X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21941
Przesłano:

Dobre praktyki - Klub przyrodniczy "Przyjaciele zwierząt"

PROGRAM PROJEKTU „DOBRE PRAKTYKI”
Klub przyrodniczy „Przyjaciele zwierząt”

„Chroń środowisko,
bądź dobry dla zwierząt i szanuj innych ludzi”

Miejsce realizacji: Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym
w Turzu
Czas realizacji: od X.2013 do VI.2014
Opracowały: mgr Klaudia Trestka, mgr Katarzyna Gwóźdź, mgr Natalia Czogała
Realizujące : Nauczycielki przedszkola

Uzasadnienie zgłoszenia:

Wychowanie społeczne oraz wychowanie dla poszanowania przyrody jest bardzo ważne w edukacji przedszkolnej. Poznawanie środowiska naturalnego, jego bogactw i różnorodności, wzajemnych powiązań to elementy edukacji ekologicznej bardzo często występujące w codziennej pracy z dziećmi. Kontakt z przyrodą i zwierzętami oddziałuje kojąco na dziecko i jest niezbędny.
Program ma na celu pogłębianie wiedzy na temat potrzeb zwierząt w teorii i praktyce, uświadomienie dzieciom, że zwierzęta to istoty żywe, nauczenie odpowiedzialności za zwierzę, zwiększenie empatii, kształtowanie postawy odpowiedzialnego właściciela. Ponadto kontakty ze zwierzętami sprzyjają rozwojowi emocjonalnemu i społecznemu naszych pociech. Dzieci wchodzą w swoiste relacje ze zwierzakami, traktują je jako bliskie stworzenia, przywiązują się do nich. Uczą się też troski o inną istotę i odpowiedzialności za nią. Dowiadują się, że i ona ma swoje potrzeby, które należy zaspokoić.
Poprzez organizację zaplanowanych sytuacji edukacyjnych chciałyśmy wzbudzić zainteresowanie światem zwierząt, pięknem naszego regionu, otaczającej nas przyrody oraz zachęcać dzieci do częstego, aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Sytuacje te dostarczą dzieciom nowych wiadomości, pozytywnych wrażeń, będą korzystne dla zdrowia i psychicznego odprężenia.

GENEZA

Znaczenie obcowania dziecka ze zwierzęciem domowym jest bardzo ważne dla rozwoju każdego dziecka. Opiekowanie się w dzieciństwie zwierzęciem może wyrobić większą wrażliwość na uczucia i postawy innych ludzi, nauczyć tolerancji i odpowiedzialności, samoakceptacji i panowania nad sobą. Ponadto dzieci wykazywały ogromne zainteresowanie bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami domowymi. Wiele dzieci posiada także w domu ciekawe zwierzątka, którymi chciały się pochwalić przed swoimi kolegami . Powyższe argumenty skłoniły nas do zorganizowania i prowadzenia koła przyrodniczego będącego innowacją w naszym przedszkolu. Zajęcia w ramach Klubu Przyrodniczego „ Przyjaciele zwierząt” mają za zadanie wyrobić u dzieci otwartość na problemy ekologiczne środowiska lokalnego i globalnego oraz rozwinąć więź ze środowiskiem przyrodniczym, a także zaspokoić zainteresowania dzieci. Na nauczycielach więc spoczywa odpowiedzialność za to, aby dzieci nauczyły się szacunku do przyrody i czuły potrzebę jej ratowania.

CELE I ZADANIA INNOWACJI:

1) Kształtowanie postaw humanitarnego traktowania zwierząt przez człowieka
2) Zdobywanie wiedzy i pogłębianie zrozumienia podstawowych potrzeb zwierząt
3) Kształtowanie przekonania, że działalność człowieka wpływa na zwierzęta i ich życie
4) Uwrażliwianie na niebezpieczeństwa związane z nieostrożnym zachowaniem się wobec zwierząt
5) Ukazywanie różnorodności zjawisk świata przyrody
6) Kształtowanie określonych postaw i umiejętności w kontaktach z ludźmi i w obcowaniu z przyrodą
7) Wyzwalanie i wzmacnianie uczucia szacunku wobec życia w każdej postaci
8) Uwrażliwianie dziecka na przejawy niszczenia środowiska naturalnego i wspierania działań proekologicznych
9) Ukazywanie piękna przyrody
10) Kształtowanie emocjonalnej więzi ze środowiskiem
11) Zdobywanie nowej wiedzy podczas wycieczek, angażowanie w różne prace oraz dokonywanie obserwacji za pomocą zmysłów
12) Rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności inspirowanej tematyką zwierzęcą

