X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22043
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

IMIĘ I NAZWISKO: mgr Monika Zimoń
nauczyciel kontraktowy z Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Rybniku

STOPIEŃ AWANSU: na nauczyciela mianowanego

OKRES TRWANIA STAŻU: 2.09.2013r. - 31.05.2016r.

OPIEKUN STAŻU: mgr Jolanta Groborz

DATA ZATWIERDZENIA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO:

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających
z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r

§7 ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym i pedagogiem szkolnym.Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

2. Przygotowywanie bądź współpraca w przygotowywaniu uroczystości ZSzP i przedszkola:
- Słodki bufet
- Dzień Górnika
- Spotkanie opłatkowe
- Dzień Babci i Dziadka
- Balik karnawałowy
- Dzień Rodziny
- Dzień Patrona, Festyn z okazji Dnia Dziecka
- Zakończenie przedszkola – pożegnanie starszaków

3. Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas imprez, wyjść i wyjazdów dzieci poza teren przedszkola

4. Współpraca z rodzicami.

5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu w okresie stażu

§7 ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursy, warsztaty metodyczne, konferencje szkoleniowe.

3. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali, kostiumów itp.

4. Prowadzenie dokumentacji przeczytanych książek i czasopism z zakresu pedagogiki i psychologii.

5. Poszerzanie swojej wiedzy poprzez kontakt z wykwalifikowanymi osobami (psychologiem, logopedą)

§7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji:
- Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982r
- Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty
- Rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

§7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
- opracowanie harmonogramu współpracy z opiekunem stażu,
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – opracowanie konspektów zajęć, analiza mocnych i słabych stron

2. Organizowanie własnego warsztatu pracy: przygotowywanie miesięcznego planu pracy w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program wychowania przedszkolnego, prowadzenie wymaganej dokumentacji, przygotowywanie pomocy dydaktycznych.

3. Doskonalenie metod i warsztatu pracy pedagogicznej: udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach.

4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii

§7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie i uwzględnianie potrzeb rozwojowych dzieci:
- stała i wnikliwa obserwacja dzieci,
- diagnozowanie osiągnięć dzieci,
- współpraca ze specjalistami (psycholog, logopeda),
- stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem zainteresowań i różnic rozwojowych dzieci

2. Współpraca z rodzicami:
- sporządzenie planu współpracy z rodzicami,
- konsultacje indywidualne,
- zebrania z rodzicami,
- zamieszczanie informacji na gazetce i stronie internetowej,
- prowadzenie zajęć otwartych,
- włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w imprezach i wycieczkach

3. Promowanie placówki w środowisku lokalnym:
- pomoc w organizacji akademii z okazji Dnia Górnika, Festynu z okazji Dnia Dziecka
- pozyskiwanie środków finansowych poprzez organizowanie „Słodkiego bufetu”
- udział w konkursach, festiwalach i innych imprezach mających na celu prezentowanie umiejętności wychowanków
- nawiązanie współpracy z biblioteką miejską – wspólne zorganizowanie wystawy prac konkursowych dzieci

4. Organizowanie uroczystości przedszkolnych:
- Słodki bufet
- Spotkanie opłatkowe
- Dzień Babci i Dziadka
- Balik karnawałowy
- Dzień Rodziny
- Zakończenie przedszkola – pożegnanie starszaków

5. Kształtowanie proekologicznych i prozdrowotnych form zachowań wśród dzieci:
- wdrażanie programów prozdrowotnych „Czyste powietrze wokół nas”, „Akademia aquafresh”,
- koordynowanie zbiórki butelek plastikowych, baterii
- zorganizowanie wycieczki „Ścieżka edukacyjna” do nadleśnictwa

§7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywanie komputera oraz Internetu w codziennej pracy:
- pisanie ogłoszeń informujących rodziców o bieżących wydarzeniach,
- opracowanie pomocy, dokumentów, scenariuszy, planów miesięcznych,
- korzystanie ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli,
- korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji, środków audiowizualnych (komputer, DVD, telewizja),
- wykonywanie zaproszeń, podziękowań, dyplomów,
- zamieszczanie na stronie internetowej Zespołu informacji dotyczących przedszkola
- umieszczanie na stronach internetowych własnych scenariuszy
- udział w internetowych kursach dla nauczycieli

§7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Korzystanie ze zbiorów biblioteki dla nauczycieli – nowości książkowe, czasopisma- w celu aktualizowania wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną – kierowanie do poradni dzieci mających zaburzenia rozwojowe.

3. Współpraca z logopedą – kierowanie do zajęć z logopedą dzieci wykazujących zaburzenia rozwoju mowy.

§7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
2. Poznanie procedury awansu zawodowego.
3. Analiza dokumentacji ZSzP nr 4, śledzenie zamian zachodzących w przepisach wewnątrzszkolnych.

Podpis stażysty: Podpis opiekuna stażu:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.