X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21619
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego 2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: AGNIESZKA BIENIEK
MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Terminarz:
1. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
2. Data sporządzenia: 1.06.2013r.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.III.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

W dniach od 1.09.2010r. do 31.05.2013r. odbywałam staż w Przedszkolu Publicznym umożliwiający mi ubieganie się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. W tym okresie pracowałam z dziećmi 3,4,5 i 6-letnimi. Praca i działania podjęte w ramach realizacji stażu pozwoliły mi wzbogacić doświadczenie i poszerzyć wiedzę na temat pracy z dziećmi o różnych potrzebach i wspomóc rozwój dzieci zarówno tych słabszych jak i zdolnych. Podczas pełnionych obowiązków starałam się podnosić jakość mojej pracy, a przez to i jakość placówki.
Biorąc pod uwagę priorytety pracy oraz zadania zawarte w Planie Rozwoju Zawodowego podczas odbywania stażu zrealizowałam następujące zadania, które przyniosły określone efekty zamieszczone w poniższym sprawozdaniu.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE ZADANIA DO REALIZACJI ZAMIESZCZONE W PLANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. Analiza przepisów prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

Aktywny udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

Pełnienie dodatkowych funkcji.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy.

Współpraca z rodzicami.

Dbanie o wystrój i zagospodarowanie sali zajęć.

Wdrożenie w przedszkolu ogólnopolskiej kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom.

Prowadzenie obserwacji pedagogicznych. Do dokonaniu analizy całokształtu swojej pracy zawodowej oraz samooceny postanowiłam podjąć starania o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego. W tym celu zapoznałam się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Następnie złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego. Został on zatwierdzony przez dyrektora Przedszkola Publicznego.
W trakcie odbywania stażu ukończyłam dwa szkolenia dotyczące awansu zawodowego:
1. „Awans zawodowy nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego” w dniu 25.09.2010 roku zorganizowane przez Centrum Doradztwa Pro-Futuro Rzeszów.
2. „Awans zawodowy nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego” w dniu 09.03.2013 roku zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia Pro-Futuro 2 w Rzeszowie.
Dzięki temu poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą aspektów prawnych awansu zawodowego. Poznałam sposób dokumentowania dorobku zawodowego oraz przygotowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
Starałam się również na bieżąco analizować przepisy prawa oświatowego i śledzić zmiany w przepisach dotyczących awansu zawodowego.

W ramach pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego. Były to studia podyplomowe, kursy, warsztaty, szkolenia. Należały do nich:

Studia podyplomowe – trzy semestralne - Terapia pedagogiczna na Uniwersytecie. Studia podjęłam w celu poznania procedur i zdobycia umiejętności i wiadomości mających na celu niesienie pomocy dzieciom z trudnościami w edukacji. Dzięki uzyskanym nowym kwalifikacjom mogłam prowadzić zajęcia z terapii pedagogicznej w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu.

Kursy i warsztaty:
• Awans zawodowy nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Kurs Pro-Futuro Rzeszów 2010
• Wykorzystanie mandali w nauczaniu przedszkolnym
Warsztaty CKPiDN 2010
• Ewaluacja wewnętrzna pracy przedszkola
Warsztaty metodyczne CKPiDN 2011
• Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym
Szkolenie 2011
• Metody aktywizujące-metody rozwijające myślenie
CKPiDN 2011
• Muzyczna Akademia Przedszkolaka- Wiosenne porządki
Warsztaty 2011
• Pierwsza pomoc medyczna
Szkolenie 2011
• Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole
Warsztaty 2011
• Sztuka uczenia dziecka jako strategia oparta na wzorach aktywności mózgu
Szkolenie 2012
• Jak budować u dziecka system wartości?
Konferencja 2012
• Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej
szkolenie Mielec 2012
• Projekt - Pierwszy nauczyciel –program doskonalenia zawodowego nauczycieli pierwszych etapów edukacyjnych z terenów wiejskich w roku 2012. W jego ramach ukończyłam następujące warsztaty:
- Rozwijanie kreatywności dziecka
-Inteligencja wieloraka
-Emocje i uczucia w rozwoju dziecka
-Doskonalenie koordynacji wzrokowo- słuchowo-ruchowej
-Nauka mimo woli
• Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu
Kurs Pro- Futuro 2012
• Elementy muzykoterapii i relaksacji w pracy z dziećmi nadpobudliwymi -Warsztaty 2013
• „Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dziecka poprzez zabawę, grę na instrumentach, śpiew i taniec” –szkolenie 2013
• Doskonalenie koordynacji wzrokowo- słuchowo-ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym – warsztaty 2013

Ukończone warsztaty i szkolenia pozwoliły mi na poszerzenie wiedzy, wzbogacenie doświadczenia, prowadzenie ciekawych zajęć. Dzięki nim mogłam opracowywać ciekawe scenariusze zajęć, planować działania mające na celu jak największe i aktywne włączanie dzieci do zajęć, rozwijanie ich wyobraźni i ciekawości w poznawaniu otaczającego świata.

1. Aktywnie i systematycznie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego.

2. Uczestniczyłam w radach szkoleniowych w ramach WDN-u.
3. Prowadziłam Rady Szkoleniowe w ramach WDN-u. W trakcie odbywania stażu przeprowadziłam szkolenia na następujące tematy:
• Rozwijanie kreatywności dziecka
• Kinezjologia edukacyjna
• Rola bajki w rozwoju i wychowaniu dziecka

4. Uczestniczyłam w pracach zespołu do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej w latach 2011/2012 i 2012/2013.

