X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22068
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
mgr Magdaleny Kruczyńskiej
nauczyciela mianowanego
Zespołu Szkół Miejskich
w Golubiu - Dobrzyniu
w związku z ubieganiem się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego
od 1.09.2013r. do 31.05.2016r.

Zagadnienia organizacyjne

Zadania Formy realizacji Termin

Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego i publikacji dotyczących awansu zawodowego.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

wrzesień 2013

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Gromadzenie materiałów i dokumentów potwierdzających realizację planu.
okres stażu

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
maj 2016

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

Zadania Formy realizacji Termin

Poszerzenie i doskonalenie swoich umiejętności dydaktyczno – wychowawczych.

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach, szkoleniach i warsztatach) adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.

okres stażu

Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie warsztatu własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Opracowywanie i gromadzenie nowych pomocy dydaktycznych.
Poszukiwanie i wdrażanie metod aktywizujących na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych..
Samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy z ogólnie dostępnych źródeł informacji.

okres stażu

Praca w zespole nauczycieli dokonującej analizy wyników sprawdzianu klas szóstych w celu zaplanowania przyszłych działań edukacyjnych.

Analiza wyników i opracowanie wniosków do dalszej pracy z uczniami po próbnym i po właściwym sprawdzianie klas szóstych.

okres stażu

Pełnienie funkcji opiekuna SKO.

Nawiązanie współpracy z Bankiem PKO SA w Golubiu-Dobrzyniu.
Opracowanie regulaminu i planu pracy SKO.
Popularyzowanie wiedzy ekonomicznej poprzez różnorodne konkursy.
Prowadzenie gazetki SKO.

okres stażu

Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym ,,Lepsza Szkoła” prowadzonym przez GWO i skierowanym do szerszego grona odbiorców.

Systematyczne badanie postępów uczniów w ciągu roku szkolnego za pomocą specjalistycznych narzędzi pomiaru diagnostycznego.
rok szkolny 2013/2014

Praca z uczniem zdolnym.
Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
Systematyczne prowadzenie koła matematycznego rozwijającego zainteresowania uczniów.

okres stażu

Współorganizacja konkursów o zasięgu szkolnym.
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu matematycznego ,,Mistrz Rachunków” dla klas 4 - 6.
Przygotowanie i przeprowadzenie międzyprzedmiotowego konkursu matematyczno – przyrodniczo – informatyczno – technicznego M@pit wspólnie z innymi nauczycielami.

okres stażu

Opieka nad salą matematyczną.
Dbanie o wystrój i estetykę sali.
Uaktualnianie gazetek w klasie.
Eksponowanie prac uczniów.
Wzbogacanie sali lekcyjnej w nowe środki dydaktyczne.

okres stażu

Włączenie rodziców do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły.
Systematyczny kontakt rodzicami lub opiekunami uczniów.
Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami – podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców (pogadanki, referaty).
Współdziałanie w organizowaniu imprez klasowych i wycieczek.

okres stażu

Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas 4 - 6.
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji Termin

Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych na lekcjach i w życiu codziennym.
Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania różnych materiałów.

okres stażu

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
Komputerowe opracowywanie dokumentacji pracy nauczyciela.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz całej dokumentacji awansu zawodowego.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, sprawdzianów i testów.

okres stażu

Lekcje w pracowni komputerowej.
Prowadzenie niektórych zajęć koła matematycznego w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów komputerowych i Internetu.

okres stażu

Korzystanie z nowoczesnej technologii komunikacyjnej.
Opublikowanie swojego planu rozwojowego na stronach portalu edukacyjnego.
Zdobywanie materiałów dydaktycznych przez Internet.
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli.

okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Termin

Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli.
Opracowywanie scenariuszy zajęć, przygotowywanie pomocy dydaktycznych i przeprowadzenie zajęć.


okres stażu

Dzielenie się doświadczeniem przez sieć Internet.
Opracowanie i opublikowanie własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą na portalach edukacyjnych.

okres stażu

Współpraca z nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej.
Udostępnianie innym nauczycielom wypracowanej dokumentacji i zgromadzonych pomocy dydaktycznych.
Kontakty z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń.
Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach w ramach WDN.

okres stażu

Współuczestniczenie w zespole przedmiotowym.
Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołu przedmiotowego nauczycieli matematyki, przyrody, informatyki i techniki.

okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Formy realizacji Termin

Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań.
Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Golubiu – Dobrzyniu.
Opracowanie regulaminu konkursu matematycznego „Matematyka dla każdego”.
Opracowanie regulaminu i planu pracy SKO.

w okresie stażu

Opracowanie i realizowanie autorskiego programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki w klasach 4 – 6.
Działania zmierzające do opracowania programu.
Opracowanie i wdrożenie programu.
Coroczne podsumowanie, ewaluacja i opracowanie wniosków do dalszych działań.

okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji Termin

Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych i turystycznych.

Organizowanie wyjazdów do kina, teatru itp. oraz wycieczek krajoznawczych.
okres stażu

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
Prowadzenie kółka matematycznego i zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.

okres stażu

Pozastatutowe działania na rzecz szkoły.

Poszerzenie oferty szkoły poprzez włączenie się do organizacji ferii.

okres stażu

Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno – wychowawczych.

Przygotowywanie i przeprowadzenie matematycznego konkursu otwartego „Matematyka dla każdego”.

okres stażu

Organizowanie spotkań i imprez klasowych.

Przygotowanie z uczniami i rodzicami klasowych: Andrzejek, Mikołajek, Wigilii, zabawy karnawałowej, Dnia Matki i innych spotkań.
okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji Termin

Współpraca z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną.
Dbałość o zapewnienie fachowej opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczniów.
Redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole.
Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

według potrzeb

Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Organizowanie prelekcji z udziałem pani pedagog podczas godziny wychowawczej.
Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym w zależności od napotkanych trudności.

w okresie stażu

Współpraca z pielęgniarką szkolną.
Pogadanki na temat zdrowego stylu życia na godzinach wychowawczych z udziałem pani pielęgniarki.

w okresie stażu

Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnych i stosunków interpersonalnych.

Spotkania indywidualne z rodzicami, rozmowy oraz podejmowanie określonych działań.
okres stażu

Współpraca z Bankiem PKO BP SA w Golubiu-Dobrzyniu.

Pełnienie funkcji opiekuna SKO.
Organizacja konkursów pod patronatem Banku.
okres stażu

Nawiązanie współpracy z komendą policji.

Zaproszenie funkcjonariusza na godzinę wychowawczą.

w okresie stażu

Nawiązanie współpracy ze strażą pożarną.
Wyjście z uczniami do budynku straży pożarnej i spotkanie ze strażakiem.

w okresie stażu

Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.
Współuczestniczenie w akcjach.
według potrzeb

Współpraca z wydawnictwami.
Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.
Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo.

okres stażu

Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
Pomoc przy organizacji imprez i konkursów.
według potrzeb

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji Termin

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z pracą w szkole.
Opis i analiza dwóch przypadków - rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
Podsumowanie i wnioski.

okres stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami

Uwaga: Powyższy plan może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i szkoły.

Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.