X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22220
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko stażysty – mgr Marzena Pluszyńska
Placówka oświatowa: Przedszkole Miejskie nr 14 w Będzinie
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011r.- 31.05.2014r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA

1.Poznanie procedur awansu zawo-dowego.
-Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia
o awansie zawodowym nauczyciela.

IX.2011r.
Opracowanie planu roz-woju zawodowego.

2.Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.
-Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
-Zawarcie Kontraktu z opiekunem stażu poprzez ustalenie zakresu obowiązków;
-opracowanie Planu rozwoju zawodowego;
-Ustalenie z opiekunem stażu terminów spotkań;
-Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski z obserwacji);

-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza);
-Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza);
-Określenie słabych i mocnych stron własnej działalności;
-Bieżące gromadzenie materiałów z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju;
-Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

IX.2011r.
IX.2011r.

IX.2011r.
IX.2011r.
2 x w roku
szkolnym
2 x w roku szkolnym
Według harmonogramu
Na bieżąco
Na bieżąco

VI.2014r.

Sformułowany i zatwie –rdzony wniosek o rozpoczęcie stażu.
Kontrakt.

Plan rozwoju zawodowego.
Harmonogram spotkań.
Konspekty zajęć, wnioski.

Konspekty zajęć, wnioski.

Scenariusze zajęć, wnioski.

Notatki.
Scenariusze, zaświadczenia, pomoce, notatki.
Sprawozdanie.

3.Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

-Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego- rady szkoleniowe;

-Udział w warsztatach metodycznych, konferencje;
-Tworzenie referatów o tematyce związanej z pracą przedszkola;
-Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali;
-Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

Według harmonogramu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu
Notatki, zaświadczenia.

Zaświadczenia, notatki.
Potwierdzenia, notatki.
Materiały, pomoce, zdjęcia.

Scenariusze zajęć.

4.Doskonalenie warsztatu pracy.
-Zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin – udział w konferencjach , warsztatach,
- w zajęciach otwartych prowadzonych w innych placówkach .
- Gromadzenie publikacji , fachowej literatury psychologicznej dot. innowacji
Pedagogicznej
Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Zaświadczenia.
.
Zaświadczenia.
Spis literatury.

5.Wykorzystywanie nowatorskich form pracy.
-Zaangażowanie się w projektowanie i urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci;
-Wspólne z dziećmi organizowanie sezonowych wystaw prac plastycznych;
-Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych;

Okres stażu

Okres stażu.
Okres stażu
Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
Zdjęcia.
Zaświadczenia.

6.Dzielenie się swoją wiedzą, doświa-dczeniem i ich promocja.
-Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców;
-Opracowanie pomocy dydaktycznych;
-Organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w przedszkolu;
-Udział w konkursach plastycznych;
-Zorganizowanie konkursu plastycznego w przedszkolu „Jesienne spotkania”.
-Przygotowanie materiałów szkoleniowych na posiedzenie rady pedagogicznej.

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Scenariusze zajęć.
Materiały, pomoce, notatki.
Scenariusze, zdjęcia.
Zaświadczenia, dyplomy
Zaświadczenia.
Kserokopie

7.Prowadzenie dokumentacji przed-szkolnej.
-Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć;
-Założenie i prowadzenie teczek współpracy z rodzicami;
-Założenie i prowadzenie kart obserwacji dziecka;
-Pisanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej.

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Dziennik zajęć.
Teczka współpracy.
Karty obserwacji dzieci.
Plany pracy.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA

1.Współpraca z rodzicami.
-Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami;

-Konsultacje indywidualne z rodzicami;
-Zajęcia otwarte dla rodziców;
-Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych na tablicy ogłoszeń;
-Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych;
-Pedagogizacja rodziców;
-Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dla rodziców „ Przedszkole mojego dziecka”.

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu

Protokoły z zebrań , lista
obecności.
Lista obecności.
Konspekty, lista obecności.
Notatki.

Scenariusze, zdjęcia.

Referat.
Ankieta .

2.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
-Obserwacja dzieci na tle grupy;
-Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami;

-Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
-Praca z dzieckiem zdolnym – prowadzenie zajęć doskonalących.

Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Teczka obserwacji.
Zeszyt kontaktów z rodzicami.
Scenariusze zajęć.
Scenariusze zajęć.

3.Praca z dziećmi z trudnościami.
-Prowadzenie zajęć kompensacyjno – korekcyjnych..
Okres stażu

Scenariusze, wpisy do dziennika.

4.Opieka nad dziećmi zdolnymi.
-Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych.

-Uczestnictwo w konkursach.

Okres stażu

Okres stażu
Scenariusze, wpisy do dziennika.
Dyplomy

5.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
-Organizowanie spotkań z pracownikami Straży Pożarnej, Policji, ;
-kontynuacja współpracy z Biblioteką Miejską , Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie , Kinem Helios w Dąbrowie Górniczej, Ośrodkiem Kultury w Będzinie – Grodźcu , Szkółką Jeździecką „Amigo” w Będzinie

-Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną;
-Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i przedszkola.

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu.

Okres stażu

Adnotacje w dzienniku.

Plany współpracy z instytut-cjami.
Plany współpracy z instytut-cjami.
Podziękowania.

6.Wspólpraca z innymi nauczycielami.

-Nawiązanie współpracy z nauczycielami z innych placówek;
- organizacja konkursów międzyprzedszkolnych takich jak :
„Spotkania jesienne” , „Mój wymarzony Świat”

Okres stażu
Okres stażu
Notatki, wpisy do dziennika, Podziękowania.

7.Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.
-Wykorzystywanie wiedzy zdobytej na warsztatach doskonalących.
-Realizowanie założeń programu autorskiego :
„ Kształatowanie twórczej aktywności dziecka poprzez taniec z elementami baletu”.
-Realizowanie założeń programu : „Przyjaciele Zippiego”.

Okres stażu Okres stażu

Okres stażu
Notatki.
Ankieta dla rodziców , analiza ankiet

Sprawozdanie z realizacji programu .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.