W okresie odbywania stażu pełniłam dodatkową funkcję protokolanta z posiedzeń WDN, pisałam również protokoły z ogólnych zebrań z rodzicami.

Pełniłam funkcję koordynatora do spraw ogólnopolskich konkursów plastycznych oraz ogólnopolskich programów i kampanii edukacyjnych. Przekazywałam informacje odnośnie różnorodnych konkursów pozostałym nauczycielkom, dzięki czemu dzieci z poszczególnych grup mogły brać udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych i zdobywać nowe doświadczenia.

Dzięki moim staraniom w przedszkolu były realizowane ogólnopolskie programy i kampanie edukacyjne. Wymienić tu należy:
- Program „Akademia Aquafresh”
- Program „Mamo Tato wolę wodę”
- Kampania „Cała Polska Czyta Dzieciom”
- Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
- Program „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”

Przez cały okres stażu starałam się w miarę potrzeb i możliwości pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne poprzez studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej.
Zakupiłam wiele pozycji podsuwających pomysły na ciekawe zajęcia i zabawy na dzieci:
• „Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat” K. Vopel
• „Pomysły na zabawy w Przedszkolu” M. Zeller
• „Zabawy ruchowe w naszym przedszkolu”
• „Rymowane przygody z mandalami” R. Urbańska
• „Witajcie w krainie zabawy” M. Malkiewicz
• „Świat przedszkolaka” M. Sobótka
• „Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu” K. Wojciechowska
• „Zabawy logopedyczne na cztery pory roku” D. Krupa
• „Pokaż oko pokaż nos wierszyki kształtujące orientację w schemacie ciała” M. Barańska

Na bieżąco śledziłam publikacje ukazujące się w czasopismach pedagogicznych: „Bliżej Przedszkola”, „Nauczycielka Przedszkola”.

W swojej pracy korzystałam również z czasopism: „Mały Artysta”, „Hobby”, „Hobby Extra”. Czerpałam z nich inspiracje na ciekawe pomysły plastyczne zarówno do pracy z dziećmi, jak i do dekoracji przedszkola.

Bardzo często w pogłębianiu swojej wiedzy korzystałam z zasobów Biblioteki Pedagogicznej oraz z bogato wyposażonego kącika pomocy dydaktycznych w przedszkolu.
Dzięki korzystaniu z różnorodnej literatury wzbogaciłam własną pracę i mogłam organizować dla dzieci różnorodne i ciekawe zajęcia.

W swojej pracy starałam się stosować jak najwięcej metod aktywizujących:
• Elementy Metody Dobrego Startu
• Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
• Pedagogikę Zabawy
• Dziecięca Matematyka Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej
• Kinezjologię Edukacyjną
• Zabawy w kręgu (stymulacja integracyjna)
• Metody rozwijające świadomość ciała
• Zabawy paluszkowe i wierszyki-masażyki
Stosując takie formy i metody pracy dzieci stawały się dzięki temu : aktywne, dociekliwe, kreatywne , przygotowane do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, rozwijały swoje zainteresowania. Moi wychowankowie byli twórczy, rozwijali swoją wyobraźnię, by nie bali się nowości i zmian. Efektem tego jest większa skuteczność nauczania i trwalsza wiedza. Metody te pozwalają mi lepiej pracować
i ułatwiają komunikację z dziećmi.

W każdym roku szkolnym opracowywałam roczne plany współpracy z rodzicami oraz harmonogramy spotkań grupowych. Prowadziłam systematyczną pedagogizację rodziców w ramach spotkań grupowych poprzez referaty:
• „Wpływ telewizji na rozwój dziecka przedszkolnego”
• „Dojrzałość szkolna - gotowość dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego”
• „Adaptacja dzieci 3,4-letnich do przedszkola”
Dzięki referatom które wygłosiłam na spotkaniach grupowych przestrzegłam rodziców konsekwencjami zbyt długiego przesiadywania dzieci przed telewizorem i oglądania niewłaściwych bajek. Przedstawiłam rodzicom informację na temat tego, jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola.

Podczas zebrań rodzice byli także zapoznawani z rolą i celami programów autorskich i ogólnopolskich projektów edukacyjnych realizowanych w grupie, pozytywnie oceniali w/w programy i wyrażali zgodę na ich realizację.

Ponadto prowadziłam indywidualne spotkania i konsultacje w rodzicami dzieci w sytuacjach, gdy wymagało tego dobro dziecka bądź też na życzenie rodziców. Uwagi rodziców są cenną wskazówką do stałej poprawy jakości swojej pracy.

Przeprowadziłam także zajęcia otwarte dla rodziców, które dały im możliwość obserwacji zachowań własnego dziecka na tle grupy. Ich organizacja służyła większej integracji , poznaniu pracy dzieci w przedszkolu oraz jej efektów. Udział rodziców w takich zajęciach budzi większe zaufanie do nauczyciela i jest doskonałą prezentacją umiejętności dzieci. Po zakończeniu zajęć rodzice zawsze mieli okazję do rozmów indywidualnych ze mną, wymiany spostrzeżeń i uwag na temat zajęć. W ankietach ewaluacyjnych zgłaszali wnioski, aby zajęcia otwarte odbywały się co najmniej raz w miesiącu.

Ważnym elementem współpracy z rodzicami było zaangażowanie rodziców w życie przedszkola. Wymienić tu należy pomoc rodziców przy organizacji uroczystości przedszkolnych, m. in. organizowali poczęstunek dla gości, np. dla babci i dziadków z okazji ich święta, służyli pomocą przy wykonywaniu strojów na różne przedszkolne uroczystości.

