X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21542
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego
(okres stażu: od 01.09.2006 do 26.10.2009 r.)

Pracę w Zespole Szkół nr 2 w Ełku rozpoczęłam 01 września 2003 roku. Ubiegając się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego zaczęłam staż, w trakcie którego realizowałam opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego. Przed przystąpieniem do tworzenia planu rozwoju dokonałam wstępnej oceny własnych możliwości i umiejętności oraz dotychczasowego dorobku zawodowego. Starałam się brać pod uwagę potrzeby i oczekiwania uczniów, nauczycieli oraz specyfikę szkoły.
Sprawozdanie z realizacji zadań zaplanowanych na okres stażu przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań.

§ 7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1 We wrześniu 2006 r. poznałam procedury nadawania stopni awansu zawodowego, zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 XII 2004. Korzystałam ze wskazówek zamieszczonych przez portale edukacyjne.
Efekty: Uzyskana wiedza pozwoliła mi skonstruować plan rozwoju zawodowego i przygotowała mnie do realizacji stażu.
2 Kolejnym zadaniem było podjęcie współpracy z opiekunem stażu – panią mgr Anną Szczypką. Przez cały okres stażu korzystałam ze wskazówek i rad udzielanych przez opiekuna, które okazały się bardzo przydatne w mojej pracy zawodowej. Ustaliłyśmy plan hospitacji moich lekcji o obserwacji lekcji opiekuna. Skonsultowałam z opiekunem ofertę szkoleń i kursów przydatnych w drodze do mianowania.
3 W ramach poszerzania własnej wiedzy i umiejętności dydaktycznych z zakresu nauczania języka angielskiego i hiszpańskiego, korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego, które okazały się pomocne w mojej pracy zawodowej. Poniżej znajduje się lista najważniejszych potwierdzonych certyfikatami uczestnictwa:
• 16.12.2006 r. ukończyłam „Kurs instruktażowy dla kierownika placówki wypoczynku dzieci i młodzieży”.
Efekty: Nabyta wiedza pozwoli mi sprawniej i bezpieczniej organizować wypoczynek młodzieży. Ponadto, przepisy bezpieczeństwa i zasady organizowania grupowych zajęć poza szkołą będą przydatne podczas wyjść do biblioteki miejskiej w celu zapoznania się z ofertą publikacji anglojęzycznych.
• 25.02.2006 r. ukończyłam kurs: „Podstawy pomiaru dydaktycznego”.

Efekty: Dzięki temu szkoleniu nabyłam umiejętności układania testów i sprawdzianów, a także analizowania wyników i dokonywania ewaluacji własnej pracy.
• 13.04.2007 r. wzięłam udział w warsztatach „The Perfect Solutions, przygotowanie ucznia do matury” zorganizowanych przez wydawnictwo Oxford.
Efekty: Zapoznałam się z nowym podręcznikiem wydawnictwa przygotowującym do matury. Poza tym, zaczęłam korzystać z tego podręcznika w większości klas. Na warsztatach poznałam i wraz z pozostałymi uczestnikami ćwiczyłam metody aktywizujące sprawność mówienia, która jest niezbędna na egzaminie maturalnym ustnym
• W roku szkolnym 2007/2008 ukończyłam kurs kwalifikacyjny pedagogiczno – metodyczny języka hiszpańskiego zorganizowany przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii.
Efekty: Uzyskałam kwalifikacje do nauczania języka hiszpańskiego we wszystkich rodzajach szkół państwowych w Polsce
• W lutym 2008 r. (po trzech latach nauki) otrzymałam dyplom ukończenia kursu EuroProf, który potwierdza moją znajomość języka hiszpańskiego
• Na jesieni 2008 r. wzięłam udział w szkoleniu „Rozwijanie sprawności mówienia pod kątem przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego”
• W lipcu 2008 r. W ramach samokształcenia wzięłam udział w następujących szkoleniach oraz warsztatach metodycznych: „Historia Hiszpanii” oraz „Dydaktyka języka hiszpańskiego jako języka obcego”
• 14.12.2008 r. wzięłam udział w szkoleniu dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka angielskiego zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w łomży.
Efekty: Szkolenie pozwala mi bardziej efektownie przygotowywać uczniów do egzaminu maturalnego. W trakcie szkolenia poznałam procedury i przepisy oświatowe związane z przeprowadzaniem egzaminu maturalnego. Ponadto, miałam możliwość uczestniczenia w sprawdzaniu prac maturalnym w roku 2009.
• 22.04.2009 uczestniczyłam w warsztacie: „Awans zawodowy nauczyciela”.

