X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21842
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
Emilia Łupicka nauczyciel plastyki
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Połczynie – Zdroju
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Termin zakończenia stażu: 31.05.2014 r. Czynności organizacyjne:
Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Wstępna analiza własnych umiejętności
Autorefleksja
VIII – IX. 2011
Teczka osiągnięć zawodowych
2.
Nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym.
Współpraca z innymi nauczycielami plastyki
Udział w konferencjach metodycznych konsultacje, rozmowy obserwowanie lekcji otwartych prowadzonych przez metodyka lub nauczycieli plastyków.
Okres stażu
Potwierdzenie udziału, scenariusze lekcji otwartych.
3.
Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
VIII. 2011
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęciu stażu zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Plan rozwoju zawodowego.
4.
Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego
Okres stażu
Zgromadzona dokumentacja.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Pisemne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
V. 2014
Sprawozdanie.
5.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Dokonanie ewaluacji dotychczasowych działań
V.2014
Wnioski do dalszej pracy.
Zadania wynikające z rozporządzenia: § 8 ust. 2 pkt. 1
«Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły».
Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Wybór odpowiedniej tematyki szkoleń opracowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.
Okres stażu
Świadectwa ukończenia, materiały szkoleniowe.
2.
Aktywny udział w wewnątrz — szkolnym doskonaleniu.
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Okres stażu
Potwierdzenia udziału, materiały ze szkoleń.
3.
Pełnienie dodatkowych funkcji i zadań w szkole
Pełnienie funkcji przewodniczącej lub członka komisji zespołów nadzorujących egzaminy szóstoklasistów. Redagowanie Kroniki Szkolnej, udział w komisjach konkursowych.
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, fotografie, protokoły z konkursów.
4.
Opieka nad plastycznym wizerunkiem szkoły
Aktualizacja tablic szkolnych, ekspozycja prac plastycznych uczniów naszej szkoły, wystrój szkoły z okazji świąt.
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, fotografie.
5.
Oprawa plastyczna uroczystości szkolnych
Współpraca z nauczycielami odpowiedzialnymi za daną uroczystość szkolną, wykonanie projektów praca nad scenografią, montaż.
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, fotografie
6.
Organizowanie i sprawowanie opieki nad pracownią plastyczną.
Prace porządkowe w pracowni, gromadzenie potrzebnych do zajęć pomocy dydaktycznych, kompletowanie biblioteczki (książki, czasopisma) z zakresu sztuki, wykonywanie gazetek tematycznych.
Okres stażu
Wykaz zbioru książek i czasopism w biblioteczce, fotografie, wykonane pomoce dydaktyczne, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
7.
Samodzielne działania pogłębiające własną wiedzę i umiejętności, rozwój jako pedagoga, artysty, człowieka otwartego na współczesne wydarzenia w szeroko pojętej sztuce i kulturze.
Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli, analiza nowości wydawniczych w wybranych obszarach. Udział w wystawach, wydarzeniach artystycznych.
Na bieżąco
Recenzje literatury, notatki, wykaz przyswojonych pozycji.
8.
Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych.
Praca w zespołach odnośnie mierzenia jakości pracy szkoły oraz innych zespołach
Okres stażu
Protokoły z pracy zespołów, opracowane materiały,
związanych z pracą szkoły.
potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
9.
Organizowanie magazynu materiałów plastycznych
Uzupełnianie przez uczniów magazynu materiałów plastycznych
Okres stażu
Odciążenie teczek uczniów, eliminacja ocen niedostatecznych z plastyki
§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Korzystanie z Internetu w życiu codziennym i w pracy zawodowej
Śledzenie aktualności na portalach internetowych, korzystanie z zasobów Internetu, programów multimedialnych, wprowadzanie informacji z realizacji własnych działań zawodowych na stronie internetowej szkoły, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
Okres stażu
Wydruki stron internetowych
2.
Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy
Wykorzystanie edytora tekstu, Power Pointa do wykonania pomocy dydaktycznych w formie prezentacji multimedialnych dla uczniów, wykorzystanie programów graficznych, encyklopedii multimedialnych.
Okres stażu
Przykładowe pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.
3.
Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym
Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracy szkoły.
Okres stażu
Teczka -Awans zawodowy.
§ 8 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć.
Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Prowadzenie praktyk pedagogicznych dla studentów kierunków artystycznych.
Przeprowadzenie praktyk, zapoznanie studentów z dokumentacją i funkcjonowaniem szkoły. Przeprowadzanie lekcji pokazowych, obserwacja zajęć studentów, pomoc i doradztwo związane z odbywanymi praktykami.
Okres stażu
Dokumentacja praktyk pedagogicznych.
2.
Publikacja w Internecie
Znalezienie portalu internetowego oraz opublikowanie w nim «Planu Rozwoju Zawodowego», scenariuszy zajęć.
Okres stażu
Opublikowane materiały.
3.
Opracowanie materiałów dotyczących edukacji plastycznej
Opracowanie teczki z pracami plastycznymi uczniów wykonanych różnymi technikami plastycznymi z opisem ich wykonania
Okres stażu
Wykonana teczka «Techniki plastyczne» potwierdzenie.
4.