Włączyłam także rodziców w kampanię „Cała Polska Czyta Dzieciom” –bardzo chętnie przyjmowali zaproszenia i przychodzili czytać dzieciom bajki w przedszkolu.

Organizowałam regularne wystawy prac dzieci wykonanych w trakcie zajęć. Dzięki czemu rodzice mogli na bieżąco analizować prace i obserwować rozwój umiejętności manualnych swoich dzieci.

Regularna współpraca z rodzicami pozwoliła mi nawiązać z nimi dobry kontakt i wspólnie działać na rzecz dobra i rozwoju dzieci.

W czasie odbywania stażu wykonywałam dekoracje w sali na każdą porę roku i na różne uroczystości. Wystrój sal miał duże znaczenie, ponieważ wprowadzał dzieci w tematykę pór roku, wpływał na ich dobre samopoczucie w przedszkolu i był bardzo dobrze oceniany przez rodziców. Organizacja kącików tematycznych przyczyniła się to do zwiększenia różnorodności zabaw tematycznych, w które dzieci się bawią, pogłębiania wiedzy tak jak ma to miejsce w kąciku przyrody, matematycznym, a także rozwijania indywidualnych zainteresowań dzieci (kącik fryzjerski, lalek, książki). W efekcie dzięki temu przedszkole zyskało na swej atrakcyjności.

Od 1 września 2011 roku byłam inicjatorką przyłączenia Przedszkola Publicznego do programu „Czytające przedszkola” w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Początkowo program realizowałam w swojej grupie, a w roku następnym do akcji włączyły się pozostałe grupy wiekowe. Rodzice zostali poinformowani o założeniach i celach kampanii CPCD. Ponadto organizowałam spotkania z czytającymi rodzicami w celu wspólnego i głośnego czytania dzieciom. W ramach kampanii CPCD propagowałam głośne czytanie dzieciom wśród rodziców poprzez prowadzenie gazetek, w których zamieszczałam wykazy książek szczególnie polecanych dzieciom, jak również zalety głośnego czytania dzieciom. Dzięki moim działaniom zarówno dzieci jak i rodzice wiedzą, że czytanie stanowi wartość, której nie można zastąpić niczym innym.

W swojej pracy opiekuńczo- wychowawczo- kształcącej w przedszkolu systematycznie prowadziłam obserwacje umiejętności, możliwości i zdolności dzieci będących w grupie pod moją opieką. W tym celu wykorzystywałam arkusze obserwacji dzieci ( Arkusz obserwacji rozwoju dziecka trzyletniego, Arkusz obserwacji rozwoju dziecka czteroletniego, Arkusz badania gotowości szkolnej dla dzieci). Stały się one podstawą opracowywania dodatkowych ćwiczeń dla dzieci, kierowania dzieci na badania do specjalistów (logopeda, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna), planowania własnej pracy tak, aby odpowiednio wspierać te dzieci, które wymagały szczególnej uwagi, pomocy i wsparcia. Dla tych dzieci opracowywałam indywidualne programy wspomagania rozwoju dziecka. Na bieżąco prowadziłam także rozmowy z rodzicami , w celu rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych.

§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Wykorzystanie technologii informacyjnej.

Wykorzystanie technologii komunikacyjnej. Przez cały czas doskonalę swoje umiejętności korzystania z technologii komputerowej. Przy pomocy komputera projektowałam i wykonywałam:
• Dyplomy i podziękowania dla laureatów organizowanych przeze mnie ogólnopolskich konkursów plastycznych
• Podziękowania dla nauczycieli za przygotowanie dzieci do konkursów
• Zaproszenia na różne przedszkolne uroczystości
• Karty pracy dla dzieci
• Pomoce dydaktyczne do zajęć i zabaw z dziećmi oraz do pracy indywidualnej
• Miesięczne plany pracy
• Referaty
• Scenariusze zajęć i scenariusze uroczystości
• Opinie
• Sprawozdania
• Protokoły
• Dokumenty związane z awansem zawodowym.

Przygotowywana przeze mnie dokumentacja była zawsze estetycznie opracowana i wykonana.

Przekazywałam wykonywane przeze mnie zdjęcia z różnych grupowych uroczystości i ciekawych zajęć administratorowi strony Przedszkola Publicznego w celu umieszczenia ich na stronie internetowej przedszkola.

Publikowałam w internecie opracowane przez siebie materiały :
• Plan rozwoju zawodowego –www.przedszkola.edu.pl
• Scenariusz uroczystości z okazji Powitania Wiosny –www.przedszkola.edu.pl
• Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty –www.przedszkola.edu.pl
• Referat „Zespół Aspergera jako jedna z form autyzmu dziecięcego” – www.edux.pl

Zamieszczałam również relacje z wydarzeń grupowych na stronie www.blizejprzedszkola.pl. Były to między innymi:
• Urodziny marchewki
• Powitanie wiosny
• Cała Polska Czyta Dzieciom
• Dzień babci i dziadka u sześciolatków
• Urodziny pluszowego misia
• Dbamy o nasze ząbki
• Bardzo lubimy pić wodę
• Mamo Tato pobaw się ze mną.

Wykorzystywałam także podczas zajęć prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne.

Korzystałam również często ze stron internetowych poświęconych edukacji oraz z serwisów dla nauczycieli przedszkola m. in. :
www.men.gov.pl
www.ko.ezeszow.pl
www.literka.pl
www.nauczycieleprzedszkola.pl
www.eduforum.pl
www.ore.edu.pl
www.edukacja.edux.pl
www.blizejprzedszkola.pl
www.calapolskaczytadzieciom.pl
oraz wiele stron przedszkoli i instytucji zajmujących się dziećmi.

