X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21954
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Poniższy plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie obszarów działań wynikających z rozporządzenia MENiS z dnia 27 marca 20013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§7 ust.1, pkt 1.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Uczestniczenie
w pracach różnych organów szkoły.
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
Cały okres stażu (według harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej)
Listy obecności, protokoły
z posiedzeń Rady Pedagogicznej
2. Współpraca
z Samorządem Uczniowskim.
Współpraca podczas organizacji akademii szkolnych i różnorodnych imprez wynikających z planu pracy szkoły na dany rok szkolny.

Współorganizacja konkursów, dyskotek i innych imprez dla młodzieży.

Cały okres stażu
(według harmonogramu roku szkolnego)

Potwierdzenia

3. Współpraca
z rodzicami.
Współpraca z rodzicami poprzez zebrania, konsultacje, rozmowy indywidualne; wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych.
Cały okres stażu (według harmonogramu zebrań z rodzicami, według potrzeb)
Listy obecności z zebrań,
protokoły z zebrań
4. Współpraca z
psychologiem i pedagogiem szkolnym.
Konsultacje dotyczące zaistniałych problemów dydaktyczno-wychowawczych.

Wspólne określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Cały okres stażu
(według potrzeb)
Notatki
5. Współpraca w ramach Zespołu Przedmiotowego.
Aktywny udział w pracach Zespołu Przedmiotowego zgodnie z przydzielonymi zadaniami (np. współudział w organizacji i przebiegu egzaminów próbnych, opracowanie zadań do szkolnych konkursów językowych).

Cały okres stażu (według planu pracy Zespołu Przedmiotowego)
Protokoły z zebrań Zespołu Przedmiotowego,
analiza wyników próbnych egzaminów,
przykładowe zadania konkursowe
6. Realizacja zadań wychowawczych
i opiekuńczych.
Organizacja, uczestnictwo oraz sprawowanie opieki nad uczniami w czasie wycieczek i imprez szkolnych.

Cały okres stażu

Zapisy w dzienniku
7. Przestrzeganie przepisów BHP.
Opieka nad uczniami w czasie i poza lekcjami.

Sprawowanie dyżurów międzylekcyjnych.

Cały okres stażu

§7 ust.1, pkt 2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach
kształcenia ustawicznego
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Podjęcie i ukończenie studiów podyplomowych.
Specjalność: Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna w ogólnodostępnych placówkach oświatowych.
Październik 2013 –
styczeń 2015
Dyplom ukończenia
2. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
Udział w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach dla nauczycieli organizowanych na terenie szkoły.
Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Notatki
3. Udział w pracach Zespołu Przedmiotowego.
Przygotowywanie i przeprowadzanie diagnoz wstępnych, próbnych egzaminów gimnazjalnych, analiza wyników.

Przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych z języka angielskiego.

Wymiana doświadczeń, przygotowywanie konkursów i imprez szkolnych.
Cały okres stażu

Według harmonogramu
konkursów przedmiotowych

Cały okres stażu
Notatki
Analiza wyników diagnoz i egzaminów próbnych

Notatki
4. Udział w różnych formach pozaszkolnego doskonalenia zawodowego.
Udział w konferencjach szkoleniowych i warsztatach metodycznych dotyczących nauczania języka angielskiego.

Ukończenie kursu dla nauczycieli realizujących staż
na stopień nauczyciela mianowanego.

Zgłoszenie się na kurs egzaminatorów OKE.
Cały okres staż
(według harmonogramu kursów i szkoleń)

Według harmonogramu szkoleń OKE
Zaświadczenia
Notatki

Zaświadczenie
5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu.
Obserwacja, konsultacje, omówienie zajęć, ewaluacja.
Cały okres stażu
Karty obserwacji,
konspekty
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.

Wzbogacanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism, foliogramów, dekoracji sali itp.
Systematycznie

Cały okres stażu
Dziennik lektur,
notatki z zakresu dydaktyki
i metodyki
Zbiór pomocy dydaktycznych
7. Podwyższenie efektywności nauczania języka angielskiego.
Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów klas pierwszych (diagnoza i jej analiza).

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego w klasach trzecich.

Przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie wśród uczniów anonimowej ankiety sprawdzającej trudności uczniów oraz atrakcyjność zajęć z języka angielskiego.

Przeprowadzenie ankiety sprawdzającej funkcjonowanie przedmiotowego systemu oceniania (opracowanie ankiety, analiza, wnioski)

Stworzenie i wdrożenie autorskiego programu zajęć wyrównawczych z języka angielskiego „Zoom on English culture”
XI 2013, 2014, 2015


XI/XII 2013, 2014, 2015


V 2014, 2015, 2016

V 2014, 2015, 2016

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników, zaświadczenie opiekuna stażu

Analiza ankiety, wnioski do dalszej pracy

Analiza ankiety, wnioski do dalszej pracy

Program zajęć dodatkowych, potwierdzenie opiekuna stażu

§7 ust.1, pkt 3.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Analiza dokumentacji
Rozporządzenie MENiS z 27 marca 2013r
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Karta Nauczyciela,
Ustawa o systemie oświaty.

