X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22186
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Bożeny Szymanek

NAUCZYCIELKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W ADAMOWIE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 r.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp. Zadania Formy realizacji Termin
Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli i sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
- Udział w warsztatach edukacyjnych na temat dokumentowania przebiegu awansu zawodowego nauczyciela.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego
- Dokumentowanie realizacji planu Sierpień 2013 Wniosek o rozpoczęcie stażu

Projekt planu rozwoju zawodowego
Sprawozdania

2. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnieniem pracy przedszkola - Udział w pracach Zespołu Wychowania Przedszkolnego.

Okres stażu Protokół ze spotkań

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia. - Udział w konferencjach i warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach.

- Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli.

- Udział w szkoleniach w ramach WDN.
- Udział w lekcjach otwartych i koleżeńskich. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu Zaświadczenia

Notatki

Zaświadczenia
Scenariusze, konspekty.
4. Rozbudzanie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań - Przygotowanie dzieci do konkursów.

- Opracowanie i wdrożenie programu własnego
„W zdrowym ciele zdrowy duch”. Okres stażu

Okres stażu

Wykaz sukcesów,
dyplomy dzieci
Program, sprawozdanie
5. Koordynowanie i wdrożenie programu edukacyjnego
- Koordynowanie Programu Wychowawczego Przedszkola
- Realizowanie treści programu,,Kubusiowi przyjaciele natury”,,,Czyste powietrze wokół nas”, ,,Akademia Aquafresz”

Okres stażu

Okres stażu Sprawozdania

Sprawozdania, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Korzystanie z programów komputerowych, Internetu, - Przygotowywanie materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

- Wykorzystywanie komputera w pracy z dzieckiem, korzystanie z programów multimedialnych.

- Korzystanie z edukacyjnych stron internetowych w celu poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Przykłady materiałów edukacyjnych

Prezentacje multimedialne

Notatki
2. Tworzenie prezentacji multimedialnych do zajęć z dziećmi - Scenariusze zajęć.
- Wykorzystywanie prezentacji multimedialnej
Okres stażu
Prezentacje multimedialne
3. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych - Przygotowanie materiałów i zamieszczanie ich na szkolnej stronie internetowej.

- Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”, scenariuszy, referatów
Okres stażu Strona internetowa

Zaświadczenia

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem - Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla nauczycieli i praktykantów.

- Przygotowywanie i udostępnianie nauczycielom wychowania przedszkolnego własnych konspektów z zastosowaniem metod aktywizujących w edukacji przedszkolnej.

- Udostępnianie materiałów szkoleniowych z kursów, konferencji, szkoleń innym nauczycielom. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Scenariusze zajęć, listy obecności

Kopie scenariuszy

Kopie materiałów
2. Aktywizacja pracy z rodzicami - Spotkania połączone z pedagogizacją rodziców.

- Współdziałanie w organizacji imprez przedszkolnych i wycieczek.

- Zajęcia otwarte dla rodziców Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Referaty, prezentacje multimedialne

Scenariusz zajęć,

Lista obecności
3. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk - Wspieranie i współpraca w wypełnianiu obowiązków dydaktyczno – wychowawczych.
2013 – 2016 Konspekty, scenariusze zajęć, projekt oceny dorobku zawodowego
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu 1.Opracowanie IPET dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualnym w stopniu lekkim (zespół Downa)
- Spełnienie wymogów formalnych.
- Ewaluacja programu.

2. Opracowanie Planu pracy do zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualnym w stopniu lekkim (zespół Downa)
• Spełnienie wymogów formalnych
• Prowadzenie zajęć według opracowanego planu
• Ewaluacja programu. Okres stażu

Okres stażu Program i jego ewaluacja

Plan i jego ewaluacja

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań przedszkola, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych zgodnie z harmonogramem uroczystości - Opracowanie scenariuszy uroczystości przedszkolnych
- Przygotowanie dzieci.
- Przygotowanie dekoracji. Okres stażu Scenariusz imprezy,
sprawozdania
2. Organizacja wycieczek - Opracowanie planu wycieczki.
- Zachęcenie dzieci do udziału. Okres stażu Sprawozdania, zdjęcia
3. Udział dzieci w konkursach - Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach organizowanych w przedszkolu oraz przez inne placówki i instytucje. Okres stażu Sprawozdanie, dyplomy
4. Motywowanie dzieci do zdobywania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności poprzez „zdrową rywalizację” - Konkursy - quizy grupowe
- Zawody sportowe
Okres stażu
Sprawozdania

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Łukowie - Diagnozowanie i praca z dziećmi wg wskazań PPP.
- Konsultacje dotyczące wybranych problemów. Okres stażu
Orzeczenie z Poradni

2. Współpraca z Urzędem Gminy w Adamowie - Zorganizowanie wycieczki do Urzędu Gminy w Adamowie – przedstawienie,,Jasełek” w wykonaniu dzieci. Okres stażu Sprawozdanie
3. Współpraca z Domem Opieki Społecznej w Woli Gułowskiej - Wycieczka – prezentacja,,Jasełek” dla pensjonariuszy Okres stażu Sprawozdanie
4. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną - Przygotowanie dzieci do udział w organizowanych przez bibliotekę konkursach i spotkaniach literackich. Okres stażu Sprawozdanie
5. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym - Rozmowy indywidualne dotyczące problemów dydaktycznych i wychowawczych.
- Udział dzieci w zajęciach z pedagogiem i psychologiem. Na bieżąco

Na bieżąco Potwierdzenie współpracy

Potwierdzenie
6. Współpraca z Komendą Policji w Adamowie
i w Łukowie, Komendą Straży Pożarnej w Łukowie i Sądem Rejonowym w Łukowie - Zaproszenie policjantów na spotkanie z dziećmi.

- Zorganizowanie wycieczki do OSP w Łukowie.

- Zorganizowanie wycieczki do Sądu Rejonowego w Łukowie. Okres stażu

Okres stażu Sprawozdania

Sprawozdania
7. Włączanie się w akcje charytatywne – „Góra Grosza”, - Mobilizowanie dzieci do udziału w różnych akcjach. Okres stażu Sprawozdania

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1 Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych. - Poznanie sytuacji rodzinnej dziecka.
- Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
- Opis i analiza problemów edukacyjnych i wychowawczych Okres stażu Pisemna charakterystyka podjętych działań i ich efektów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.