Efekty: Szkolenie to przybliżyło mi procedury i formę egzaminu na nauczyciela mianowanego.
• 28.08.2009 r. wzięłam udział w warsztatach zorganizowanych przez Oxford University Press „ Egzamin z życia czyli jak tworzyć ciekawe lekcje powtórzeniowe dla maturzystów.
4 Na początku września opracowałam plany wynikowe nauczanego przedmiotu dla wszystkich klas. W trakcie roku szkolnego starałam się diagnozować osiągnięcia edukacyjne uczniów i dokonywać korekt pracy oraz modyfikacji prac z uczniami. Dokonałam własnej analizy i porównałam wyniki egzaminu maturalnego próbnego.
5 Podczas stażu na bieżąco gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej: słowniki, książki, podręczniki, zbiory ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych, próbne zestawy maturalne, konspekty lekcji, ułożyłam kilkadziesiąt kartkówek i sprawdzianów, itp., które wykorzystywałam w trakcie zajęć. Ponadto, zebrałam dużą ilość płyt CD i filmów DVD, które wykorzystuję w trakcie zajęć do podniesieni motywacji ucznia i szybszego przyswojenia wyrażeń i zwrotów z języka angielskiego.
Efekty: Zgromadzone pomoce dydaktyczne znacznie ułatwiały mi pracę, wzbogaciły mój warsztat pracy, pozwoliły uatrakcyjnić lekcje, a uczniom lepiej zrozumieć i przyswoić nowy materiał.
§ 7 ust. 2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1 W swojej pracy zawsze starałam się uwzględniać potrzeby edukacyjne uczniów zdolnych, słabych i dyslektycznych. Uczniowie zdolni brali udział w konkursach językowych i olimpiadach organizowanych na terenie szkoły. Zawsze mogli liczyć na pomoc w przygotowaniu i udostępnieniu przeze mnie materiałów do pracy własnej. Prowadziłam także fakultety dla słabszych uczniów klas maturalnych, na których realizowałam opracowany przeze mnie program przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.
Uczniowie ze stwierdzoną dysleksją mogli liczyć na moje wsparcie i wyrozumiałość. Zawsze wydłużałam czas pracy przeznaczony na wykonanie zadania, napisanie sprawdzianu czy przeczytanie tekstu podczas ćwiczeń rozumienia tekstu czytanego.
Efekty: Uczniowie dyslektyczni nie czuli się gorsi od kolegów z klasy, dorównywali poziomem a nawet, dzięki własnej pracy i mojemu wsparciu wyróżniali się na tle pozostałych uczniów w klasie. Natomiast uczniowie zdolni zaczęli interesować się nie tylko samą nauką języka, ale również historią i kulturą krajów anglojęzycznych.
2 Wraz z nauczycielami języka polskiego, niemieckiego i historii prowadziłam Szkolny Klub Europejski. Nasza praca polegała głównie na organizowaniu spotkań z młodzieżą biorącą udział w konkursach oraz przeprowadzaniu szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. W 2008 roku dwoje uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do zawodów okręgowych. W grudniu 2006 roku byłam inicjatorką i współorganizatorką przedstawienia zatytułowanego „Europejskie Wigilie”, mającego na celu propagowanie kultury krajów europejskich. Ponadto, brałam udział w zorganizowaniu szkolnego konkursu piosenki europejskiej w 2009 r.
3 Na zajęciach omawiane były różne problemy globalne, np. zanieczyszczenie środowiska naturalnego, narkomania, bezdomność, praca dzieci, głód, bezrobocie, katastrofy naturalne. Uczniowie przygotowywali referaty, które następnie były prezentowane na forum klasy. Ponadto, chętni uczniowie wykonywali m.in. plakaty, ulotki czy transparenty związane z omawianym tematem.

§ 7 ust. 2 pkt.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1 Ukończyłam szkolenie „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”, przeprowadzone w ramach projektu „Pracownia Internetowa w każdej szkole”. Szkolenie to dało mi możliwość poznania podstawowej obsługi komputera, która jest niezwykle potrzebna w pracy każdego nauczyciela. Program szkolenia obejmował podstawy systemu Windows, programu Microsoft Word, Microsoft Office Power Point, podstawy Internetu, obsługę poczty elektronicznej, tworzenia prezentacji i stron internetowych.
2 Często wykorzystywałam na swoich zajęciach materiały dodatkowe do nauki języka angielskiego dostępne na portalach internetowych takich jak, np. www.oxford.pl , www.britishcouncil.pl.
3 Kolejnym zadaniem wynikającym z planu rozwoju zawodowego było wykorzystywanie komputera i Internetu do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. Wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli uzyskałam korzystając z portali wymienionych powyżej lub serwisów poświęconych wyłącznie kwestiom związanym z awansem, takich jak np. www.awans.net, www.oswiata.org.pl., www.menis.gov.pl. Przepisy i akty prawa oświatowego, w tym regulujące system awansu, również aktualizowałam poprzez Internet.
4 Starałam się również wykorzystywać technologię komputerową w procesie dydaktycznym, wdrażając uczniów do korzystania z komputera i Internetu, zlecając im przygotowanie prezentacji, prac domowych czy wyszukiwanie informacji.