Wykorzystując w swojej pracy technologię informacyjną wzbogaciłam i podniosłam warsztat pracy własnej i przedszkola. Szybko mogłam pozyskiwać potrzebne informacje, poszerzyłam swoją wiedzę i zdobyłam nowe doświadczenia.

Utrzymywałam elektroniczny kontakt z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i materiałów dydaktycznych.

Komunikowałam się z rodzicami moich wychowanków za pomocą telefonów komórkowych, co znacznie usprawniło wymianę informacji.

Utrzymywałam także mailowy kontakt z doradcą metodycznym wychowania przedszkolnego.

Za pomocą Internetu zapisuję się na różnego rodzaju kursy i szkolenia. Korzystałam m. in. z następujących stron:
• www.ckp.edu.pl
• www.art-mar.pl
• www.pro-futuro.pl

Jak również na swoją skrzynkę e-mailową otrzymuję także materiały ze szkoleń i warsztatów. Mogę także zamawiać książki z zasobów Biblioteki Pedagogicznej.

Za pomocą Internetu śledziłam także zmiany w prawie oświatowym na następujących stronach:
www.men.gov.pl
www.ko.rzeszow.pl

Mogłam także na bieżąco śledzić pojawianie się nowości wydawniczych dotyczących wychowania przedszkolnego. Wymienić tu należy m.in. strony:
www.edukacyjna.pl
www.harmonia.pl
www.blizejedukacji.pl
www.jednosc.com.pl

Wykorzystywałam również w trakcie swojej pracy faks. Przy jego pomocy mogłam wysyłać zgłoszenia przedszkola do udziału w różnych ogólnopolskich programach i kampaniach edukacyjnych:
www.przyjacielenatury.pl
www.akademia-aquafresh.pl
www.wolewode.pl
www.calapolskaczytadzieciom.pl
www.zdrowyprzedszkolak.pl

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Opracowanie i udostępnianie materiałów przydatnych w pracy nauczyciela przedszkola innym nauczycielom.

Opieka nad nauczycielem stażystą i nauczycielem kontraktowym.

Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych.

Współpraca z innymi nauczycielami.

Prowadzenie zajęć dla zainteresowanych koleżanek.

Przygotowanie uroczystości przedszkolnych.

Zamieściłam opracowane przez siebie materiały na portalach internetowych dla nauczycieli:
1. Zamieściłam scenariusze uroczystości i zajęć.
2. Opublikowałam w ramach wymiany doświadczeń zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.
3. Udostępniałam innym nauczycielom- opracowane samodzielnie materiały i pomoce dydaktyczne.

W ramach swoich obowiązków pełniłam funkcję opiekuna nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Wykonywałam zadania związane z tą funkcją:
• Zawarłam kontrakt
• Organizowałam i przeprowadzałam konsultacje z nauczycielem stażystą i nauczycielem kontraktowym
• Obserwowałam zajęcia prowadzone przez młodego nauczyciela
• Prowadziłam zajęcia w jego obecności
• Konsultowałam konspekty
• Pomagałam w realizacji planu rozwoju zawodowego
• Wskazywałam na sposób dokumentowania pracy
• Służyłam pomocą w przygotowaniu sprawozdania
• Opracowałam projekt oceny dorobku zawodowego.
Moja współpraca z nauczycielkami układała się bardzo dobrze. Wspólnie przygotowywałyśmy ogólnopolski konkurs plastyczny „Mieszkańcy lasu”, uroczystości, wyjazdy grupowe. Wymiana doświadczeń przyczyniła się do podniesienia jakości pracy zarówno nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego jak i mojej.

Aktywnie uczestniczyłam w zebraniach Rady Pedagogicznej, w trakcie których uczestniczyłam w podejmowaniu decyzji dotyczących pracy w przedszkolu, wymianie uwag i materiałów szkoleniowych.

W ramach WDN przygotowałam i przeprowadziłam następujące rady szkoleniowe:
• Rada Szkoleniowa: „Kinezjologia edukacyjna”
• Rada Szkoleniowa: „Rozwijanie kreatywności dziecka”
• Rada Szkoleniowa „Rola bajki w rozwoju i wychowaniu dziecka”.
Udział nauczycieli w tych radach szkoleniowych usystematyzował i poszerzył ich wiedzę w jaki sposób można rozwijać kreatywność dziecka, poznali możliwość stosowania bajek terapeutycznych w przypadku pojawiających się trudności i problemów, poznali także zalety wykorzystywania w pracy Kinezjologii Edukacyjnej. Nauczyciele wymienili doświadczenia i spostrzeżenia wzbogacając swoją wiedzę i umiejętności praktyczne, rozwinęli swoją kreatywność i pomysłowość.

Aktywnie współpracowałam też z innymi nauczycielami podczas:
- przygotowań uroczystości i imprez przedszkolnych
- organizacji wycieczek, ich planowaniu i realizacji,
- tworzenia wspólnych programów i projektów
-udostępniania innym nauczycielom scenariuszy zajęć i uroczystości
-systematycznie dzieliłam się wszelkimi nowościami, informacjami, które uzyskiwałam podczas udziału w kursach, warsztatach i szkoleniach.

