X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22187
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2010
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2013
Opiekun stażu: mgr Elżbieta Grudzińska
Szkoła: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Waplewie Wielkim
Dyrektor Szkoły: mgr Halina Rutkowska
Nauczyciel kontraktowy: mgr Monika Franke

§ 7 ust.1 pkt.1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Prowadzenie uroczystości w swojej grupie:
Andrzejki
Dzień Babci i Dziadka
Bal karnawałowy
Dzień Mamy i Taty

§ 7 ust.1 pkt.2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
2. Podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestniczenie w kursach i szkoleniach.
3. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu logopedii szkolnej w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej
4. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
5. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
konferencje szkoleniowe
warsztaty metodyczne dotyczące edukacji przedszkolnej.
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
Budowanie bazy materiałów i środków dydaktycznych.

6.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

§ 7 ust.1 pkt.3  Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji.
Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Karta Nauczyciela.
Ustawa o systemie oświaty.
Analiza podstawowych aktów prawnych w kontekście funkcjonowania przedszkola oraz zadań jakie ma w nim do spełnienia nauczyciel

2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

§ 7 ust.2  pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.
Złożenie wniosku o rozpoczęciu stażu.
Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć, analiza.
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
Opracowanie pomocy dydaktycznych
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy, opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych.
4. Prowadzenie dokumentacji wychowawcy zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu
- opracowywanie okresowych planów dydaktyczno - wychowawczych
- prowadzenie dziennika zajęć
- diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych dzieci
5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust.2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Przygotowanie uroczystości przedszkolnych
2. Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy.
3. Organizowanie i eksponowanie prac dzieci.
4. Zebrania, rozmowy z rodzicami – troska o dobry kontakt z wychowankami i rodzicami.
5.Doskonalenie umiejętności integracji ze środowiskiem rodzinnym
- organizowanie uroczystości i imprez o charakterze rodzinnym
- prowadzenie zebrań i rozmów indywidualnych z rodzicami
- organizowanie zajęć otwartych dla rodziców
- redagowanie kącika dla rodziców
- organizowanie wystaw prac plastycznych dzieci
- włączenie rodziców w życie przedszkola

6. Zapoznanie dzieci z problemami cywilizacyjnymi
- organizowanie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej
- włączanie dzieci w akcje ekologiczne

§ 7 ust.2 pkt.3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych pomocy dydaktycznych, dokumentacji szkolnej, dyplomów, zaproszeń.
2. Przygotowanie scenariuszy przy użyciu komputera i Internetu.
3. Korzystanie z Internetu i komputerowych programów edukacyjnych,
4. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.
5. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczym z wykorzystaniem edukacyjnych gier komputerowych
6. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Pedagogizacja rodziców – opracowywanie i wywieszanie w kąciku dla rodziców artykułów o tematyce psychologicznej i wychowawczej

§ 7 ust.2 pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Udział w konferencjach o systemie oświaty.
2. Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących w/w temat.
3. Analiza przepisów prawa oświatowego.
4. Udzielanie pomocy rodzicom i dzieciom w kierowaniu do PPP.

Powyższy plan opracowałam mając na uwadze specyfikę, rodzaj i potrzeby placówki, w jakiej pracuję. Zadania do realizacji wynikające z przedstawionego planu są otwarte i choćby ze względu na czas trwania stażu mogą ulec modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.