X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21312
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Projekt oceny dorobku zawodowego
nauczyciela kontraktowego

Pani ........................

wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2009
Data zakończenia stażu : 31.05.2012
Imię i nazwisko opiekuna stażu : Aneta Mejerowicz


W oparciu o analizę indywidualnego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji sporządzonego przez stażystę, dokumentacji za okres stażu oraz na podstawie własnej obserwacji proponuję wystawienie Pani ................


pozytywnej oceny dorobku zawodowego.


UZASADNIENIE


W okresie odbywania stażu Pani ...... prawidłowo zaplanowała ścieżkę rozwoju zawodowego z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb szkoły, rzetelnie realizowała zadania zawarte w Jej planie rozwoju zawodowego, co skłania mnie do następujących stwierdzeń:


1. nauczyciel posiada umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu

W wrześniu 2009 roku został opracowany plan rozwoju zawodowego, w którym zostały przedstawione jego najważniejsze cele. Określono jasne, czytelne i możliwe do realizacji zasady współpracy, harmonogram spotkań, konsultacji i arkusz samooceny stażystki. Hospitowane przeze mnie zajęcia były wspólnie omawiane, co dawało możliwość bieżącego korygowania ewentualnych błędów oraz wyciągania stosownych wniosków, których celem było ulepszenie warsztatu pracy.
W trakcie odbywania stażu nauczycielka pogłębiała swoją wiedzę i umiejętności zawodowe uczestnicząc w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, takich jak: spotkania metodyczne, wykłady, warsztaty, konferencje, kursy doskonalące. Dotyczyły one przede wszystkim dydaktyki języka angielskiego, metod nauczania przedsiębiorczości, działań wychowawczych oraz aktualnych przepisów prawa oświatowego.


2. nauczyciel posiada umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych:

Pani Joanna ....... w okresie stażu utrzymywała stały kontakt z wychowawcami klas i rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów. W razie problemów wychowawczych konsultowała się z pedagogiem szkolnym – Panią Brygidą Juszczuk oraz z psychologiem – Panem ........
Nie pozostając obojętną na specjalne potrzeby uczniów z różnego rodzaju dysfunkcjami, starała się prowadzić lekcje w ciekawy sposób, a materiał i formę przekazu dostosowywać do możliwości percepcyjnych i umysłowych tychże uczniów.
Uczniowie ze szczególnymi problemami dysortografii i dysleksji byli kierowani na zajęcia wyrównawcze.
Do programu nauczania języka angielskiego Pani ..... - wprowadziła treści, dotyczące wybranych problemów środowiska lokalnego, problemów społecznych i cywilizacyjnych oraz zdiagnozowanych zainteresowań nastolatków poprzez przygotowywanie lekcji w oparciu o te właśnie treści. W związku z tym przeprowadziła szereg lekcji, na których poruszyła takie przykładowe zagadnienia, jak: szkodliwość palenia, moda, sport, muzyka, film, komputery, Internet, zagrożenia środowiska, bezrobocie, sposoby spędzania wolnego czasu, święta, podróże, telewizja, przemoc itp.
Działania wychowawcze nauczycielki miały wpływ na utrzymanie przyjacielskich stosunków z uczniami, większą motywację uczniów do pracy i związane z tym lepsze wyniki nauczania.


3. Nauczyciel uczestniczył w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły

Pani ...... systematycznie uczestniczyła w posiedzeniach Rady Pedagogicznej XV LO, brała udział w radach i warsztatach szkoleniowych np.: „Rola i zadania zespołu nauczycieli i specjalistów, pracujących z uczniem z SPE w świetle nowych przepisów”, „Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej – od projektu do raportowania”, w radzie szkoleniowej dotyczącej profilaktyki uzależnień, niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej. Współpracowała z nauczycielami w ramach zespołu przedmiotowego, dzieliła się zdobytą wiedzą z nauczycielami, współorganizując debaty poglądowe, pełniła rolę opiekuna młodzieży podczas wyjść pozaszkolnych.
Pani ...... przygotowywała i wysyłała swoich uczniów na szkolne i pozaszkolne konkursy językowe oraz konkursy z przedsiębiorczości, przygotowywała chętnych do Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, konkursów z języka angielskiego, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Przedsiębiorczości.
Dzięki swojemu zaangażowaniu pokazywała korzyści płynące zarówno z nauki języka i możliwości stosowania go w praktyce, jak również z wiedzy ekonomicznej i jej przydatności w życiu.
Corocznie inicjowała działania szkolne, mające na celu pomoc uczniom w zakresie wyboru odpowiedniego kierunku przyszłych studiów, uczestnicząc w programach „Akademia” oraz „Perspektywy” organizowanych przez Uniwersytet Gdański, Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dzięki nawiązanej współpracy z WSAiB oraz Uniwersytetem Gdańskim organizowała wyjścia klasowe na wykłady i zajęcia otwarte na wydziale anglistyki i amerykanistyki UG.

4. nauczyciel posiada umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komunikacyjnej i informacyjnej

Pani Joanna Jacyno - Bertman wykorzystywała komputer w swojej pracy przy pisaniu scenariuszy zajęć, ocen uczniów, pomocy naukowych, tworzeniu testów, arkuszy kalkulacyjnych do robienia różnego rodzaju opracowań i zestawień, tworzyła liczne prezentacje multimedialne, generowała raporty ewaluacyjne a także korzystała z komputerowego systemu wystawiania ocen i programu do tworzenia świadectw szkolnych, wykorzystywała programy księgowe w trakcie zajęć z elementów rachunkowości.
Organizowała i przeprowadzała lekcje multimedialne wykorzystując zasoby dodatkowe na nośnikach cyfrowych, a także korzystała ze stron partnerskich wydawnictw językowych oraz zasobów internetowych, tworząc w ten sposób materiały autentyczne ułatwiające kontakt uczniom z żywym językiem.
Nauczycielka umieściła również na kilku portalach internetowych opracowane przez siebie przykłady zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikum agrobiznesu, które cieszą się dużym zainteresowaniem innych osób.


5. nauczyciel posiada wiedzę z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela

W okresie stażu Pani ........ rozszerzała swoją wiedzę w zakresie psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez czytanie literatury fachowej: książek, poradników, czasopism, referatów a także prezentacji multimedialnych, jak również poprzez konsultacje z psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz udziałem w szkoleniach.


6. nauczyciel zna przepisy dotyczące systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania szkoły oraz posiada umiejętność posługiwania się tymi przepisami

Pani ........ zna organizację i specyfikę naszej szkoły, przestudiowała:
Statut Szkoły wraz z WSO,
Regulamin Rady Szkoły,
Regulamin Rady Rodziców,
Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej,
Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
Szkolny Program Wychowawczy,
Szkolny Program Profilaktyki,
Rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Ich wytyczne stosowała w swojej pracy wychowawczej i dydaktycznej.

Biorąc pod uwagę całokształt pracy i działań, które miałam możliwość obserwować z tytułu bycia opiekunem staż, uważam, że Pani ........ wykazała się podczas stażu dużym zaangażowaniem i doświadczeniem zawodowym. Poprzez swoje działania wzbogaciła swój warsztat pracy dydaktycznej i wychowawczej.


Gdańsk, 31.05 2012 r. Opiekun stażu
mgr Aneta Mejerowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.