X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22032
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Marta Siekierka

Dyrektor : XXXX

Opiekun stażu : XXXX

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodziszczu

Czas trwania stażu: 01.09.2013 – 31.05.2014

Cel główny podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i szkole i sposobów jej prowadzenia.
2. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola § 6 ust. 2 pkt 1

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz wszelkie publikacje dotyczące awansu zawodowego - krótkie notatki z analizy przepisów
- napisanie planu rozwoju
zawodowego Wrzesień 2013
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu oraz dyrektorem placówki. - bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego,
- określenie formy współpracy,
-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
- zawarcie kontraktu
- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- scenariusze, konspekty zajęć
- podpisanie kontraktu Wrzesień 2013
i na bieżąco przez okres stażu
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola i szkoły Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole:
- Statut Szkoły
- Program Wychowawczy Szkoły
- Program profilaktyczny szkoły
- Podstawa programowa klasy I
- Miesięczny plan pracy
dydaktyczno- wychowawczej
- Plan nadzoru pedagogicznego
- Regulaminy obowiązujące w szkole
- Program edukacji przedszkolnej

- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- zapisy w dzienniku
- konspekty i scenariusze Od września do maja
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji
-opracowywanie planów miesięcznych
- wpisy do dziennika zajęć
- prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci
- zapoznanie z ramowym rozkładem dnia w oddziale przedszkolnym
- opracowywanie konspektów zajęć - sumienne prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania
- pisanie konspektów i planów miesięcznych Cały okres stażu

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego - zgromadzenie potrzebnej dokumentacji Cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania - opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Maj 2014

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki § 6 ust. 2 pkt 2

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Poznanie zasad konstruowania planów pracy
- opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz w oparciu o Program Edukacji Przedszkolnej Nasze Przedszkole autor Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska

- plan pracy zatwierdzony do realizacji Okres stażu

Przygotowanie dekoracji i aktywny udział w organizacji
,,Szkolnego Konkursu Kolęd ‘’ - zdobywanie doświadczeń w organizowaniu uroczystości,
- nawiązanie współpracy z równoległą grupą przedszkolną oraz starszymi klasami,
- kontynuacja współpracy z rodzicami - zdjęcia Styczeń
Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć
- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu - zgromadzone scenariusze Systematycznie przez cały rok
Poszukiwanie wiedzy i
umiejętności w procesie
aktywnego udziału w
wewnątrz- -przedszkolnym
doskonaleniu
nauczycieli. - uczestnictwo w różnych
formach doskonalenia
zawodowego,
adekwatnych do potrzeb
własnych i przedszkola
zgodnie z
harmonogramem WDN. Okres stażu
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości,
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego.
- opracowywanie dokumentacji związanych z własnym stażem
- korzystanie z multimediów podczas zajęć oraz spotkań z rodzicami
- scenariusze zajęć
- pomoce dydaktyczne
- scenariusze uroczystości Cały rok
Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania
- czytanie różnych artykułów w prasie, pedagogicznych stron internetowych, korzystanie z nowych pozycji książkowych w Bibliotece Pedagogicznej, - recenzje przeczytanych artykułów, książek Cały rok
Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia
- hospitowanie zajęć koleżeńskich
- konsultacje z opiekunem stażu
- udział w WDN
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- notatki Okres stażu
Dzielenie się posiadaną wiedzą
z innymi nauczycielami
- publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
- publikacja w Internecie przykładowych scenariuszy zajęć.
- portale internetowe
- plan dostępny w dokumentacji przedszkola Na bieżąco przez okres stażu
Tworzenie kroniki prowadzonej grupy w wersji elektronicznej - wykonywanie zdjęć uwieczniających ważne momenty z życia przedszkolnego dzieci. - płyta CD Okres stażu
Udział w obchodach ,,Tygodnia Ziemi’’ -aktywny udział w przygotowaniach
-przeprowadzenie wybranych działań zawartych w programie
- wykonanie zdjęć

- zdjęcia notatki Maj

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem§ 6 ust. 2 pkt 3

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci
- stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- udział w zajęciach dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka
- arkusze obserwacji
- notatki Okres stażu

Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych i szkolnych - włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu
-udział w wycieczkach przedszkolnych i szkolnych
- udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
- zdjęcia
- potwierdzenie opiekuna stażu Okres stażu
Współpraca z rodzicami - prowadzenie zebrań z rodzicami
- rozmowy indywidualne z rodzicami
- angażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości przedszkolnych i szkolnych - zeszyt wychowawcy grupy Okres stażu

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć §6 ust. 2
pkt 4

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora
- przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
- omówienie zajęcia
- umiejętność oceny swoich oraz obserwowanych zajęć
- konspekty zajęć
Okres stażu

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli
- obecność i obserwacja na zajęciu
- omówienie zajęcia
- notatki
- wnioski z obserwacji Okres stażu
Dokonanie obiektywnej oceny własnej pracy - eliminacja błędów znajomość swoich mocnych i słabych stron, wyciąganie wniosków dotyczących dalszej pracy - wnioski Okres stażu

Opracowała:

..............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.