Aktywna praca w zespole przedmiotowym nauczycieli sztuki oraz animatorów kultury
Opracowanie tematyki spotkań, prowadzenie wzajemnej wymiany doświadczeń, opracowanie materiałów przydatnych do pracy, prowadzenie lekcji koleżeńskich, hospitowanych.
Okres stażu
Harmonogram spotkań, wypracowane materiały, sprawozdania, scenariusze lekcji
§ 8 ust. 2 pkt. 4 Realizacja co najmniej 3 z następujących zadań: § 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust. 2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta, rzeczoznawcy
§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno -wychowawczych
Organizowanie na terenie szkoły kiermaszy świątecznych, akcji charytatywnych, organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, propagowanie kultury, sztuki naszego miasta, regionu. Prowadzenie Galerii szkolnej.
Okres stażu
Sprawozdania, fotografie.
2.
Organizowanie na terenie szkoły konkursów plastycznych dla uczniów lub współpraca z innymi nauczycielami w ich przeprowadzaniu.
Opracowanie regulaminów konkursów, powołanie komisji konkursowej, wykonanie dyplomów, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursów.
Okres stażu
Dokumentacja konkursowa i pokonkursowa.
3.
Udział uczniów w konkursach plastycznych, przeglądach artystycznych. Zainteresowanie uczniów rozwijaniem swoich talentów, możliwością sprawdzenia swoich umiejętności.
Wyszukiwanie propozycji od różnych instytucji dotyczących konkursów plastycznych, przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach, przeglądach praca indywidualna z uczniem zdolnym.
Okres stażu
Podziękowania, fotografie, dyplomy.
4.
Uczestniczenie wraz z uczniami w różnych formach kultury i sztuki.
Organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, muzeum, na wystawy.
Okres stażu
Dokumentacja wycieczek, fotografie, zaświadczenia.
§ 8 ust. 2 pkt. 4d
Posługiwanie się językiem obcym na poziomie zaawansowanym
§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Aktywna współpraca z galerią w połczyńskim Zamku
Udział w różnego rodzaju imprezach kulturalno – oświatowych organizowanych przez tę placówkę (prelekcje, wykłady, wystawy plastyczne). Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach plastycznych.
Okres stażu
Potwierdzenie udziału, fotografie, dyplomy informacje prasowe.
2.
Współpraca z Centrum Kultury w Połcznie-Zdroju
Przygotowanie i udział uczniów w organizowanych przez tę placówkę konkursach, pomoc w organizacji imprez szkolnych, itp.
Okres stażu
Potwierdzenie udziału, fotografie, dyplomy, podziękowania.
3.
Współpraca z Samorządem Szkolnym.
Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzaniu imprez szkolnych, przygotowanie dekoracji.
Okres stażu
Potwierdzenie opiekuna Samorządu Szkolnego
4.
Współpraca z kółkiem teatralnym oraz innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły i poza nią
Pomoc w przygotowaniu i realizacji przedstawień teatralnych, przeprowadzaniu imprez szkolnych oraz pozaszkolnych.
Okres stażu
Potwierdzenie opiekunów kółek szkolnych, fotografie, podziękowania różnych instytucji, organizacji.
5.
Współpraca z biblioteką szkolną, miejską.
Wystawy prac plastycznych uczniów naszej szkoły w bibliotece. Pomoc w docieraniu do literatury fachowej podczas przygotowań uczniów do konkursów, przeglądów plastycznych. Wzbogacanie zasobów biblioteki poprzez darowizny w formie książek.
Okres stażu
Potwierdzenie kierownika biblioteki, fotografie.
6.
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Rozmowy w sprawie uczniów mających problemy w nauce, sprawiających problemy
Okres stażu
Potwierdzenie pedagoga szkolnego
wychowawcze wspólne rozmowy z uczniem.
7.
Aktywna współpraca z organizacjami oraz instytucjami działającymi na rzecz społeczeństwa, oświaty i kultury.
Organizowanie imprez i spotkań, ich oprawa artystyczna, udział w konkursach przez nie organizowanych, akcje wspierające ich pracę w różnej formie.
Okres stażu
Potwierdzenia, podziękowania, fotografie.
§ 8 ust. 2 pkt. 4f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Organizowanie konkursów plastycznych na szczeblu miejskim, powiatowym – promocja szkoły w środowisku i poza
opracowanie regulaminów, karty zgłoszeń powołanie komisji konkursowej koordynacja przebiegu całego przedsięwzięcia pozyskanie sponsorów nagrody
Okres stażu
protokoły z przebiegu konkursów regulaminy konkursów potwierdzenie Dyrektora Szkoły fotografie
2.
Sukcesy uczniów w konkursach plastycznych, przeglądach artystycznych.
Przygotowywanie uczniów do konkursów, przeglądów. Umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły, w dokumentach biblioteki.
Okres stażu
Nagrody, podziękowania, wyróżnienia, listy gratulacyjne, fotografie.
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Opis dwóch przypadków rozwiązania problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Przeprowadzenie rozmów z uczniami ,rodzicami, pedagogiem szkolnym lub innymi zainteresowanymi osobami.
Okres stażu
Notatki w zeszycie spostrzeżeń,
dokumentacja
w teczce nauczyciela,
uwagi w dzienniku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.