Opracowałam i udostępniłam innym nauczycielom opracowane przeze mnie następujące materiały:
- scenariusze uroczystości,
- scenariusze zajęć;
- miesięczne plany pracy;
- indywidualne plany pracy z,
- indywidualne programy edukacyjne
- własne pomoce dydaktyczne;
- pisemny kontrakt opiekuna nauczyciela kontraktowego,
- projekt oceny stażysty,
- opinię opiekuna praktyk.

Realizacja powierzonego zadania przyniosła mi wymierne korzyści:
- motywację do pracy,
- satysfakcję ze sprostania tak ważnym obowiązkom,
- pogłębienie wiedzy pedagogicznej,
- możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym.

Przeprowadziłam zajęcia koleżeńskie o następującej tematyce:
• Kto misiowi urwał ucho (dzieci 3,4-letnie)
• Bajka o jesiennym szalu- projektowanie ubrań dla Pani Jesieni (dzieci 3,4-letnie)
• Jeż szykuje się do zimy (dzieci 3,4-letnie)
• Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia(dzieci 3,4-letnie)
• Medal dla dziadka (dzieci 3,4-letnie)
• Bawimy się na balu (dzieci 3,4-letnie)
• Niedługo Wielkanoc (dzieci 3,4-letnie)
• Wiosenne słońce– zabawy z kolorami (dzieci 3,4-letnie)
• Biedronka ma czarne kropki (dzieci 3,4-letnie)
• Przedszkolak wie jak bezpiecznie zachować się (dzieci 6 –letnie)
• Z wizytą w Unii Europejskiej (dzieci 6 –letnie)
• Idzie jesień z pełnym koszem (dzieci 4,5-letnie)
• Czystość to zdrowie (dzieci 4,5-letnie)
Dało nam to możliwość szerokiej wymiany wzajemnych doświadczeń oraz porównanie różnych sposobów prowadzenia zajęć i przekazywania wiedzy.
Dzieci biorące udział w zajęciach były aktywne, twórcze. Koleżanki – nauczycielki obserwujące zajęcia podzieliły się ze mną swoimi spostrzeżeniami i uwagami, co pozwoliło mi na wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.

Współpracowałam również nauczycielami wychowania przedszkolnego z innych placówek z terenu gminy w zakresie: wymiany materiałów dydaktycznych, udostępniania scenariuszy, wzorów prac plastycznych.

W trakcie odbywania stażu przygotowałam następujące uroczystości przedszkolne:
• Mikołajki - rok szkolny 2010/2011, 2011/2012
• Jasełka – rok szkolny 2010/2011 z grupą dzieci pięcioletnich, rok szkolny 2011/2012 z grupą dzieci sześcioletnich we współpracy grupami czterolatków i pięciolatków.
• Dzień Babci i Dziadka – rok szkolny 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
• Powitanie Wiosny – rok szkolny 2011/2012 z grupą dzieci sześcioletnich, we współpracy z wszystkimi pozostałymi grupami przedszkolnymi.
• Dzień Rodziny – rok szkolny 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013- we współpracy z nauczycielką grupy dzieci 2,3-letnich
• Pożegnanie przedszkola przez dzieci sześcioletnie – czerwiec 2012
• I Gminny Przegląd Twórczości Przedszkolnej pod hasłem „Kocham mamę, kocham tatę sercem swym dziecięcym” -czerwiec 2012
• Pasowanie na przedszkolaka- październik 2012

Dzięki organizacji powyższych uroczystości: wzmocniły się więzi emocjonalne w rodzinach, dzieci nabywały umiejętność występowania przed publicznością. Organizowane inscenizacje rozwijały u dzieci zdolności aktorskie, muzyczne i taneczne, wzbogacały sferę ich przeżyć, kształtowały nawyki współżycia społecznego.

§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Wdrożenie programu edukacyjnego.
W trakcie odbywania stażu opracowałam i wdrożyłam program profilaktyczny „Przedszkolak bezpieczny i zdrowy”.

§ 8 ust.2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Prowadzenie zajęć z zakresu terapii pedagogicznej.

Opracowanie i wdrożenie programu własnego.

Udział w ogólnopolskich programach i kampaniach edukacyjnych.

Organizacja Przeglądu Twórczości Przedszkolnej.

Współpraca z instytucjami.

Organizacja ogólnopolskich konkursów plastycznych.

Organizowanie wycieczek przedszkolnych.

W 2012 r. ukończyłam studia podyplomowe - Terapia pedagogiczna na Uniwersytecie. Dzięki uzyskanym nowym kwalifikacjom mogłam prowadzić zajęcia z terapii pedagogicznej w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu.
Od roku szkolnego 2012/2013 zaczęłam prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

W trakcie odbywania stażu opracowałam i realizowałam następujące programy autorskie:
• Program edukacyjny „Mali ekolodzy” realizowany w roku szkolnym 2011/2012 w grupie dzieci 6-letnich.
• Program pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci 6 letnich realizowany w roku szkolny 2011/2012 dla dzieci, które uzyskały niski stopień gotowości szkolnej w czasie wstępnej diagnozy gotowości szkolnej.
• Opracowałam i wdrożyłam program edukacyjny „Czytajmy naszym dzieciom”. Realizowany był on w grupie dzieci 6–letnich w roku szkolnym 2011/2012 w ramach ogólnopolskiej kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom.
• Program adaptacyjny „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy” dla grupy dzieci 3,4-letnich realizowany w terminie wrzesień- listopad 2012 r.

Przygotowane przeze mnie programy i projekty miały na celu doskonalenie mojej pracy oraz podwyższanie poziomu pracy przedszkola w którym pracuję.

