X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22103
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2013/2014

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Joanna Garlińska
nauczyciel języka angielskiego
w Szkole Podstawowej nr 1
im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907
w Koźminie Wlkp.

Nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2014 r.
Posiadane wykształcenie: licencjat z przygotowaniem pedagogicznym
Opiekun stażu: mgr Maria Mazurowska
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Zapoznanie się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły.
2. Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w szkole oraz nabycie umiejętności jej prowadzenia.
3. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu a następnie omawianie ich.
5. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.
6. Współpraca z wychowawcami klas.
7. Poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności.
____________________________________________________________

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, wymagania niezbędne do uzyskiwania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:
____________________________________________________________

1. Znajomość organizacji, zadań, zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
§ 6, ust. 2, pkt.1

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego z dnia 01.03.2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

wrzesień 2013 r.

- znajomość aktów prawnych,
- plan rozwoju zawodowego,
-zapis dokumentacji przebiegu stażu

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu mgr Marią Mazurowską.

- zawarcie kontraktu z opiekunem stażu,
- opracowanie harmonogramu współpracy,
- ustalenie terminów kolejnych konsultacji
- sporządzenie Planu Rozwoju Zawodowego

wrzesień 2013 r.

- konsultacje z opiekunem stażu,
- kontrakt,
- harmonogram współpracy

3. Zapoznanie się z przepisami bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki praz przepisami przeciwpożarowymi. - zapoznanie się z przepisami dotyczącymi BHP – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
- udział w szkoleniu BHP (na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7.09.1991 r.)

wrzesień 2013 r.

- znajomość zasad BHP i praktyczne stosowanie ich podczas pracy,
- zaświadczenie o odbyciu szkolenia

4. Zapoznanie się z organizacją, zadaniami oraz zasadami funkcjonowania szkoły. Poznanie podstawowych aktów prawnych regulujących pracę szkoły.

Omówienie zasad i sposobów prowadzenia dzienników lekcyjnych, oraz dzienników zajęć pozalekcyjnych.
Analiza dokumentów z opiekunem stażu:
- podstawa programowa dla klas VI z dnia 15.02.1999 oraz podstawa programowa dla klas IV i V z dnia 23.12.2008 r.
- koncepcja pracy szkoły,
- statut szkoły,
- Program Wychowawczy Szkoły,
- Szkolny Program Profilaktyki,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz Przedmiotowy System Oceniania,
- regulamin Rady Pedagogicznej,
- inne regulaminy obowiązujące w szkole

wrzesień 2013 r. oraz okres całego stażu

- zapis w dokumentacji przebiegu stażu,
- prawidłowe prowadzenie dokumentów,
- znajomość dokumentów


5. Prawidłowe wypełnianie dokumentacji przebiegu nauczania. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji: dziennik lekcyjny, księga zarządzeń, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej.

- analiza rozporządzenia MEN z 19.04.1999 r. (Dz. U Nr 41, poz. 414),
- omówienie zasad i sposobu wypełniania dokumentacji przebiegu nauczania,
- stosowanie się do zaleceń dyrektora szkoły,
- współpraca z opiekunem stażu przy prowadzeniu obowiązującej w szkole dokumentacji,
- obserwacja,
- zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć, grafikiem dyżurów, zastępstwami, zasadami współpracy dyrekcji z nauczycielami, udział w radach pedagogicznych

wrzesień 2013 r. oraz cały okres stażu

- znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
- prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania,
- listy obecności na radach pedagogicznych

6. Udokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Sporządzenie sprawozdania i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. - gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, konspektów lekcji, arkuszy obserwacji i hospitacji,
- sporządzenie sprawozdania z przebiegu oraz stopnia realizacji przyjętego planu rozwoju

cały okres stażu, maj 2014 r.

- teczka stażysty
- sprawozdanie z realizacji stażu

7. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

- zredagowanie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz przygotowanie wymaganej dokumentacji

maj 2014 r.

- wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu
___________________________________________________________

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż.
§ 6 ust. 2 pkt 2

1. Organizacja własnego warsztatu pracy.
- gromadzenie pomocy dydaktycznych,
- dobór i tworzenie testów,
- analiza podstawy programowej dla klas IV-V oraz dla klasy VI,
- analiza wybranych zestawów podręczników, rozkładów materiału,
- realizacja programu nauczania języka angielskiego,
- prowadzenie zajęć lekcyjnych,
- poznanie kryteriów ocen opracowanych w szkole,
- poznanie standardów wymagań

cały okres stażu

- notatki własne,
- zestawy testów do poszczególnych klas,
- rozkład materiałów nauczania, kryteria ocen, zapisy w dzienniku lekcyjnym

2. Analiza Przedmiotowego Systemu Oceniania.
- analiza wymogów na poszczególne oceny zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

wrzesień 2013 r.

