X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21956
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Zespół Szkół nr 1
Miejskie Gimnazjum nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
w Dębicy

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wprowadzenie

Okres trwania stażu był dla mnie czasem intensywnego wysiłku, ukierunkowanym na realizację planu rozwoju zawodowego, który sporządziłam na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Czas ten przeznaczyłam na podnoszenie swoich kompetencji i kwalifikacji, umiejętności dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych. Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych.
Jestem nauczycielem wspomagającym (oligofrenopedagogiem) w klasie integracyjnej z 8-letnim stażem pracy pedagogicznej, zatrudnionym na czas nieokreślony w Zespole Szkół nr 1 w Dębicy w pełnym wymiarze czasu pracy. Zgodnie z wymaganiami, w sierpniu 2010 r., złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego, a następnie opracowałam plan rozwoju zawodowego, który wyznaczył jego kierunki.
Zadania, które zawarłam w planie pracy były ściśle powiązane z programem pracy szkoły oraz potrzebami i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców. Stanowiły one kontynuację realizowanych wcześniej zadań i stały się podstawą do podejmowania kolejnych działań w ramach pełnionych przeze mnie obowiązków.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działań, które wykonałam w trakcie trwania stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 7. 2. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Na początku roku szkolnego 2010 nawiązałam współpracę z przydzielonym opiekunem stażu, panią mgr Elżbietą Kanią, która udzieliła mi wskazówek na temat przebiegu stażu oraz sporządzenia planu rozwoju zawodowego. Zawarłyśmy ze sobą kontrakt dotyczący zasad współpracy, a następnie po analizie właściwych tekstów prawa oraz dokumentów dotyczących procedury awansu zawodowego, napisałam plan rozwoju, który został zatwierdzony przez dyrekcję szkoły.