Efekty: Komputer stał się głównym narzędziem pozwalającym zwiększyć efektywność, ale przede wszystkim znacznie skrócił czas wykonywania rutynowych czynności, przez co ułatwił mi także pracę. Samodzielnie tworzę konspekty lekcji, sprawdziany, testy, kartkówki, materiały konkursowe, oraz wszystkie dokumenty szkolne ( sprawozdania, podania, wnioski).
5 Ponadto, dzięki znajomości programu Word i internetu nawiązałam współpracę z jedną ze szkół średnich w Rumunii. Zarejestrowałam wspólny projekt na stronie internetowej, który obecnie zaczynamy realizować.

§ 7 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1 Mimo iż w okresie stażu nie pełniłam roli wychowawcy, świadomość wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii wykorzystywałam w codziennej praktyce nauczycielskiej. Starałam się rozwijać własne kompetencje pedagogiczne.
Odbyłam szereg indywidualnych konsultacji z rodzicami, dotyczących problemów poszczególnych uczniów. Na początku roku szkolnego uczniowie klas pierwszych dostali ankietę do wypełnienia, która pozwoliła mi poznać sytuację ucznia i zindywidualizować podejście do każdego z nich, a także lepiej zrozumieć niewłaściwe zachowania czy kłopoty w nauce niektórych osób.
Wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii wzbogacałam również poprzez lekturę pozycji książkowych oraz odpowiednio dobranych czasopism. Samodzielnie studiowałam także publikacje dostępne w Internecie.

Efekty: Dzięki rozmowom z uczniami, ich rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym mogłam wziąć pod uwagę różne warunki rodzinne lub emocjonalne uczniów i dostosować do nich proces nauczania.

§ 7 ust.2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1 W pierwszych tygodniach stażu ponownie przeczytałam Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Przedmiotowy System Oceniania, Program Wychowawczy i Profilaktyczny. W codziennej pracy zawodowej staram się na bieżąco posługiwać zasadami nakreślonymi w tych dokumentach.
Efekty: Dostosowałam własną pracę do wymagań i poziomu szkoły. Zasady zawarte w przedmiotowym systemie oceniania stosuję w codziennej praktyce nauczycielskiej.
2 Oprócz tego dokonałam analizy najważniejszych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty. Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przez cały okres stażu zapoznawałam się również z bieżącymi rozporządzeniami MENiS, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.
Efekty: Zdobyta wiedza przygotowała mnie do realizacji stażu. Przepisy oświatowe stosuję w codziennej praktyce nauczycielskiej. Mam świadomość, gdzie należy szukać odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania szkoły oświaty i sytuacji nauczyciela jako pracownika.
3 W okresie stażu brałam udział w posiedzeniach rady pedagogicznej i pracach zespołów przedmiotowych. Uczestniczyłam w modyfikowaniu Przedmiotowego Systemu Oceniania, który wdrożyłam na lekcjach języka angielskiego.
Efekty: Wdrażałam postanowieni Rady Pedagogicznej oraz decyzje dyrekcji szkoły do własnej pracy. Zapoznałam się z zasadami tworzenia dokumentów i pracy w zespole.
4. Uczestniczyłam w pracach komisji egzaminacyjnych i konkursowych na terenie szkoły oraz w innych szkołach w mieście:
- Egzamin maturalny pisemny i ustny
- Olimpiada Języka Angielskiego organizowana przez Kolegium Języków Obcych w Elblągu w 2009 r.,
- Sprawdzanie arkuszy maturalnych próbnej matury,
- Sprawdzanie egzaminu maturalnego 2009.
Efekty: Poznałam procedury przeprowadzania egzaminów i konkursów przedmiotowych. Dzięki możliwości sprawdzania prac uczniów zapoznałam się z najczęściej popełnianymi przez nich błędami, co natomiast pozwoliło mi zwrócić większa uwagę na pewne sfery nauki języka w trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych.

PODSUMOWANIE
W trakcie trwania stażu konsekwentnie starałam się realizować zadania, które założyłam w planie rozwoju zawodowego. Realizacja planu przyczyniła się do podniesienia moich kwalifikacji zawodowych, poszerzenia wiedzy i umiejętności pedagogicznych. Zdaję sobie sprawę, że nie da się zrobić wszystkiego, niemniej jednak mam nadzieję, że podjęte przeze mnie działania przyczyniły się nie tylko do podniesienia jakości mojej pracy, ale także pozytywnie wpłynęły na wizerunek szkoły. Za najważniejsze osiągnięcie uważam ukończenie kursu Europrof, dzięki któremu uzyskałam kwalifikacje do nauczania języka hiszpańskiego. Drugim ważnym dla mnie osiągnięciem jest nawiązanie współpracy ze szkołą średnią w Rumunii i napisanie wspólnego projektu. Mam nadzieję, że rozpoczęta znajomość przyniesie obopólne korzyści, językowe i kulturowe dla naszej młodzieży. Koniec stażu nie oznacza końca pracy. Każdy dzień w szkole przynosi nowe wyzwania. Mam nadzieję, że praca z młodzieżą nieustannie będzie dostarczała mi inspiracji i motywacji do podejmowania nowych zadań. Nadal zamierzam podnosić swoje kwalifikacje, doskonalić jakość wykonywanej pracy i stawiać sobie nowe wymagania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.