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
1) potrafi opiekować się zwierzętami domowymi
2) dostrzega problemy zwierząt zarówno domowych jak i wolnożyjących i rozumie ich potrzeby
3) podejmuje różnego rodzaju działania na rzecz pomocy zwierzętom
4) wie, jak zachować się w lesie, parku, na gospodarstwie, itp.
5) traktuje zwierzęta z szacunkiem i wrażliwością
6) zna zagrożenia płynące ze świata zwierząt
7) rozróżnia i nazywa gatunki zwierząt,
8) wie, dlaczego należy dokarmiać ptaki i zwierzęta zimą,
9) wymienia ciekawostki dotyczące życia i hodowli wybranych zwierząt,
7) aktywnie uczestniczy w poznawaniu przyrody
8) chętnie uczestniczy w wycieczkach
9) potrafi podać cechy prawdziwego przyjaciela zwierząt
10) wyjaśnia, jakie korzyści czerpią ludzie z kontaktu i posiadania zwierząt
11) chętnie przebywa w naturalnym środowisku i potrafi się nim cieszyć
12) rozumie potrzeby relaksu i odprężenia w kontakcie z przyrodą
13) rozumie potrzebę ochrony środowiska w jakim żyje
14) wzbogaca zasób słownictwa związanego z przyrodą

FORMY I METODY
O skuteczności pracy dydaktycznej nauczycieli w edukacji dzieci w dużym stopniu decydują formy organizacyjne. Dobór form edukacji przyrodniczej w przedszkolu zależy od wielu czynników np. liczby dzieci, wyposażenia placówki, czasu i miejsca uczenia się.

Planowane formy działania:
- wycieczki i spacery do różnych ekosystemów,
- prace praktyczne na rzecz ochrony i kształtowania środowiska,
- udział w akcjach związanych z ochroną naturalnego środowiska człowieka,
- konkurs/wystawa
- wykorzystanie sprzętów multimedialnych, odbiór audycji telewizyjnych, przeglądanie czasopism, albumów przyrodniczych oraz innych źródeł wiedzy o stanie i pięknie środowiska przyrodniczego oraz jego ochronie i kształtowaniu.
Metody wynikające z koncepcji wielostronnego kształcenia:
1. metody asymilacji wiedzy oparte na aktywności poznawczej o charakterze reproduktywnym,
2. metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy oparte na aktywności poznawczej, związanej z rozwiązywaniem problemów,
3. metody waloryzacyjne (eksponujące) cechujące się przewagą aktywności emocjonalnej i artystycznej,
4. metody praktyczne oparte na aktywności praktyczno - technicznej.

Nauczyciel w edukacji przyrodniczej przedszkolaków zastosuje także następujące metody :
a) w grupie metod asymilacji wiedzy
- pogadanka - rozmowa nauczyciela z dziećmi polegająca na tym, że nauczyciel zadając pytania przewiduje odpowiedzi dzieci,
- praca z książką - omawianie ilustracji zawartych w książce;
b) w grupie metod samodzielnego dochodzenia do wiedzy
- metoda problemowa - rozwiązywanie problemów ekologicznych w ciągłej interakcji między nauczycielem a dziećmi,
- metoda sytuacyjna - wprowadzenie dzieci w konkretną sytuację, dzieci muszą ją zrozumieć i podjąć decyzje związane z jej rozwiązaniem oraz przewidzieć skutki tych decyzji,
- burza mózgów - rozwiązywanie określonego zadania lub problemu zespołowo, dzieci podają jak najwięcej pomysłów, z których wybiera się najlepszy,
- gry dydaktyczne - wykorzystywane na zajęciach i podczas samodzielnego działania dzieci, występuje w nich element zabawowy,
c) w grupie metod waloryzacyjnych ( eksponujących )
- metody impresyjne - polegają one na uczestniczeniu dzieci w eksponowanych wartościach związanych z ochroną i kształtowaniem naturalnego środowiska,
- metody ekspresyjne - polegają one na wyrażaniu własnych przeżyć, doznań, uczuć w konkretnej działalności na rzecz środowiska a także w twórczości plastycznej, konstrukcyjnej i słownej,
d) w grupie metod praktycznych
- eksperyment - prowadzony przez dzieci w warunkach naturalnych lub w kąciku przyrody.

Za szczególnie przydatne do realizacji programu w przedszkolu uważamy także :
1) metody kierowania samodzielną pracą dzieci tj.
a) obserwacja,
b) praca w ogrodzie przedszkolnym
c) praca z książką,
d) zajęcia plastyczne,

2) metody poszukujące tj.
a) rozmowa,
b) pogadanka heurystyczna,

3) metody podające tj.
a) opowiadanie i opis,
b) czytanie.
Dobór określonych metod zależy od treści przekazywanych dzieciom. W celu uatrakcyjnienia zajęć warto łączyć dwie lub trzy metody na jednym zajęciu.