Obserwowałam i na bieżąco analizowałam wraz z opiekunem stażu prowadzone przez nią zajęcia oraz zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli. Pozwoliło mi to korzystać z pomysłów bardziej doświadczonych koleżanek, wzbogacić własny warsztat pracy oraz doskonalić umiejętność ewaluacji pracy własnej i innych osób. Prowadziłam zajęcia obserwowane przez opiekuna stażu oraz dyrekcję szkoły. Wraz z nauczycielami przedmiotów zorganizowałam dwie lekcje koleżeńskie – „ Właściwości metali ” z panią J. Cholewą oraz „ Zwyczaje bożonarodzeniowe ” z panią J. Siwek, sama również obserwowałam lekcje pokazowe prowadzone przez moich kolegów. Omawiałam scenariusze i przebieg zajęć, wyjaśniałam celowość zastosowanych podczas lekcji działań, metod i form pracy oraz stopień realizacji założonych celów. Dzięki analizowaniu zajęć wyciągałam wnioski do dalszej pracy, jak również doskonaliłam umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy zajęć.
Poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli:
Szkolenia wewnątrzszkolne :
• „ Wspomaganie dzieci w rozumieniu tego co trudne ” - 2010 rok
• „ Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabawy” - 2010 rok
• „ Tablica interaktywna w szkole ”- 2010 rok
• Szkoleniowa rada pedagogiczna na temat procedur przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego według nowej formuły - 2012 rok
• „ Pierwsza pomoc przedmedyczna ” - 2012 rok
• „ Kontrola zarządcza w szkole ” - 2013 rok
Pozaszkolne doskonalenie :
• Studia podyplomowe „ Terapia pedagogiczna w zakresie edukacji
z diagnozą ”- 2011 rok
• „ Wolontariat drogą do budowania wspólnoty między ludźmi ” warsztaty - 2010 rok
• „ Uczeń z zespołem Aspergera ” warsztaty - 2012 rok
• „Genogram jako narzędzie rozpoznawania problemów ucznia w kontekście rodziny ” warsztaty - 2013 rok
• „ Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży ” warsztaty - 2013 rok
• „ Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego ” warsztaty - 2013 rok
• „ Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami
z autyzmem ” III stopniowe szkolenie - 2013 rok
• „ Power Point ” i „ Microsoft Excel ” warsztaty - 2013 rok
• „ Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne ” warsztat szkoleniowy – 2013 rok
• „Doskonalenie specjalistów zajmujących się dziećmi niewidomymi
i słabowidzącymi z dodatkowymi ograniczeniami do 12 roku życia, które pozostają bez właściwego wczesnego wsparcia i edukacji szkolnej ” szkolenie - 2013 rok
• „ Uczeń z inteligencją niższą od przeciętnej – postępowanie i dostosowanie wymagań edukacyjnych ” szkolenie - 2013 rok
• Kurs języka angielskiego
Korzystając z literatury fachowej (własna biblioteczka), pomocy opiekuna stażu
i publikacji internetowych organizowałam swój warsztat pracy tworząc Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych. Modyfikowałam i dostosowywałam także rozkłady nauczania, dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim ( po konsultacji i we współpracy z nauczycielami uczącymi w klasie). Przygotowywałam dostosowane do możliwości i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi karty pracy i sprawdziany. Samodzielnie opracowywałam próbne testy kompetencji dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym oraz niedosłuchem ( A 8, A 7 ) wraz ze szczegółowymi kryteriami ich oceniania. W okresie stażu wspierałam nauczycieli przedmiotu, prowadziłam zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o dostosowaniu wymagań edukacyjnych. Samodzielnie opracowywałm pomoce dydaktyczne wykorzystywane na wymienionych zajęciach. Sprawowałam również opiekę nad uczniami w trakcie zajęć na basenie.
Dużą uwagę przykładałam do oceny efektywności podejmowanych przeze mnie działań. Przedmiotem ewaluacji podsumowującej moją pracę oraz osiągnięcia uczniów w klasie integracyjnej uczyniłam wyniki uzyskane z odpowiedzi ustnych, kartkówek i sprawdzianów oceniających zdobytą wiedzę i umiejętności oraz testów kończących gimnazjum. Przeprowadziłam również ankiety wśród uczniów niepełnosprawnych dotyczące ich samopoczucia w klasie integracyjnej i oceny mojej pracy zarówno w klasie jak i na zajęciach dodatkowych. Wyniki badania pokazały, iż uczniowie są zadowoleni z wyboru szkoły i klasy, a moja pomoc i praca korzystnie wypływa na ich proces edukacyjny. Rozmowy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami, reakcja dzieci podczas prowadzonych zajęć, a także rozmowy
z rodzicami dostarczyły mi informacji stanowiących podstawę do dokonywania korekt
i modyfikacji w planach pracy oraz wprowadzania zmian co do stosowanych metod, form i narzędzi pracy w taki sposób, aby w jak największym stopniu przysłużyć się zaspokajaniu potrzeb oraz wszechstronnemu rozwojowi wychowanków.
Od początku mojej pracy współpracowałam z Zespołem ds. Integracji . Praca
w nim polegała na dzieleniu się spostrzeżeniami, uwagami oraz na wymianie doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podczas stażu na posiedzeniach zespołu uczestniczyłam w przygotowaniu wykazu dokumentacji przebiegu nauczania uczniów z orzeczeniem do kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej, zapisu do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dotyczącego oceniania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, harmonogramu dowozu uczniów niepełnosprawnych busem szkolnym, ustalenia uczestnictwa uczniów niepełnosprawnych w zajęciach basenowych. Współpraca z nauczycielami zespołu wpłynęła na doskonalenie metod i form pracy z uczniami zgodnie z ich możliwościami i potrzebami. Wymiana doświadczeń ułatwiła mi dokonywanie ewaluacji działań dydaktycznych.
Wraz z innymi nauczycielami powołanymi do tego zadania wypracowałam obowiązujące w Miejskim Gimnazjum nr 3 „ Zasady realizacji obowiązkowego projektu w gimnazjum ”.
Protokołowałam posiedzenia rady pedagogicznej oraz prowadziłam systematyczne zapisy w dziennikach zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych ( zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia na basenie ). Sprawowałam także nadzór nad tablicą „Integracja” i tablicą dotyczącą szkolnego wolontariatu.