W trakcie odbywania stażu dzięki moim staraniom w Przedszkolu Publicznym były realizowane ogólnopolskie programy i kampanie edukacyjne. Wymienić tu należy:
• Akademia Aquafresh.
• Cała Polska Czyta Dzieciom
• Mamo Tato wolę wodę
• Kubusiowi Przyjaciele Natury.
• Akademia Zdrowego Przedszkolaka.

W trakcie odbywania stażu byłam organizatorem następujących ogólnopolskich konkursów plastycznych:
- „Wielkanocna pisanka 2011
- „Pisanka wielkanocna 2012
- „Moja ulubiona bajka
- „Mieszkańcy lasu”

W maju 2012 roku został zorganizowany w Przedszkolu Gminny Przegląd Twórczości Przedszkolnej pod hasłem „Kocham mamę, kocham tatę sercem swym dziecięcym”. Za cele przeglądu postawiłam: prezentację działalności i twórczości dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy, ożywienie działalności kulturalno-oświatowej, promocję pracy i osiągnięć przedszkoli, integrację środowisk przedszkolnych i promowanie dorobku artystycznego placówek, dobrą wspólną zabawę. Przegląd nie miał formy konkursowej.

Przygotowując przegląd podjęłam wiele działań zmierzających do jego realizacji m.in.:
-opracowanie regulaminu przeglądu
wykonanie zaproszeń na konkurs zawierające karty zgłoszeń,
- przygotowanie dyplomów dla dzieci biorących udział w przeglądzie oraz podziękowań dla nauczycieli prowadzących,
-pomoc w przygotowaniu scenografii,
- przygotowanie z grupą sześciolatków inscenizacji „W królestwie bajek”.
Efekty zorganizowanego przeglądu to przede wszystkim promocja szkoły w środowisku lokalnym ale także:
- integracja oddziałów przedszkolnych i przedszkoli gminy
- rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych, recytatorskich i przyrodniczych dzieci,
- osobista satysfakcja z umiejętności organizacyjnych.


Podjęłam współpracę z następującymi instytucjami mając na celu poszerzenie zakresu działalności i promocji przedszkola:
- Miesięcznik i portal Bliżej Przedszkola- w czasie odbywania stażu udało mi się nawiązać współpracę z miesięcznikiem i portalem Bliżej przedszkola. Zamieszczałam na portalu informacje o ciekawych wydarzeniach z życia przedszkola. Na mój wniosek organizowane przeze mnie ogólnopolskie konkursy plastyczne „Moja ulubiona bajka” i „Mieszkańcy lasu” zostały objęte patronatem medialnym oraz ufundowane zostały nagrody przez miesięcznik i portal Bliżej przedszkola.
- Urząd Gminy
- Gminna Biblioteka Publiczna

Organizacja podjętych działań przyczyniła się do:
- uatrakcyjnienia pobytu dzieci w przedszkolu,
- pogłębienia współpracy z rodzicami,
-wymiany doświadczeń z pracownikami biblioteki.

Przez cały okres stażu starałam się rozwijać zdolności i kreatywność dzieci poprzez angażowanie ich w wykonywanie prac plastycznych na ogólnopolskie konkursy plastyczne:
2013
• Moja flaga jest biało- czerwona...
• Wulkany – zagrożenie dla naszej planety
• Zaczarowane wiersze Juliana Tuwima
• Zwierzęta wokół nas
• Moja ulubiona postać z bajki czytanej na dobranoc
• Zabytki mojej miejscowości
• Przedszkolaki kochają zwierzaki- II miejsce
• Pisanka-symbol Świąt Wielkanocnych
• Wielkanocne cudeńka
• Z Tuwimem weselej
• Zajączki, baranki i inne wielkanocne cuda
• Mój koszyczek wielkanocny
• Ulubiona postać z utworów Jana Brzechwy
• Najpiękniejsza maska karnawałowa
• Bajkowy bohater- wyróżnienie
• Zwierzęta z różnych stron świata
• Świąteczna kartka
• Ozdoba bożonarodzeniowa – II miejsce
• Iglaki –cudaki
• Dekoracje bożonarodzeniowe- II miejsce

2012
• Mój ulubiony bajkowy bohater
• Węże węże co pełzają wszędzie- II miejsce
• Bohaterowie Jana Brzechwy od twórczości do zabawy i radości
• Bohaterowie utworów J. Brzechwy w oczach dziecka- wyróżnienie
• W magicznym świecie Jana Brzechwy –wyróżnienie
• Podwodny świat
• Ozdoba wielkanocna- I miejsce
• Pisanki, palmy i stroiki wielkanocne- I miejsce , 3 wyróżnienia
2011
• Pisanki palmy i stroiki wielkanocne –w kategorii pisanki: I miejsce, II miejsce, w kategorii stroiki- II miejsce
• Ozdoby świąteczne wielkanocne
• Wesoła Wielkanoc
• 100 wierszy Jana Brzechwy
• W krainie dinozaurów
• Symbole Wielkanocy
• Pisanki kraszanki, jajka malowane- III miejsce
• Zapobiegajmy pożarom
• Święto drzewa
• Kartka bożonarodzeniowa –II miejsce
• Drzewko świąteczne
• Dekoracje bożonarodzeniowe
• Zwierzaki i inne cudaki jesienne
• Konkurs literacki- Jestem Kubusiowym Przyjacielem Natury- II miejsce, wyróżnienie
• W krainie baśni

2010
• Świąteczne czary-mary, czyli bożonarodzeniowe ozdoby z papieru
• Choinka strojnisia
• Kartka Świąteczna bożonarodzeniowa
• Witaj Święty Mikołaju
• Anioły, aniołki aniołeczki
• Ozdoby świąteczne bożonarodzeniowe
• Choinka strojnisia
Zwracałam uwagę na to, by każde dziecko z mojej grupy wzięło udział w konkursie wykonując prace plastyczne różnymi technikami i za pomocą różnorodnych materiałów ( zakrętki od butelek, posypki do tortów, różnego rodzaju kasze). Dzięki temu wzmacniały wiarę we własne siły, rozwijały się manualnie, poszerzały swoje doświadczenia plastyczne, rozwijały pomysłowość i kreatywność.

