X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21558
Przesłano:

Plan pracy zespołu przedmiotów zawodowych

Zadania: Formy realizacji: Termin: Odpowiedzialni:

1.Organizacja 1.Spotkanie sierpień Przewodnicząca ZP
pracy organizacyjne
Zespołu 2.Ustalenie
Przedmiotowego terminarza
(ZP) 3.Propozycje
zagadnień
4.Opracowanie
planu pracy

2.Weryfikacja 1.Analiza planów wrzesień Członkowie ZP
planów WSO oraz programów
dydaktycznych nauczania
pod kątem 2.Ustalenie korelacji
realizacji między-przedmiotowej
podstawy 3.Omówienie bazy
programowej dydaktycznej
dla realizacji treści
programowych

3.Ocena 1.Przypomnienie wrzesień Przewodnicząca ZP
zestawu oraz przedstawienie
podręczników wybranego
i materiałów zestawu
pomocniczych podręczników

4.Mierzenie 1.Opracowanie wrzesień Nauczyciele
jakości planów
pracy szkoły dydaktycznych
2.Opracowanie w miarę
ćwiczeń,testów potrzeb
3.Opracowanie I półrocze jednolitych sprawdzianów na dany poziom nauczania na potrzeby badania osiągnięć eduk.
4.Opracowanie I półrocze i analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe za rok ubiegły
5.Badanie I półrocze osiągnięć edukacyjnych
6.Analiza II półrocze Przewodnicząca efektów ZP kształcenia z przedmiotów zawodowych
7.Współpraca wg planu Nauczyciele z Liderem WSDZ WSDZ
8.Przeprowadzenie kwiecień i analiza wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
9.Przeprowadzenie czerwiec ewaluacji WSO, opracowanie wniosków
10.Opracowanie projektu ewaluacji WSO na nowy rok szkolny

5.Planowanie 1.Zapoznanie uczniów wrzesień Nauczyciele
działań z procedurami
zmierzających egzaminu
do potwierdzającego
podnoszenia kwalifikacje
efektów zawodowe
kształcenia 2.Systematyczne cały rok
uczniów do egzaminu
kwalifikacje zawodowe
3.Przeprowadzenie marzec
próbnego egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje
zawodowe
4.Organizacja cały rok Przewodnicząca
wycieczek ZP
przedmiotowych,
lekcji z zaproszonymi
przedstawicielami
instytucji
pozaszkolnych
5.Prowadzenie cały rok Opiekun
gazetek
tematycznych (UE)
6.Utrzymanie cały rok Nauczyciele
sprawności
pracowni
przedmiotowych
7.Stosowanie cały rok Nauczyciele
aktywizujących
metod nauczania
8.Wsparcie ucznia wg potrzeb Nauczyciele
ze specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi
9.Działania cały rok Nauczyciele
związane
z rekrutacją na nowy
rok szkolny
(Drzwi Otwarte,
Dni Kariery Zawodowej)
10.Uaktualnianie marzec Przewodniczący
prezentacji ZP
multimedialnej na
potrzeby promocji
kształcenia zawodowego

6.Konkursy, 1.Klub Europejski Cały rok Opiekun
olimpiady, 2.Koło Młodego Cały rok
koła Księgowego
zainteresowań 3.Olimpiada Wiedzy wg
Ekonomicznej harmonogr.
4.Olimpiada Wiedzy
o Wynalazczości
5.Olimpiada Wiedzy
o Finansach
6.Olimpiada
Przedsiębiorczości
7.Konkurs Wiedzy
Prawnej
8.Konkurs promujący marzec Nauczyciele
szkolę dla
gimnazjalistów
9.Pozostałe formy cały rok
aktywności
edukacyjnej
rozwijającej
zainteresowania
uczniów
10.Promowanie cały rok
uczniów
szczególnie
uzdolnionych

7.Doskonalenie1.Pozyskiwanie Cały rok Nauczyciele
warsztatu materiałów
pracy edukacyjnych
doskonalenie 2.Udział wg
zawodowe w zewnętrznych harmonogr.
nauczycieli formach doskonalenia
zawodowego
3.Wykorzystywanie cały rok
technologii
informacyjnej
4.Upowszechnianie
literatury
o tematyce prawno
- ekonomicznej
5.Dzielenie się wiedzą,
wymiana doświadczeń
na posiedzeniach ZP
- tematy
samokształceniowe
6.Przeprowadzenie wg harmonogr.
lekcji koleżeńskiej
7.Podnoszenie cały rok
kwalifikacji
zawodowych -
awans zawodowy
8.Szkolenie na wg harmonogr.
egzaminatora
w zawodzie technik
ekonomista
9.Studiowanie cały rok
literatury
metodycznej
i merytorycznej

8.Relacje 1.Współpraca z Sądem Cały rok Przewodnicząca
z otoczeniem Rejonowym, ZP
szkoły Urzędem Pracy,
OHP, Sądem Rejonowym,
Sądem Okręgowym,
Policją, Służbą
Więzienną,
Urzędem Statystycznym,
Urzędem Skarbowym,
Bankami,Państwową
Inspekcją Pracy,
pracodawcami

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.