studiowanie fachowej, najnowszej literatury, korzystanie ze zbiorów biblioteki oraz Internetu, gromadzenie literatury pedagogicznej i dydaktycznej.
2. Udział w kursach i warsztatach służących pogłębianiu i aktualizacji wiedzy z zakresu pedagogiki, dydaktyki przedszkolnej.
3. Organizowanie zebrań z rodzicami o tematyce dydaktyczno- wychowawczej.
4. Znajomość aktualnego poziomu rozwoju dzieci w swojej grupie, uwzględnianie w swojej pracy właściwości okresu rozwojowego dzieci.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Recenzje wybranych pozycji literatury
Zaświadczenia
Notatki własne
Sukcesy edukacyjne dzieci

§7, ust.2, pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
1. Monitorowanie zmian w Statucie Przedszkola.
2. Analiza Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzeń MEN, Karty Nauczyciela, konwencji Praw Dziecka oraz śledzenie zmian zachodzących w przepisach prawnych.
3. Gromadzenie w podręcznej bibliotece zbiorów i spisów aktów prawnych obowiązujących w przedszkolu.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Systematycznie

Notatki własne
Umiejętność korzystania z prawa.

Pkt.6
Pożądane kompetencje osobowościowe
1. Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z dziećmi.
2. Życzliwość, otwartość w kontaktach interpersonalnych.
3. Umiejętność współpracy w zespole.
4. Obowiązkowość, rzetelność w wypełnianiu powierzonych obowiązków.
Na Radach Pedagogicznych
Opinia Rady Pedagogicznej, Dyrektora
Pkt.7
Inicjatywa własna
nauczyciela
1. Opracowanie programu zajęć kółka artystycznego „Plastuś”
2. Współorganizowanie z opiekunem stażu konkursu międzynarodowego z wykorzystaniem języka Esperanto


Sporządziła: J. Hassekn

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.