X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21832
Przesłano:

Sprawozdanie z Planu rozwoju nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko:
Nazwa, adres przedszkola: Przedszkole nr
Stanowisko pracy: nauczyciel kontraktowy

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania do wykonania Formy realizacji Sposób dokumentowania
1.Poznanie procedury awansu zawodowego 2.Współpraca z opiekunem stażu 3.Aktywne uczestnictwow WDN 4.Uczestnictwow zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje5.Tworzenie własnego warsztatu pracy 6.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej — brałam udział w dyskusjach na temat awansu zawodowego z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielkami pracującymi w przedszkolu— zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego poprzez analizę dokumentów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) znowelizowana przez Ministra Edukacji Narodowej dni 14 listopada 2007roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz. 1580)Znowelizowana przez Ministra edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.( Dz. U. z 2013r. Poz. 393)Rozdziału 3a (Awans zawodowy nauczycieli) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku– Karta nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).— w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu ważne było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie— po konsultacjach i dyskusjach z opiekunem stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego— wraz z opiekunem stażu ustaliliśmy terminarz spotkań— uczestniczyłam w konsultacjach z opiekunem stażu — współpracowałam z innymi nauczycielkami przy realizacji projektów przedszkolnych oraz organizacji uroczystości - aktywnie uczestniczyła w pracach organów przedszkola, poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz WDN · „· przez cały okres stażu korzystałam z zasobów biblioteczki przedszkolnej- wiele ciekawych artykułów zaczerpnęłam drogą internetową- Systematycznie dokonywałam także przeglądu aktualnych publikacji internetowych umieszczonych na następujących portalach:· www.literka.pl,· www.edux.pl,· www.blizejprzedszkola.pl Cenne informacje zawarte na podanych stronach przekształciły się w ciekawe pomysły na scenariusze zajęć oraz dekoracje sali i szatni przedszkolnej - prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej tj.:m - miesięczne plany pracy - dzienniki zajęć- scenariusze zajęć- karty obserwacji dziecka- dokumentację pracy indywidualnej z dzieckiem- plany współpracy z rodzicami wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, kontrakt i harmonogram współpracy , plan rozwoju zawodowego; scenariusze prowadzonych zajęć. - notatki, - zaświadczenia, notatki. - materiały, pomoce dydaktyczne, scenariusze, notatki. - dziennik, plany pracy, plan współpracy z rodzicami

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania Formy realizacji Sposób dokumentowania
1.Poznanie środowiska dziecii ich rodziców 2.Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych 4.Współpraca z rodzicamii dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola 5.Podejmowanie współpracyz instytucjami wspomagającymi przedszkole. Jako wychowawca grupy starałam się jak najlepiej poznać swoich uczniów ich zainteresowania, potrzeby i środowisko rodzinne. - w ramach potrzeb kierowałam uczniów do Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej. Zapoznawałam się z opiniami tej placówki i starałam się realizować zawarte w nich wytyczne. Bardzo istotną sprawą było dla mnie nawiązanie współpracy z rodzicami dzieci, po to, aby w jak największym stopniu włączać ich do pracy z dzieckiem. Współpracowałam z rodzicami w rozwiązywaniu problemów dzieci poprzez systematyczne spotkania podczas zebrań, a także spotkania i rozmowy indywidualne - prowadziłam częste rozmowy indywidualne z rodzicami, chętnie służyłam pomocą i poradą, a także na bieżąco informowałam o postępach i trudnościach dzieci- obserwowałam zachowania dzieci w grupie, oraz dokonałam diagnozy wstępnej, diagnozy I półrocza, oraz diagnozy gotowości szkolnej- opracowałam i przedstawiłam rodzicom roczny plan współpracy z rodzicami- przeprowadziłam trzy zebrania z rodzicami:· Wrzesień– zebranie organizacyjne· Luty– podsumowanie I półrocza· Kwiecień– zapoznanie z diagnozą gotowości szkolnej (rodzice dzieci 5– letnich)Ponadto w grudniu prowadziłam rozmowy indywidualne w celu zapoznania rodziców z diagnoza wstępną- eksponowałam informacje dla rodziców w postaci:tablicy informacyjnej,kart pracy i wytworów dzieci - przygotowałam dzieci do następujących uroczystości przedszkolnych: · Dzień Edukacji Narodowej · Świąta Bożego Narodzenia · Dzień Babci I Dziadka· Dzień Kobiet · Dzień Rodzica do wszystkich uroczystości zaangażowałam rodziców do pomocy . - rodzice przygotowali przedstawienie teatralne dla dzieci pt; „ Królewna śmieszka” - angażowałam rodziców do udziału we wszystkich akcjach organizowanych przez przedszkole - rodzice wraz z dziećmi wzięli udział w dwóch konkursach rodzinnych, które zorganizowałam· „ Halloweenowe stwory” · „ Koszalin- moje miasto, moje osiedle”- nawiązanie współpracy z Biblioteką, Strażą graniczną, Szpitalem Wojewódzkim, Schroniskiem dla zwierząt -karty obserwacji,listy obecności, zeszyt konsultacji z rodzicami. -protokoły zebrań z rodzicami, - scenariusze zajęć, dokumentacja fotograficzna, prace dzieci. -scenariusze i dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych,sprawozdania, dokumentacja fotograficzna. - adnotacje w dzienniku , sprawozdania, dokumentacja fotograficzna.