§ 7. 2. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Jako nauczyciel wspomagający i wychowawca społeczny starałam się zapoznać z potrzebami, zainteresowaniami, problemami uczniów niepełnosprawnych jak i zdrowych poprzez ich obserwację w trakcie lekcji i zajęć dodatkowych. Wraz z wychowawcą starałam się poznać sytuację rodzinną i materialną moich uczniów, aby zadbać o udzielenie im odpowiedniej pomocy oraz dobrać właściwą tematykę lekcji wychowawczych. Rozmawiałam również z wychowankami, pedagogiem szkolnym, logopedą, rehabilitantem oraz innymi nauczycielami.
Utrzymywałam stały kontakt z rodzicami uczniów. Wspólnie z wychowawcą klasy prowadziłam zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne, na bieżąco prowadziłam korespondencję z rodzicami, przeprowadzałam rozmowy telefoniczne oraz odbywałam wizyty w domach uczniów, jeśli sytuacja tego wymagała.
Dzięki temu zapoznawałam się z sytuacją rodzinną uczniów, rodzajami problemów, z którymi się borykają. Wraz z pedagogiem szkolnym organizowałam pomoc materialną dla najuboższych uczniów (zwolnienie z ubezpieczenia, informowałam o pojawiających się możliwościach skorzystania z pomocy rzeczowej: dofinansowania do posiłków, zakupu podręczników itp.) lub kierowałam zainteresowanych do pedagoga szkolnego, czy do odpowiedniej instytucji ). Starałam się o dofinansowanie pomocy dydaktycznej ( zbiórka pieniędzy na lupę dla ucznia niedowidzącego ). Angażowałam się w rozwiązywanie problemów wychowawczych w klasie.
W okresie stażu byłam współorganizatorem „Tygodnia Integracji” i późniejszego „Dnia Integracji ”. W ramach tego przedsięwzięcia nawiązywałam współpracę z różnymi placówkami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi, były to m. in.: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębicy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dębicy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy, Szkoła Podstawowa nr 11 Integracyjna w Dębicy, Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy. Przedstawiciele tych placówek brali udział
w Spotkaniu Integracyjno – Informacyjnym z udziałem rodziców uczniów niepełnosprawnych. Rodzice mogli uzyskać fachowe porady specjalistów, a także poznać różne formy i metody wsparcia dla swoich dzieci.
Jako opiekun szkolnego „ Klubu Wolontariatu ” staram się zaszczepić wśród młodzieży wrażliwość na krzywdę innych, dlatego zachęcałam swoich uczniów do udziału w akcjach charytatywnych:
• Ogólnopolska akcja „ Pola Nadziei ” – zbiórka pieniędzy na hospicjum
• pomoc przy organizacji imprez na rzecz osób niepełnosprawnych –
„ Festiwal Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ”, „ Olimpiada Specjalna ”,
„ Mikołajki ”
• pomoc koleżeńska dla uczniów wymagających wsparcia zarówno w dziedzinie nauki jak i w sferze rozwoju społecznego i emocjonalnego,
• zbiórka nakrętek dla osoby niepełnosprawnej
Wolontariusze corocznie organizują również konkurs z okazji pierwszego dnia wiosny pt: „ Dzień na tak ” w trakcie, którego w raz z nauczycielem oceniają przygotowanie poszczególnych klas w rywalizacji na najlepsze przebranie i hasło.
Młodzież z „ Klubu Wolontariatu ” pomaga także w trakcie organizowanego przez nauczycieli oligofrenopedagogów „ Dnia otwartego ” dla kandydatów do klas pierwszych integracyjnych. Na to spotkanie zapraszamy rodziców wraz dziećmi niepełnosprawnymi i prezentujemy ofertę naszej szkoły( przemówienie Dyrekcji, pokaz multimedialny, występy grupy teatralnej, poczęstunek, zwiedzanie szkoły, indywidualne rozmowy rodziców i dzieci z nauczycielami ).
Współpracuję również z wychowawcami i nauczycielami plastyki przy przygotowaniu uczniów do corocznego konkursu organizowanego przez Dębickie Hospicjum Domowe w akcji „ Pola nadziei”.
Zgodnie z art.42 Karty Nauczyciela prowadziłam zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z uczniami niepełnosprawnymi, których celem była pomoc
