X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22054
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

nauczyciel matematyki i fizyki
Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2011 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2014 r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Podstawą planu rozwoju zawodowego jest zaplanowanie celów,jakie pragnę zrealizować podczas odbywania stażu w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

Planując rozwój uwzględniłam:
własną wiedzę pedagogiczną
możliwości rozwojowe uczniów
specyfikę szkoły.

Cele mojego rozwoju zawodowego w okresie stażu to:
uczestnictwo w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
opracowanie i współautorstwo imprez szkolnych i środowiskowych,
opracowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych,
kształtowanie dobrego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym,
podejmowanie współpracy z instytucjami środowiskowymi,
doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia,
poznanie problematyki środowiska lokalnego, sytuacji wychowanków z którymi będę pracować,
wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia zdolnego i słabego,
nawiązywanie dobrego kontaktu z młodzieżą i rodzicami,
upowszechnianie technologii komputerowej na zajęciach oraz w opracowaniu środków dydaktycznych,
opracowanie i wdrażanie do praktyki wiedzy z zakresu zagadnień psychologicznych i pedagogicznych,
uczestnictwo w pracach OKE,
- najważniejszym celem jest mój własny rozwój osobowy, a rezultatem tego jest uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8, ust.2, pkt. 1

„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

ZADANIA - FORMY REALIZACJI:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
Analiza dokumentów prawnych,
śledzenie stron internetowych MEN, CODN,
udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego,
założenie teczki „awans zawodowy”.
2. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności.
Autorefleksja, autoanaliza.
3. Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego
Ocena dorobku zawodowego.
4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Udział w kursach, konferencjach, szkoleniach, warsztatach.
Udział w pracach OKE - egzamin maturalny z fizyki.
Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Utworzenie biblioteczki w klasopracowni i aktualizacja zbiorów, pozyskiwanie materiałów dydaktycznych i wychowawczych.
Samodzielne studiowanie literatury fachowej.
5. Organizacja szkolnego konkursu matematyczno - fizycznego. Uczestniczenie w konkursach o zasięgu szkolnym i międzyszkolnym.
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych etapów konkursów. Współorganizacja.
6. Stosowanie w praktyce różnych form i metod nauczania matematyki, fizyki
Przykładowe scenariusze zajęć.
7. Opracowanie programu zajęć wyrównawczych dla klas I:„Praca z uczniami mającymi trudności w nauce”.
Wdrożenie w roku szkolnym programu do zajęć wyrównawczych z uczniem słabym.
8. Opracowanie programu zajęć - „Praca z uczniem zdolnym”.
Wdrożenie w roku szkolnym programu zajęć z uczniem zdolnym.
9. Prowadzenie konsultacji dla uczniów, którym matematyka, fizyka sprawia trudności.
Prowadzenie raz w tygodniu konsultacji dla uczniów, którym matematyka, fizyka sprawia trudności.
10. Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań.
Nanoszenie korekt i uzupełnień do planów pracy dydaktycznej nauczanych przedmiotów.
Udział w zajęciach realizowanych przez innych nauczycieli, zwłaszcza w ramach pracy zespołu przedmiotowego.
11. Aktualizacja strony internetowej szkoły-zakładka matematyka.
Pisanie informacji, zadań matematycznych, wyników konkursów na stronie WWW.

§ 8, ust. 2, pkt 2

„Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

ZADANIA - FORMY REALIZACJI:
1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej i informacyjnej.
Udział w kursach i szkoleniach
2. Korzystanie z programów komputerowych oraz Internetu w praktyce szkolnej.
Przygotowywanie nowych narzędzi przydatnych do pracy w szkole:
— Wykorzystanie bazy szkolnej do opracowywania scenariuszy własnych zajęć.
— Przygotowywania uczniów do konkursów matematycznych.
— Korzystanie z materiałów znajdujących się na stronach edukacyjnych.
3. Aktualizacja strony internetowej szkoły -zakładka matematyka , fizyka
Pisanie informacji, zadań z fizyki i matematyki,
4. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.
Przygotowywanie scenariuszy, testów itp. do zamieszczenia na stronach internetowych portali edukacyjnych.
5. Tworzenie prezentacji multimedialnych jako scenariuszy zajęć z matematyki, fizyki.
Publikowanie prezentacji na stronach edukacyjnych.
6. Prowadzenie lekcji matematyki i fizyki w pracowni komputerowej.
Prowadzenie lekcji matematyki i fizyki w pracowni komputerowej – scenariusze.

