X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21546
Przesłano:

Regulamin Konkursu Wiedzy Prawnej

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY PRAWNEJ

§ 1
Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu przy ul. Legionów 6, tel. 62-502-94-44, e-mail zse@zse.kalisz.pl, zwany dalej „Organizatorem”.
2.Organizator konkursu powoła Międzyszkolną Komisję Konkursową składającą się z dwóch przedstawicieli organizatora oraz funkcjonariusza Kaliskiej Policji.
3.Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy prawnej, kształtowanie świadomości prawnej, umiejętność wyszukiwania i korzystania ze źródeł prawa,
4.Interpretacja przepisów prawa oraz wykorzystania wiedzy prawnej w praktyce.
5.Konkurs przebiega w 2 etapach: szkolnym (pisemnym) oraz międzyszkolnym (pisemnym oraz praktycznym).

§ 2
Warunki udziału w konkursie

1.Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Kalisza i okolic.
2.Warunkiem udziału szkoły w konkursie jest odesłanie drogą pocztową „Zgłoszenia o przystąpieniu do Konkursu Wiedzy Prawnej” (zał. Nr 1) do dnia 03 stycznia 2014r.

§ 3
Organizacja konkursu

1.Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia ujęte w zał. Nr 2.
2.Po otrzymaniu zgłoszenia od Dyrektora zainteresowanej szkoły, Organizator zobowiązuje się przesłać drogą elektroniczną test konkursowy (etap szkolny) oraz klucz odpowiedzi, które objęte są klauzulą tajności do chwili rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu.
3.W salach, które szkoła wyznaczy do przeprowadzenia konkursu nie może być widocznych żadnych i dostępnych pomocy dydaktycznych z zakresu wiedzy konkursowej,
4.Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową, składającą się z przewodniczącego oraz dwóch członków. Do zadań Szkolnej Komisji Konkursowej należy zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji w celu wyłonienia uczniów reprezentujących szkołę na etapie międzyszkolnym.
5.Etap szkolny:
•Miejsce przeprowadzenia - szkoła macierzysta.
•Termin: 14 marzec 2014r. godz. 9.00.
•Test składa się z 20 pytań zamkniętych i trwa
45 minut.
•Wyznaczona przez Dyrektora Szkolna Komisja
Konkursowa sprawdza testy a następnie przesyła je do
Organizatora wraz z Protokołem przebiegu szkolnego etapu
Konkursu Wiedzy Prawnej (zał. Nr 3).
•W Protokole należy wpisać uczniów, którzy zajęli kolejno pięć najlepszych lokat. Uczniowie ci przechodzą do etapu międzyszkolnego.
6.Etap międzyszkolny:
•Miejsce przeprowadzenia - Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu,ul. Legionów 6.
•Termin: 04 kwiecień 2014r. godz. 10.45.
•Zwycięzcy etapu szkolnego zaproszeni są do Organizatora wraz ze swym opiekunem merytorycznym.
•Konkurs polega na:
- na przeprowadzeniu testu, składającego się z 20 pytań zamkniętych, trwającego 45 minut. Test rozwiązuje każdy uczeń indywidualnie.
- sprawdzeniu testów przez Komisję (podczas 30 minutowej przerwy zaproszeni opiekunowie wraz z uczestnikami konkursu będą mieli okazję zapoznać się z osiągnięciami Organizatora, jego ofertą edukacyjną oraz kulturalną)
- przeprowadzeniu części praktycznej, polegającej na wykonaniu zespołowo przez każdą z uczestniczących szkół trzech ćwiczeń praktycznych, podczas których każdy z zespołów może korzystać z dostępnych na sali źródeł prawa wskazanych w zał. Nr 2 (45 minut)
- sporządzeniu Protokołu przebiegu Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Prawnej i wyłonieniu laureatów (zał. Nr 4).

§ 4
Nagrody i wyróżnienia

1.Nagrody indywidualne ufundowane będą przez Organizatora.
2.Nagrody zbiorowe:
•Przyznanie dyplomów dla zespołów szkolnych za zajęcie trzech pierwszych miejsc w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Prawnej.
•Przyznanie wyróżnień dla zespołów szkolnych za zajęcie kolejnych miejsc w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Prawnej.
3.Podziękowania dla opiekunów merytorycznych zespołów szkolnych.
4.Umieszczenie informacji o wynikach Konkursu na stronie internetowej www.zse.kalisz.pl Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu.