Sytuacje edukacyjne
1. Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata – udział przedszkolaków w sprzątaniu terenu wokół przedszkola, zwrócenie uwagi na zanieczyszczenie Ziemi, ekologię- zajęcia
o tematyce ekologicznej
Odpowiedzialna: Natalia Czogała
Termin realizacji: kwiecień
2. Grupowe albumy ze zwierzętami- założenie w grupach albumów o zwierzętach świata.
Odpowiedzialne: wszystkie nauczycielki
Termin realizacji: październik
3. Piesza wędrówka na ranczo „Kasprzyków”- obserwacja koni, dzikiej świni i psów
Odpowiedzialna: Klaudia Trestka
Termin realizacji: maj
4. Spotkanie z leśnikiem „Jak przygotowują się zwierzęta do zimy?”- rozmowa na temat zwierząt zimą, jak wyglądają mieszkania różnych zwierząt, tego co jedzą, jak się zachowują. Rozmowa na temat pomocy człowieka zwierzętom w celu przetrwania zimy (kiedy pomagać i w jaki sposób?)
Odpowiedzialna: Urszula Makulik
Termin realizacji: listopad
5. „Willa dla ptaszków” – wystawa karmników wykonanych przez dzieci wspólnie
z rodzicami.
Odpowiedzialna: Katarzyna Gwóźdź
Termin realizacji: grudzień
6. Przejażdżki bryczkami po okolicy
Odpowiedzialna: Joanna Sroka
Termin realizacji: styczeń
7. Piesza wyprawa do lasu- dokarmianie zwierząt zimą
Odpowiedzialna: Urszula Warczok
Termin realizacji: styczeń
8. Założenie ogródka warzywnego na terenie przedszkola
Odpowiedzialna: Joanna Sroka
Termin realizacji: marzec/kwiecień

9. Wycieczka do Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu- zwiedzenie Mini Zoo.
Odpowiedzialna: Sylwia Wojcieska
Termin realizacji: maj
10. „Mój przyjaciel Zwierzak”- przyprowadzenie swojego domowego pupila, prezentacja zwierzaka, jego zwyczajów oraz ciekawostek z życia danego gatunku.

Opis poszczególnych sytuacji edukacyjnych:

1. Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata.

Cel ogólny:
- promowanie ochrony środowiska

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- kształtuje odpowiedzialność za własne środowisko,
- dostrzega pozytywne stron segregacji śmieci,
- zna zagrożenia dla środowiska przez bezmyślne wyrzucanie śmieci

Przebieg działania:

Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Od najmłodszych lat należy uczyć zasad dbania o środowisko. W związku z obchodami tego dnia najmłodsze dzieci posprzątają teren przedszkola, a starsze dzieci pozbierają śmieci w dalszej okolicy naszej placówki. Akcja odbędzie się w formie zabawy. Dzieci dowiedzą się, że należy dbać o przyrodę, chronić ją, by korzystać z jej uroków. Jeśli świat będzie czysty- zdrowa będzie żywność, powietrze, woda. To wpajajmy maluchom od najmłodszych lat.

2. Założenie grupowych albumów ze zwierzętami

Cele główne:
-poznanie różnorodnych gatunków zwierząt, trybu ich życia, środowiska, odżywiania,
-uwrażliwienie na piękno otaczającej natury,
-poznanie zagrożeń płynących ze świata zwierząt,
-rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni,
-klasyfikacja zwierząt

Cele szczegółowe:
Dziecko:
-poznaje nowe gatunki zwierząt,
-poznaje zwyczaje nowo poznanych zwierząt,
-dostrzega piękno otaczającego świata,
-wie, że niektóre gatunki zwierząt bywają niebezpieczne dla człowieka,
-doskonali umiejętności wycinania, przyklejania, kolorowania,
-dokonuje klasyfikacji zwierząt

Przebieg działania:

Znając fascynację przedszkolaków na temat zwierząt stworzymy interesujące dla nich albumy. Dzieci wspólnie z nauczycielami będą gromadziły zdjęcia lub wycinki z gazet zwierząt z różnych stron świata.
3,4-latki zgromadzą zdjęcia i ciekawostki na temat zwierząt żyjących w środowisku wodnym. 5,6-latki zbiorą materiały na temat zwierząt egzotycznych zamieszkujących środowisko lądowe. W ten sposób dzieci poszerzą wiedzę na ich temat.

3. Piesza wędrówka na ranczo „Kasprzyków”- obserwacja koni, wietnamskiej świni i psów

Cele główne:
- zapoznanie dzieci z pracą rolnika,
- zapoznanie dzieci z gospodarstwem wiejskim jego zabudową,
- utrwalenie nazw zwierząt tj.: krowa, koza, kura, koń, pies, świnia, gołębie i użyteczności hodowania tych zwierząt dla ludzi,
- kształcenie postawy szacunku dla ludzi i przyrody; rozwijanie pożądanych postaw – pracowitość, opiekuńczość, troskliwość.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- potrafi nazwać zwierzęta hodowane przez człowieka,
- zna produkty jaki otrzymuje człowiek z hodowli zwierząt,
- potrafi nazwać budynki gospodarcze: stajnia, kurnik, obora, gołębnik,
- chętnie uczestniczy w wycieczkach,
- wie, jak należy zachowywać się wobec zwierząt

Przebieg działania:

Wycieczka do gospodarstwa rolnego zostanie poprzedzona rozmową. Dzieci zostaną zapoznane z celem wycieczki. Zostaną przypomniane im zasady prawidłowego poruszania się na drodze w czasie wycieczki oraz poprawnego zachowania w gospodarstwie rolnym.
Spotkanie w gospodarstwie rolnym rozpocznie się rozmową z gospodarzami na temat hodowli zwierząt oraz korzyści płynących z ich howu. Następnie przystąpi się do oglądania zabudowań gospodarczych – stajni, kurnika, obory, gołębnika. W dalszej części dzieci oglądać będą zwierzęta hodowlane: kury, krowy, konie, świnie, psa, kozy, gołębie. Chętni będą mogli nakarmić wybrane zwierzęta ich przysmakami. Na zakończenie wycieczki dla dzieci niespodzianką będzie możliwość zasiadania w traktorze.

