X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21494
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Bąk
Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2013r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2016r.
Data złożenia wniosku: czerwiec 2016r.
Data napisania sprawozdania z realizacji planu: czerwiec 2016
Opiekun stażu: mgr Elżbieta Kula
Szkoła: Szkoła Podstawowa w Toporowie
Dyrektor szkoły: mgr Joanna Hałas


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 01.03.2013r.
Formy realizacji
Termin
Potwierdzenie realizacji

§ 7 ust.1 pkt. 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z Dyrektorem Szkoły oraz gronem pedagogicznym.
2. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
3 Współorganizowanie apeli, przedstawień, dyskotek, uroczystości i imprez szkolnych.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej.
W czasie trwania stażu.

Według planu:
- DEN, ślubowanie I
klasy – 14.10.2013
- Andrzejki – 27.11.2013
- choinka noworoczna, Dzień Babci i Dziadka – 16.01.2014r.
- Święto Pieczonego Kartofelka – wrzesień 2014
- spotkanie z Mikołajem – grudzień 2014
- tradycje wielkanocne - marzec/kwiecień 2015
- Dzień z Wielką Brytanią – październik 2015
- Pierwszy Dzień Wiosny – marzec 2016
- Dzień Matki – maj 2016

Potwierdzenie obecności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Potwierdzenia.
Plan pracy szkoły na lata szkolne 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

§ 7 ust.1 pkt. 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• konferencje, szkolenia
• warsztaty metodyczne dotyczące nauczania języków obcych w szkole.
4. Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej, psychologicznej.
5. Korzystanie z portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

W czasie trwania stażu.

- 20.11.2013 – „Jakość edukacji – cenniejsze niż złoto czyli o promowaniu wartości edukacji.” – samokształcenie Rady Pedagogicznej
- 30.04.2014 – „Dzieci z zaburzeniami lękowymi. Integracja dzieci w szkole. Zadania wychowawcy klasy.” –
wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.
- samokształcenie Rady Pedagogicznej dotyczące nowego sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej- listopad
2014
- samokształcenie Rady Pedagogicznej dotyczące praw dziecka - kwiecień 2015
- samokształcenie Rady Pedagogicznej dotyczące rozwijania aktywności uczniów na zajęciach – listopad 2015
- samokształcenie Rady Pedagogicznej dotyczące agresji w szkole i poza nią - kwiecień 2016

W czasie trwania stażu.
- studia doktoranckie na kierunku nauki o polityce
- nowa formuła sprawdzianu po klasie VI – część językowa– r.szk. 2013/2014
- awans zawodowy – r. szk. 2013/2014
- praca z uczniem na lekcjach j. ang. – r. szk. 2014/2015
- oprogramowanie tablic interaktywnych - r. szk. 2014/2015
- bezpieczeństwo uczniów - r. szk. 2015/2016
- awans zawodowy - r. szk. 2014/2015

Zaświadczenie z ukończonych szkoleń i certyfikaty.
Potwierdzenia.
Potwierdzenia, zaświadczenia, certyfikaty.
Wykaz lektur.
Adresy portali.

§ 7 ust.1 pkt. 3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 21 grudnia 2012r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały WODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
3. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej aktów prawnych obowiązujących w szkole: statut szkoły, podstawa
programowa.

W okresie trwania stażu.

Potwierdzenia.
Notatki.

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


1. Zapoznanie się z procedurą osiągania awansu zawodowego.
2. Konsultacje z dyrektorem szkoły.
3. Konsultacje z innymi nauczycielami.
4. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Konsultacje z opiekunem stażu.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
• Sformułowanie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – karty pracy, sprawdziany, testy diagnozujące i kompetencji.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
• Nowatorskie działania o podłożu innowacyjnym – wykonywanie projektów językowych i prezentacji multimedialnych przy użyciu komputera i Internetu.
6. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienników lekcyjnych, dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz dziennika pracy świetlicy szkolnej.
8. Opieka nad salą świetlicy szkolnej, przygotowywanie gazetek ściennych i kącików tematycznych.
9. Konsultacje z doradcą metodycznym.