w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości przewidzianych podstawą programową oraz usprawnianie i nabywanie umiejętności szkolnych .Zajęcia prowadziłam dwa razy
w tygodniu dla uczniów uczęszczających do klasy, w której jestem nauczycielem wspomagającym.
Inną formą realizacji 19 i 20 godziny była opieka nad uczniami niepełnosprawnymi
w trakcie ich uczestnictwa w zajęciach na basenie. Zajęcia te mają za zadanie zwiększyć sprawność fizyczną, przełamać bariery zwiane z niepełnosprawnością, zdobyć nowe umiejętności, które pozwolą na zwiększenie wiary w siebie pomimo istniejących wad i zaburzeń w rozwoju. Pod okiem instruktora młodzież raz w tygodniu ma możliwość oswojenia z wodą i na nauki najprostszych elementów poruszania się w basenie. W przypadku dzieci z niewielkim stopniem niepełnosprawności, wprowadzane są też elementy nauki pływania.
W trakcie stażu współpracowałam z instytucjami wspomagającymi szkołę. Byłam opiekunem klasy w trakcie wyjść do Biblioteki na spotkania autorskie, do Galerii na pokazy oraz prelekcje. Współpracowałam również z Domem Kultury MORS przy organizacji „ Festiwalu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ” i Domem Sportu podczas „ Olimpiady Specjalnej ”, jestem też w stałym kontakcie z kościołem Miłosierdzia Bożego w Dębicy oraz osobami pracującymi na rzecz Hospicjum domowego w Dębicy.
Ze względu na specyfikę mojej pracy współpracuję ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób autystycznych w Dębicy „ Ukryty dar ” i w Krakowie „Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej ” oraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym Dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Krakowie gdzie zawsze mogę uzyskać poradę i pomoc. Podobnie jest z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy gdzie uzyskuje informacje dotyczące pomocy rodzinie ( usługi specjalistyczne, dofinansowanie obiadów itp.). Cenne informacje zdobywam również od kolegów pracujących w Szkołach Specjalnych w Dębicy i Ropczycach, zwłaszcza dotyczące oferty kształcenia osób upośledzonych umysłowo po skończeniu naszego gimnazjum, a także konferencji organizowanych przez te placówki.
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „ Pokolenie Przyszłości ” działającym przy Miejskim Gimnazjum nr 3 zdobyłam część środków na zakup lupy dla ucznia niedowidzącego, oraz wraz z koleżankami pozyskałyśmy pomoc materialną na zakup paczek mikołajkowych dla uczniów niepełnosprawnych.
Jako wychowawca społeczny w klasie integracyjnej podejmowałam działania na rzecz integracji zespołu klasowego: wigilie klasowe, mikołajki, celebrowanie urodzin, ogniska integracyjne, wyjścia na pizzę. W czasie zastępstw podczas nieobecności nauczycieli, korzystając z metod aktywizujących, prowadziłam zajęcia integrujące zespół klasowy. Przeprowadzałam ankiety na temat „ Atmosfery w klasie” wśród wszystkich uczniów. Współpracując z innymi nauczycielami sprawowałam opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek do kina do Rzeszowa, na pokazy fizyczne na Politechnikę Rzeszowską, wycieczki dla klas trzecich do Oświęcimia i Częstochowy oraz podczas wyjść na przedstawienia teatralne do Domu Kultury MORS.
Jako członek komisji oceniającej, wraz z nauczycielem matematyki, uczestniczyłam w Projekcie Edukacyjnym dla uczniów gimnazjum. Tematem projektu były „ Bryły wokół nas ” podczas, którego uczniowie prezentowali przygotowane przez siebie modele i informacje dotyczące brył.
Byłam również opiekunem młodzieży podczas dyskotek szkolnych, „ Komersu ” dla klas trzecich czy imprez sportowych tj. „ Gimnazjada ”, mecz piłki siatkowej. Pod moją opieką uczniowie uczestniczyli w „ Dniach Otwartych ” w szkołach średnich.
Opiekowałam się uczniami niepełnosprawnymi podczas „ I Festiwalu Osób z Niepełną Sprawnością ”, „ Mitingu Mikołajkowego ” i corocznych spotkań z Mikołajem.
Przez cały okres stażu pracowałam w szkolnych komisjach powołanych przez Dyrektora, pełniąc funkcję członka komisji podczas testów kompetencji dla klas trzecich gimnazjum.