4. Spotkanie z leśnikiem „Jak przygotowują się zwierzęta do zimy?”

Cele główne:
- przedstawienie wychowankom specyfiki pracy leśnika,
- zachęcanie dzieci do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy,
- pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- wie, czym zajmuje się leśniczy;
- potrafi rozpoznać leśniczego po jego stroju;
- potrafi w skupieniu słuchać opowieści o lesie i zwierzętach;
- wie, jakie zwierzęta mieszkają w lesie;
- wie, w jaki sposób pomagać zwierzętom przetrwać zimę

Przebieg działania:

Na początku spotkania leśniczy zaprezentuje dzieciom swój mundur, a następnie opowie o swojej pracy oraz zwyczajach leśnych zwierząt wzbogacając ją prezentacją multimedialną. Dzieci dowiedzą się jakie przysmaki lubią zwierzęta, poznają ich zwyczaje oraz ich mieszkania. Leśnik uświadomi również dzieciom, w jaki sposób pomagać zwierzętom przetrwać zimę. Nasz gość zaprezentuje także różne karmniki dla ptaków. Podsumowaniem spotkania będzie quiz o leśnych zwierzętach.

5. „Willa dla ptaszków” – wystawa karmników wykonanych przez dzieci wspólnie z rodzicami.

Cele główne:
- uwrażliwienie dzieci na trudne warunki życia ptaków zimą,
- uświadomienie dzieciom konieczności systematycznego dokarmiania ptaków,
- rozwijanie inwencji twórczej,
- rozwijanie więzi z rodzicami

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- rozumie potrzebę dokarmiania ptaków,
- wie, czym należy dokarmiać ptaki,
- buduje więź z rodzicami,
- rozwija swoją wyobraźnię,

Przebieg działania:

Dzieci wspólnie z rodzicami wykonają karmnik dla ptaków, wykorzystując różne materiały. Liczymy na to, że rodzice wykażą się kreatywnością, oryginalnością w doborze materiałów i formie wykonania. Ogłaszając wystawę chciałyśmy również podkreślić konieczność dokarmiania ptaków zimą, kształtowanie jakże pięknych postaw przyrodniczych czy znajomości wiedzy na temat ptaków.

6. Kulig bryczkami po okolicy.

Cele główne:
- uwrażliwianie na piękno okolicy,
- uświadomienie konieczności zachowania bezpieczeństwa

Cele szczegółowe:
- rozpoznaje charakterystyczne miejsca swojej okolicy,
- czerpie radość z przejażdżki,
- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas jazdy,
- próbuje ulepić konia ze śniegu,
- pracuje zespołowo

Przebieg działania:

Kulig zostanie poprzedzony rozmową z dziećmi na temat bezpiecznego zachowania się podczas przejażdżki oraz w stosunku do zwierząt. Po śniadanku dzieci wraz z opiekunami wyruszą do Parku Dębina. Tam rozpocznie się przejażdżka saniami. Dzieci podczas kuligu podziwiać będą zimowy krajobraz swojej okolicy. Następnie spróbują ulepić konia ze śniegu. Wycieczka zakończy się wspólnym muzykowaniem przy ognisku i gorącej herbatce.

7. Piesza wyprawa do lasu- dokarmianie zwierząt zimą.

Cel główny:
- rozumienie potrzeby systematycznego dokarmiania ptaków oraz pojenie zwierząt zimą ze względu na trudne warunki ich bytowania

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- przyporządkowuje pokarm odpowiednim zwierzętom,
- opisuje wygląd lasu zimą,
- wyjaśnia, dlaczego należy dokarmiać zwierzęta zimą,
- rozpoznaje ślady ptaków i zwierząt na śniegu,
- utrzymuje równowagę podczas chodzenia po śladach kolegi
Przebieg działania:

Na kilka dni przed wyprawą do lasu zorganizowana będzie zbiórka przysmaków dla zwierząt leśnych. Wyjście zostanie poprzedzone rozmową z dziećmi na temat zimy jako pięknej, ale trudnej pory roku dla ptaków i zwierząt. Powinniśmy zadbać o to, aby one nie głodowały. Zwierzęta liczą na naszą pomoc w zdobywaniu pokarmu. Przed wyjściem należy przypomnieć dzieciom o zasadach zachowania się w lesie. Na miejscu dzieci wybierają drzewa, na których zawieszą smakołyki dla ptaków oraz rozłożą przyniesiony pokarm do paśników. W drodze powrotnej dzieci wraz z nauczycielami będą szukać śladów zwierząt i ptaków na śniegu. Przeprowadzona będzie również zabawa „po śladach” polegająca na chodzeniu wolno lub szybko po śladach kolegi.

