X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22189
Przesłano:

Ewidencja obrotu towarowego w jednostkach handlu hurtowego - konspekt z przedmiotu rachunkowość

mgr Anna Kałwa
Klasa 3c Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 w Krakowie
Sala nr 23

KONSPEKT Z PRZEDMIOTU
Rachunkowość

Temat lekcji: Ewidencja obrotu towarowego w jednostkach handlu hurtowego (1/4).

Planowany czas lekcji: 45 minut


Cele ogólne:
- zdobycie umiejętności ewidencji operacji zakupu i przyjęcia towarów do magazynu w jednostce handlu hurtowego gdy :
a) ceną ewidencyjna jest cena zakupu netto;
b) ceną ewidencyjną jest cena hurtowa netto (cena sprzedaży netto);
- obliczanie wartości odchyleń od cen ewidencyjnych towarów (zarezerwowanej marży hurtowej);
- interpretowanie sald końcowych na koncie „Rozliczenie zakupu”;

Cele operacyjne:
- uczeń analizuje schematy księgowań zakupu towarów;
- uczeń formułuje operacje gospodarcze dotyczące ewidencji zakupu i przyjęcia towarów do magazynu;
- uczeń umie zaksięgować operacje na kontach;
- uczeń oblicza wartość zarezerwowanej marży;
- uczeń interpretuje salda końcowe konta : Rozliczenie zakupu”
- uczeń pracuje w grupie

Metody nauczania: objaśnianie, elementy pogadanki, ćwiczenia, praca w grupach, analiza schematu

Środki dydaktyczne: podręcznik B. Padurek, „Rachunkowość przedsiębiorstw cz III” Wyd. B. Padurek, Wrocław 2012.

Formy prowadzenia zajęć: lekcja ćwiczeniowa
Korelacja: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, matematyka

Uwagi osób hospitujących:
I Część wstępna
• Czynności organizacyjne : przywitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności, zapisanie tematu lekcji w dzienniku i na tablicy. Uczniowie zapisują w zeszytach temat .
• Powtarzanie i utrwalenie wiadomości
Kontrola wiadomości: sprawdzenie opanowania materiału z poprzednich lekcji.
Uczniowie odpowiadają na zadane pytania (wymienić:
* szczeble obrotu towarowego,
*ceny stosowane w obrocie towarowym;
*rodzaje marż stosowanych w obrocie towarowym
*salda konta „Rozliczenie zakupu”)
II Część postępująca - Kształtowanie pojęć i umiejętności.
Omówienie schematu ewidencji zakupu i przyjęcia towarów do magazynu gdy:
-ceną ewidencyjna jest cena zakupu netto;
-ceną ewidencyjną jest cena hurtowa netto (cena sprzedaży netto);
Uczniowie wykonują ćwiczenia w grupach.
*ćw. str.132 *ćwiczenie 1 ze str. 133
* ćw.2 str. 134
III Część końcowa (zbierająca) Utrwalenie wiadomości i umiejętności. Podsumowanie lekcji. Nauczyciel ocenia aktywność, spostrzegawczość i wiedzę poszczególnych uczniów. 

ćwiczenie str. 132
Hurtownia Odzieży „Anna” jest podatnikiem VAT – prowadzi ewidencję towarów w cenach zakupu netto. Dnia 10.04.201Xr. zakupiła na podstawie faktury swetry damskie 50szt. w cenie zakupu netto 36zł/szt. 11.04.201Xr. przyjęto swetry do magazynu na podstawie Pz w ilości zgodnej z fakturą. Wymień i zaksięguj operacje gospodarcze.
Ćwiczenie 1/ str.133
W hurtowni ceną ewidencyjną towarów jest cena sprzedaży netto. Marża stanowi 30% ceny zakupu netto. Operacje gospodarcze:
1) Fa VAT za zakupione towary
a)wartość netto faktury VAT 300szt. po 18zł/szt.=5 400zł
b) podatek VAT naliczony 1 242zł
c) wartość brutto 6 642zł
2) Pz- przyjęcie zakupionych towarów do magazynu w cenie hurtowej netto w ilości zgodnej z fakturą........................................
3) PK- odchylenia od cen ewidencyjnych towarów (zarezerwowana marża hurtowa)........................................

Ćwiczenie 2/ str. 134
Jednostka handlu hurtowego będąca podatnikiem VAT ewidencjonuje towary w cenie sprzedaży netto (hurtowej). Sprzedaż towarów opodatkowana jest stawką podatku VAT 23%. Marża stanowi 20% ceny zakupu netto.
1) Fa VAT za zakupione towary „A” od dostawcy C
a)wartość netto 50szt. po 70zł/szt.=3 500zł
b) podatek VAT 23% 805zł
c) wartość brutto 4305zł
2) Pz- przyjęcie zakupionych towarów „A” do magazynu w cenie sprzedaży netto w ilości zgodnej z fakturą........................................
3) PK- odchylenia od cen ewidencyjnych towarów........................................
4) Pz- przyjęcie zakupionych towarów „B” w cenie sprzedaży netto
90szt. po 28zł/szt.=2450zł; (FV do końca okresu sprawozdawczego nie otrzymano)
5) Fa Vat za zakupione towary „D” od dostawcy „Z”:
a) Wartość netto 70szt. po 35zł/szt.= 2 450zł
b) Podatek Vat 23% 563,50zł
c) Wartość brutto 3013,50zł
(towarów do końca okresu sprawozdawczego nie otrzymano)

Zaksięguj operacje gospodarcze. Zamknij konto „Rozliczenie zakupu” i określ treść ekonomiczną sald tego konta.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.