§ 7. 2. 3 Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej nieustannie korzystałam
z technologii informacyjnej i komputerowej. Dobrze znane mi jest środowisko Microsoft Office, które opanowałam poprzez samokształcenie, a także konsultacje dla nauczycieli organizowane przez kolegów informatyków, w których brałam udział.
Dzięki technologii informacyjnej i komunikacyjnej wzbogaciłam własny warsztat pracy o programy multimedialne, a korzystając z Internetu czerpałam pomysły i wiedzę ( metody, formy, środki dydaktyczne) do przygotowania zajęć dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
Samodzielnie opracowywałam różnorodne karty pracy, zestawy zadań, testy
( www.yuma.pl, www.superkid.pl- wykorzystując generatory arkuszy i materiały edukacyjne), scenariusze lekcji i imprez, ogłoszenia, ankiety, napisy na tablice informacyjne
( „ Integracja ”, „Wolontariat” ). Przygotowywałam Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych.
Jako nauczyciel wspomagający współpracowałam z nauczycielami przedmiotu podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem komputera ( historia, geografia, biologia ), również prowadząc samodzielne zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze czy korekcyjno – kompensacyjne bardzo często korzystałam z komputera : programy multimedialne tj. „ Sokrates ”, „ Klik ”, „ Adibu ”.
„ Pluszakowo”, „ Bolek i Lolek ”, „ Królik Bystrzak ” czy „ Kubusiowe Przedszkole ” (dla uczniów mających problemy z motoryką małą i dużą ) oraz programy przeznaczone dla uczniów z dysleksją.
Na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie sieci internetowej, dzięki której uczniowie na moich zajęciach wyszukują i gromadzą informacje potrzebne na poszczególne przedmioty, a także samodzielnie wykonują zlecone im prace np. przygotowanie „ Prasówki ” na lekcję WOS czy lekcję muzyki ( opis koncertu ).
W pracy z młodzieżą korzystam również ze stron internetowych o charakterze edukacyjnym tj. www.kula.gov.pl. www.zabawy.pl, www.dzieci.pl, www.edukacja.torun.pl., ale również strony na których można obejrzeć film, koncert, posłuchać różnych utworów muzycznych czy wierszy oraz lektur w formie audiobooka. Zastosowanie komputera w edukacji uczniów niepełnosprawnych sprzyja ich aktywizowaniu, wspiera proces edukacyjny, daje możliwość oddziaływania wielozmysłowego, usprawnia koordynację wzrokowo – ruchową, a także wzbogaca o ilustracje, procesy i poznawane obiekty, które znacznie ułatwiają dzieciom z różnymi ograniczeniami zrozumienie danego tematu czy problemu.
Zaznajomiłam uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym
ze swobodnym korzystaniem z głównych portali internetowych i wyszukiwarek, związanych z poszukiwaniem informacji, rozrywką, edukacją.
Współpracowałam z nauczycielami informatykami przy elektronicznym naborze uczniów klas trzecich do szkół ponadgimnazjalnych. Pomagałam uczniom tych klas w wypełnianiu indywidualnych arkuszy osobowych, a także wraz z wychowawcą wypełniałam arkusze z osiągniętymi wynikami testów kompetencji oraz ocenami końcoworocznymi . Każdego roku czynnie uczestniczyłam przy komputerowym uzupełnianiu świadectw uczniów mojej klasy.
W trakcie stażu wyszukiwałam w Internecie informacje z zakresu prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego oraz wiadomości i materiałów na temat edukacji przydatnych w pracy nauczyciela wspomagającego. Korzystałam z wielu różnych portali edukacyjnych, m.in.: www.literka.pl, www.edux.pl, www.publikacje.topka.pl, www.men.gov.pl, www.edusek.pl., www.profesor.pl, www.pcen.pl., www.mcdn.pl, www.ko.rzeszow.pl, www.oke.pl, www.google.pl itp.
Dzięki poczcie elektronicznej mogłam zgłaszać swój udział w szkoleniach, kursach i warsztatach, również ta drogą w razie pytań i wątpliwości kontaktowałam się z organizatorami szkoleń i otrzymywałam informacje zwrotne. Drogą e – mailową otrzymywałam od nauczycieli przedmiotu materiały dotyczące kolejnych lekcji, dzięki czemu szybko i sprawnie przy użyciu programu MS Word mogłam dostosować treści do możliwości i potrzeb uczniów niepełnosprawnych.
Internet posłużył mi również do odbycia szkolenia w formie e – learningu „ Uczeń
z inteligencją niższą od przeciętnej – postępowanie i dostosowanie wymagań edukacyjnych ”.
Aby dzielić się wiedzą z innymi nauczycielami opublikowałam w Internecie materiały dotyczące awansu zawodowego. Swoje artykuły opublikowałam na portalu www.edux. Były wśród nich plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie.
Inną możliwością wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej było tworzenie przeze mnie własnej bazy danych. Dotyczyło to zapisywania na komputerze testów, kart pracy, IPET-ów, scenariuszy, ankiet czy dokumentacji tworzonej w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego. Tak przygotowane materiały mogłam w razie potrzeby modyfikować, uzupełniać czy udostępniać innym nauczycielom poprzez pocztę elektroniczną.

