X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21943
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Turów 2013

I. Informacje wstępne.

IMIĘ I NAZWISKO – mgr Bożena Dąbrowska
NAZWA SZKOŁY – Szkoła Podstawowa w Turowie
DYREKTOR SZKOŁY –
OPIEKUN STAŻU –
OKRES TRWANIA STAŻU – 1 września 2013 – 31 maja 2016
STOPIEŃ ZAWODOWY – nauczyciel kontraktowy
ZAJMOWANE STANOWISKO – nauczyciel matematyki
KWALIFIKACJE ZAWODOWE – magister matematyki
– ukończone studia podyplomowe - Informatyka i technika z wychowaniem komunikacyjnym
dla nauczycieli.
CEL PODSTAWOWY PODEJMOWANIA STAŻU – uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia zawodowego nauczyciela
mianowanego

II. Zadania, wymagania kwalifikacyjne i sposób ich realizacji.

Opracowany Plan Rozwoju Zawodowego zawiera zadania wynikające z:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 ze zmianami).

III. Zamierzone cele do realizacji.

Celem moich działań w okresie stażu będzie pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. Systematyczne wzbogacanie warsztatu pracy. Rozpoznanie środowiska społecznego uczniów. Ponadto czynne uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego, a także zapoznanie się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty oraz wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.
Staż zostanie zakończony sprawozdaniem z odbytego stażu i będzie systematycznie dokumentowany zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami.

ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU
Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
§ 7 ust. 2, pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Wstępna ocena własnych
umiejętności, poziomu
dydaktycznego i
intelektualnego. Poznanie procedury awansu zawodowego poprzez
analizę przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego. Wrzesień 2013 Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Wrzesień 2013 Kontrakt
Prowadzenie dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego. Okres stażu Dokumentacja podjętych działań.
2. Doskonalenie
umiejętności właściwego
przygotowania oraz
prowadzenia zajęć. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Na bieżąco Konspekty zajęć. Wykaz zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Na bieżąco Arkusz obserwacji lekcji. Wykaz zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
3. Aktywny udział w
wewnątrzszkolnym i
zewnętrznym
doskonaleniu nauczycieli.
Udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach i warsztatach przedmiotowych.
Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Praca w zespołach nauczycielskich. Okres stażu Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia.
Protokoły
Udział w lekcjach koleżeńskich i w lekcjach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli. Okres stażu Potwierdzenia
4. Rozbudowa własnego
warsztatu pracy -
Samodzielne doskonalenie
zawodowe.
Studiowanie literatury i prasy pedagogicznej. Gromadzenie własnej biblioteki przedmiotowej. Okres stażu Własne notatki.
Zbiór materiałów.
Doskonalenie planów wynikowych, planu pracy wychowawcy klasy na podstawie programu wychowawczego szkoły.
Dokonywanie modyfikacji metod pracy. Okres stażu Korekty w programach nauczania.
Zbiór materiałów.
Opracowywanie pomocy dydaktycznych i testów sprawdzających oraz analiza wyników.
Okres stażu Środki dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć
Testy i ich analizy.
§ 7 ust.2, pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Diagnozowanie potrzeb
edukacyjnych i
wychowawczych uczniów
oraz podejmowanie działań
mających na celu ich
zaspokojenie. Opracowanie narzędzi umożliwiających diagnozę wybranych obszarów funkcjonowania szkoły oraz poszczególnych uczniów. Okres stażu Ankiety, analizy ankiet
2. Poznanie środowiska
uczniowskiego i sytuacji
rodzinnej uczniów.
Obserwacja zachowania uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. Okres stażu Autorefleksja z działalności wychowawczej
Rozmowy z rodzicami i wychowawcami na temat sytuacji rodzinnej uczniów oraz niepokojących zachowań.
Kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe, telefoniczne, współpraca z trójką klasową, Radą Rodziców).
Indywidualne rozmowy z uczniami. Według potrzeb Adnotacje w dzienniku
3. Poszerzenie oferty szkoły w
zakresie zajęć
pozalekcyjnych z
uwzględnieniem potrzeb
uczniów. Organizowanie bądź współudział w wycieczkach i wyjazdach szkolnych, klasowych. Okres stażu Sprawozdanie z wycieczki
Organizowanie bądź współorganizowanie szkolnych konkursów. Zorganizowanie szkolnego konkursu matematycznego. Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Na bieżąco Testy konkursowe, protokoły z konkursów, potwierdzenia udziału, zaświadczenia, dyplomy, zdjęcia.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim poprzez realizowanie uroczystości szkolnych. Według potrzeb Potwierdzenie opiekuna SU
4. Rozwijanie u
wychowanków wrażliwości
na potrzeby innych osób
oraz zaangażowanie
uczniów na rzecz
środowiska lokalnego.
Udział z uczniami w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. W miarę potrzeb Notatki z udziału w akcji
Organizowanie wspólnych imprez i uroczystości według harmonogramu pracy szkoły (m.in. dyskoteki szkolne, zabawa choinkowa).
Przygotowywanie szkolnych gazetek ściennych o tematyce lokalnej. Okres stażu Notatki
z przeprowadzonych imprez.
Zdjęcia gazetek.
§ 7 ust.2, pkt 3. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie komputera
w pracy nauczyciela.
Opracowywanie dokumentów niezbędnych w pracy nauczyciela. Na bieżąco Dokumenty takie jak: PSO, plany wynikowe, wymagania edukacyjne.

Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego w Internecie. Październik 2013 Potwierdzenie . Adresy stron.
Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami Na bieżąco Karty pracy uczniów
Przygotowywanie gazetek ściennych Według potrzeb Notatka z przygotowania gazetki
Publikowanie scenariuszy lekcji na stronach internetowych. Okres stażu Adresy stron.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami. Korzystanie z forów internetowych w celu wymiany doświadczeń i wiedzy na temat awansu zawodowego. Na bieżąco Posiadanie skrzynki e-mailowej służącej wymianie korespondencji.
Spis portali.

2. Wykorzystanie technologii
komputerowej w pracy na
rzecz podnoszenia jakości
pracy szkoły.
Przygotowanie testów na konkursy.
Przygotowywanie łamigłówek matematycznych do gazetki szkolnej.
Okres stażu
Raz w semestrze Przygotowane testy
Gazetka szkolna

§ 7 ust.2, pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu
oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Rozwijanie własnych
kompetencji
pedagogicznych.
Samodzielne studiowanie literatury z zakresu psychologii i pedagogiki, dotyczącej pracy z młodzieżą oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy podczas pracy z uczniami. Okres stażu Własne notatki, potwierdzenie z korzystania zasobów bibliotecznych. Wykaz lektur.
Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu metodyki pracy, psychologii i pedagogiki. Okres stażu Potwierdzenie z udziału w warsztatach lub kursach.
2.Współpraca z instytucjami
wspomagającymi pracę
wychowawczą i opiekuńczą
w szkole. Współpraca z instytucjami o charakterze charytatywnym.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Według potrzeb Potwierdzenie, notatki własne
3. Umiejętne stosowanie
wiedzy z zakresu dydaktyki. Stosowanie zróżnicowanych wielopoziomowych form pracy z uczniami.
Wprowadzanie nowych metod aktywizujących w pracy dydaktycznej. Okres stażu Konspekty lekcji.
Opis metod.
§ 7 ust.2, pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Poszerzanie wiedzy z
zakresu prawa oświatowego. Analiza: Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzeń MENiS dotyczących funkcjonowania oświaty, Statutu Szkoły, WSO oraz obowiązujących w placówce regulaminów. Wrzesień – Październik 2013 Wnioski z analizy dokumentów
Zebranie oraz sporządzenie spisu aktów prawnych dotyczących systemu oświaty, jak również spisu aktów prawnych przydatnych w pracy nauczyciela matematyki. Okres stażu Spis aktów prawnych
Ciągła aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa. Okres stażu Własne notatki
2.Współtworzenie prawa
wewnątrzszkolnego i
posługiwanie się przepisami
systemu oświaty, pomocy
społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich w
pracy nauczyciela.
Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne (w tym planów i programów) uwzględniające zmiany w przepisach prawa. Według potrzeb Dokumenty szkolne.
Zapisy w protokołach.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.


Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
(data i podpis dyrektora szkoły) (podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.