X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22322
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu na nauczyciela dyplomowanego

Szkoła Podstawowa nr 64 w Szczecinie

Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2011
Okres stażu : 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31 V 2014

Posiadane kwalifikacje:
1. Tytuł magistra Pedagogiki w zakresie Nauczania Początkowego.
2. Ukończone studia podyplomowe w zakresie Nauczania Przedszkolnego
3. Stopień nauczyciela mianowanego

CELE:
• Podniesienie efektywności moich działań dydaktyczno- wychowawczych
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Zdobycie stopnia nauczyciela dyplomowanego

Zagadnienia organizacyjne

1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
(Karta Nauczyciela, Rozp. MEN z dn.01.12.2004 r.,
broszury,, Awans zawodowy nauczycieli”, strony internetowe.

Analiza planu dydaktycznego i wychowawczego szkoły
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Plan rozwoju zawodowego zintegrowany
z planami szkoły.

2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie materiałów i dokumentów.

Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały.

Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Wdrażanie działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
( §8 ust.2 pkt 1 Rozporządzenia)

1.Ukończenie kursów i warsztatów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Systematyczny udział w doskonaleniu swoich umiejętności dydaktyczno-wychowawczych w kursach , warsztatach, szkoleniach
organizowanych przez ZCDiDN ,Salon Edukacyjny „Empiria”

Potwierdzenia ukończenia kursów i warsztatów.

2.Rozwijanie swoich umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury.

Poszerzenie wiedzy na temat współczesnych metod dydaktycznych i nurtów edukacyjnych. Czytanie czasopism „Wychowanie w przedszkolu”, ”Nauczycielka Przedszkola”, „Forum Nauczycieli”.

Spis literatury.

3.Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach organizowanych w szkole oraz przez inne placówki.

Przygotowanie dzieci do uczestnictwa
w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, stymulowanie ich twórczej aktywności.

Udział w szkolnych konkursach : plastycznych, sportowych, recytatorskich, teatralnych.

Potwierdzenia, podziękowania, dyplomy.

4.Organizowanie uroczystości przedszkolnych według kalendarza imprez.
Opracowanie scenariuszy imprez:
Spotkanie z Mikołajem
Zabawa Noworoczna
Dzień Babci i Dziadka
Dzień Mamy i Taty
Dzień Dziecka

Zdjęcia na stronie internetowej przedszkola, scenariusze.

5.Udział w tworzeniu dokumentów pracy szkoły.

Opracowanie planu wychowawczego dla oddziału przedszkolnego zgodnego z programem wychowawczym szkoły.
Opracowanie planu rocznego dla oddziałów przedszkolnych
Opracowanie i wdrożenie planu pracy Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia

Plany

6.Podejmowanie działań promujących szkołę.

Współorganizowanie imprez szkolnych – Jasełka
Organizowanie wystaw prac dzieci podczas zebrań z rodzicami.
Współorganizowanie festynu rodzinnego
Włączenie się do akcji UNICEF-u
Zorganizowanie imprezy szkolnej promującej
kultury całego świata „Dzień zmian”
Prowadzenie cyklu zajęć dla przedszkoli współpracujących ze szkołą.

Scenariusz Jasełek, potwierdzenie organizatora, opracowane scenariusze imprez.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§8 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia )

1.Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy zawodowej.

Korzystanie z zasobów sieci internetowej.
Opracowanie diagnozy gotowości szkolnej dla grup przedszkolnych i wykorzystanie wyników do konstruowania informacji o stanie przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przygotowanie Prezentacji Multimedialnych dla dzieci zgodnie z planem pracy dydaktycznej .
Przygotowanie prezentacji multimedialnej na Dni Promocji Zdrowia „Akademia czystych rąk”
Śledzenie stron internetowych pod kątem wyszukiwanie ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego.

Dyskietki z materiałami, wydruki.
Opracowana diagnoza, testy wstępne i końcowe.
Strony www. Prezentacja multimedialna.

