X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22104
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1. IMIĘ I NAZWISKO: mgr Monika Pertek-Koprowska
2. STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel kontraktowy
3. MIEJSCE PRACY: Szkoła Podstawowa w Sarbi, Sarbia 1, 64-700 Czarnków
4.NAUCZANY PRZEDMIOT: język polski
5. POSIADANE KWALIFIKACJE: * studia magisterskie na kierunku filologia polska – UAM w Poznaniu
* studia podyplomowe w zakresie:
- zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – EUHE w Elblągu,
- logopedii – WSPiA w Poznaniu.
6. CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
7. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1 września 2013 r.
8. PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31 maja 2016 r..

CEL GŁÓWNY: UZYSKANIE STOPNIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

KIERUNKI ROZWOJU/ FORMY REALZACJI/ TERMIN /DOWODY REALIZACJI

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego(§7.ust. 1.pkt.1)

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym i dyrektorem.
2. Współpraca z Radą Rodziców.
3. Konsultacje z wychowawcami klas w sprawie uczniów (opinie i orzeczenia PPP).
4. Współpraca z biblioteką szkolną
5. Pełnienie dyżurów w trakcie przerw, imprez szkolnych, wycieczek, wyjść pozaszkolnych.
6. Praca w szkolnym zespole ds. ewaluacji.

Cały okres stażu

Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej (lista obecności)
Potwierdzenia współpracy
Potwierdzenie współpracy
Potwierdzenie współpracy
Plan dyżurów
Raport z przeprowadzonej ewaluacji

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
(§7 ust.1 pkt. 2)

1. Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej w ramach WDN.
2. Udział w zewnętrznych kursach i szkoleniach w zakresie przedmiotowo-metodycznym i wspomagania pracy szkoły organizowanych przez CDN w Pile.
3. Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa szkolne.
4. Samodzielne studiowanie literatury fachowej (książki, artykuły).
6. Współpraca z logopedami pracującymi w szkole.
7. Rozbudowywanie własnego warsztatu pracy: budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism, lektur, pomocy logopedycznych itp.

Cały okres stażu
Wg oferty CDN
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Potwierdzenie obecności, własne notatki
Zaświadczenia
Zaświadczenia
Spis przeczytanych pozycji i 3 recenzje
Potwierdzenie współpracy, pomoce logopedyczne, kącik logopedyczny
Materiały dydaktyczne, pomoce logopedyczne, czasopisma, lektury, pomoce


Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty(§7 ust.1 pkt.3)

1. Pogłębienie znajomości procedur awansu zawodowego, analiza przepisów prawa oświatowego:
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 393),
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty
- zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały kuratoryjne, materiały CDN, Internet, publikacje w prasie oświatowej, książki)..
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego, m.in.:
- Rozporządzenie MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych
- Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Cały okres stażu
Cały okres stażu

Własne notatki, zbiór lub spis przeanalizowanych dokumentów, teczka awansu zawodowego


Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§7 ust.2 pkt.1)

1. Współpraca z opiekunem stażu:
- zawarcie kontraktu i ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu,
2.Autorefleksja – samoocena pracy i osiągnięć (określenie mocnych i słabych stron własnej działalności).
3.Hospitacja lekcji (ze szczegółowym omówieniem):
-obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
4.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
-gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy lekcji itp.),
-przygotowanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego,
-złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
5.Prowadzenie dokumentacji szkolnej:
-dzienniki zajęć lekcyjnych,
-dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
-dokumentacja sprawozdawcza.
6. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- przygotowanie rozkładu materiału na dany rok szkolny,
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego i jego modyfikacje,
- tworzenie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych,
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów.
7. Promowanie placówki poprzez udział uczniów w konkursach.

Wrzesień 2013
2 razy w roku szkolnym
2 razy w roku szkolnym
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Kontrakt, grafik spotkań (raz w miesiącu)
Scenariusze zajęć
Teczka awansu zawodowego
Dokumentacja szkolna
Rozkłady materiału
PSO
Pomoce dydaktyczne
Potwierdzenia udziału, notatki własne


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§7 ust.2 pkt.2)

