X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21915
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

„Nie wystarczy coś wiedzieć, trzeba umieć to zastosować, nie wystarczy chcieć, trzeba również działać.” J. W. Goethe.
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Małgorzata Zrebny, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu

I. Plan rozwoju zawodowego w okresie stażu będzie skorelowany z programem rozwoju szkoły, programem wychowawczym oraz
potrzebami szkoły ZSO w im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu
W oparciu o art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z poźn. zm.2) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, przedstawiam Plan Rozwoju Zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Dnia 12 września 2011 r. złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

II. CELE
1. Cel ogólny
• dalszy rozwój zawodowy jako nauczyciela języka polskiego z uwzględnieniem zadań realizowanych przez szkołę w drodze po awans na nauczyciela dyplomowanego
• podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły
• doskonalenie zdobytych umiejętności i zdobywanie nowych
2. Cele szczegółowe
• doskonalenie swoich umiejętności dydaktyczno-wychowawczych
• nowych tendencji w pracy
• przeprowadzanie ewaluacji swoich działań
• doskonalenie się przez uczestnictwo w formach doskonalenia oraz samodoskonalenia
• aktywne uczestniczenie w pracach zespołu humanistycznego
• aktualizowanie wiedzy z prawa oświatowego
• diagnozowanie uczniów
• zachęcanie rodziców wzbogacanie swojego warsztatu pracy
• przeprowadzenie zajęcia otwartych dla młodych nauczycieli metodami aktywizującymi
• wspieranie dyrektora szkoły i nauczycieli we wdrażaniu reformy edukacji
• przeprowadzenie rady pedagogicznej szkoleniowej na temat ustalony z dyrektorem i zgodny z potrzebami szkoły
• upowszechnianie swojego dorobku zawodowego
• popularyzowanie do pracy na rzecz szkoły
• ewaluowanie własnych zadań
• ewaluowanie osiągnięcia uczniów

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY (§ 8 UST.2 PKT.1)
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- Zapoznanie się i analiza dokumentów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
- Opracowany plan rozwoju zawodowego.
- Śledzenie stron internetowych MEN wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
- Udział w szkoleniach.
- Znajomość prawa oświatowego
- Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu
- Prawidłowo napisany plan rozwoju zawodowego
2.Poznanie i analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
- Systematyczna analiza dokumentów szkolnych: statut, programy szkolne, WSO, PSO.
- Znajomość i poprawne stosowanie przepisów.
3. Udział w wewnątrzszkolnymi zewnątrzszkolnym doskonaleniu
- Udział w pracach zespołów samokształceniowych.
- Opracowanie materiałów dotyczących zmian w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego z języka polskiego.
- Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania.
- Udział w pracach rad pedagogicznych, zespołów metodycznych, warsztatach.
- Samokształcenie w dziedzinie dydaktyki, psychologii, pedagogiki, analiza przepisów prawa oświatowego.
- Wdrażanie zróżnicowanych metod nauczania języka polskiego: stosowanie pomocy naukowych, metod aktywizujących.
- Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka polskiego w formie zajęć wspomagających przygotowanie się uczniów do egzaminu maturalnego lub zajęć rozwijających polonistyczne i dziennikarskie zainteresowania uczniów
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego np.: kursy doskonalące i kwalifikacyjne, prelekcje, spotkania.
- Samodzielne studiowanie literatury fachowej.
- Odwiedzanie stron WWW..
4. Udział w konferencjach dla nauczycieli polonistów .
- Konferencje nauczycieli polonistów.
5. Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez przygotowywanie trwałych środków dydaktycznych
- Sporządzanie materiałów potrzebnych w pracy nauczyciela polonisty (arkusze zadań maturalnych, modele odpowiedzi, karty pracy, zestawy zagadnień, zestawy powtórkowe do matury).
- Opracowanie i przygotowanie materiałów do gazetki ściennej w klasie
6.Opieka nad gazetą szkolną
- Prace dotyczące redagowania szkolnej gazety „Stefan”
- Spotkania uczniami z redakcji „Stefana”
7.Praca w Szkolnej Komisji Kultury Języka
- Opieka nad uczniami
- Pomoc w organizacji konkursów, zbieranie materiałów, publikacja w gazecie szkolnej „Stefan”
8.Wykorzystanie uzyskanych kwalifikacji na studiach podyplomowych.
- Prowadzenie zajęć z języka polskiego z wykorzystaniem materiałów zawartych na stronach WWW.
9.Praca wychowawcy klasy I LO oraz opiekuna klasy w LO dla Dorosłych.
- Prowadzenie dokumentacji wychowawcy i opiekuna.
- Przeprowadzanie spotkań z rodzicami.
- Pedagogizacja rodziców.
- Opracowanie programu wychowawczego klasy.
10.Zorganizowaniei przeprowadzenie konkursów polonistycznych.
- Pomoc w przeprowadzeniu Szkolnego Konkursu ortograficznego
- Przygotowywanie uczniów do konkursów literackich, recytatorskich i innych
11.Promocja I LO i LO dla Dorosłych w Zawierciu
- Udział w targach edukacyjnych lub organizacja Dnia Otwartych Drzwi
- Lekcja dla gimnazjalistów podczas Dnia Otwartych Drzwi
12. Praca w Komisji Rekrutacyjnej
- Udział w pracach komisji.

WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ (§ 8 UST.2 PKT.2)
1.Umiejętność obsługi komputera i korzystania z Internetu jako źródła informacji w pracy nauczyciela polonisty. Wykorzystanie komputera do usprawnienia pracy wychowawcy oraz pracy na rzecz szkoły.
- Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela poprzez opracowanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem
programów komputerowych na lekcjach języka polskiego;
- wykorzystanie wiadomości z Internetu na lekcjach;
- wykorzystanie komputera jako narzędzia w sporządzaniu testów, zestawów zadań, scenariuszy lekcji, pomocy naukowych.
- Korzystanie z Internetu, komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych,
- Wykorzystanie komputera podczas tworzenia materiałów niezbędnych w pracy nauczyciela polonisty.
- Przygotowywanie materiałów dla uczniów.
- Przygotowanie wyników testów diagnostycznych.
- Przeprowadzenie lekcji języka polskiego w pracowni komputerowej.
- Przygotowanie materiałów zleconych przez dyrekcję .
- Przygotowanie informacji do szkolnej strony internetowej.
2. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
- Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie
3. Wykorzystywanie poczty elektronicznej do wymiany informacji i materiałów metodycznych
- Kontakty e-mailowe z nauczycielami.
- Kontakty e-mailowe z rodzicami uczniów lub słuchaczami.
4. Udział w kursach doskonalących, warsztatach z zakresu obsługi programów komputerowych.
-Ukończenie kursu komputerowego.
-Samokształcenie w zakresie obsługi programów.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW, KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ.(§ 8 UST.2 PKT.3)
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym w różnych formach doskonalenia zawodowego.
- Prowadzenie lekcji koleżeńskich i otwartych w ramach dzielenia się własnym doświadczeniem.
- Opracowanie i udostępnienie innym do wykorzystania scenariuszy zajęć oraz przygotowanych pomocy dydaktycznych.
- Dzielenie się własnymi doświadczeniami w ramach zebrań zespołów przedmiotowych.
- Opracowanie i publikacja w Internecie referatów metodycznych, praktycznych materiałów ćwiczeniowych pomocnych na zajęciac dydaktycznych, scenariuszy lekcji, innych materiałów dydaktycznych.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
- Obserwacja lekcji koleżeńskich i otwartych innych nauczycieli: korzystanie z doświadczenia dydaktycznego i wychowawczego.
3. Dzielenie się wiedzą odnośnie awansu zawodowego z młodszymi koleżankami
-Studiowanie literatury i przekazywanie informacji innym nauczycielom odbywającym staż zawodowy.
- Systematyczne przeglądanie stron internetowych w poszukiwaniu przydatnych informacji i materiałów oraz informowanie o nich nauczycieli.
4.Współpraca i konsultacji z innymi nauczycielami
- Konsultacje w sprawach dydaktycznych i wychowawczych z innymi nauczycielami – opinie wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań.
5.Udział w pracach zespołu przedmiotów humanistycznych.
- Udział w spotkaniach nauczycieli zespołu.
- Konsultacje z nauczycielami innych przedmiotów, wzajemna pomoc w realizacji zadań.
- Wykonywanie działań założonych w planie pracy.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH,WYCHOWAWCZYCH,OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH (§ 8 UST.2 PKT.4A)
1.Opracowanie programu działań edukacyjnych i wychowawczych.
- Opracowanie i wdrożenie programu innowacyjnego z zakresu działań edukacyjnych „Nauczanie interdyscyplinarne nową perspektyw metodyczną.”
- Opracowanie i realizacja programu profilaktycznego o działaniu wychowawczym.
2. Kompletowanie i udostępnianie materiałów w teczkach tematycznych lub w komputerze:
- Awans zawodowy nauczycieli
- Programy.
- Scenariusze lekcji.
- Tworzenie notatek , opracowań, scenariuszy.
3.Pomoc w organizacji i realizacji uroczystości szkolnych
- Pomoc w organizowaniu wigilii w I LO i LO dla Dorosłych, WOŚP, Dnia Otwartych Drzwi i innych uroczystości

WYKONYWANIE ZADAŃ DORADCY METODYCZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, EKSPERTA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ LUB EGZAMINACYJNEJ DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS ZAWODOWY, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PROGRAMÓW NAUCZANIA, PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PODRĘCZNIKÓW LUB ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH - TAKŻE KONSULTANTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ (§8 UST.2 PKT.4B)
1.Pełnienie funkcji egzaminatora
- Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
- Sprawdzanie pisemnych prac maturalnych.
- Przeprowadzanie egzaminu ustnego z języka polskiego.
- Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnych.

WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI (§ 8 UST.2 PKT.4E)
1.Wspieranie uczniów uczestniczących w konkursach i olimpiadach
- Zachęcanie do udziału i pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów i olimpiad.
2.Współpracaz wydawnictwami
- Stały kontakt z przedstawicielami wydawnictw edukacyjnych.
- Współpraca z wydawnictwem i zakup zbiorów dla maturzystów.
3.Aktywne uczestnictwo w akcji WOŚP i innych akcjach charytatywnych
- Uczestnictwo w przeprowadzeniu zbiórki i funduszy, pomoc organizacyjna.
- Współpraca z samorządem szkolnym w działalności społecznej na rzecz np. pomocy dzieciom z Domu Dziecka.
- Opracowanie programu edukacyjno-wychowawczego w celu opieki nad dziećmi ze Szkolnego Ośrodka Wychowawczego w Gołuchowicach.
(wolontariat); współpraca ze Samorządem Szkolnym
- Organizacja kolejnych edycji Szkolnego Dnia Kawy w celu gromadzenia środków finansowych na okolicznościowe
paczki dla dzieci ze Szkolnego Ośrodka Wychowawczego w Gołuchowicach.
- Uczestnictwo w odwiedzinach w Szkolnym Ośrodku Wychowawczym w Gołuchowicach, organizacja zajęć i uroczystości.
- Organizowanie zbiórki podręczników szkolnych dla uczniów mających trudną sytuację materialną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.