W czasie realizacji stażu byłam organizatorem następujących wycieczek:
• Samorządowe Centrum Kultury –baśń muzyczna – Królowa Śniegu
• Urząd Pocztowy
• Sklep Samoobsługowy
• Muzeum Drogownictwa w Szczucinie
• Samorządowe Centrum Kultury – kino Galaktyka –film Goryl Śnieżek w Barcelonie
• Centrum Zabaw dla Dzieci Kulkoland
Zorganizowane przeze mnie wycieczki przyniosły pozytywne efekty zwłaszcza dla dzieci, które:
- szybciej przyswoiły niektóre treści programowe,
- nauczyły się samodyscypliny, samokontroli w postępowaniu,
- wyrobiły w sobie wytrwałość fizyczną i odporność psychiczną,
- wzbogaciły wiedzę na temat teatru, kina,
- nauczyły się kulturalnego zachowania w miejscach publicznych.
Pełniąc rolę organizatora i kierownika wycieczek współpracowałam z rodzicami włączając ich do tej pracy. Upowszechniałam formy aktywnego spędzania wolnego czasu.

§ 8 ust.2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną.

Współpraca z Posterunkiem Policji

Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną .

Współpraca z logopedą przedszkolnym.

Współpraca z koordynatorami akcji charytatywnych na terenie przedszkola.

Celem podjęcia współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną było:
• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci.
• Poznanie zasad funkcjonowania biblioteki.
• poznawanie zasad korzystania z biblioteki
• założenie kart
• samodzielne wypożyczanie książeczek przez dzieci
• prezentacja prac plastycznych wykonanych przez dzieci w bibliotece
• branie udziału w akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”.
Dzieci bardzo chętnie korzystały z księgozbioru biblioteki, poznawały pracę bibliotekarza, oglądały książki dla dzieci. Uczyły się samodzielności i przestrzegania regulaminu biblioteki, zmobilizowały rodziców do częstszego czytania im książek.

Współpraca z pracownikami Posterunku Policji było: poznanie znaczenia pracy policjanta, pogadanka z policjantem na temat zasad poruszania się po drodze w ramach realizacji programu „Przedszkolak bezpieczny i zdrowy. W ten sposób dzieci łatwiej przyswoiły treści z zakresu wychowania komunikacyjnego, dowiedziały się o zagrożeniach na jakie są narażone, poznały zasady postępowania z nieznajomymi, wzbogaciły doświadczenia.

Dzieci z Przedszkola Publicznego co roku uczestniczą w pokazach sprzętu strażackiego organizowanych przez strażaków ochotników z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie. Co roku również dzieci uczestniczą w gminnym konkursie wiedzy pożarniczej pt. „Zapobiegajmy pożarom”. Jeden z moich wychowanków w eliminacjach powiatowych zajął piąte miejsce. Każdego roku z okazji Dnia Dziecka przedszkolaki otrzymują od strażaków słodkie upominki.
Dzięki współpracy ze strażą dzieci zyskały Przyjaciela przedszkola, wzbogaciły swoją wiedzę o zawodach i przeżyły miłe chwile, poznały pracę strażaka z bliska i związane z nią niebezpieczeństwo.

Moi wychowankowie bardzo chętnie brali udział w konkursach plastycznych organizowanych przez GOKiS w Czerminie, w których zawsze zajmowali wysokie lokaty i otrzymywali nagrody rzeczowe. Udział w tych konkursach wpłynął na rozwój zdolności artystycznych u dzieci. Dzieci promowały także przedszkole w środowisku lokalnym Kierownik GOK- u wielokrotnie była jurorem w organizowanych przeze mnie ogólnopolskich konkursach plastycznych.

Nawiązanie współpracy z psychologiem, pedagogiem i logopedą z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej miało na celu wczesną diagnozę przyczyn niepowodzeń dzieci w przedszkolu, co w dalszym efekcie prowadzi do niepowodzeń w szkole. Otrzymane od specjalistów wskazówki wykorzystałam we własnej pracy tworząc pomoce do ćwiczeń manualnych, na lateralizację i spostrzegawczość.

Na bieżąco współpracuję z logopedą przedszkolnym w zakresie wspomagania terapii prowadzonej przez logopedę. Z roku na rok można obserwować w przedszkolu zwiększającą się liczbę dzieci z wadami wymowy. Dzięki współpracy z logopedą mogłam stosować w codziennej pracy ćwiczenia doskonalące mowę.

Każdego roku byłam zaangażowana wraz z moimi wychowankami w akcje charytatywne przeprowadzane na terenie naszego przedszkola. Dzieci z mojej grupy wzięły udział w następujących akcjach:
• Góra Grosza, czyli zbiórka monet jednogroszowych dla potrzebujących dzieci
• Podaruj Mi odrobinę słodyczy Caritas parafialna zbiórka słodyczy dla dzieci dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych
• Zbiórka zakrętek na rzecz dzieci z Hospicjum.
Efektem tych działań było propagowanie wśród dzieci idei niesienia pomocy innym, uczenie dzielenia się z innymi, troska o bliźniego oraz radość z obdarowywania innych bardziej potrzebujących.
§ 8 ust.2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Sukcesy moich wychowanków w ogólnopolskich konkursach plastycznych i literackich.

