X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21462
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu - awans na nauczyciela kontraktowego

W okresie od 1 września 2008 r. do 31 maja 2009 r. odbywałam staż w ............... na stanowisku nauczycielki. Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju celów i zadań, które doskonaląc moją wiedzę i umiejętności podnoszą efektywność moich działań edukacyjnych.

I. Sfera organizacyjna
Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu Panią .............. Zawarcie kontraktu dotyczącego wzajemnej współpracy i organizacji dalszej dziewięciomiesięcznej drogi.
W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz przy pomocy nauczyciela doradcy metodycznego i opiekuna stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Panią Dyrektor. We wrześniu zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi pracy placówki oświatowej jak: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli; rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 1997 r. w sprawie kryteriów oraz szczegółowych zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz zadań i obowiązków dyrektora w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie; Karta Nauczyciela
z dnia 2 stycznia 1982 r.; plan pracy przedszkola; program wychowawczy przedszkola, statut i zawarte w nim regulaminy; przepisy BHP.
Dzięki tej lekturze zrozumiałam, jak działa przedszkole i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie przedszkola i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Dowiedziałam się również, co jest szczególnie ważne i eksponowane oraz na co kładzie się nacisk w pracy z dziećmi. W efekcie zapoznałam się i przeanalizowałam obowiązujący program nauczania „ABC Program wychowania przedszkolnego XXI wieku” A. Łady-Grodzickiej, E. Bełczewskiej, M. Herde, E. Kwiatkowskiej-Klarzak, J. Wasilewskiej.
Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej tzn. miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i dzienniki zajęć. W trakcie stażu systematycznie brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Zapoznałam się ze sposobem sporządzania protokołów Rady Pedagogicznej, co pozwoliło mi wykorzystać tą wiedzę w praktyce. Uczestniczyłam we wszystkich wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia nauczycieli.

II. Sfera dydaktyczna
Raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez mojego opiekuna stażu Panią.......... Były to dla mnie cenne doświadczenia. Na bieżąco omawiałyśmy z obserwowane zajęcia i wymieniałyśmy się spostrzeżeniami. Poprzez obserwację i rozmowy z nauczycielem prowadzącym nauczyłam się rozpoznawać cele zajęć, zastosowane metody jak i formy pracy wprowadzane w czasie realizacji tematu. Poznałam style i sposoby prowadzenia zajęć. Porównałam je z własnymi zajęciami. Efektem obserwowanych zajęć jest prowadzony przeze mnie dziennik zajęć obserwowanych.
Raz w miesiącu prowadziłam również zajęcia w obecności opiekuna stażu. Wszystkie obserwowane przez opiekuna zajęcia prowadzone były w oparciu o scenariusze. Po każdym zajęciu rozmawiałam z opiekunem stażu i dokonywałam analizy przeprowadzonych zajęć. Omówienie moich zajęć przez opiekuna przyczyniło się do wprowadzenia pewnych modyfikacji w sposobie prowadzenia zajęć. Hospitacje to cenne doświadczenie, które pomogło mi w doskonaleniu warsztatu pracy zawodowej.
Ponadto prowadziłam zajęcia w obecności Pani Dyrektor. Po wspólnym omówieniu zajęć, Pani Dyrektor wskazała na mocne strony prowadzonych przeze mnie zajęć, a także udzieliła cennych wskazówek dotyczących niedociągnięć,
co zmotywowało mnie do dalszej pracy.
Dzięki znajomości obsługi komputera i możliwości korzystania z Internetu wzbogacałam zajecia, oraz warsztat pracy. Moje umiejętności pracy na komputerze pozwoliły mi na zaprojektowanie dyplomów na pasowanie oraz zaproszenia na Dzień Matki. Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy zajęć, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
• www.eduseek.ids.pl
. www.edux.pl
• www.interklasa.pl
• www.publikacje.edux.pl
• www.literka.pl
• www.awans.net
• www.przedszkolak.pl
• www.edukacja.edux.pl.
Doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez dobór odpowiednich środków dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. Dbałam o estetyczny wygląd gazetek tematycznych i informacyjnych dla rodziców oraz dekoracji sali.
Systematycznie sporządzałam plany pracy dydaktyczno-wychowawczej. Konstruując je, starałam się by były one sporządzone poprawnie merytorycznie
i skorelowane z wymogami określonymi programem „ABC Program wychowania przedszkolnego XXI wieku” A. Łady-Grodzickiej, E. Bełczewskiej, M. Herde, E. Kwiatkowskiej-Klarzak, J. Wasilewskiej. i podstawą programową.