§ 7. 2. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem
realizowanych zadań

Przez cały okres stażu dążyłam do uzupełniania i aktualizowania swojej wiedzy poprzez:
• studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
- „Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne dla trzeciego etapu nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym” R.Naprawa, A. Tanajewska;
- „ Małe dziecko z autyzmem ” E. Pisula;
- „Autyzm dziecięcy, zagadnienia, diagnoza ” L.Bobkowicz – Lewartowska;
- „ Autyzm i zespól Aspergera ” pod red. U. Frith;
- „ Autyzm ” P.Rondall, J. Parker;
- “ Nikt nigdzie ”D. Williams;
- “ Wokół autyzmu ” H. Olechnowicz;
- „Opis i planowanie zajęć według Metody V.Sherborne ” M. Bogdanowicz;
- „ Pedagogika specjalna ” W. Dykcik;
- „ Rozwój daje radość” J. Kielin;
- „ Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo ” I. O. Lovaas
- „ Dziecko niepełnosprawne w rodzinie” I. Obuchowska
- „ Co zrobić, aby ułatwić dziecku naukę pisania i czytania ” H. Łazewska
- „ Rozwiązywanie trudności w pisaniu i czytaniu. Terapia pedagogiczna” H. Pętlewska
- „ Przewodnik dla nauczycieli. Scenariusze zajęć ” H. Czerniewska
- „ Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa ” E. Minczakiewicz
- „ Metoda Dobrego Startu ”M. Bogdanowicz
- „ Opowieści terapeutów ” H. Olechnowicz;
- „ Byłam dzieckiem autystycznym ” T. Gardin;
- Czasopisma : „ Szkoła specjalna ”; „ Problemy opiekuńczo – wychowawcze ”; „Rehabilitacja ”;
- „ Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Materiały dla nauczycieli.

• prowadzenie rozmów z bardziej doświadczonymi kolegami z mojej i innych szkół
• korzystanie z zasobów Internetu
• ukończenie studiów podyplomowych o kierunku " Terapia pedagogiczna
w zakresie edukacji z diagnozą ”
• uczestnictwo w kursach, warsztatach oraz szkoleniach( wykaz szkoleń przedstawiłam w § 7. 2. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach )
• aktywny udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.

Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystywałam w pracy wychowawcy społecznego
( zapoznałam się z sytuacją rodzinną moich wychowanków, współpracowałam z rodzicami, prowadziłam rozmowy wychowawcze i pogadanki ) oraz nauczyciela wspomagającego.
Wszystkie formy doskonalenia zawodowego dały mi możliwość poszerzenia wiedzy, wzbogacenia umiejętności czy podnoszenia kwalifikacji ( studia podyplomowe). Zdobyte wiadomości i umiejętności pozwoliły mi wzbogacić metody i techniki pracy z uczniami ( np.” Uczeń z zespołem Aspergera”, „ Stosowana Analiza Zachowania ” – w pracy z uczniami z autyzmem i zespołem Aspergera, „Doskonalenie specjalistów zajmujących się dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi z dodatkowymi ograniczeniami do 12 roku życia, które pozostają bez właściwego wczesnego wsparcia i edukacji szkolnej ”- w pracy z uczniami niedowidzącymi ) oraz uatrakcyjnić prowadzone zajęcia ( Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabawy”, „ Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne ” ) . Służyły mi one również w celu lepszej pomocy uczniom z rodzin zaniedbanych, z trudnościami edukacyjnymi lub wychowawczymi czy problemami natury psychicznej ( np. „Genogram jako narzędzie rozpoznawania problemów ucznia w kontekście rodziny ” , „ Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży ” ).
Pracując w klasie integracyjnej jako nauczyciel wspomagający współpracowałam z wychowawcą klasy i nauczycielami przedmiotu. Klasa integracyjna traktowana była jako jedna grupa pracująca w oparciu o jeden i ten sam program nauczania i wychowania. Program ten ze względu na zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów był modyfikowany pod względem treści i metod oraz dostosowany do możliwości i potrzeb młodzieży niepełnosprawnej.
Najskuteczniejszą formą pomocy specjalnej umożliwiającej uczniom niepełnosprawnym maksymalną integrację społeczną było indywidualizowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej. . Na początku każdej klasy pierwszej zapoznałam się z orzeczeniami i opiniami PPP poszczególnych uczniów, opracowałam IPETy i dostosowałam metody i formy pracy z uczniami w oparciu opinie i orzeczenia.
Wraz z nauczycielami przedmiotowymi w organizacji zajęć edukacyjnych uwzględnialiśmy indywidualne predyspozycje młodzieży, aby nauczanie zaspokajało potrzeby wszystkich uczniów nasze działania były zaplanowane wspólnie i uzupełniały się.
W celu pobudzenia aktywności uczniów, ułatwienia procesu uczenia się i sprawienia aby nauka stała się łatwiejsza i przyjemniejsza w klasie integracyjnej stosowane są metody aktywizujące. Do najczęściej wprowadzanych i stosowanych w mojej klasie aktywnych metod nauczania zaliczyć należy:
• pracę w grupach
• burzę mózgów
• dyskusję
• metaplan
• analizę materiału źródłowego
• listy obywatelskie i pisma urzędowe.

Angażowałam się również w doradztwo edukacyjno – zawodowe moich wychowanków. Uczniom kończącym III klasę gimnazjum oraz ich rodzicom pomagałam w wyborze kolejnej szkoły. Razem przeglądaliśmy oferty placówek edukacyjnych, we współpracy z doradcą zawodowym zasięgaliśmy informacji od rodziców, innych nauczycieli i samego ucznia o jego predyspozycjach i zainteresowaniach.

