X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21957
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Opracowany na podstawie:
Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(tekst znowelizowany DzU z 2003 r. nr 118, poz. 112, nr 137,
poz. 1304) Rozdział 3a,
Ustawy o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

§ 7. 2. 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań; a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA
1. Poznawanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli Sierpień, wrzesień 2010 Przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Systematyczna współpraca
z opiekunem stażu
i innymi nauczycielami Ustalenie zasad współpracy, zawarcie kontraktu

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu
i innych nauczycieli

Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli Wrzesień 2010
Cały staż

Cały staż

Cały staż
Kontrakt
Scenariusze zajęć

Harmonogram hospitacji

Scenariusze zajęć

3. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. Warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje
Kontynuacja i zakończenie studiów podyplomowych
z zakresu terapii pedagogicznej
Udział w szkoleniach rady pedagogicznej
Cały staż
2009 – 2010

Cały staż Zaświadczenia, potwierdzenia
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Protokoły
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki

Uzupełnianie zaplecza środków
i pomocy dydaktycznych
Cały staż
Cały staż
Dzienniczek lektur
Materiały, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, scenariusze imprez
5. Planowanie pracy dydaktycznej
i wychowawczej Opracowywanie indywidualnych programów dla uczniów niepełnosprawnych.
Opracowywanie scenariuszy zajęć.
Modyfikacja programów nauczania poszczególnych przedmiotów
Cały staż

Cały staż
Wrzesień 2010 Programy indywidualne
Scenariusze zajęć
Programy nauczania
6. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie
z przyjętymi w szkole zasadami Dokonywanie systematycznych zapisów
w dziennikach pedagoga specjalnego oraz dziennikach zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

Gromadzenie materiałów, ankiet, planów nauczania, programów
Cały staż

Cały staż Wpisy w dziennikach

Ankiety, rozkłady materiału, plany i programy nauczania
7. Dokumentowanie własnych działań Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, programów, planów, scenariuszy zajęć i imprez, ankiet Cały staż Zaświadczenia, ankiety, świadectwa, podziękowania, scenariusze zajęć i imprez
8. Udział w pracach organów szkoły Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej

Praca w zespole d/s
integracji

Sprawowanie opieki nad tablicą „Integracja” Cały staż
Cały staż
Cały staż Zeszyt protokołów

Zeszyt protokołów

Tablica dekoracyjna

9. Określenie mocnych
i słabych stron własnej działalności Autorefleksja, rozmowy
i konsultacje z opiekunem stażu
Cały staż Arkusz samooceny
10. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Napisanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego

Złożenie wniosku
o postępowaniu kwalifikacyjnym Maj 2013 r.

Czerwiec 2013 r.
Treść sprawozdania

Wniosek wraz
z dokumentacją formalną

§ 7. 2. 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA
1. Diagnoza potrzeb, oczekiwań
i zainteresowań uczniów niepełnosprawnych oraz ich sytuacji rodzinnej Ankietowanie uczniów
i rodziców, wywiady środowiskowe, rozmowy indywidualne.
Cały staż Ankiety, adnotacje
w dziennikach lekcyjnych, sprawozdanie

2. Rozwiązywanie problemów wychowawczych Współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, pedagogami specjalnymi, psychologiem, rehabilitantem, logopedą oraz nauczycielami przedmiotowymi.
Cały staż Rozmowy indywidualne, wpisy w dzienniku
3. Otoczenie opieką uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów niepełnosprawnych

Nawiązanie współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, warsztatami terapii zajęciowej, fundacjami
i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
Cały staż

Cały staż Obserwacja uczniów, zapis
w dzienniczkach uczniów

Zdjęcia, notatki w kronice szkolnej, potwierdzenia

4. Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów niepełnosprawnych
Praca z uczniem niepełnosprawnym Cały staż Zapisy w dziennikach lekcyjnych
5. Zacieśnianie więzi
z uczniami poprzez uczestniczenie
w uroczystościach szkolnych
i klasowych
Udział w uroczystościach szkolnych i klasowych Cały staż Autorefleksja
6. Podejmowanie współpracy
z instytucjami wspomagającymi szkołę Nawiązanie współpracy
z domami kultury, muzeami, kinami, teatrami Cały staż Zapisy w dziennikach lekcyjnych
7. Organizowanie „ Dnia otwartego ” dla kandydatów do klas integracyjnych „Dzień otwarty” Wg harmonogramu Potwierdzenie, sprawozdanie
8. Współorganizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych: „Tydzień Integracji”, „Festiwal Piosenki Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej”,
„ Olimpiada Specjalna” Opracowywanie materiałów, scenariuszy, dekoracji, praca
z uczniami Wg harmonogramu Scenariusze, zapisy
w dziennikach lekcyjnych, zdjęcia
9. Współpraca z innymi nauczycielami przedmiotów Organizowanie wycieczek, wyjść kulturalnych, imprez środowiskowych
Opieka nad uczniami biorącymi udział w projekcje edukacyjnym Cały staż

