X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21523
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.
opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Kolimaga
Placówka oświatowa: Zespół Szkół Gimnazjum Nr6 Szkoła Podstawowa Nr13 w Zawierciu
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (02.09.2013 – 31.05.2016 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Alina Kuźniak
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Andrzej Wilk

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§ 7. ust 2. pkt 1. )
1. Poznanie i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego,
wrzesień 2013 rok,
opracowanie planu rozwoju zawodowego.

2.Współpraca z opiekunem stażu – zawarcie kontraktu:
-Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
-Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
-Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
-Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć i ich analiza.
-Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

Wrzesień 2013 rok
Według harmonogramu
Kontrakt

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Grafik spotkań
Scenariusze zajęć

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Udział w pracach zespołu WDN,
- Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, konferencjach
metodycznych, zajęciach otwartych i koleżeńskich,
- Pogłębianie wiedzy metodycznej i pedagogicznej poprzez zapoznanie się z pozycjami książkowymi, ukazującymi się na rynku wydawniczym

Systematycznie
Własne notatki
Zaświadczenia
Własne notatki, czasopisma,ksiażki

4. Dzielenie się swoją wiedzą i jej promocja.
- Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich.
- Organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w przedszkolu.
- Udział w konkursach plastycznych.
- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, dekorowanie sali.
- Publikowanie własnych materiałów na stronach internetowych.
W okresie stażu
Własne notatki
Scenariusze zajęć
Scenariusze imprez
Zaświadczenia
Zbiór pomocy dydaktycznych
Publikacje
5. Uczestnictwo w zewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego, konferencjach, kursach.
Zaświadczenia

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, dzienniki zajęć.
- Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
- Pisanie planów dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych.
- Prowadzenie kart obserwacji dzieci.
W okresie stażu
Systematycznie
Wpisy w dzienniku zajęć
Karty obserwacji

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§ 7. ust 2. pkt 2. )

1. Współpraca z rodzicami.
- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
- Konsultacje indywidualne z rodzicami.
- Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
Systematycznie
Notatki, lista obecności

Notatki, zeszyt rozmów indywidualnych
Tablica informacyjna
Scenariusze zajęć, zdjęcia

2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
- Zbieranie informacji dotyczących wychowanków.
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
- Opracowanie referatów na spotkania z rodzicami.
Potwierdzenia.
Zeszyty rozmów indywidualnych.

3. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola – współpraca z Komendą Policji, Strażą Pożarną, Biblioteką Publiczną, itp.
W okresie stażu
Potwierdzenia, zdjęcia
4. Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym,
W okresie stażu
Potwierdzenia, zdjęcia

5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
W okresie stażu
Potwierdzenia, zdjęcia

6.Współorganizowanie akcji na rzecz przedszkola. Aukcje okolicznościowe.
W okresie stażu
Potwierdzenia, zdjęcia

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 7. ust 2. pkt 3.).

1. Wykorzystanie technik komputerowych do wykonywania pomocy dydaktycznych, zaproszeń, dyplomów za pomocą komputera.
Systematycznie
Przygotowane materiały

2. Opracowywanie dokumentów, scenariuszy zajęć, ćwiczeń, planów miesięcznych, sprawozdań korzystając z komputera.
Systematycznie
Opracowane materiały

3. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnej.
W okresie stażu
Notatki

4. Przesłanie do publikacji zdjęć i tekstów na stronie internetowej szkoły.
Systematycznie
Strona WWW

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. (§ 7. ust 2. pkt 4. )

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
Systematycznie
Własne notatki

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma, „Wychowanie przedszkolne”).
Systematycznie
Własne notatki

3. Zastosowanie wiedzy w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
- Konsultacje z pedagogiem.
- Wymiana spostrzeżeń, uwag w formie dyskusji podczas zebrań RP, spotkań WDN.
W okresie stażu
Wpisy w dzienniku zajęć, własne notatki

4. Diagnoza potrzeb edukacyjnych konkretnego wychowanka.
W okresie stażu
Diagnoza

5. Integrowanie grupy, rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych.
W okresie stażu

6.Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W okresie stażu
Scenariusze zajęć

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. (§ 7. ust 2. pkt 5. )

1. Aktualizacja wiedzy na temat zmian związanych z procedurą awansu.
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., z późn. zm.,
- Bieżąca analiza rozporządzeń MEN.
- Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień zawodowy (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
W okresie stażu
Własne notatki
Akty prawne
Zaświadczenia

2. Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki.
W okresie stażu
Akty prawne

3. Analiza dokumentacji:
-Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późn. zm.
- Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008r. dotyczące podstawy programowej,
-Rozporządzenie MEN z 8 czerwca 2009r. dotyczące programów nauczania.
W okresie stażu
Akty prawne

4. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
W okresie stażu
Zaświadczenia, notatki

Zatwierdzam do realizacji:

........................................
........................................

Data i podpis Dyrektora

Data i podpis nauczyciela ......................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.