8. Założenie ogródka warzywnego na terenie przedszkola

Cele główne:
- rozbudzanie zainteresowań hodowlą roślin,
- nabywanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- poznaje etapy wzrostu roślin,
- zna potrzeby roślin w poszczególnych etapach rozwoju,
- rozumie znaczenie roślin zielonych dla innych organizmów żyjących,
- poznaje wybrane warzywa, zioła i ich znaczenie dla organizmu człowieka,
- czerpie radość ze wspólnych prac z rówieśnikami w ogrodzie przedszkolnym,
- wie dlaczego człowiek, rośliny i zwierzęta nie mogą żyć bez wody
- widzi potrzebę zakładania hodowli, która dostarcza witamin i stanowi pożywienie dla zwierząt i ludzi

Przebieg działania:

Trudno jest uczyć przyrody tylko i wyłącznie za pomocą książek czy eksponatów w sali przedszkolnej. O wiele większe walory edukacyjne, a jednocześnie wychowawcze mają zajęcia w terenie. Dziecko najlepiej poznaje przyrodę poprzez działanie, pracę, czy też doświadczenie. Odkrywając samodzielnie tajemnicę przyrody gromadzi nowe doświadczenia i angażuje się emocjonalnie. Wiedza zdobyta w ten sposób jest pełniejsza i trwalsza. Chcąc poszerzyć ofertę zajęć przyrodniczych oraz uprzyjemnić spędzanie czasu na powietrzu utworzymy na terenie przedszkola ogródek warzywny. Dzieci wraz z nauczycielkami będą wykonywały prace ogrodnicze, m.in. sadziły, pieliły, wyrywały chwasty, podlewały. Kiedy dojdzie czas zbiorów nasze przedszkolaki będą mogły przygotować zdrowe posiłki ze swoich warzyw. Zebrane zbiory posłużą także za smakołyki dla odwiedzających nasze przedszkole zwierzątek.(królik, chomik, patyczaki, itp.) Ogrodowe zajęcia dla dzieci będą lekcją przyrody. Poznają potrzeby roślin i ich rozwój od nasiona do owocu. Pielęgnacja upraw pomoże też nauczyć ich odpowiedzialności.

9. Wycieczka do Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu- zwiedzenie Mini Zoo.

Cele główne:
- integracja grupy,
- kształcenie spostrzegawczości oraz umiejętności obserwowania obiektów przyrodniczych
- kształcenie umiejętności grzecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta,
- wie, czym się żywią,
- przestrzega zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami,
- wie, że nie należy drażnić oraz karmić zwierząt,

Przebieg działania:

Mini Zoo jest wspaniałym miejscem do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, a przy tym doskonałą okazją do uzupełnienia wiedzy przyrodniczej. Wycieczka zostanie poprzedzona pogadanką na temat odpowiedniego zachowania się oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas spaceru.
Podczas wycieczki dzieci będą miały okazję zobaczyć przebywające tam ptaki: pustułki i gawrony, oraz egzotyczne papużki nimfy. Kury, bażanty, kaczki oraz gęsi gęgawy dodają uroku temu miejscu. Można także zobaczyć bociana białego. Popularnym boćkom dotrzymują towarzystwa łabędzie nieme – współlokatorzy z wybiegu. Inwentarza dopełnia struś nandu. Kucyki i osiołek pozwalają dzieciom na głaskanie, dlatego też cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Puszysta lama z Ameryki Południowej dodaje egzotyki.

10. „Mój przyjaciel Zwierzak”- przyprowadzenie swojego domowego pupila, prezentacja zwierzaka, jego zwyczajów oraz ciekawostek z życia danego gatunku.

DNI ZWIERZĄT W PRZEDSZKOLU

W ciągu roku zapraszani będą goście, którzy zaprezentują swoje zwierzątka domowe. Opowiedzą o ich zwyczajach, sposobie odżywiania się i innych ciekawostkach na ich temat.
W wybranym dniu dzieci przyjdą do przedszkola ubrane w kolorystyce danego zwierzątka.

1) Dzień kota Filemona- poznanie zwyczajów kota, środowiska życia, odżywiania się, sposobu opieki.
Odpowiedzialna: Sylwia Wojcieska
Termin realizacji: kwiecień
2) Dzień Złotej rybki- (dzieci w tym dniu przyjdą do przedszkola ubrane na żółto)
Poznanie zwyczajów rybek akwariowych, środowiska życia, odżywiania się, sposobu opieki.
Odpowiedzialna: Natalia Czogała
Termin realizacji: luty
3) Dzień Puszka Okruszka- (dzieci w tym dniu przyjdą do przedszkola ubrane na brązowo)
Poznanie zwyczajów psa, sposobu odżywiania, sposobu opieki.
Odpowiedzialna: Urszula Warczok
Termin realizacji: listopad
4) Dzień Żółwika Franklina- (dzieci w tym dniu przyjdą do przedszkola ubrane na zielono)
Poznanie zwyczajów żółwia środowiska życia, odżywiania się, sposobu opieki.
Odpowiedzialna: Klaudia Trestka
Termin realizacji: styczeń

