X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21505
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOImię i nazwisko: Monika Sarnecka
Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Gumniskach
Zajmowane stanowisko: nauczyciel biologii i techniki
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2010
Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2013

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poznanie procedur awansu zawodowego * zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego
* opracowanie planu rozwoju zawodowego * VII 2010

* IX 2010 * wniosek o rozpoczęcie stażu
* plan rozwoju zawodowego
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu * udział w różnych formach doskonalenia adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły
* doskonalenie się w ramach WDN
* samodzielne studiowanie fachowej literatury * cały okres stażu * zaświadczenia z ukończonych kursów i szkoleń
* świadectwa
* potwierdzenia uczestnictwa
3. Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy i świadomości oraz kształtowanie pozytywnych nawyków i zachowań poprzez organizowanie różnego rodzaju akcji Propagowanie akcji: * „Sprzątanie Świata”
* „Trzymaj formę” * cały okres stażu * potwierdzenia
* scenariusze
* zdjęcia
4. Bogacenie własnego warsztatu pracy * opracowanie scenariuszy lekcji ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących oraz wykorzystaniem interesujących pomocy dydaktycznych * cały okres stażu * potwierdzenie dyrektora
* zdjęcia
* scenariusze
5. Aktywny udział w życiu szkolnym * organizowanie uroczystości szkolnych
* przygotowanie dekoracji do przedstawień
* prowadzenie lekcji otwartych
* cały okres stażu * scenariusz
* zdjęcia
6. Organizowanie konkursów * przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
* organizowanie konkursów * cały okres stażu * potwierdzenie dyrektora szkoły
* dyplomy zdobyte przez uczniów
* zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii informacyjnej do prowadzenia zajęć oraz organizacji własnego warsztatu pracy * korzystanie z systemu operacyjnego WINDOWS
* wykorzystanie komputera do opracowania dokumentacji przebiegu stażu
* wykorzystanie komputera do opracowania pomocy do zajęć
* studiowanie publikacji innych nauczycieli
* zamieszczanie publikacji w Internecie
* korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
* korzystanie z dostępnego w szkole internetowego centrum multimedialnego * cały okres stażu * adresy stron
* opis sposobu wykorzystania
* wykaz programów
* przykładowe dokumenty

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli * przygotowanie scenariuszy
* przeprowadzenia zajęć * cały okres stażu * scenariusze
* potwierdzenia
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli * udział w zajęciach * cały okres stażu * potwierdzenia
3. Udostępnianie nauczycielom własnych opracowań, uwag i materiałów szkoleniowych z odbytych kursów *opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego i scenariuszy lekcji
* umieszczenie w zbiorach biblioteki różnorodnych materiałów np.: materiałów szkoleniowych, testów, scenariuszy, informacji nt nowych metod aktywizujących * cały okres stażu * publikacje
* potwierdzenia

4. Dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami * wygłoszenie referatu na posiedzeniu zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na temat metod aktywizujących * wg potrzeb * tekst referatu
* potwierdzenie

§ 8 ust. 2 pkt 4
Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie programu i planu pracy koła promującego zdrowy styl życia * przygotowanie programu i planu pracy koła *2010 / 2011 * dokumentacja programu
2. Wdrożenie do realizacji programu i planu pracy koła promującego zdrowy styl życia * realizacji programu i planu pracy koła * 2011 / 2013 * dokumentacja programu

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków , organizowanie pomocy uczniom z problemami * diagnozowanie środowiska uczniów
* rozmowy z rodzicami
* współpraca z poradnią
* organizowanie pomocy uczniom
* wg potrzeb * notatki
* zapisy w dzienniku
2. Organizowanie wycieczek * organizowanie wycieczek tematycznych, specjalistycznych * wg potrzeb * karty wycieczki
3. Opracowanie programu eliminacji szkolnych konkursów technicznych: „Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego” i konkursu „Wielkanocne ozdoby” * opracowanie programu eliminacji szkolnych
* przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników
* opracowanie testów na eliminacje szkolne
* opracowanie wyników konkursów w postaci sprawozdania
* 2011 / 2012 * program turnieju
* przykładowe testy
* sprawozdanie
* protokół
* zdjęcia
4. Opracowanie zestawu zadań i przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową i motorowerową * przygotowanie testów
* przygotowanie toru do egzaminu z jazdy
* przeprowadzenie egzaminu w części teoretycznej * IV / V 2011 - 2013 * potwierdzenia
* protokoły
5. Prowadzenie zajęć wyrównawczych * przygotowanie uczniów klas III do egzaminu gimnazjalnego * II semestr 2011 / 2013 * plan pracy zajęć

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie działań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – epidemiologiczną w Dębicy * Krzewienie postaw prozdrowotnych -pełnienie funkcji szkolnego koordynatora programu profilaktycznego „Trzymaj formę: * cały okres stażu * potwierdzenia
2. Współpraca z policją * zapraszanie przedstawicieli Policji na spotkania z uczniami szkoły
* pogadanki na temat bezpieczeństwa * cały okres stażu * potwierdzenia
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym * stały kontakt z pedagogiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno - wychowawczych * cały okres stażu * potwierdzenia
* zapisy w dzienniku
4. Współpraca międzyszkolna * Organizowanie i udział w konkursach międzyszkolnych * wg potrzeb * potwierdzenia

§ 8 ust. 2 pkt 5Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych * opis i analiza przypadków * cały okres stażu * opracowany opis i analiza

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.