X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21856
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt 1Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów dotyczących ścieżek awansu zawodowego
wrzesień 2010
ksero przykładowych materiałów, własne notatki
2. Analiza przepisów.
Ustawa o systemie oświaty z 07.06.1991 z późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 26.01.1982- Karta Nauczyciela
okres stażu
ksero wybranych zagadnień, własne notatki, dotyczące awansu zawodowego
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Zawarcie kontraktu
wrzesień 2010
kontrakt
4. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Plan rozwoju zawodowego
wrzesień 2010
plan rozwoju
5. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji
okres stażu
dokumentacja
6. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
sprawozdanie
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
luty 2014
sprawozdanie
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
marzec 2014
ocena dorobku
7. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna (raz w semestrze)
okres stażu
konspekty zajęć
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (raz w semestrze)
okres stażu
notatki z przeprowadzonych zajęć
Spotkania z opiekunem stażu
okres stażu
wybrane notatki
8. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
Udział w warsztatach i konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa Longman, Macmillan i Oxford okres stażu
Udział w video szkoleniach
2013/2014
zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty
Współpraca w ramach językowego zespołu przedmiotowego
okres stażu
zaświadczenie i opinia przewodniczącego zespołu przedmiotowego
Zgłoszenie się na kurs dla egzaminatorów maturalnych październik 2013
potwierdzenie zgłoszenia
Uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych- systematycznie w okresie całego stażu
poświadczenie obecności
9. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy innym
Sprawowanie opieki nad studentami filologii angielskiej 2012/2013
potwierdzenie, konspekty z zajęć
10. Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej okres stażu
zbiór przykładowych testów, kartkówek, materiałów do wykorzystania na lekcji
Stosowanie aktywnych metod nauczania
okres stażu
przykładowe materiały
Opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych – plakaty, gazetka klasowa
2012/2013 potwierdzenie opiekuna sali
Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania
okres stażu
przykładowe materiały
11. Ewaluacja i analiza własnej pracy
Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów dotyczącej efektywności pracy nauczyciela
2012/2013
ankieta, analiza, wnioski

§ 7 ust. 2 pkt 2Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Diagnozowanie postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów. Poznanie uczniów i wychodzenie ich potrzebom naprzeciw
okres stażu
ankieta, analiza, przykładowe materiały
Obserwacja i analiza możliwości uczniów
2011/2012
ankieta, analiza, wnioski
Rozmowy indywidualne z uczniami
okres stażu
własne notatki, opis problemu
2. Ewaluacja i analiza działań
Poznanie potrzeb uczniów poprzez przeprowadzenie ankiety dotyczącej jednego z zagadnień realizowanych w ramach lekcji wychowawczej
2013/2014
ankieta, analiza, wnioski
3. Praca na rzecz środowiska szkolnego/ lokalnego
Działania na rzecz promocji szkoły: udział w Targach Edukacyjnych, Drzwiach Otwartych itp.
okres stażu
poświadczenie uczestnictwa, przykładowe materiały
Zorganizowanie akcji charytatywnej
listopad/ grudzień 2013
potwierdzenie, sprawozdanie, podziękowanie
Wzbogacenie biblioteki szkolnej w anglojęzyczne pozycje książkowe
2013/2014
potwierdzenie
Czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów podczas dyżurów na korytarzu
okres stażu
potwierdzenie
4. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
Opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce- prowadzenie nieodpłatnego koła języka angielskiego
2013/2014
plan koła, tematy, lista obecności
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
Organizowanie lub współorganizowanie wyjść i wycieczek szkolnych
2013/2014
sprawozdania, potwierdzenia,notatki, fotografie
Organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych
okres stażu
wykaz konkursów, potwierdzenie, regulamin
Opracowanie programu kółka z języka angielskiego poświęconemu rozwijaniu umiejętności językowych, w szczególności komunikowania się, słownictwa, czyt. i sł. ze zrozumieniem.
2012/2013
plan koła, tematy,lista obecności

§ 7 ust. 2 pkt 3Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputeroweji informacyjnej.
Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
okres stażu
ksero materiałów
Przygotowanie materiałów dydaktycznych (konspektów, testów, sprawdzianów, kartkówek) na komputerze
okres stażu
przykładowe materiały
Opracowanie dokumentacji szkolnej (np. rozkładów materiału)
okres stażu
przykładowe rozkłady materiałów
Wymiana informacji z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
okres stażu
Opracowanie i przeprowadzanie lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem technologii komputerowej
okres stażu
potwierdzenie, przykładowe materiały
Wykorzystanie internetu do kontaktów z przedstawicielami wydawnictw
okres stażu
potwierdzenie
koniec stażu
prezentacja
Korzystanie z dziennika elektronicznego
okres stażu
potwierdzenie
2. Publikacje w Internecie
Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej - planu rozwoju zawodowego
koniec stażu
adres strony, zaświadczenie
3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych. Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.ang.pl i innych
okres stażu
przykładowe materiały

§ 7 ust. 2 pkt 4Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zdań

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych
okres stażu
potwierdzenia udziału (zaświadczenia)
2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki
Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
Sporządzanie notatek z przeczytanych książek
Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej
okres stażu
notatki (ksero) z literatury, tytuły
3. Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Realizacja godzin wychowawczych mających na celu rozwiązywanie bieżących problemów
2012/2014
opis problemu i działanie-własne notatki
Działanie na rzecz ponoszenia kultury osobistej, poznawania szkoły, jej historii, itd.
2012/2014
własne notatki, ksero tematów z dziennika, przykładowe materiały
Podnoszenie znajomości obowiązków i praw uczniów
2012/2014
wpisy do dziennika lekcyjnego, ksero wybranych zagadnień ze statutu szkoły
Współpraca z wychowawcami innych klas i pedagogiem i szkolnym.
okres stażu
potwierdzenie
Bieżące kontakty z rodzicami uczniów (rozmowy indywidualne podczas spotkań wychowawczych z rodzicami, w trakcie dyżurów dla rodziców i poza nimi)
okres stażu
potwierdzenie, własne notatki ze spotkań wychowawczych
Udział w uroczystościach klasowych
2012/2014
notatki, zdjęcia

§ 7 ust. 2 pkt 5Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
Ustawa karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
Statut Szkoły
Prawo Oświaty
okres stażu
ksero przykładowych zagadnień

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.