X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22251
Przesłano:

Program koła matematycznego

PROGRAM WŁASNY ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH
UCZNIÓW UZDOLNIONYCH MATEMATYCZNIE
KLAS V, VI SP

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

Szczególne uzdolnienia i zainteresowania matematyczne trzeba rozwijać jak najwcześniej, już w szkole podstawowej.
Młodzi ludzie obdarzeni umiejętnością logicznego myślenia, czy też innymi zdolnościami matematycznymi potrafiący wykorzystać wiedzę zdobytą w czasie swej edukacji w praktyce „pchają” świat do przodu – powodują rozwój cywilizacji i techniki. Zachodzi więc konieczność przygotowania uczniów do tej roli już od najwcześniejszych lat. Zatem koło matematyczne przeznaczone jest dla uczniów zdolnych, ambitnych i tych, którzy pragną poszerzyć wiadomości zdobyte na lekcjach matematyki. Założeniami programu jest rozwijanie uzdolnień uczniów, poszerzanie wiadomości i umiejętności, motywacja do samodzielnego pogłębiania wiedzy, przygotowanie do konkursów matematycznych.
Termin realizacji: październik 2013 r.- czerwiec 2014 r.

II. CELE PROGRAMU

CEL GŁÓWNY :

Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych uczniów
Przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- Poszerzanie wiedzy zdobytej na lekcji.
- Poznawanie wiadomości wykraczających poza ramy programowe.
- Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym oraz jego symboliką w opisywaniu rzeczywistości.
- Rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania. -Kształcenie umiejętności interpretowania, komunikowania i argumentowania.
- Kształcenie cech takich jak :
systematyczność
wytrwałość w pokonywaniu trudności
dokładność
tolerancja
dociekliwość
- Rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się celem wzbogacenia własnej wiedzy.
- Kształtowanie wyobraźni przestrzennej i sprawności manualnej.
- Rozwijanie spostrzegania i prawidłowego wnioskowania – formułowanie praw, definicji.
- Przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych i zdrowej rywalizacji
-Stworzenie uczniom możliwości skonfrontowania wiedzy i umiejętności z rówieśnikami.
- Przygotowywanie uczniów do pokonywania stresu w sytuacjach konkursów, sprawdzianów kompetencji.
- Poszerzenie znajomości języka angielskiego – wprowadzenie matematycznych pojęć w języku angielskim

III. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

Zajęcia będą tak organizowane, aby uczniowie mieli jak najwięcej okazji do „odkrywania” matematyki. Zwiększy to ich zainteresowanie i motywację, a także da im sporo satysfakcji z pracy. Realizacja programu polegać będzie przede wszystkim na rozwiązywaniu różnorodnych zadań. Nie można jednak ograniczać się tylko do rozwiązywania zadań. Uczeń powinien umieć samodzielnie zdobywać wiedzę i ją prezentować.
W trakcie realizacji całego programu wskazane są przede wszystkim metody nauczania wyzwalające aktywność uczniów.
Metody pracy na zajęciach koła:
- metody aktywizujące: gry i zabawy matematyczne, burza mózgów, projekt
- dyskusja
- wykład
- ćwiczenia
- prezentacja
- rozwiązywanie zadań.

Formy pracy:
praca zespołowa
praca w grupach lub parach
praca indywidualna
konkurs

Środki dydaktyczne:
zadania konkursowe z poprzednich lat
modele
zbiory zadań
plansze, krzyżówki, tabele z danymi do odczytu
słownik z jęz angielskiego
gry dydaktyczne i logiczne

Zajęcia koła matematycznego będą realizowane w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
Cele programu osiągane będą również podczas lekcji poprzez wielopoziomowość nauczania polegającą m. in. na: przygotowaniu dodatkowych zadań dla uczniów uzdolnionych na lekcję oraz prac domowych, pomocy koleżeńskiej, przygotowaniu wybranych materiałów i ciekawostek na lekcję, indywidualnych wskazówek dla ucznia.

