X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22180
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Joanna Witek
nauczyciel kontraktowy
Gimnazjum nr 2
im. Jana Kochanowskiego
w Murowanej Goślinie

Nauczany przedmiot: język polski

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2013r.

Planowany termin zakończenia stażu – 31.05.2016r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Data zatwierdzenia planu do realizacji

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania
do wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji

1. Współpraca z opiekunem stażu.
- rozmowy z opiekunem stażu
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
- obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu
- prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu
wrzesień 2013

w okresie trwania stażu
kontrakt

zapis
w dokumentacji przebiegu stażu


2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- stosowanie aktywnych metod nauczania
- opracowanie pomocy dydaktycznych: testy, sprawdziany
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów
- ewaluacja własnych działań, bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnianie braków
- gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy
- aktywny udział w pracach Zespołu Humanistycznego

cały staż
scenariusze lekcji
materiały
notatki

bibliografia pozycji
wg harmonogramu

3. Doskonalenie zawodowe.

- udział w warsztatach metodycznych, kursach, spotkaniach, konferencjach z zakresu nauczanego przedmiotu
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- odbycie szkolenia na egzaminatora w zakresie: egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i egzaminu dla przedmiotu maturalnego: język polski w okresie trwania stażu zaświadczenia

4. Publikowanie własnych prac.
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym
- publikacje scenariuszy lekcji na portalu edukacyjnym
listopad 2013

cały staż

potwierdzenia

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
- poprawne prowadzenie dzienników lekcyjnych (w tym dziennika elektronicznego) oraz dzienników zajęć pozalekcyjnych
na bieżąco
dzienniki lekcyjne

§ 7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania
do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Poznanie środowiska lokalnego
i rodzinnego uczniów.

- diagnozowanie środowiska uczniów poprzez współpracę z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym
- organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem

w okresie trwania stażu

wg potrzeb

notatki

kontrakty z rodzicami

2. Dostosowanie działań edukacyjnych
do potrzeb poszczególnych uczniów.

- pomoc uczniom mającym trudności
w czytaniu i pisaniu poprzez uczestnictwo uczniów w zajęciach dodatkowych z języka polskiego
- prowadzenie zajęć w świetlicy (Rakownia)
- poruszanie tematyki związanej z zagrożeniami współczesnego świata w ramach nauczanego przedmiotu, np. zagrożenia AIDS, narkomania
- uwrażliwianie uczniów na współczesne problemy cywilizacyjne
cały staż
wg potrzeb

rok szkolny 2013/2014
notatki
dzienniki zajęć pozalekcyjnych

scenariusze lekcji

3. Praca z uczniem zdolnym.
- przygotowanie uczniów do udziału
w WKJP
- przygotowanie uczniów do konkursu czytelniczego
- współorganizowanie szkolnego konkursu ortograficznego
w okresie trwania stażu
protokoły
protokoły

4. Poszerzenie oferty szkoły o dodatkowe zajęcia w zakresie potrzeb uczniów. - współpraca z biblioteką szkolną
- współorganizowanie spotkań z interesującymi ludźmi
- współorganizowanie wystaw okolicznościowych
w okresie trwania stażu
sprawozdania

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Doskonalenie umiejętności
korzystania
z komputera
i Internetu.

- odbycie szkolenia z zakresu tworzenia prezentacji multimedialnej w programie Power Point
- publikacja planu rozwoju zawodowego i scenariuszy lekcji na portalu edukacyjnym
- prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym przy pomocy komputera
- wzbogacanie wiedzy dotyczącej nauczanego przedmiotu, wychowawstwa, awansu zawodowego przy wykorzystaniu zasobów Internetu
w okresie trwania stażu
zaświadczenie

potwierdzenia

2. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej
na zajęciach lekcyjnych.

- wykorzystanie sprzętu multimedialnego oraz Internetu do przeprowadzenia lekcji języka polskiego
-przygotowywanie narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych przy pomocy komputera, np. testy, sprawdziany, karty pracy
wg potrzeb
scenariusze lekcji

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania
do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy
z zakresu dydaktyki, psychologii
oraz pedagogiki.

- aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki na kursach, szkoleniach, warsztatach
- udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i publicznej (nowości książkowe, czasopisma),
- aktywna praca nad samokształceniem
w okresie trwania stażu
zaświadczenia

potwierdzenia
notatki
2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych
i opiekuńczych.

- poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy wychowawcze, obserwacje uczniów, współpracę z wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym
- opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych
- aktywne pełnienie funkcji opiekuńczych
okres stażu
wg potrzeb

notatki
potwierdzenia

§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Znajomość zasad funkcjonowania
i organizacji zadań szkoły.

- przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedur awansu zawodowego; uaktualnianie wiedzy
- poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego; analiza dokumentów i wykorzystywanie tych przepisów w pracy nauczyciela
- poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły poprzez dogłębną analizę dokumentacji wewnątrzszkolnej, m.in. Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego
- stworzenie podręcznej biblioteki podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole
- aktywne uczestnictwo w pracach zespołów zadaniowych
okres stażu
adresy portali internetowych

gromadzenie dokumentów

Podpis nauczyciela kontraktowego: Joanna Witek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.