Wrzesień 2013 r.
W trakcie trwania stażu.
W razie potrzeby.
Raz w miesiącu.
W czasie trwania stażu.
- listopad 203
- kwiecień 2014
- październik 2014
- styczeń 2015
- grudzień 2015
- marzec 2016
Czerwiec 2016
Cały okres stażu.
- kwiecień 2014 – kl.II-III
- marzec 2015 – kl. VI
- styczeń 2016 – kl.I
W czasie konferencji, szkoleń, warsztatów.
Notatki
Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Konspekty
Dokumentacja.
Wniosek.
Sprawozdanie.
Potwierdzenia.
Płyta Cd z prezentacjami
Podpisy rodziców.

§ 7 ust.2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Rozwijanie zainteresowań uczniów na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.
2. Organizacja konkursów szkolnych z języka angielskiego.
3. Przygotowanie uczniów do konkursów językowych.
4. Przygotowanie uczniów do różnych konkursów szkolnych na zajęciach świetlicowych.
4. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego – praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym problemy w nauce.
5. Kontakty i rozmowy z rodzicami w czasie zebrań oraz konsultacji.
6. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.
7. Indywidualizowanie pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
8. Współpraca z:
- PPP
- policją
- strażą pożarną
- ośrodkiem zdrowia
- innymi instytucjami
wspierającymi działania
wychowawcze i opiekuńcze.
9. Praca z uczniem mającym opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Według planu
- Happy Easter – marzec 2014 – szkolny konkurs z. j. ang. dotyczący tradycji wielkanocnych w krajach
anglojęzycznych – kl.IV-VI
- Colours of autumn – wrzesień 2014 - szkolny konkurs z. j. ang. dotyczący jesieni – kl.I – III
- Healthy lifestyle – styczeń 2016 szkolny konkurs z. j. ang. dotyczący zdrowego trybu życia – kl.I-VI
- według ofert
12.10.2013 – „Rok Rodziny”- konkurs plastyczny
- inne konkursy (na bieżąco)

W ciągu całego stażu.

Program zajęć dodatkowych, tematyka i podpisy w dziennikach lekcyjnych i dzienniku zajęć świetlicowych.
Potwierdzenia, testy konkursowe.
Potwierdzenia
Dokumentacja – dzienniki zajęć.
Program zajęć językowych.
Podpisy.
Notatki.
Potwierdzenia.


Potwierdzenia. § 7 ust.2 pkt.3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową.
2. Wykorzystywanie w czasie lekcji licznych multimedialnych prezentacji przygotowywanych
przy użyciu programu Power Point.
3. Wykorzystanie pracowni komputerowej na lekcjach j. ang.
4. Publikacje w Internecie:
- swojego planu rozwoju zawodowego
- dodatkowych ćwiczeń dla uczniów
5. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi omiaru dydaktycznego, testów,
sprawdzianów, materiałów, kart pracy ucznia, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
6. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
7. Przygotowanie dokumentacji stażu w wersji elektronicznej.
8. Korzystanie z Internetu w celu uzyskania potrzebnych informacji – korzystanie ze stron kuratorium
oświaty, ministerstwa oraz forum nauczycielskich.

W ciągu całego stażu.
Potwierdzenia.
Adres strony internetowej.
Konspekty.
Dokumentacja awansu.
Adresy stron.

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej.

1. Zapoznanie się z planem pracy szkoły na poszczególne lata szkolne.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
4. Aktywna praca nad samokształceniem.
5. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.
6. Aktualizowanie i poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki

Plany pracy szkoły na poszczególne lata szkole: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.
Przez cały okres stażu.
Notatki
Tytuły książek i czasopism.


§ 7 ust.2 pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP.
2. Analiza przepisów prawa oświatowego.
3. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.
4. Praca w zespołach zadaniowych.
5. Opracowywanie ankiet.

W ciągu całego stażu
Notatki
Potwierdzenia.
Ankiety.

INNE
Inne działania i aktywności.
W ciągu całego stażu.
Potwierdzenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.