Cały staż Scenariusze, zapisy
w dziennikach lekcyjnych, podziękowania
Potwierdzenie
10. Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora Praca w komisji egzaminacyjnej Cały staż Sprawozdanie
11. Uczestnictwo w pracach zespołu d/s integracji Korzystanie z wiedzy oraz
doświadczenia innych nauczycieli
Dzielenie się wiedzą
i materiałami
Cały staż Sprawozdanie

12. Wdrażanie nowatorskich form pracy z uczniami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych Studiowanie literatury

Udział w warsztatach
i szkoleniach

Wykorzystywanie wiedzy
i umiejętności w pracy na lekcji Cały staż
Cały staż
Cały staż
Scenariusze, adnotacje
w dziennikach lekcyjnych, dzienniczek lektur.
13. Współpraca
z instytucjami, organizacjami i szkołami z miasta
i powiatu. Kontynuacja współpracy ze szkołami i placówkami kształcącymi uczniów niepełnosprawnych w celu wymiany wiedzy
i doświadczeń z pracy
w klasach integracyjnych

Kontynuacja współpracy
z instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój jednostki niepełnosprawnej
Cały staż

Cały staż Sprawozdanie
14. Opieka nad szkolną grupą wolontariatu „Klub Ośmiu” Udział w akcji „ Pola nadziei ”
Opieka nad wolontariuszami w trakcie prac na rzecz innych Wg harmonogramu
Cały staż Potwierdzenia uczestnictwa.
Sprawozdanie

§ 7. 2. 3. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA
1. Nabywanie
i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
w codziennej pracy
Korzystnie z własnego komputera
i drukarki Cały staż Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie
2. Opracowywanie dokumentacji, materiałów, scenariuszy zajęć, kart pracy przy wykorzystaniu komputera Gromadzenie materiałów opracowanych na komputerze
Przygotowywanie dyplomów, zaproszeń i informatorów na potrzeby uczniów i rodziców

Wypisywanie świadectw
w formie elektronicznej

Dokumentowanie przebiegu stażu

Cały staż Materiały
3. Wykorzystanie komputera i Internetu na lekcjach Zajęcia w pracowni komputerowej
Cały staż Zapisy w dzienniku
4. Wykorzystanie programów multimedialnych w pracy z uczniami niepełnosprawnymi Poznawanie programów komputerowych i prowadzenie zajęć z ich wykorzystaniem
Cały staż Zapisy w dzienniku
5. Wykorzystanie Internetu do pracy własnej. Wyszukiwanie materiałów potrzebnych do pracy, wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia własnej pracy, publikowanie materiałów
Monitorowanie aktualizacji przepisów, materiałów szkoleniowych
i pomocniczych
w zakresie:
-awansu zawodowego,
-pedagogiki specjalnej,
-rewalidacji,
-aktualnych przepisów oświatowych.
Cały staż Publikacje

§ 7. 2. 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA
1. Współpraca z PPP , pedagogiem szkolnym, MOPS w celu udzielenia pomocy potrzebującemu wychowankowi Rozmowy z psychologiem, pedagogiem i pracownikami MOPS Cały staż Notatki, zapisy
w dzienniku.
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych
i opiekuńczych Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy
z wychowankami, obserwacja oraz współpraca z rodzicami.

Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych, dydaktycznych oraz opiekuńczych. Cały staż Zapisy w dzienniku
3. Poznawanie najnowszej literatury
z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy. Cały staż Sprawozdanie, dzienniczek lektur
4. Znajomość i stosowanie w pracy metod aktywizujących. Stosowanie metod aktywizujących na zajęciach indywidualnych. Wg potrzeb Zapisy w dzienniku, sprawozdanie
5. Udział w szkoleniach, kursach uzupełniających wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki specjalnej Warsztaty i kursy doszkalające. Wg potrzeb Zaświadczenia
6. Praca z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia lekcyjne
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne Cały staż
Cały staż Zapisy w dzienniku, sprawozdanie

§ 7. 2. 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA
1. Dogłębna analiza dokumentacji szkoły. Analizowanie Statutu, WSO, uchwał rady pedagogicznej, Programu wychowawczego szkoły, programu profilaktycznego, szkolnego zestawu programów nauczania, Regulaminu funduszu świadczeń socjalnych, Regulaminu rady pedagogicznej. Cały staż Notatki, kartoteka
2. Znajomość przepisów prawnych związanych
z oświatą i opieką. Analizowanie: Ustawy
o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, przepisów BHP.
Znajomość rozporządzeń:
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz uregulowań prawnych dotyczących kształcenia specjalnego i integracyjnego
Znajomość Konwencji Praw Dziecka oraz Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych Cały staż Kartoteka
3. Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach samokształceniowych

Praca w komisjach powoływanych w szkole

Organizacja imprez szkolnych Cały staż Potwierdzenie, sprawozdanie
4. Stworzenie podręcznej kartoteki podstawowych aktów prawnych Gromadzenie Cały staż Kartoteka

podpis dyrektora podpis nauczyciela


........................................ ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.