IV. PRZEWIDYWANE EFEKTY PROGRAMU:

Przewidywane osiągnięcia uczniów
      Głównym celem koła jest rozwijanie uzdolnień uczniów i zainteresowań matematyką oraz przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych. Uczniowie będą podejmowali rywalizację na forum szkoły i poza nią.
Uczeń powinien:
pogłębić swoją wiedzę w zakresie matematyki oraz swoje zainteresowania,
chętnie uczestniczyć w zajęciach,
wykorzystać posiadaną wiedzę programową do rozwiązywania problemów,
szukać różnych sposobów rozwiązania problemu,
systematycznie realizować zadania o różnym charakterze,
wybierać metody właściwe do rozwiązania zadania,
przedstawić własne rozwiązanie zadania w sposób jasny i czytelny,
analizować treść zadania,
współpracować w grupie, dyskutować, korzystać z doświadczeń innych,
funkcjonować w sytuacji współzawodnictwa,
rozwijać swoje zainteresowania matematyczne, osiągając sukcesy w konkursach,
wykorzystywać komputer w celu nauki matematyki,
korzystać z różnych źródeł informacji w czasie samodzielnego uczenia się

PLAN PRACY

1. Przygotowanie uczniów do konkursów:
zDolny Ślązaczek
Alfik Matematyczny
Maraton Matematyczny
Mecze Matematyczne
Matematyka i ekonomia
Kangur
Matematyka bez granic
Angielski w liczbach

2. Edukacja ekonomiczna – zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomi, nauka przedsiębiorczości i podejmowania decyzji dotyczących m.in. lokat, kredytów i buchalterii domowej.
3. Rozwiązywanie zadań matematycznych zapisanych w języku angielski - poszerzenie znajomości języka angielskiego – wprowadzenie matematycznych pojęć w języku angielskim.
3. Jednostki długości,powierzchni, objętości, masy, monetarne:
- zamiana i przeliczanie jednostek.
4. Prędkość, droga, czas:
- obliczanie drogi, prędkości i czasu,
- przeliczanie jednostek prędkości.
5. Figury płaskie i przestrzenne;
- obliczanie pól powierzchni wielokątów,
- obliczanie pól powierzchni i objętości figur przestrzennych,
- rysowanie siatek i klejenie modeli graniastosłupów i ostrosłupów
-zapoznanie z bryłami obrotowymi
6. Elementarne wiadomości z teorii liczb.
- wyszukiwanie informacji o liczbach i ich prezentacja
(liczby pierwsze i złożone, trójkątne i kwadratowe, palindromiczne itp.).
podzielność przez 6, 7, 8, 11, 12, 13,15
- rozwiązywanie zadań z zastosowaniem cech podzielności,
- obliczanie NWD i NWW
8. Ułamki : rozwinięcie dziesiętne ułamków zwykłych (rozwinięcia skończone i niekończone).
9. Rozwiązywanie zadań „logicznych”:
- szukanie reguł,
- szyfrogramy i kryptarytmy,
- kwadraty magiczne,
- łamigłówki z zapałkami,
- układanie i rozwiązywanie rebusów matematycznych,
- układanie i rozwiązywanie krzyżówek matematycznych,
- zagadki matematyczne.
10. Układanki tangramowe, origami.
11. Potęgi, pierwiastki
12. Zapoznanie z różnymi rodzajami gier logicznych - turniej gier logicznych

VI. EWALUACJA PROGRAMU:
W zajęciach kółka matematycznego biorą udział nie tylko uczniowie uzdolnieni, ale też uczniowie zainteresowani matematyką, pragnący poszerzyć wiadomości i umiejętności matematyczne. Dlatego formą ewaluacji będą nie tylko wyniki konkursów matematyczne, ale też prace klasowe, sprawdziany. Sukcesem realizacji działań ujętych w programie będzie też większa aktywność uczniów na lekcjach oraz wykazywanie przez nich samodzielności w zdobywaniu wiedzy.
Ponadto formą mierzenia jakości pracy ucznia będzie prezentacja prac wykonanych przez uczniów, uczestniczących w zajęciach koła, na forum szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.