5) Dzień kolorowej Papugi – (dzieci w tym dniu przyjdą do przedszkola ubrane na kolorowo)
Poznanie zwyczajów papugi środowiska życia, odżywiania się, sposobu opieki.
Odpowiedzialna: Katarzyna Gwóźdź, Klaudia Trestka
Termin realizacji: maj
6) Dzień króliczka i marchewki- (dzieci w tym dniu przyjdą do przedszkola ubrane na szaro)
Poznanie zwyczajów królika środowiska życia, odżywiania się, sposobu opieki.
Odpowiedzialna: Sylwia Wojcieska
Termin realizacji: marzec
7) Dzień chomika- poznanie zwyczajów chomika środowiska życia, odżywiania się, sposobu opieki.
Odpowiedzialna: Urszula Makulik
Termin realizacji: marzec
8) Dzień małej myszki- poznanie zwyczajów myszki środowiska życia, odżywiania się, sposobu opieki.
Odpowiedzialna: Katarzyna Gwóźdź
Termin realizacji: grudzień
9) Dzień Patyczaka - poznanie zwyczajów patyczaka środowiska życia, odżywiania się, sposobu opieki.
Odpowiedzialna: Joanna Sroka
Termin realizacji: październik

Dzień Kota Filomena

Cele główne:
- poznanie wyglądu kota,
- poznanie zwyczajów kota, sposobu jego odżywiana się,

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- wie, jak wygląda kot,
- zna zwyczaje kota,
- wie, czym się żywi,
- recytuje wiersz o kocie,
- potrafi zaśpiewać refren piosenki,
- wykonuje pracę plastyczno- techniczną,
- wymienia znane mu bajkowe koty,
3- latki 4-latki 5- latki 6- latki
1. Poznanie zwierzątka 2. Rozmowa z dziećmi na temat znanych
bajkowych kotów (kot w butach, Hello Kitty, Filemon, Tom, Klakier...)
3. Nauka wierszyka o kocie.
4. Prezentacja wiersza dla reszty kolegów
1. Poznanie zwierzątka
2. Rozmowa z dziećmi na temat znanych bajkowych kotów (kot w butach, Hello Kitty, Filemon, Tom, Klakier...)
3. Nauka piosenki o kocie.
4. Prezentacja poznanej piosenki 1. Poznanie zwierzątka
2. Rozmowa z dziećmi na temat znanych bajkowych kotów (kot w butach, Hello Kitty, Filemon, Tom, Klakier...)
3. Wykonanie pracy plastycznej o kocie.
4. Prezentacja swoich prac przed kolegami 1. Poznanie zwierzątka
2. Rozmowa z dziećmi na temat znanych bajkowych kotów (kot w butach, Hello Kitty, Filemon, Tom, Klakier...)
3. Wykonanie pracy technicznej o kocie.
4. Prezentacja swoich prac przed kolegami

Dzień Złotej Rybki

Cele główne:
- poznanie wyglądu oraz środowiska życia ryb,
- poznanie zwyczajów ryb, sposobu ich odżywiana się,

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- wie, jak wyglądają ryby,
- zna zwyczaje ryb,
- wie, czym się żywią,
- w skupieniu słucha bajki „O rybaku i złotej rybce”,
- wykazuje się fantazją,
- wykonuje pracę plastyczno-techniczną

3- latki 4-latki 5- latki 6- latki
1. Poznanie zwierzątka.
2. Wsłuchanie bajki „O rybaku i złotej rybce”.
3. Burza mózgów „Gdybym złowił złotą rybkę zażyczył bym sobie....”
4. Wykonanie pracy techniczno- plastycznej „Nasze akwarium”
1. Poznanie zwierzątka.
2. Wsłuchanie bajki „O rybaku i złotej rybce”.
3. Burza mózgów „Gdybym złowił złotą rybkę zażyczył bym sobie....”
4. Wykonanie pracy techniczno- plastycznej „Nasze akwarium”
1. Poznanie zwierzątka.
2. Wsłuchanie bajki „O rybaku i złotej rybce”.
3. Burza mózgów „Gdybym złowił złotą rybkę zażyczył bym sobie....”
4. Wykonanie pracy techniczno- plastycznej „Nasze akwarium”
1. Poznanie zwierzątka.
2. Wsłuchanie bajki „O rybaku i złotej rybce”.
3. Burza mózgów „Gdybym złowił złotą rybkę zażyczył bym sobie....”
4. Wykonanie pracy techniczno- plastycznej „Nasze akwarium”

Dzień Puszka Okruszka

Cele główne:
- poznanie wyglądu psa,
- poznanie zwyczajów psa,
- poznanie roli psa w życiu człowieka,
- poznanie zagrożeń płynących z nadmiernej ufności wobec obcych psów

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- wie, jak wygląda pies,
- zna zwyczaje psów,
- wie, jakie role pies odgrywa w życiu człowieka,
- wie, że nie wolno zbliżać się do obcych psów,
- rytmicznie porusza się do piosenki

