X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21917
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż : ......
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Miejsce odbywania stażu:...........
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 02 września 2013 r.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.
§8.ust.2.pkt. 1.
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
ZADANIA :
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie projektu planu rozwoju
FORMY REALIZACJI :
Zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciel
DOWODY REALIZACJI :
-wniosek
- projekt planu rozwoju zawodowego
ZADANIA :
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
FORMY REALIZACJI :
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
DOWODY REALIZACJI :
- zestawienie bibliografii
- zaświadczenia
- notatki z udziału w szkoleniach
ZADANIA :
Doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej
FORMY REALIZACJI :
- Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
- Stosowanie nowoczesnych metod i form pracy celem uatrakcyjnienia zajęć
- Udział w przygotowaniu i realizacji imprez szkolnych wynikających z kalendarza
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
- Poszukiwanie nowatorskich metod rozwiązywania problemów.
DOWODY REALIZACJI :
- dyplomy, podziękowania
- dokumenty
- scenariusze
- potwierdzenia
ZADANIA :
Współpraca z rodzicami
FORMY REALIZACJI :
- Włączenie rodziców do prac na rzecz dzieci
- Przygotowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami, rozpoznawanie oczekiwań rodziców.
DOWODY REALIZACJI :
-potwierdzenia
ZADANIA :
Prowadzenie zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
FORMY REALIZACJI :
- Diagnozowanie poziomu funkcjonowania dziecka, opracowywanie planu i organizacja zajęć
DOWODY REALIZACJI :
- plany zajęć

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
ZADANIA :
Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy wychowawczej i dydaktycznej oraz w organizowaniu warsztatu pracy
FORMY REALIZACJI :
- Pisanie sprawozdań z pracy dydaktyczno – wychowawczej
- Wykonywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów
- Pisanie programów indywidualnych, scenariuszy zajęć, dyplomów, podziękowań
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz analiza materiałów przebiegu stażu
DOWODY REALIZACJI :
- scenariusze,
- dyplomy,
- podziękowania
ZADANIA :
Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy zawodowej i życiu codziennym
FORMY REALIZACJI :
- Korzystanie z forów na portalach edukacyjnych celem wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami
- Korzystanie z komunikatorów oraz poczty w sieci Internet
- Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, korzystanie ze stron MEN
DOWODY REALIZACJI :
- kopie dokumentów
- wykaz stron internetowych

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
ZADANIA :
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami
FORMY REALIZACJI :
- Opracowanie i udostępnianie nauczycielom planów, pomocy dydaktycznych, fachowej literatury
- Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli oraz rodziców
DOWODY REALIZACJI :
- konspekty
- dokumenty
ZADANIA :
Publikacje własnych opracowań na portalu edukacyjnym
FORMY REALIZACJI :
- Publikacja planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć
DOWODY REALIZACJI :
- publikacje w Internecie
ZADANIA :
Współpraca z innymi nauczycielami
FORMY REALIZACJI :
- Wspólne opracowywanie scenariuszy, uroczystości szkolnych, prac plastycznych
- Wspólne tworzenie pomocy dydaktycznych
¬ Wymiana doświadczeń, poglądów z nauczycielami prowadzącymi zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w zespole i indywidualnie
DOWODY REALIZACJI :
- potwierdzenia, scenariusze

§ 8 ust. 2 pkt.4 a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych lub
innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub
postępowaniem w sprawach nieletnich.
ZADANIA :
Opracowanie i realizowanie programu do zajęć dodatkowych
FORMY REALIZACJI :
- Opracowanie i realizowanie programu do zajęć dodatkowych dla uczniów w stopniu głębokim ,,Jestem samodzielny”
DOWODY REALIZACJI :
- program

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c.
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
ZADANIA :
Rozwijanie zainteresowań uczniów
FORMY REALIZACJI :
- Organizowanie wycieczek lub wyjść grupowych
- Udział w akcjach ogólnopolskich i lokalnych
- Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych, wynikających z kalendarza szkolnego
DOWODY REALIZACJI :
- karty wycieczek
- podziękowania
- zdjęcia,
- potwierdzenia
ZADANIA :
Promowanie szkoły w środowisku
FORMY REALIZACJI :
- Udział w uroczystościach i konkursach gminnych
- Przygotowanie gazetki ściennej promującej osiągnięcia uczniów
DODOWY REALIZACJI :
-podziękowania

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w
sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami
samorządowymi lub innymi podmiotami.
ZADANIA :
Aktywna i systematyczna współpraca z różnymi instytucjami
FORMY REALIZACJI :
- Podejmowanie różnych form współpracy ze szkołami lub instytucjami ( Miejska Biblioteka Publiczna, Dom Kultury, Muzeum im. St. Staszica )
- Udział w akcjach charytatywnych
DOWODY REALIZACJI :
- dokumentacja
- sprawozdania
- podziękowania
ZADANIA :
Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczna
FORMY REALIZACJI :
- Konsultacje z psychologiem szkolnym oraz pedagogiem w miarę potrzeb
- Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
DOWODY REALIZACJI :
- dokumenty
- potwierdzenia
- dzienniczki obserwacji

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.
ZADANIA :
Opis i analiza przypadków, rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
FORMY REALIZACJI :
- Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych
- Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych
- Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami
- Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu

Powyższy plan może ulec modyfikacji w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.