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 3)

Zadania do wykonania Formy realizacji Sposób dokumentowania
1,Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz informacji z zakresu prawa oświatowego. 2.Wykorzystywanie technologii komunikacyjneji informacyjnej w pracy dydaktycznej 3. dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujące sposoby:uz- uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez śledzenie stron internetowych poświęconych temu te tematowi.- poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowegok - korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż oraz konsultowanie się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.- jestem członkiem klubu wydawnictwa WSiP, z którego podręczników korzystałam. Dzięki członkostwu w klubie zyskałam dostęp do dodatkowych materiałów.- internet pozwala mi także w szybki sposób zdobyć informację na temat kursów dokształcających, i różnorodnych konkursów dla dzieci. Wielokrotnie odwiedzałam portale edukacyjne - posiadam własne konto e-mail, które również wykorzystuję w pracy – wysyłam zgłoszenia do konkursów, otrzymuję wyniki konkursów. Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzielę się z innymi nauczycielami.- n - na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych: · - www.edux.pl- www.blizejprzedszkola.pl· www.publikacje.edux.pl· www.szkolnictwo.pl· www.literka.pl· www.awans.net· www.men.waw.pl- przygotowując zajęcia korzystałam też z programów multimedialnych, a także wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, i pomocy na dydaktycznych na zajęcia - systematycznie umieszczałam na stronie internetowej www.bliżejprzedszkola.pl ciekawe wydarzenia z życia grupy; - wydruk danej strony internetowej. - wydruki danych publikacji.

4.Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do wykonania Formy realizacji Sposób dokumentowania
1.Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracyz dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami 2.Tworzenie biblioteczkiz zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej3.Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami i innymi nauczycielami - brałam aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, dzięki czemu poznałam nowe metody pracy, które wzbogaciły mój warsztat pracy— pogłębiałam swoją wiedze i umiejętności poprzez czytanie różnych pozycji literatury fachowej, artykułów, pedagogicznych stron internetowychSystematycznie śledziłam literaturę pedagogiczną, metodyczną, czasopisma oświatoweW- „ Wychowanie w przedszkolu»- - „ Bliżej Przedszkola” - - „Nauczycielka Przedszkola» - notatki. - wydruk danych publikacji.

5.Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 5)

Zadania do wykonania Formy realizacji Sposób dokumentowania
1.Analiza przepisów prawa oświatowego 2Studiowanie dokumentacji przedszkolnej. Napisanie Rocznego Planu Pracy3.Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań4. Uczestnictwo w pracy organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych - na bieżąco śledzę przepisy prawa oświatowego - napisałam Roczny Plan Pracy Przedszkola - uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej- na bieżącą konsultuję się z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielkami - teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego. wykaz dokumentów. wpisy w dzienniku, notatki.- notatki, protokoły z Rad Pedagogicznych

W bieżącym roku szkolnym przygotowałam dzieci do następujących konkursów:

Współorganizowałam następujące uroczystości;

Przedstawienie dla personelu przedszkola z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Przedstawienie dla rodziców okazji Świąt Bożego Narodzeni

Zabawy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.