2.Doskonalenie wiedzy i umiejętności obsługi komputera i internetu.

Udział w szkoleniach z zakresu technologii komputerowej np.:
Multimedia w grafice komputerowej
MS Excel
Projektowanie multimedialnych materiałów dydaktycznych.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniach.

3. Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych oraz dokumentacji.

Opracowanie dokumentów, scenariuszy, sprawozdań, konspektów techniką komputerową
Projekty i wykonanie dyplomów, podziękowań i zaproszeń na uroczystości, zaproszeń do współpracy z instytucjami.
Opracowywanie pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych.
Wykorzystanie komputera w pracy – prezentacje bajek dla dzieci.

Plany, scenariusze, inne wypracowane materiały.

4. Opracowanie i przygotowywanie materiałów z okresu stażu z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

Publikacje scenariuszy zajęć w Internecie.
Wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowania gazetek dla rodziców .
Publikacja planu rozwoju w portalu edukacyjnym www. wychowanie przedszkolne w celu podzielenia się swoimi pomysłami z innymi nauczycielami.
Opracowanie i przygotowanie kącika dla przedszkolaków na stronie internetowej szkoły: zagadki, rebusy, kolorowanki , quizy. Publikacje.

Strona portalu do wglądu, strona internetowa szkoły.

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
( §8 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia)

1.Udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli

Pomoc w przygotowaniu szkoleniowych rad pedagogicznych.

Potwierdzenia.

2.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem tych z krótkim stażem.

Prowadzenie koleżeńskich zajęć otwartych dla nauczycieli.
Zapoznanie nauczycieli z programem własnym „Chcę żyć w zdrowym środowisku”, oraz działaniami mającymi na celu podniesienie świadomości proekologicznej u dzieci w wieku przedszkolnym.
Opracowanie i udostępnienie w bibliotece scenariuszy zajęć, imprez, uroczystości przedszkolnych

Scenariusze zajęć, ankieta dla nauczycieli, ewaluacja, potwierdzenia dyrektora.

3.Udział w pracach zespołu przedmiotowego.

Tworzenie planu pracy dla grup przedszkolnych.
Opracowanie wyników obserwacji wstępnej i końcowej, oraz wniosków do dalszej pracy w klasach I.
Przeprowadzenie warsztatów dla zespołu samokształceniowego „Metody aktywizujące w pracy z dziećmi-wybrane przykłady.”

Plany pracy.
Opracowane wyniki obserwacji
Scenariusz warsztatów.

4.Opracowanie publikacji.

Opracowanie i publikowanie własnych materiałów na portalach edukacyjnych.

Zaświadczenia, ksero publikacji.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§8, ust. 2, pkt 4a Rozporządzenia )

1.Opracowanie i wdrożenie własnego programu proekologicznego „Chcę żyć w zdrowym środowisku”.

Opracowanie programu.
Realizacja działań edukacyjnych zawartych w programie w celu kształtowania w dzieciach umiejętności, postaw i zachowań mających na celu zrozumienie zjawisk przyrodniczych oraz problemów związanych ze środowiskiem przyrodniczym.

Udział w ogólnopolskim programie proekologicznym
„Zostań Kubusiowym Przyjacielem Natury”
Ewaluacja działań poprzez próby wyciągania wniosków i ocen wspólnych działań, a także wystawki prac dzieci i wystawki fotograficznej.

Sprawozdanie z realizacji programu. Wniosek o dopuszczenie do realizacji ,
Opracowany program, zdjęcia z działań edukacyjnych,
Płyta CD z opracowanymi prezentacjami multimedialnymi
Ewaluacja programu w postaci wystawki prac dzieci, sprawozdań z konkursów.
Ankiety dla rodziców
Sprawozdanie.

2.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć plastycznych dla oddziałów przedszkolnych „Plastyczne igraszki”

Opracowanie programu
Wdrożenie programu w oddziałach przedszkolnych w postaci plastycznych zajęć pozalekcyjnych
Ewaluacja zajęć w postaci ankiety, oraz
wystaw prac dzieci.

