X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22221
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Roma Sałkiewicz
Placówka oświatowa: Publiczne Przedszkole
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2013 – 31.05.2016 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor przedszkola:
Dyrektor pedagogiczny:

Organizacja stażu.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. 1. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu

2. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami)
• Rozporządzenie MENiS 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.

3. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.

Wrzesień 2013 rok.

Podczas stażu.

• Notatki własne
• Wniosek o rozpoczęcie stażu.
2. Współpraca
z opiekunem stażu. 1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2. Omówienie zasad współpracy.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
4. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Wrzesień
2013 rok.

Podczas stażu • Wniosek o rozpoczęcie stażu.
• Plan rozwoju zawodowego.
• Harmonogram współpracy.

Kontrakt z opiekunem stażu

Scenariusze zajęć, karty pracy.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. 1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, fotografii itp.).
2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Podczas stażu.

Maj 2016 rok
Czerwiec 2016 rok • Świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze, itp.
• semestralne sprawozdania z realizacji stażu

• Wniosek wraz z dokumentacją formalną.
§ 7 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrz przedszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. 1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych (WDN).

3. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
4. Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej. Okres stażu • Zaświadczenia o ukończeniu kursów
• Notatki własne

• Spis literatury
2 Tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie materiałów do pracy i pomocy dydaktycznych. Na bieżąco • Materiały, scenariusze, uroczystości, przedstawienia
4 Prowadzenie dokumentacji 1. Wpisy w dzienniku zajęć.
2. Diagnozy gotowości szkolnej dziecka 5-letniego,
3. Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
4. Opracowywanie miesięcznych planów pracy.
Na bieżąco • Dziennik zajęć
• Plany pracy
• Teczki obserwacji dzieci

• Miesięczne plany pracy
§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców 1. Obserwacja relacji rodziców z dziećmi podczas zajęć, warsztatów, świąt przedszkolnych

2. Zebrania z rodzicami.

3. Zajęcia otwarte dla rodziców: dni adaptacyjne, warsztaty artystyczne, zajęcia integracyjne podczas kiermaszy świątecznych
4. Spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb.
5. Przeprowadzenie ankiet dotyczących rozwoju, umiejętności i potrzeb dzieci Okres stażu • Notatki.

• Protokoły spotkań.

• Konspekty zajęć

• Ankiety
2 Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci 1. Obserwacja przedszkolna dzieci
2. Rozmowy z rodzicami i dziećmi.
3. Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
4. Rozwijanie twórczych uzdolnień dzieci

5. Organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów (leśniczy, rolnik, policjant, strażak, pielęgniarka/lekarz)
6. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: do lasu, apteki, sklepu, na pocztę itp.
Na bieżąco • Notatki
• Adnotacje w dzienniku zajęć.
• Scenariusze zajęć
• Zdjęcia
3 Udział w realizacji programów profilaktycznych 1. Cała Polska czyta dzieciom
2. Projekt ekologiczny: „Podróż do krainy przyrody” W ciągu stażu • Notatki
• zdjęcia
• Konspekty wycieczek
• Scenariusze zajęć

4 Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole 1. Nawiązanie współpracy z biblioteką miejską w celu wystawy prac przedszkolaków oraz organizowania wspólnych konkursów.

2. Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną oraz Policja.

Okres stażu • Adnotacje w dzienniku zajęć
• Plany współpracy ze środowiskiem lokalnym
• Zdjęcia
5 Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych 1. Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez przedszkolnych
2. Praca z dziećmi. Wg harmonogramu • Scenariusze.
• Adnotacje w dzienniku zajęć.
• Zdjęcia
6 Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi 1. Studiowanie literatury i czasopism.
2. Śledzenie edukacyjnych stron internetowych
3. Realizacja projektu „Mały Odkrywca”

Okres stażu • Spis literatury
• Scenariusze
• Notatki
7 Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje 1. Przygotowywanie dzieci do konkursów na najciekawszą pracę plastyczną, do wystąpień podczas imprez przedszkolnych (Pasowanie na przedszkolaka, Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Zakończenie roku szkolnego) Na bieżąco • Zaświadczenia, dyplomy, podziękowania
• Fotografie

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.

2. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: karty obserwacji, plany współpracy, miesięczne plany pracy.

3. Komputerowe opracowywanie:
• Scenariuszy i konspektów zajęć.
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (ilustracje, karty pracy, rebusy, ankiety, dyplomy) itp.
• Przygotowanie tablicy informacyjnej dla rodziców.

4. Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
5. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową. W ciągu stażu
• Plany pracy
• Karty obserwacji
• Scenariusze

• Wykaz stron internetowych

2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. 1. Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.

2. Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, awans-zawodowy.org, portaloswiatowy.pl www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, i innych.
3. Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.

4. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.

5. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.

6. Dokumentowanie przebiegu stażu.
Wrzesień 2013
W ciągu stażu
• Spis wykorzystanych stron internetowych.

• Dokumentacja stażu, płyta z zapisem elektronicznym.

3.

Publikacje w Internecie.

1. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju za¬wodo¬wego w portalu Edux.pl
2. Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy.
3. Stosowanie w pracy technologii informatycznej w praktycznym działaniu: przesyłanie dokumentów drogą internetową. Listopad 2013

W ciągu stażu • Plan rozwoju zawodowego
• Scenariusze zajęć

• Plany pracy: harmonogramy miesięczne, plany miesięczne, plakaty

§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie. 1. Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

3. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. W ciągu stażu • Zaświadczenia
• Wykaz książek i czasopism
• Spis stron internetowych
2 Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów 1. Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących. W ciągu stażu • Wpisy w dzienniku
• Wykaz literatury i stron internetowych dotyczących tego zagadnienia
3 Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 1. Podjęcie współpracy z psychologiem w celu prowadzenia prelekcji dla rodziców i nauczycieli na temat rozwoju dzieci oraz pojawiającymi się trudnościami. W ciągu stażu • Wykaz tematyki spotkań
• Potwierdzenie dyrektora

§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Analiza przepisów prawa oświatowego Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego. Okres stażu • Wykaz aktów prawnych
2 Studiowanie dokumentacji przedszkolnej Dokładna analiza statutu przedszkola
Opracowanie regulaminu spacerów i wycieczek Okres stażu • Notatki
• Wykaz dokumentów
3 Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren przedszkola z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
Okres stażu • Adnotacje w dziennikach zajęć
• Programy wycieczek

3
Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku
Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat
Okres stażu
• Wykaz literatury
Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty. Został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007r.
Zatwierdzam do realizacji:
........................................
data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.