X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22247
Przesłano:

Program autorski zajęcia uzupełniające z matematyki dla uczniów klas pierwszych liceum

I. WSTĘP

Każdego roku we wrześniu przeprowadzam wśród uczniów klas pierwszych test diagnozujący po gimnazjum. Wykorzystuję materiały przygotowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, wydające podręcznik do matematyki, z którego korzystam: Matematyka z plusem, a mianowicie test Sesja z plusem. Analiza wyników testów i początkowych bieżących sprawdzianów pozwala mi ustalić braki uczniów dotyczące wiedzy i umiejętności z matematyki. Okazuje się często, iż uczniowie mają problemy z elementarnymi problemami matematycznymi, np. w pisemnym dodawaniu, mnożeniu czy dzieleniu, czy w prostych przekształceniach algebraicznych. Dodatkowo w tym roku mam również możliwość przeanalizować wyniki uczniów z przeprowadzonego po raz pierwszy testu gimnazjalnego tylko z części matematycznej (do tej pory był to test matematyczno-przyrodniczy). Niestety w każdej klasie mamy do czynienia z uczniem słabym. W wielu przypadkach braki te w znacznym stopniu utrudniają dalszą edukację matematyczną pierwszaka. Aby znacznie ułatwić pracę takich uczniów na lekcji, zdobywanie i poszerzanie wiedzy i umiejętności matematycznych, a przede wszystkim pomniejszenie różnic między nimi a uczniami, który nie stwarzają większych problemów edukacyjnych, postanowiłam przeprowadzić dodatkowe zajęcia z matematyki. Realizowane one będą w wymiarze jednej godziny tygodniowo począwszy od października do końca kwietnia każdego roku szkolnego. Poprzez zajęcia uzupełniające i systematyczną pracę uczniowie zostaną zmotywowani do osiągania lepszych wyników w nauce oraz przede wszystkim do uzupełnienia wiedzy i umiejętności, które powinni zdobyć kończąc szkołę gimnazjalną.

II. CELE

- pomoc uczniom w uzupełnianiu zaległości z matematyki i stworzenie warunków umożliwiających im realizacje niezbędnego minimum poprzez prace indywidualną,
- utrwalenie zdobytych umiejętności i wiedzy z matematyki,
- wzbudzenie zainteresowania przedmiotem,
- wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem matematycznym,
- pokonanie barier psychicznych,
- umocnienie wiary we własne możliwości,
- wzmocnienie motywacji do nauki matematyki,
- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów,
- przygotowanie do samodzielnego uczenia się,
- nauczenie dobrej organizacji pracy, systematyczności i pracowitości,
- zapewnienie uczniom możliwości lepszego przygotowania do dalszego kształcenia w klasach I, II i III oraz do egzaminu maturalnego.

III. TREŚCI
Tematyka zajęć opierać się będzie na tematach z gimnazjum, ale w głównej mierze będzie dostosowywana do potrzeb indywidualnych ucznia.
1. Liczby wymierne
2. Wyrażenia algebraiczne
3. Równania i nierówności, układy równań
4. Figury geometryczne
5. Zbieranie i porządkowanie danych
6. Funkcje
7. Równania, nierówności i układy równań
8. Związki miarowe w trójkącie
9. Figury przestrzenne
10. Doświadczenia losowe
IV. FORMY PRACY
- Praca na zajęciach dodatkowych (wyrównawczych).
• praca w małych grupach,
• stopniowanie trudności rozwiązywanych zadań,
• dobór zadań do indywidualnych potrzeb ucznia.
- Samodzielna praca uczniów na zajęciach oraz w domu z odpowiednio dobranymi zadaniami.
- Praca na lekcjach:
• różnicowanie zadań domowych poprzez wskazywanie zadań do rozwiązania dla uczniów o specyficznych problemach,
• stosowanie różnych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnych,
• wykorzystywanie w czasie lekcji uczniów zdolnych do pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

V. REALIZACJA
Program będzie realizowany na dodatkowych cotygodniowych zajęciach z matematyki w okresie od października do końca IV każdego roku szkolnego oraz w miarę konieczności na indywidualnych konsultacjach.

VI. OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ
Po systematycznym udziale w zajęciach wyrównawczych uczeń:
- uzupełnia w zadawalającym stopniu braki w wiedzy i umiejętnościach po gimnazjum,
- potrafi ocenić swoje możliwości, wybierać zadania, które jest w stanie rozwiązać,
- umie czytać tekst matematyczny ze zrozumieniem,
- umie współpracować w grupie, będąc czynnym uczestnikiem jej prac, a nie biernym obserwatorem,
- umie pracować samodzielnie i systematycznie,
- systematycznie przygotowuje się do zajęć z matematyki,
- osiąga zadowalające wyniki w nauce, co przekłada się na pozytywne oceny śródroczne oraz semestralne z matematyki.
VII. EWALUACJA
Podczas realizacji programu prowadzony będzie monitoring i
ocena wysiłku uczniów, ich zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań, systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia oraz efekty, jakie przyniesie uczniom udział w nich (oceny śródroczne i semestralne z matematyki). Po semestrze dokonam sprawdzianu „przyrostu” wiedzy i umiejętności. Ogólna ewaluacja powinna dawać odpowiedź, czy założone cele zostały zrealizowane oraz jak ewentualnie program zmodyfikować, ulepszyć przy planowaniu pracy w przyszłym roku. Pozytywnym skutkiem realizacji tego programu powinna być poprawa wyników edukacyjnych uczniów najsłabszych, wzrost motywacji do pracy. Kończąc pierwszy okres programu należałoby przeprowadzić ankietę wśród uczniów uczęszczających na te zajęcia, dotyczącą samooceny i ich stosunku do tych zajęć. Najlepszym badaniem tego problemu będą jednak wyniki uczniów na koniec roku szkolnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.