Sukcesy moich wychowanków w lokalnych konkursach plastycznych.

Nagrody Dyrektora Przedszkola.

Za szczególnie cenne w mojej pracy opiekuńczo- wychowawczo-kształcącej w przedszkolu uważam sukcesy odniesione przez moich wychowanków w ogólnopolskich konkursach plastycznych i literackich:
• „Pisanki kraszanki, jajka malowane” - III miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym przez Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi- kwiecień 2011r.
• „Kartka bożonarodzeniowa” –II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym przez Zespół Szkół w Krynicy Morskiej- listopad 2011r.
• „Jestem Kubusiowym Przyjacielem Natury”- II miejsce i wyróżnienie w konkursie literackim zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 50 w Sosnowcu- luty 2012r.
• „W magicznym świecie Jana Brzechwy” –wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym przez Przedszkole Samorządowe nr 49 w Białymstoku- marzec 2012r.
• „Węże węże co pełzają wszędzie”- II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym przez Przedszkole w Czerwieńsku- kwiecień 2012r.
• „Bohaterowie utworów J. Brzechwy w oczach dziecka”- wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 4 w Będzinie-kwiecień 2012r.
• „Bohaterowie Jana Brzechwy-od twórczości do zabawy”- II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym przez Gminne Przedszkole w Pęclinie – maj 2012r.
• „Ozdoba wielkanocna” – dwa I miejsca w ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad Granicami” w Ustroniu- kwiecień 2012r.
• „Ozdoba bożonarodzeniowa” – II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym przez Przedszkole nr 2 w Koniecpolu- grudzień 2012r.
• „Bajkowy bohater”- wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie w Giżycku-grudzień 2012r.
• „Dekoracje bożonarodzeniowe”- II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym przez Przedszkole nr 1 w Chorzowie-grudzień 2012r.
• „Przedszkolaki kochają zwierzaki”- II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 49 w Sosnowcu- kwiecień 2013r.
• „Wulkany- zagrożenie dla naszej planety” – wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 45 w Sosnowcu- kwiecień 2013 r.

Ponadto dzieci z mojej grupy osiągały również sukcesy w konkursach lokalnych:
- „Pisanki, palmy i stroiki wielkanocne 2013”-kategoria pisanki: II miejsce, w kategorii stroik wielkanocny: dwa II miejsca, III miejsce, oraz 3 wyróżnienia w kategorii pisanki wielkanocne i 3 wyróżnienia w kategorii stroik wielkanocny.
- „Pisanki, palmy i stroiki wielkanocne 2012”-kategoria stroik wielkanocny: I miejsce i wyróżnienie w konkursie zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czerminie.
- „Pisanki, palmy i stroiki wielkanocne 2011”- kategoria pisanki: I i II miejsce, kategoria stroik wielkanocny: I i II miejsce w konkursie zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czerminie.

Udział moich podopiecznych w wielu konkursach i osiągane sukcesy miał wpływ na promocję przedszkola zarówno w środowisku lokalnym jak i ogólnopolskim. Przedszkole zaś przyozdobiły dyplomy i podziękowania świadczące o tym, że nawet placówka z niewielkiej miejscowości aktywnie działa i rozwija kreatywność dzieci, wzbudzając tym samym zainteresowanie wśród rodziców.

Za swoje zaangażowanie i sukcesy wychowanków, jak również za codzienną pracę otrzymałam w latach 2009, 2010 i 2011 Nagrodę Dyrektora Przedszkola. Otrzymane nagrody dały mi motywację do dalszej pracy, sprawiły satysfakcję, utwierdziły w przekonaniu, że to co robię spotyka się z uznaniem, a więc ma sens.
§ 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Spełniając wymogi kwalifikacyjne skonstruowałam opracowanie dwóch zdiagnozowanych przypadków. W okresie stażu rozpoznawałam i rozwiązywałam szereg problemów zarówno edukacyjnych jak i wychowawczo – opiekuńczych. Dołączam dwa z nich , które udało mi się pozytywnie rozwiązać :
1. Opis i analiza problemu edukacyjno- wychowawczego dziecka z zespołem Aspergera.
2. Opis i analiza problemu wychowawczego związanego z zachowaniem dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

PODSUMOWANIE
Kończąc swoje sprawozdanie dochodzę do wniosku, że zadania które sobie postawiłam w planie rozwoju, w większości zostały przeze mnie zrealizowane. Część przedsięwzięć zaplanowanych i zrealizowanych w ciągu tych trzech lat z pewnością będę kontynuowała, ponieważ przynosiły pozytywne efekty. Zakończenie stażu nie oznacza końca działań. Zamierzam doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, rozwijać się, szukać nowych rozwiązań. Uważam że moja praca, wysiłek i podejmowane przeze mnie działania, przyczyniły się do podniesienia jakości pracy własnej, do mojego osobistego rozwoju. Zwiększyły ofertę edukacyjną przedszkola, wpłynęły na poprawę jakości jej pracy i promocję w środowisku lokalnym. Mam świadomość, że jeszcze wiele mogę i powinnam się nauczyć, bo ciągle zmieniająca się rzeczywistość stawia przede mną nowe wyzwania i zadania.

Data sporządzenia 1.06.2013
Sporządziła.....................................
........................................
(data złożenia sprawozdania z realizacji stażu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.