III. Sfera osobista
Kiedy rozpoczynałam pracę w grupie zawsze starałam się bardzo dobrze ją poznać, by wiedzieć jakie są potrzeby dzieci. Dokonywałam wnikliwej obserwacji dzieci, po której wiedziałam jak uzupełnić karty obserwacji. Prowadziłam również rozmowy indywidualne z rodzicami, dążyłam do poznania indywidualnych predyspozycji każdego dziecka.
Zawsze starałam się wspólnie z dziećmi zmieniać gazetki tematyczne zgodnie z tematem kompleksowym. Starałam się, aby sala zawsze była udekorowana zgodnie z odpowiadającą porą roku a kącik przyrodniczy zawierał nowe, ciekawe eksponaty przyrodnicze (załącznik: zdjęcia).
Zorganizowałam również Kiermasz Świąteczny oraz Kiermasz Wielkanocny, podczas którego rodzice mogli kupić prace wykonane przez swoje dzieci. Pieniążki z kiermaszów zostały przeznaczone za zakup zabawek i gier dydaktycznych (załącznik: zdjęcia z kiermaszu).
Prowadząc powyższe działania zawsze dbałam o promocję palcówki w środowisku lokalnym. Przygotowywałam dzieci do organizowanych konkursów plastycznych, muzycznych i recytatorskich. Realizacja w/w zadań pozwoliła mi na ogólną satysfakcję z pracy oraz dobrą współpracę z rodzicami.
W ciągu roku szkolnego miałam możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
o charakterze zebrań szkoleniowych odnoszących sie do następujących tematów:
• Szkolenie „Edukacja przedszkolna, a wyrównywanie szans edukacyjnych”.
• Warsztaty metodyczne: Muzyczna Akademia Przedszkolaka cz 2 „Jesienne czary”.
• Warsztaty metodyczne „Papierowe czary – zabawy ruchowe z zastosowaniem różnorodnych form papieru”.
• Szkolenie „Badanie, diagnoza rozwoju mowy, wymowy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym”.
• Szkolenie BHP-28.02.2009 r.
Oprócz praktycznych umiejętności zdobywanych na drodze doświadczeń starałam się zgłębiać teorię. Przeglądałam czasopisma pedagogiczne, oraz czytałam rozmaite lektury z zakresu psychologii czy pedagogiki. Z książek uczyłam się jak należy rozmawiać z dziećmi, by nas słuchały, oraz jak udoskonalić swój warsztat pracy (załącznik: fiszki).
W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. W przedszkolu poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy.
Mam poczucie dobrego wywiązania się z obowiązków, choć tak naprawdę to dopiero te doświadczenia, które udało mi się zdobyć w trakcie stażu pozwolą na pełniejszą pracę w latach następnych. Wszystkie zaplanowane przeze mnie działania doprowadziłam do końca.

IV. SFERA OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZA

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Prowadziłam też pracę indywidualną z dziećmi wymagającymi oddziaływania opiekuńczo-terapeutycznego lub rozwijania zdolności i zainteresowań. Niejednokrotnie podczas rozmów i zabaw pomagałam dzieciom w pokonywaniu pewnych trudności takich jak: lęk, nieufność, nieśmiałość.
Efektywnie układała mi się współpraca z rodzicami moich wychowanków, którzy uczestniczyli we współorganizowaniu uroczystości przedszkolnych. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z rodzicami podczas spotkań oraz codziennych rozmów indywidualnych. Włączałam rodziców we współudział w przygotowaniu uroczystości organizowanych w naszej palcówce (przygotowanie kostiumów, pomoc w opanowaniu tekstu). W ramach pedagogizacji rodziców prowadziłam uroczystości:
• „Jasełka” – montaż słowno-muzyczny, spotkanie opłatkowe z rodzicami – podtrzymywanie tradycji i zwyczajów świątecznych (załącznik: zdjęcia z uroczystości, scenariusz).
• Spotkanie z Mikołajem – choinka przedszkolna połączona z wizytą mikołaja (załącznik: zdjęcia z uroczystości).
• „Pasowanie na Przedszkolaka” – montaż słowno-muzyczny – zaprezentowanie umiejętności wokalno-recytatorskich oraz pokonanie lęku przed występami publicznymi (załącznik: zdjęcia z uroczystości, scenariusz).
• „Dzień Matki” – montaż słowno-muzyczny – zaprezentowanie umiejętności wokalno-muzycznych oraz podtrzymywanie tradycji święta wszystkim mam (załącznik: zdjęcia z uroczystości, scenariusz).
Przez okres odbywania stażu starałam się dbać o miłą i życzliwą atmosferę w grupie i przedszkolu tak, aby dzieci czuły się w niej dobrze i bezpiecznie, by chętnie do niej uczęszczali, a rodzice byli zadowoleni ze współpracy.
Okres stażu był dla mnie okresem bardzo przyjemnym. Na pewno przyczyniła się do tego bardzo dobra współpraca z opiekunem stażu, Dyrekcją przedszkola oraz pozostałymi pracownikami. Był to czas, w którym zdobyłam dużo wiadomości, uzupełniłam i poszerzyłam swoją wiedzę, współpracowałam z innymi nauczycielami.
Przekonałam się jak trudne i odpowiedzialne jest to stanowisko, a także jak wiele sprawia radości i satysfakcji. Nabyte umiejętności stanowią dużą korzyść
i tworzą bazę mojego rozwoju zawodowego.
Chciałam podziękować wszystkim za wspieranie mnie w działaniach. Za życzliwość, cenne rady i wskazówki.
Zakończenie stażu nie oznacza dla mnie końca podejmowania nowych wyzwań, dalszej twórczej pracy. Okres ten był dla mnie jedynie odzwierciedleniem słów
Ks. Jakuba Alberione:
„Nie jest prawdą, że umie się, gdy się coś studiowało.
Wie się dopiero wtedy, kiedy żyje się tym, czego się nauczyło”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.