Opracowany program
Ocena stopnia realizacji zamierzonych celów.
Ankiety oraz sprawozdanie z realizacji programu.
Sprawozdanie.
Umieszczenie programu w szkolnym zestawie.

Poszerzanie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących.zadań dydaktycznych,wychowawczych lub opiekuńczych.
( §8 ust. 2 pkt 4c Rozporządzenia)

1.Wzbogacanie biblioteczki grupy w literaturę dziecięcą.

Pozyskiwanie sponsorów na zakup brakujących książek, zabawek oraz potrzebnych materiałów.

2. Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno – wychowawczych.
*Współorganizowanie na terenie szkoły przedszkolnych zawodów sportowych pod hasłem „Sport to zdrowie”.
*Zorganizowanie balu ekologicznego „Bal Ekoludków”.
* Udział w obchodach Dnia Ziemi
Udział w szkolnej akcji zbierania surowców wtórnych, nakrętek oraz makulatury.
Zorganizowanie konkursu wiedzy o UNICEF-ie oraz prawach dziecka.
Zorganizowanie konkursu wiedzy o Szczecinie dla grup przedszkolnych.
Organizowanie konkursów plastycznych dla grup przedszkolnych ”Bukiecik pani jesieni”, ”Poznajemy dzieci z całego świata”, ”Bukiecik pani wiosny”

Zaświadczenia, potwierdzenia, zdjęcia, scenariusz zajęć, zasady konkursów, dyplomy.

3.Udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym z ekologii.

Przyłączenie się do uczestnictwa w programie: ”Przyjaciele natury 2012” „Zostań Kubusiowym Przyjacielem Natury„ w ramach programu proekologicznego „Chcę żyć w zdrowym środowisku”.

4.Uczestnictwo dzieci w różnych formach kultury.
Uczestniczenie w spektaklach teatralnych, koncertach , wystawach w celu wprowadzenia dzieci w świat doznań kulturalnych

Scenariusze i potwierdzenia uczestnictwa.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,instytucjami samorządowymi
lub innymi podmiotami.
(§8 ust.2 pkt 4e Rozporządzenia)

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
Pomoc w sprawach dzieci, których rodzice chcą korzystać z poradni np. zajęć logopedycznych, zajęć terapeutycznych

Poświadczenia współpracy.

2.Współpraca z biblioteką miejską.
Wycieczka do biblioteki miejskiej przy ul.JP II
Udział w lekcjach bibliotecznych na terenie szkoły.

3.Współpraca z pracownią przyrodniczą „Na Głębokim
Udział w programie jednodniowych ekologicznych warsztatów edukacyjnych.

Potwierdzenie.

4.Współprac a z Muzeum Historii Miasta Szczecina..
Lekcja muzealna z cyklu „Szczecin moje miasto”.

Potwierdzenie.

5.Udział w akcjach charytatywnych.
Umożliwienie dzieciom przyłączenia się do akcji charytatywnej poprzez przynoszenie darów dla bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku.

Potwierdzenia koordynatora akcji.

6.Organizowanie plastycznych wystaw prac dzieci wykonanych różnymi technikami.
Przygotowanie szkolnej wystawy prac plastycznych tworzonych na zajęciach pozalekcyjnych w ramach programu „Plastyczne igraszki.”

Potwierdzenie, zdjęcia

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,której nauczyciel jest zatrudniony.
(§8 ust.2 pkt 5 Rozporządzenia.

1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemu wychowawczego i rozwiązanie innego problemu z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju placówki.

Studiowanie literatury poświęconej problemom wychowawczym.
Opis i analiza problemu wychowawczego i przypadku edukacyjnego:
- identyfikacja zjawiska
- opisanie historii zjawiska
ustalenie znaczenia problemu
postawienie diagnozy
-szukanie rozwiązań
Opis i analiza przypadku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.