§ 8, ust. 2, pkt 3

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych”

ZADANIA - FORMY REALIZACJI:
1. Prowadzenie lekcji koleżeńskich dla nauczycieli z zespołu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
Lekcje koleżeńskie dla nauczycieli z zespołu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
2. Prowadzenie lekcji otwartych.
Zajęcia otwarte dla nauczycieli szczególnie stażystów i kontraktowych.
3. Współudział w organizacji imprez szkolnych z udziałem rodziców i całej społeczności.
Przygotowanie scenariusza oraz próby z uczniami przed występem.
4. Publikacja planu rozwoju w portalu internetowym.
Udostępnienie planu rozwoju szerszemu gronu nauczycieli.
5. Publikacje własnych scenariuszy na stronach internetowych.
Udostępnienie scenariuszy dla szerszego grona nauczycieli.
6. Przeprowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych.
Przeprowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych:wiadomości i refleksje po odbytych szkoleniach i kursach
7. Udział w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
Czynny udział w pracach zespołu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w szkole.

§ 8, ust.2, pkt 4a

„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

ZADANIA - FORMY REALIZACJI:
1. Zredagowanie zadań na konkurs matematyczny, fizyczny
Ułożenie zadań konkursowych (otwartych i zamkniętych), uwzględniających przerobiony materiał.
Udział w konkursowej komisji oceniającej.
2. Zredagowanie zadań na szkolne eliminacje konkursu
Ułożenie zadań konkursowych (otwartych i zamkniętych).
Udział w komisji konkursowej.
3. Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego.
Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej dla klas I-III zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły i Programami profilaktycznymi.
4. Opracowanie programu zajęć wyrównawczych dla klas I:„Praca z uczniami mającymi trudności w nauce”.
Wdrożenie w roku szkolnym programu zajęć wyrównawczych z uczniem słabym.
5. Opracowanie programu zajęć z uczniem zdolnym.
Wdrożenie w roku szkolnym programu zajęć z uczniem zdolnym.

§ 8, ust.2, pkt 4b

„Wykonanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej”

ZADANIA - FORMY REALIZACJI:
1. Praca na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Udział w szkoleniu egzaminatorów.
Wykonywanie zadań egzaminatora.

§ 8, ust.2, pkt 4c

„Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

ZADANIA - FORMY REALIZACJI:
1. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Udział w kursach i szkoleniach dotyczących pracy wychowawczej.
Własne refleksje po odbytych szkoleniach i dzielenie się nimi z nauczycielami na radach pedagogicznych.
2. Przygotowywanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości szkolnych.
Przygotowanie dekoracji.
3. Współpraca z rodzicami uczniów
Systematyczne kontakty z rodzicami
4. Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
Organizacja wycieczek ( wyjazdów, pieszych) do muzeów, teatru, kina i innych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.
5. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
Zachęcanie i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych na wszystkich szczeblach.
Opracowanie scenariuszy i regulaminu konkursu.

§ 8, ust.2, pkt 4e

„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”.

ZADANIA - FORMY REALIZACJI:
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, pedagogiem, psychologiem , pielęgniarką szkolną, nauczycielami i rodzicami.
Współpraca na bieżąco. Opinie o uczniach.
2. Współpraca z klasową Radą Rodziców, Samorządem klasowym.
Udział i pomoc w organizacji imprez szkolnych.
Kontakty z przedstawicielami Rady Rodziców w sprawach wychowawczych i organizacyjnych.

§ 8, ust.2, pkt 5
„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”.

ZADANIA - FORMY REALIZACJI:
1. Rozwiązanie sytuacji problemowych, analiza ich i opis, planowanie i podejmowanie działań w celu rozwiązania zaistniałych problemów.
- Opisanie dwóch przypadków problemu wychowawczego lub edukacyjnego i dokonanie ich analizy.

Powyższy plan może ulec modyfikacji w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.