1. Kontakty z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne i telefoniczne.
2. Zaznajomienie się z dokumentami dotyczącymi uczniów, zgromadzonymi w szkole (opinie i orzeczenia PPP, wyniki badań, zaświadczenia lekarskie).
3. Rozpoznawanie problemów uczniów poprzez ich obserwację, indywidualne rozmowy z nimi, współpracę z nauczycielami uczącymi i wychowawcami klas.
4. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów – indywidualizacja nauczania:
-praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (konsultacje, dodatkowa pomoc, obniżenie wymagań edukacyjnych)
-praca z uczniem zdolnym (konsultacje, dodatkowe materiały, pomoc w przygotowywaniu się uczniów do konkursów)
- stosowanie aktywnych metod nauczania; np. burza mózgów, metaplan
- pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu materiału z języka polskiego,
- zachęcanie do udziału w różnorodnych konkursach (klasowych, szkolnych, pozaszkolnych),
- uwrażliwianie uczniów na współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne (ekologia, bezrobocie, itp.)
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty.
6.Organizowanie i współorganizowanie wycieczek.
7. Przygotowywanie uroczystości szkolnych, gazetek tematycznych, wystaw i konkursów o różnorodnej tematyce.
8. Eksponowanie prac uczniowskich.

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Notatki własne, zapisy w dziennikach lekcyjnych
Notatki własne
Potwierdzenie współpracy
wymagania edukacyjne, pomoce dydaktyczne, dziennik zajęć pozalekcyjnych, scenariusze zajęć, regulaminy konkursów, dyplomy uczniowskie
Notatki własne, potwierdzenia współpracy, sprawozdania, zdjęcia
Sprawozdania, potwierdzenia współpracy, zdjęcia
Harmonogram uroczystości szkolnych i przygotowywania gazetek tematycznych, zdjęcia, prace konkursowe, sprawozdania
Zdjęcia

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7 ust.2 pkt. 3)

1.Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej:
-wyszukiwanie różnego rodzaju materiałów pomocniczych, informacji; wykorzystanie Internetu jako źródła pomysłów w pracy nauczyciela,
-korzystanie z portali edukacyjnych,
- korzystanie z publikacji z zakresu metodyki i dydaktyki, przepisów dotyczących systemu oświaty i publikacji dotyczących awansu zawodowego.
2. Wykorzystanie technologii informatycznej na zajęciach lekcyjnych i specjalistycznych:
- wykorzystanie sprzętu multimedialnego oraz Internetu do przeprowadzenia zajęć,
- opracowanie materiałów pomocniczych na zajęcia przy użyciu techniki komputerowej,
-przygotowanie scenariuszy lekcji,
- wykorzystanie programów edukacyjnych wspomagających pracę.
3. Podnoszenie własnych umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej poprzez uczestnictwo w kursach informatycznych (stacjonarnych lub on-line)
4. Publikacje w Internecie:
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji,
- współtworzenie i aktualizowanie z nauczycielem informatyki strony internetowej szkoły,
- publikacja scenariuszy lekcji na portalu edukacyjnym.
5.Użycie technologii komputerowej do prowadzenia dokumentacji szkolnej:
- prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym,
-przygotowanie wszelkiego rodzaju sprawozdań,
- projekty dyplomów, zaproszeń, itp.
6.Kontakt z innymi nauczycielami (przekazywanie informacji, materiałów) drogą mailową.

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Wg potrzeb
Październik 2013
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Zgromadzone materiały, notatki własne, adresy stron www.
Opracowane materiały, scenariusze lekcji, spis programów.
Zaświadczenia, potwierdzenia
Adresy stron www.
Teczka awansu zawodowego
Potwierdzenia, dyplomy, itp.
Potwierdzenia

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań(§7 ust.2 pkt.4)

1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki:
– zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi i korzystanie z portali internetowych z wyżej wymienionych dziedzin.
2. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły
3.Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych z uwzględnieniem specyfiki pracy z uczniem niedosłyszącym i z upośledzeniem umysłowym
4.Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. uczeń zdolny, uczeń słaby) oraz z uczniami zaniedbanymi środowiskowo.
5. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów - rozwiązywanie problemów na lekcji, integrowanie grupy, zapobieganie agresji.

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Wg arkusza organizacyjnego
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Notatki własne
Notatki własne, potwierdzenia
Scenariusze zajęć, plan zajęć rewalidacyjnych, dzienniki zajęć specjalistycznych
Notatki własne, opinie o uczniach, pomoce dydaktyczne
Notatki własne

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż(§7 ust.2 pkt. 5)

1. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego. (m.in. Rozporządzenia MEN, Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela i in.)
2.Analiza dokumentów wewnątrzszkolnych i współpraca przy ich modyfikacji:
-Statut szkoły,
-Program wychowawczy,
-Wewnątrzszkolny system oceniania,
- Program profilaktyczny,
- Planu rozwoju szkoły,
- regulaminy szkolne.
3. Analiza Praw Ucznia i Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Notatki własne
Notatki własne
Notatki własne

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO OPRACOWAŁAM NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH:
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. ( Rozdział 3a awans Zawodowy nauczycieli);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 393);

........................................
(podpis n-la kontraktowego)

.........................
(data i podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.