W trakcie stażu prowadziłam zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów niepełnosprawnych z różnych klas. Uczniowie podzieleni byli na trzy zespoły liczące od 3 do 5 osób, zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Założone cele, metody i zadania realizowane w trakcie zajęć były uzależnione od rodzaju niepełnosprawności i trudności z jakimi się borykał każdy z moich uczniów.
Podczas zajęć szczególny nacisk kładłam na:
• usprawnianie technik szkolnych ( liczenie, czytanie i pisanie )
• stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia
• usprawnianie funkcji percepcyjnych: spostrzegawczości wzrokowej, analizy
• i syntezy wzrokowej, wyobraźni przestrzennej
• przezwyciężanie trudności w opanowaniu treści z poszczególnych przedmiotów
• wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• uczenie nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych
• wdrażanie do autokontroli swoich zachowań
• wzmacnianie w uczniach wiary we własne siły i możliwości

W tracie tych zajęć poza tradycyjnymi metodami pracy starałam się wprowadzać elementy innowacyjnych sposobów pracy tj.
• Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborn
• Terapia behawioralna
• Arteterapia
• Metoda Dobrego Startu
Poza tym uczniowie na moich zajęciach korzystali z multimedialnych programów komputerowych, Internetu oraz aktywnych metod nauczania ( burza mózgów, dyskusja, studium przypadku, analiza materiału źródłowego, pisma urzędowe itp.)

§ 7. 2. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły

Realizację powyższego wymagania rozpoczęłam od dokładnego przeanalizowania tekstu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli następnie zapoznałam się z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst znowelizowany DzU z 2003 r. nr 118, poz. 112, nr 137, poz. 1304) Rozdział 3a oraz Ustawą o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.
W dalszej kolejności złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego i rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym. Zapoznałam się z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Dogłębnie zapoznałam się Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r. ( z późniejszymi zmianami w 2013 roku ) w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz z Rozporządzeniem MEN z dnia
17 listopada 2010 ( z późniejszymi zmianami w 2013 roku ) w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Analiza tych rozporządzeń była dla mnie szczególnie istotna ze względu na specyfikę mojej pracy jako nauczyciela wspomagającego, nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne ( korekcyjno – kompensacyjne ) oraz zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze. Rozporządzenia te stanowiły również podstawę do sporządzenia przeze mnie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych.
Innymi dokumentami, z którymi się zapoznałam, a które są bardzo istotne
w pracy z dzieckiem i w pracy z osobami niepełnosprawnymi były Konwencja Praw Dziecka oraz Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.
W czasie swojego stażu zapoznałam się szczegółowo z dokumentacją szkolną: Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktycznym, Regulaminem Rady Pedagogicznej, Regulaminem Rady Rodziców, Regulaminem Samorządu Uczniowskiego. Brałam również udział w szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa higieny pracy. Wiedza ta umożliwiła mi na realizowanie wszystkich wytycznych zawartych w tej dokumentacji i prawidłowe wywiązywanie się z moich obowiązków jako nauczyciela.
Na bieżąco prowadziłam dokumentację szkolną w formie dzienników lekcyjnych, dzienników pedagoga specjalnego, dzienników zajęć dodatkowych, arkuszy ocen oraz świadectw ukończenia poszczególnych klas przez moich wychowanków.
Będąc członkiem komisji podczas testu kompetencji w gimnazjum od strony praktycznej poznałam procedury przeprowadzania tego sprawdzianu.
Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Służyłam swoją wiedzą na temat uzyskiwania stopni awansu kolegom i koleżankom rozpoczynającym staż na nauczyciela mianowanego.

Podsumowanie
Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz, że założone przeze mnie cele planu rozwoju zawodowego zostały zrealizowane.
Podejmowałam działania mające na celu wzbogacenie warsztatu
i metod pracy. Potrafię planować i organizować własną pracę oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Aby podwyższyć swoje kompetencje zawodowe ukończyłam studia podyplomowe
wielokrotnie korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego (kursy internetowe, szkolenia, warsztaty). W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Uzupełniam i uaktualniam swoją wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego. Aktywnie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły.
Analiza mojej pracy jako nauczyciela kontraktowego oraz samoocena pozwoliły mi na poznanie swoich słabych jak i mocnych stron, wiem nad czym powinnam popracować w następnych latach, jakie sfery powinnam ulepszyć, aby przynosiły korzyści zarówno mnie jak i moim uczniom. Zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami tak, aby podnieść jakość mojej pracy oraz przyczynić się do podniesienia poziomu jakości pracy szkoły.


n

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.