3- latki 4-latki 5- latki 6- latki
1. Poznanie zwierzątka
2. Rozmowa- uświadomienie dzieciom, jak ważną rolę w życiu ludzi może odegrać pies (pies ratownik, pies pasterski, pies myśliwski, pies przewodnik).
3. Zabawa muzyczno- ruchowa do piosenki N. Kukulskiej „Puszek Okruszek”
4. Uwiadomienie również dzieciom, zagrożeń płynących z nadmierną ufnością wobec obcych psów. 1. Poznanie zwierzątka.
2. Rozmowa- uświadomienie dzieciom, jak ważną rolę w życiu ludzi może odegrać pies (pies ratownik, pies pasterski, pies myśliwski)
3. Zabawa muzyczno- ruchowa do piosenki N. Kukulskiej „Puszek Okruszek”
4. Uwiadomienie również dzieciom, zagrożeń płynących z nadmierną ufnością wobec obcych psów. 1. Poznanie zwierzątka.
2. Rozmowa- uświadomienie dzieciom, jak ważną rolę w życiu ludzi może odegrać pies (pies ratownik, pies pasterski, pies myśliwski)
3. Zabawa muzyczno- ruchowa do piosenki N. Kukulskiej „Puszek Okruszek”
4. Uwiadomienie również dzieciom, zagrożeń płynących z nadmierną ufnością wobec obcych psów. 1. Poznanie zwierzątka.
2. Rozmowa- uświadomienie dzieciom, jak ważną rolę w życiu ludzi może odegrać pies (pies ratownik, pies pasterski, pies myśliwski)
3. Zabawa muzyczno- ruchowa do piosenki N. Kukulskiej „Puszek Okruszek”
4. Uwiadomienie również dzieciom, zagrożeń płynących z nadmierną ufnością wobec obcych psów.

Dzień Żółwika Franklina

Cel główny:
- poznanie wyglądu, zwyczajów żółwi, ich sposobu odżywiania oraz środowiska życia

Cele szczegółowe:
- wie, jak wygląda żółw,
- zna zwyczaje żółwia,
- z uwagą słucha bajki,
- potrafi omówić przygody żółwika,
- estetycznie wykonuje pracę plastyczno-techniczną

3- latki 4-latki 5- latki 6- latki
1. Poznanie zwierzątka 2. Poznanie przygód Żółwika Franklina- słuchanie bajki
3. Wykonanie pracy techniczno- plastycznej „Żółwik” 1. Poznanie zwierzątka
2. Poznanie przygód Żółwika Franklina- słuchanie bajki
3. Wykonanie pracy techniczno- plastycznej „Żółwik” 1. Poznanie zwierzątka
2. Poznanie przygód Żółwika Franklina- słuchanie bajki, próba opowiadania bajki
3. Wykonanie pracy techniczno- plastycznej „Żółwik” 1. Poznanie zwierzątka
2. Poznanie przygód Żółwika Franklina- słuchanie bajki, próba opowiadania bajki
3. Wykonanie pracy techniczno- plastycznej „Żółwik”
Dzień Papugi

Cel główny:
- poznanie wyglądu, zwyczajów papug, ich sposobu odżywiania oraz środowiska życia

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- wie, jak wygląda papuga,
- zna zwyczaje papugi,
- z uwagą ogląda bajkę,
- wykazuje się spostrzegawczością podczas szukania skarbu,
- prawidłowo wykonuje polecenia,
- przestrzega zasad ustalonych podczas zabawy,
- potrafi pracować zespołowo

3- latki 4-latki 5- latki 6- latki
1. Poznanie zwierzątka 2. Prezentacja bajki W. Disneya „Jack i piraci z Nibylandii- papuga kapitana Haka”
3. Wyprawa w poszukiwaniu skarbów z papugą- piaskownica przedszkolna 1. Poznanie zwierzątka
2. Prezentacja bajki W. Disneya „Jack i piraci z Nibylandii- papuga kapitana Haka”
3. Wyprawa w poszukiwaniu skarbów z papugą- piaskownica przedszkolna
1. Poznanie zwierzątka
2. Prezentacja bajki W. Disneya „Jack i piraci z Nibylandii- papuga kapitana Haka”
3. Wyprawa w poszukiwaniu skarbów z papugą- Park Dębina
1. Poznanie zwierzątka 2. Prezentacja bajki W. Disneya „Jack i piraci z Nibylandii- papuga kapitana Haka”
3. Wyprawa w poszukiwaniu skarbów z papugą- Park Dębina

Dzień Królika i Marchewki

Cele główne:
- poznanie wyglądu, zwyczajów królików, ich sposobu odżywiania oraz środowiska życia

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- wie, jak wygląda królik,
- zna zwyczaje królika,
- wie, czym się żywi,
- wykonuje uszka z tektury,
- przestrzega higieny podczas wykonywania surówki,
- wie, że surówka jest bardzo zdrowa

3- latki 4-latki 5- latki 6- latki
1. Poznanie zwierzątka. 2. „Wszyscy jesteśmy królikami”- wykonanie króliczkowych uszów
3. Wykonanie zdrowej surówki z marchewki dla wszystkich przedszkolnych króliczków. 1. Poznanie zwierzątka.
2. „Wszyscy jesteśmy królikami”- wykonanie króliczkowych uszów.
3. Wykonanie zdrowej surówki z marchewki dla wszystkich przedszkolnych króliczków. 1. Poznanie zwierzątka.
2. „Wszyscy jesteśmy królikami”- wykonanie króliczkowych uszów.
3. Zbieranie marchewek z ogródka przedszkolnego.
4. Wykonanie zdrowej surówki z marchewki dla wszystkich przedszkolnych króliczków. 1. Poznanie zwierzątka.
2. „Wszyscy jesteśmy królikami”- wykonanie króliczkowych uszów.
3. Zbieranie marchewek z ogródka przedszkolnego.
4. Wykonanie zdrowej surówki z marchewki dla wszystkich przedszkolnych króliczków.