Śledzenie aktualizacji prawa oświatowego

Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego.

Wnikliwa analiza wszelkiej dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania i organizacji szkoły:
Statutu Gimnazjum nr 8,
Szkolnego programu wychowawczego, profilaktycznego,
planu pracy na dany rok szkolny,
wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole,
regulaminów: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego
Cały okres stażu

IX 2013

Systematycznie
Notatki

Notatki, kserokopie przeanalizowanych dokumentów

Notatki,
zaświadczenie opiekuna stażu
2. Aktualizacja wiedzy
na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Samodzielne studiowanie nowych przepisów prawa oświatowego.
Systematycznie
Notatki, kserokopie przeanalizowanych dokumentów
§7 ust.2, pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego:
Ustawy o systemie oświaty z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami),
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami),
Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
IX 2013

2 IX 2013

IX 2013

31 maj 2016


VI 2016
Opracowanie planu
rozwoju zawodowego

Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego

Sprawozdanie

Wniosek o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.
Zawarcie kontraktu i ustalenie zasad współpracy.

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.

Obserwacja zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
IX 2013

IX2013

Raz w miesiącu

Raz na semestr


Raz na semestr

Systematycznie
Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego

Harmonogram

Notatki


Konspekty, wpisy w dzienniku,protokół z rozmowy pohospitacyjnej

Notatki

3. Współpraca z doradcą metodycznym.
Warsztaty metodyczne, konsultacje.
Według harmonogramu
Zaświadczenie doradcy metodycznego
4. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie zaświadczeń, podziękowań, scenariuszy zajęć, sprawozdań itp.

Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
Cały okres stażu

V 2016

VI 2016
Dokumentacja potwierdzająca realizację planu rozwoju zawodowego
Sprawozdanie ze stażu


Wniosek z wymaganą dokumentacją
5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości i analizę egzaminu zewnętrznego.

Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania
z języka angielskiego.

Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem.

Opracowanie pomocy dydaktycznych – testy, plakaty, gazetki, prezentacje multimedialne itp.

Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.

Publikacje własnych prac (plan rozwoju zawodowego, konspekty lekcji) na stronach www.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Przedmiotowy system
oceniania

Notatki

Zbiór materiałów
dodatkowych

Notatki

Publikacje w internecie, adresy stron www
6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Terminowe zapisy w dziennikach klasowych, dziennikach zajęć pozalekcyjnych, itp.
Cały okres stażu
Notatki
§7 ust.2, pkt 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz
współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych oraz sytuacji rodzinnej uczniów. Obserwacja
i analiza możliwości uczniów.
Obserwacja zachowań uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych – gromadzenie informacji poprzez codzienne kontakty z nauczycielami i wychowawcami, indywidualne rozmowy z uczniem.

Wnioski wynikające z posiedzeń Rady Pedagogicznej dotyczące problemów wychowawczych w naszej szkole.

Stały kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Według potrzeb
Wpisy w dzienniku

Notatki

Notatki
2. Integracja uczniów poprzez ich aktywizację
i uspołecznianie
z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.
Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych, pozaszkolnych, wycieczek, konkursów itp.

Stosowanie odpowiednich form i metod nauczania oraz oceniania dostosowanych do możliwości uczniów

Dbałość o atrakcyjność zajęć.
Cały okres stażu
(według harmonogramu
imprez szkolnych)

Cały okres stażu
Protokoły, podziękowania, zdjęcia, karty wycieczek,
zaświadczenia.

3. Promocja szkoły, praca na rzecz środowiska lokalnego.
Promowanie szkoły poprzez:
przygotowywanie uczniów do konkursów
z języka angielskiego na szczeblu szkolnym
i rejonowym,
organizowanie i udział w akcjach charytatywnych prowadzonych w szkole,
organizowanie konkursów językowych,
przygotowywanie gazetek ściennych
o różnorodnej tematyce,
wspólne wydawanie szkolnej gazetki internetowej 'Eight'.

Cały okres stażu

Raz w roku
Raz na semestr

Zaświadczenia

Protokoły
Zdjęcia
4. Współorganizowanie i udział w realizacji projektów edukacyjnych.
Projekty edukacyjne realizowane w klasach drugich.

Raz w roku

Potwierdzenie
5. Współpraca
z rodzicami.
Spotkania z rodzicami uczniów mających kłopoty
z nauką i zachowaniem.
Cały okres stażu
(według harmonogramu zebrań i konsultacji z rodzicami/według potrzeb)
Notatki
6. Indywidualna praca
z uczniem uwzględniając jego mocne/słabe strony.
Praca z uczniem zdolnym – przygotowywanie
do konkursów językowych.

Praca z uczniem słabym – prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla uczniów:
mających trudności w przyswajaniu materiału językowego,
klas trzecich przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
Cały okres stażu

Cały okres stażu
(2 godz. tygodniowo)
Notatki


Wpisy w dzienniku
zajęć dodatkowych
7. Realizacja zadań wynikających
ze statutu i specyfiki szkoły.
Współpraca z Dyrekcją oraz gronem pedagogicznym.

Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym dotyczące poszczególnych uczniów.
Realizacja zadań wychowawczo-opiekuńczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Notatki

§7 ust.2, pkt 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Wykorzystanie
we własnej pracy technologii komputerowej
i informacyjnej.
Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera – branie udziału w e-szkoleniach
i e-warsztatach.

Przygotowywanie niezbędnych dokumentów np.: wnioski, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie itp., dokumentowanie przebiegu stażu.

Zgromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych
z Internetu.

Opracowywanie materiałów dydaktycznych (scenariusze zajęć, testy, prezentacje multimedialne, ankiety, dyplomy, ogłoszenia) przy pomocy komputera.

Opracowanie i przeprowadzenie lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem technologii komputerowej.

Wykorzystywanie w swojej pracy internetu i portali edukacyjnych w samokształceniu (strona MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.ang.pl i innych).

Porozumiewanie się z uczniami/nauczycielami
za pomocą poczty elektronicznej i portali społecznościowych.

Publikowanie planu rozwoju zawodowego, konspektów lekcji w internecie.

Wdrożenie programu eTwinning (wymiana e-mailowa z inną szkołą europejską).

Korzystanie z rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali edukacyjnych.

Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron www dotyczących awansu lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe).

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Zaświadczenia

Dokumentacja nauczyciela

Zgromadzone dokumenty

Opracowane materiały

Adresy stron www,
wydruki

Dokumentacja

Notatki

Notatki
2. Wykorzystywanie komputera przez uczniów
Zachęcanie uczniów do przekazywania zadanych prac w formie multimedialnej lub pocztą elektroniczną.
Realizowanie przez uczniów projektów wymagających posługiwania się komputerem i internetem.

Lekcje powtórzeniowe z wykorzystaniem ćwiczeń
zamieszczonych przez wydawnictwo w internecie.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Płyty CD-ROM,
wydruki maili

Projekty na CD-ROM,
zdjęcia, notatki

Notatki, wydruki
3. Wykorzystywanie
w pracy telefonu, ksera
Utrzymywanie kontaktu telefonicznego
z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, przedstawicielami instytucji.

Przygotowywanie pomocy dydaktycznych przy użyciu ksero.
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Notatki
§7 ust.2, pkt 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów
związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z psychologii, pedagogiki (nowości książkowe, czasopisma).
Cały okres stażu
Notatki
2. Realizowanie zadań wychowawczych
w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i z uwzględnieniem zaleceń w procesie dydaktyczno-wychowawczych.

Stosowanie na lekcjach języka angielskiego zróżnicowanych, wielopoziomowych form pracy z uczniem.

Udzielanie indywidualnej pomocy uczniom i nauczycielom. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.

Pomoc uczniom mających trudności edukacyjne poprzez indywidualne podejście oraz stosowanie odpowiednim metod i form nauczania.

Praca z uczniem zdolnym - motywowanie do dalszego pogłębiania wiedzy poprzez dostarczanie dodatkowych materiałów, angażowanie w prace na rzecz szkoły.

Współpraca z rodzicami – wymiana doświadczeń na nurtujące rodziców problemy.

Zapoznanie i egzekwowanie obowiązków i praw ucznia.

Przeciwdziałanie konfliktom w klasie poprzez wskazywanie właściwych zachowań.
Egzekwowanie właściwych zachowań z zakresu kultury osobistej.

Cały okres stażu

Potwierdzenia,
dokumentacja podjętych działań

Opis konkretnego przypadku

Notatki

§7 ust.2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Dogłębne poznawanie placówki, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS (dotyczącego awansu zawodowego) oraz dokumentów prawa wewnątrzszkolnego Statutu Szkoły, WSO, obowiązujących regulaminów itp.

Opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia stażu.

Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego, przepisów związanych
z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej. Stosowanie przepisów w konkretnych sytuacjach.

Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Cały okres stażu

Systematycznie

Dokumentacja awansu zawodowego

Notatki,
zaświadczenie
opiekuna stażu

Notatki
2. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego. Posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela.

Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i spotkaniach zespołów przedmiotowych.

Współudział w tworzeniu i aktualizacji dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

Praca w komisjach i zespołach zajmujących się przygotowaniem nowych rozwiązań bądź modyfikacji:
Statutu Szkoły,
Planu wychowawczego,
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
Plan pracy szkoły na dany rok szkolny.
Cały okres stażu
Listy obecności,
zaświadczenia
3. Udział w pracach różnorodnych komisji (egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.)
Praca w komisjach w trakcie próbnych egzaminów, egzaminów gimnazjalnych.
Cały okres stażu
Potwierdzenia
4. Realizacja bieżących zadań ogólnoszkolnych
Opieka nad uczniami w czasie i poza lekcjami.

Sprawowanie dyżurów międzylekcyjnych.

Opieka nad salą lekcyjną nr 11.
Cały okres stażu
Potwierdzenia

Opracowała: mgr Agata Gołba

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.