- opracowany Przedmiotowy System Oceniania

3. Opracowanie planu działań dydaktycznych.
- opracowanie w zespole przedmiotowym lub we współpracy z opiekunem stażu planu działań dydaktycznych na dany rok szkolny z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktycznej po analizie podstawy programowej
- plan pracy zatwierdzony do realizacji

4. Obserwowanie zajęć.
- obserwowanie zajęć (co najmniej dwóch w miesiącu) prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli,
- prowadzenie dziennika obserwowanych zajęć, w którym odnotowane będą własne spostrzeżenia poczynione w trakcie obserwacji zajęć oraz wnioski stawiane do realizacji podczas rozmowy po obserwacji zajęć,
- podsumowanie wybranych zajęć (przynajmniej jednej godziny w miesiącu) prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

cały okres stażu

- wnioski i notatki bieżące w dzienniku obserwacji,
- notatki po przeprowadzonych zajęciach i rozmowach

5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły. - prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły (przynajmniej raz w miesiącu),
- wcześniejsze opracowanie i przeanalizowanie wspólnie z opiekunem szczegółowego scenariusza prowadzonych zajęć według ustalonego harmonogramu

- zgromadzone scenariusze potwierdzone krótką opinią osoby będącej na zajęciach

6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych forma doskonalenia zawodowego.
- uczestnictwo w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych,
- przygotowanie referatu dotyczącego wybranego zagadnienia metodycznego

według planu pracy zespołu

- potwierdzenie dyrektora szkoły lub opiekuna stażu

7. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. - praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym oraz przygotowaniem zajęć lekcyjnych,
- publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego, a także wybranych konspektów lekcji,
- przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej,
- prowadzenie lekcji z wykorzystaniem Internetu, encyklopedii, słowników multimedialnych oraz tablicy multimedialnej

cały okres stażu

- teczka stażysty, płyta CD z zapisem elektronicznym,
- przykładowe materiały z Internetu wykorzystane na zajęciach,
- scenariusze zajęć,
- adres strony internetowej z opublikowanym planem rozwoju zawodowego (certyfikat)

8. Wykorzystanie metod aktywizujących. - lektura literatury metodycznej,
- stosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniami m.in. drama, burza mózgów, projekty itp.

cały okres stażu

- notatki własne,
- wnioski i spostrzeżenia opiekuna stażu

9. Rozwijanie aktywności uczniów w obszarze języka angielskiego.
- prowadzenie kółka przedmiotowego rozwijającego umiejętności i zainteresowania uczniów w ramach godzin z art. 42 Karty Nauczyciela,
- praca z uczniem zdolnym – przygotowywanie do konkursów wewnętrznych i zewnętrznych z języka angielskiego,
- pomoc w nauce uczniom mającym problemy z przyswojeniem materiału, nadrabianie zaległości u uczniów po dłuższej nieobecności w szkole lub dużej przerwie w nauce,
- gazetki tematyczne

cały okres stażu

- potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu,
- zapisy w dzienniku zajęć dodatkowych (godziny z art. 42 ust. 2 KN)

10. Czynny udział w życiu szkoły.
- organizacja lub współorganizacja imprez szkolnych, środowiskowych, wycieczek, akademii,
- prowadzenie lekcji otwartej dla dzieci z oddziałów zerowych z wykorzystaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej) w obecności dyrektora placówki,
- pomoc w przygotowaniu obchodów rocznicy kanonizacji Jana Pawła II,
- pomoc w przygotowaniach do obchodów Dni Koźmina

cały okres stażu, wrzesień 2013 r., kwiecień/maj 2014 r., czerwiec 2014 r.

- scenariusze imprez,
- karty wycieczek,
- zdjęcia z imprez i uroczystości
- notatki własne

11. Poszerzanie swojej wiedzy za pośrednictwem literatury pedagogicznej z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.

- lektura literatury fachowej,
- bieżące studiowanie informacji publikowanych na portalach internetowych

cały okres stażu

- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z uczniem,
- wydruki z Internetu
_______________________________________________________

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów.
§ 6 ust. 1 pkt 3

1. Zapoznanie ze środowiskiem uczniów.
- zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów, z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz poznanie środowiska uczniów poszczególnych klas,
- rozmowy z uczniami, nauczycielami i wychowawcami,
- zapoznanie się z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej o poszczególnych uczniach

cały okres stażu

- znajomość środowiska uczniów
- spostrzeżenia własne,
- notatki własne,
- poświadczenie opiekuna stażu

2. Poznanie działań wychowawczych szkoły. - poznanie działań wychowawczych szkoły, omówienie trudnych sytuacji wychowawczych z wychowawcami oraz opiekunem stażu,
- kontakt z rodzicami / prawnymi opiekunami uczniów – udział w wywiadówkach i spotkaniach indywidualnych

cały okres stażu

- notatki własne,
- własne spostrzeżenia.
_________________________________________________________

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
§ 6 ust. 1 pkt 4

1. Obserwacja zajęć.
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu pod kątem zamierzonych celów,
- próba wstępnej oceny osiągnięć edukacyjnych

po obserwacji zajęć

- zapisy w dzienniku obserwacji

2. Analiza obserwowanych i prowadzonych zajęć.
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły,
- analiza obserwowanych i prowadzonych zajęć z opiekunem stażu, dyrektorem szkoły,
- formułowanie wniosków, które zanotowane zostaną w dzienniku obserwacji

według ustalonego harmonogramu, po obserwacji zajęć

- zapisy w dzienniku obserwacji,
- scenariusze lekcji,
- wnioski i uwagi,
- notatki własne

3. Ocena własnych umiejętności.

- analiza mocnych i słabych stron własnej działalności,
- uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem,
- analiza własnych lekcji i notatek

cały okres stażu

- wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.

4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
- samoocena

- teczka stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.