Dzień chomika

Cel główny:
- poznanie wyglądu, zwyczajów chomików, ich sposobu odżywiania oraz środowiska życia

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- wie, jak wygląda chomik,
- zna zwyczaje chomika,
- wie, czym się żywi,
- uważnie ogląda teatrzyk,
- przestrzega zasad obowiązujących podczas pieszej wycieczki,
- wykazuje się spostrzegawczością

3- latki 4-latki 5- latki 6- latki
1. Poznanie zwierzątka
2. Oglądane teatrzyku kukiełkowego „Chomik szuka wiosny”
3. „Wędrujemy z chomiczkiem w poszukiwaniu wiosny”- wycieczka na pobliską łąkę 1. Poznanie zwierzątka
2. Oglądane teatrzyku kukiełkowego „Chomik szuka wiosny”
3. „Wędrujemy z chomiczkiem w poszukiwaniu wiosny”- wycieczka na pobliską łąkę 1. Poznanie zwierzątka
2. Oglądane teatrzyku kukiełkowego „Chomik szuka wiosny”
3. „Wędrujemy z chomiczkiem w poszukiwaniu wiosny” - wycieczka na pobliską łąkę 1. Poznanie zwierzątka
2. Oglądane teatrzyku kukiełkowego „Chomik szuka wiosny”
3. „Wędrujemy z chomiczkiem w poszukiwaniu wiosny” - wycieczka na pobliską łąkę

Dzień myszki

Cel główny:
- poznanie wyglądu, zwyczajów myszek, ich sposobu odżywiania oraz środowiska życia

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- wie, jak wygląda myszka,
- zna zwyczaje myszki,
- wie, czym się żywi,
- w skupieniu słucha wiersza,
- dostrzega sytuacje humorystyczne w wierszu,
- powtarza rymowankę o myszce (3,4-latki),
- wykazuje się fantazją w wykonaniu myszek z produktów spożywczych (5,6-latki)

3- latki 4-latki 5- latki 6- latki
1. Poznanie zwierzątka
2. Słuchanie wiersza M. Konopnickiej „Stefek Burczymucha”
3. Nauka rymowanki o myszce 1. Poznanie zwierzątka
2. Słuchanie wiersza M. Konopnickiej „Stefek Burczymucha”
3. Nauka rymowanki o myszce
1. Poznanie zwierzątka
2. Słuchanie wiersza M. Konopnickiej „Stefek Burczymucha”
3. Wykonanie myszki z produktów spożywczych
1. Poznanie zwierzątka
2. Słuchanie wiersza M. Konopnickiej „Stefek Burczymucha”
3. Wykonanie myszki z produktów spożywczych

Dzień Patyczaka
Cel główny:
- poznanie wyglądu, zwyczajów patyczaków, ich sposobu odżywiania oraz środowiska życia

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- wie, jak wygląda patyczak,
- zna zwyczaje patyczaka,
- wie, czym się żywi,
- aktywnie uczestniczy w zajęciach o Zippim,
- rozwija inwencję twórczą

3- latki 4-latki 5- latki 6- latki
1. Poznanie zwierzątka
2. Zajęcia w ramach programu „Przyjaciele Zippiego”
3. Wykonanie pracy techniczno- plastycznej z patyków. 1. Poznanie zwierzątka
2. Zajęcia w ramach programu „Przyjaciele Zippiego”
3. Wykonanie pracy techniczno- plastycznej z patyków 1. Poznanie zwierzątka
2. Zajęcia w ramach programu „Przyjaciele Zippiego”
3. Wykonanie pracy techniczno- plastycznej z patyków 1. Poznanie zwierzątka
2. Zajęcia w ramach programu „Przyjaciele Zippiego”
3. Wykonanie pracy techniczno- plastycznej z patyków.

PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU „DOBRE PRAKTYKI”

Dziecko:
- rozróżnia i nazywa gatunki zwierząt,
- wie, dlaczego należy dokarmiać ptaki i zwierzęta zimą,
- wymienia ciekawostki dotyczące życia i hodowli wybranych zwierząt,
- zachowuje ostrożność wobec obcych i nieznanych zwierząt
- kojarzy zdobytą wiedzę o zjawiskach przyrodniczych z systematyczną obserwacją.
- rozumie podstawowe pojęcia i zjawiska przyrodnicze
- odróżnia pozytywne i negatywne działania człowieka na środowisko, nabywa wiadomości na temat sposobów zapobiegania dewastacji środowiska naturalnego.
- potrafi pracować samodzielnie i w grupie.
- w działaniu wykazuje się odpowiedzialnością i znajomością zasad dobrego zachowania.
- potrafi postępować bezpiecznie i rozważnie.
- chętnie przebywa w naturalnym środowisku i potrafi się nim cieszyć.
- dostrzega piękno przyrody.
- dba o zdrowie, higienę własną i otoczenia.
- wypowiada się na tematy związane z bezpośrednim przeżywaniem, doświadczaniem, odkrywaniem i badaniem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.