§ 5
Postanowienia końcowe
1.Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 962 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z konkursem.

Załącznik Nr1 ................., dn.............

Zgłoszenie do Konkursu Wiedzy Prawnej

Oświadczam, że (pełna nazwa szkoły) ........................................wyraża chęć uczestnictwa w Konkursie Wiedzy Prawnej, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu.
Jednocześnie wyznaczam (imię i nazwisko nauczyciela) ........................................na opiekuna merytorycznego Konkursu Szkolnego, który będzie jednocześnie przewodniczącym Szkolnej Komisji Konkursowej oraz zobowiązuję się wyznaczyć dwóch nauczycieli jako członków Szkolnej Komisji Konkursowej.

Adres e-mail Szkoły: ......................................

Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły:

Załącznik Nr2 Tematyka Konkursu Wiedzy Prawnej:

1.Norma prawna, zdarzenie i stosunek prawny.
2.Wykładnia prawa.
3.Źródła prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego w Polsce.
4.Droga ustawodawcza w Polsce.
5.Źródła prawa unijnego.
6.Wymiar sprawiedliwości w Polsce.
7.Organy ochrony i obsługi prawnej.
8.Stosunek cywilnoprawny.
9.Osoby fizyczne i osoby prawne - ich zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
10.Czynności prawne - wady oświadczenia woli.
11.Osobowość prawna.
12.Przedstawicielstwo.
13.Prawo rzeczowe - własność, jej środki ochrony, współwłasność i inne prawa rzeczowe.
14.Prawo zobowiązaniowe - źródła zobowiązań (sporządzanie umów cywilnoprawnych), ich wygaśnięcie, rodzaje odpowiedzialności cywilnej.
15.Prawo spadkowe - rodzaje dziedziczenia, podział masy spadkowej.
16.Postępowanie cywilne.
17.Prawo gospodarcze - podmioty gospodarcze ich status prawny.
18.Krajowy Rejestr Sądowy.
19.Prawo administracyjne - stosunek administracyjno-prawny, administracja publiczna, samorząd terytorialny.
20.Decyzja administracyjna i jej elementy.
21.Prawo pacy – umowa o pracę a umowy cywilnoprawne.
22.Powstanie i ustanie stosunku pracy.
23.Prawa i obowiązki stron umowy o pracę.
24.Urlopy pracownicze

Zalecana literatura: Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły, Konstytucja RP , Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks Pracy.

Załącznik Nr3 ............, dn. ..........
Protokół przebiegu szkolnego etapu Konkursu Wiedzy Prawnej

(Należy wypełnić drukowanymi literami)

1.Data przeprowadzenia Konkursu: .........................
2.Nazwa placówki:........................................
3.Adres placówki: ........................................
4.E-mail placówki: .......................................
5.Numer telefonu/faksu placówki: .........................
6.Miejscowość/gmina/powiat: ..............................
7.Liczba uczestników Konkursu: ...........................
8.Skład Szkolnej Komisji Konkursowej:
- przewodniczący: ..................................
- członkowie: ..................................
..................................
9.Laureaci etapu szkolnego:
Lp.Imię i nazwisko: Liczba punktów:
1.
2.
3.
4.
5.

Podpisy Szkolnej Komisji Konkursowej:

- Przewodniczący: ........................................
- Członek:........................................
- Członek:........................................

Załącznik Nr4
................, dn. ..........
Protokół przebiegu Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Prawnej

(Należy wypełnić drukowanymi literami)

1.Data przeprowadzenia Konkursu:
2.Nazwa placówki: ........................................
3.Adres placówki: ........................................
4.E-mail placówki:........................................
5.Numer telefonu/faksu placówki:..........................
6.Miejscowość/gmina/powiat:...............................
7.Liczba uczestników Konkursu:............................
8.Skład Szkolnej Komisji Konkursowej:
- przewodniczący: ..................................
- członkowie: ..................................
..................................
..................................
9.Laureaci etapu międzyszkolnego:

Lp. Imię i nazwisko: Liczba punktów:
1.
2.
3.

Podpisy Komisji Międzyszkolnej:

- Przewodniczący: ........................................
- Członek: ........................................
- Członek: ........................................
- Członek: ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.