X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21942
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Radosław Banaszek
Placówka oświatowa: Gimnazjum Publiczne im. Mikołaja Kopernika w Ziębicach
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Nauczany przedmiot: język niemiecki
Opiekun stażu: mgr Aldona Gniewczyńska

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, bieżąca analiza lekcji
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka niemieckiego
• Stosowanie metod aktywizujących ucznia
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, plakaty, testy, plansze.....
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania
3. Publikowanie własnych prac
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie „www”
• Publikacja scenariuszy lekcji
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych
5. Udział w pracach zespołu nauczycieli języków obcych, zespołu do analizy wyników egzaminów gimnazjalnych, inne......
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – rady szkoleniowe
7. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• konferencje szkoleniowe
• warsztaty metodyczne dotyczące nauczania języka niemieckiego

§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Pomoc w przygotowywaniu uroczystości szkolnych, np. pasowanie pierwszoklasistów, inne....
2. Przygotowywanie gazetek ściennych z dziedziny- język niemiecki
3. Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego oraz konkursów szkolnych
4. Zorganizowanie spotkania z ciekawym człowiekiem, mówiącym po polsku i niemiecku
5. Pogadanki dotyczące zagrożeń współczesnego świata prowadzone w ramach lekcji wychowawczych
6. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
Współpraca podczas
organizacji uroczystości
szkolnych i imprez
szkolnych, wymiana
młodzieży z uczniami z
Ebreichsdorf
7. Realizacja programów profilaktycznych szkoły np. programu antywagarowego w odniesieniu do swojej klasy przy współpracy z pedagogiem szkolnym i
Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną
8. Ścisła współpraca z pedagogiem szkolnym.
9. Organizowanie zebrań ogólnych i spotkań indywidualnych z rodzicami
10. Sprawowanie opieki nad klasą i uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.

§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów, świadectw
2. Wykorzystywanie laptopa i rzutnika w celu urozmaicenia zajęć językowych- własnoręczne wyszukiwanie w ogólnodostępnych zasobach portali językowych materiałów do lekcji, filmów edukacyjnych, scenek, filmów krótkometrażowych z lektorem i napisami oraz prezentowanie ich na zajęciach
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy
Budowanie bazy
materiałów dydaktycznych,
testów, czasopism, filmów
edukacyjnych

§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym
3. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, oraz Biblioteki Miejskiej w innych miejscowościach- np. w Nysie
4. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
5. Aktywna praca nad samokształceniem.
6. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich
- Rozporządzenie MEN
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskania stopni
awansu zawodowego przez
nauczycieli.
- Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie MEN
z 25 kwietnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad oceniania,
klasyfikowania i
promowania uczniów i
słuchaczy oraz
przeprowadzania
egzaminów i sprawdzianów
w szkołach publicznych
- Ustawa o systemie oświaty
- Zapoznanie się z
publikacjami
interpretującymi zasady
ubiegania się o stopnie
awansu zawodowego
(publikacje w prasie
oświatowej, Internet).
2. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP.
3. Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych
4. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.