X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21397
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Dobrzyńska
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Beata Lis
Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Miejskie Przedszkole nr 2 w Częstochowie
Imię i nazwisko dyrektora placówki: mgr Barbara Mędrzyk
Czas trwania stażu: 01.09.2012 – 31.05.2013

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi ono podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Pracę w Przedszkolu nr 2 rozpoczęłam 1 września 2012 roku i tym samym rozpoczęłam swój staż na stanowisku nauczyciela przedszkola w wymiarze 9 miesięcy.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych w pracy z dziećmi, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki §6 ust.2 pkt.1

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu- panią mgr Beatą Lis. Z uwzględnieniem jego wskazówek napisałam plan rozwoju zawodowego, przygotowywałam scenariusze zajęć i realizowałam działania na rzecz dzieci i przedszkola. Poznałam organizację i zasady funkcjonowania przedszkola oraz zapoznałam się z dokumentami i podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę przedszkola takimi jak:

- Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Częstochowie
- Statut Miejskiego Przedszkola nr 2 w Częstochowie
- Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego z października 2012 roku
- Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku
- Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku (rozdział 3a)
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego (pozycja 393)
-Rozporządzenie w sprawie wycieczek MEN z dnia 8 listopada 2001 roku
-Procedury obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Dzięki wyżej wymienionym dokumentom zrozumiałam jak działa przedszkole i jakie mechanizmy regulują jego funkcjonowanie oraz jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie przedszkola.
Zapoznałam się również z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji przedszkolnej. Rozpoczynając staż jako nauczyciel grupy dzieci 3-4 letnich prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej, tj.: dziennik zajęć, zeszyt obserwacji, który na bieżąco pozwolił mi obserwować postępy dzieci, ich problemy oraz dokumentację współpracy z rodzicami. Zeszyt obserwacji pomógł mi również w wypełnianiu karty obserwacji dzieci. Na ich podstawie wspólnie z moim opiekunem opracowałam plan pracy indywidualnej z dziećmi wymagającymi pomocy w zakresie rozwoju społeczno-emocjonalnego, poznawczego, motorycznego i percepcyjnego.
W oparciu o programy: „Nasze przedszkole” oraz „Kubusiowi przyjaciele natury” opracowywałam miesięczne plany pracy z dziećmi, biorąc pod uwagę zalecane warunki realizacji programowej, wiek dzieci, ich możliwości oraz zainteresowania, tak, aby jak najbardziej efektywnie wspomóc wszechstronny ich rozwój.

We wrześniu 2012 roku uczestniczyłam w szkoleniu BHP. Poznałam przepisy dotyczące zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola. Zapoznałam się również z danymi o ryzyku zawodowym na stanowisku nauczyciela. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki § 6 ust. 2 pkt.2

W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Przeanalizowałam podstawę programową pod kątem pracy z dziećmi 3-4letnimi oraz metody i formy pracy dostosowane do możliwości percepcyjnych dziecka.
W ciągu roku szkolnego miałam możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia nauczycieli adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola, które odbywały się zarówno w szkole jak i poza murami szkoły.

Szkolenia
- 04.10.2012 „Planowanie pracy z uwzględnieniem technik relaksacyjnych i ćwiczeń koncentracji uwagi” - WOM

- 26.09.2012 „ Przyjaciele Zippiego- program zdrowia psychicznego dzieci w wieku 5-9
lat” - WOM
- 21.11.2012 „Obserwacja i analiza gotowości szkolnej dziecka w wieku przedszkolnym”-
WOM

- 10.05.2013 „Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela
kontraktowego” - WOM

- 27.05.2013 „ Awans zawodowy nauczyciela w świetle aktualnych przepisów prawa
oświatowego”- SOD

Szkolenia wewnętrzne

-„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka szansą na jego powodzenie w szkole”.
Odpowiedzialna: Beata Lis
-„Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój mowy dziecka”.
Odpowiedzialna: Bożena Michoń
-„Rozwijanie aktywności twórczej u dzieci w wieku przedszkolnym”
Odpowiedzialna: Aneta Szalińska

Konferencja
-22.11.2012 „Akademia Szczęśliwego dzieciństwa- w kręgu emocji”- WOM

Konsultacja metodyczna
- 15.04.2013
Konsultacja z metodykiem z SOD-u Panią Elżbietą Kurzynogą

Poprzez uczestnictwo w szkoleniach wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych dla dzieci. Udział w szkoleniach sprawił, iż moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci, jak i dla mnie poprzez stosowanie nowych form pracy, metod oraz pomocy dydaktycznych.
Sama również przeprowadziłam jedno szkolenie wewnętrzne pt. „Zabawa jako najważniejsza aktywność dzieci w wieku przedszkolnym”.
Spotkanie z metodykiem z Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w sposób merytoryczny pomógł mi zrozumieć mechanizm działania nauczyciela przedszkola. Jego powinności i umiejętności, których celem jest optymalnie wszechstronny rozwój dziecka.

Wspólnie z dwoma nauczycielkami przedszkola zorganizowałam „Baśniową noc”. Udział w tym ważnym wydarzeniu z życia przedszkola pozwolił mi nabyć umiejętności planowania oraz realizowania uroczystości przedszkolnych. „Baśniowa noc”, która w przedszkolu odbywała się po raz drugi spotkała się z ogromną przychylnością rodziców i entuzjazmem dzieci. Przedszkolaki brały udział w licznych konkursach plastycznych, zręcznościowych, mogły wykazać się swoimi talentami i samodzielnością.
Pomogłam również przygotować dzieci do Jasełek.
Uroczystość ta w przedszkolu miała na celu integrację środowiska rodzinnego dzieci z przedszkolem poprzez wspólne kolędowanie, wspólne przygotowywanie dzieci do występu, wzbudzanie poszanowania do tradycji. Dzieci bardzo chętnie brały udział w przygotowaniach do występu. Nie miały trudności z nauczeniem się tekstów wierszy i piosenek.
Przygotowałam także z dziećmi występ o wiośnie dla dzieci z drugiej klasy szkoły podstawowej. Dzieci z wielką radością przygotowywały się do występu, z chęcią wcieliły się w rolę aktorów, aby uświadamiać innym dzieciom, jak ważne jest jedzenie warzyw i owoców sezonowych dostępnych wiosną. Do przedstawienia własnoręcznie przygotowałam dzieciom nakrycie głowy w kształcie kwiatków, które dzieci mogły również ozdabiać samodzielnie według własnych pomysłów.
Przeprowadziłam również dwa zajęcia otwarte dla rodziców: „Pod Parasolem” i „Mali odkrywcy”, na których obecna była opiekunka stażu mgr Beata Lis, Pani Dyrektor Barbara Lis oraz Pani psycholog z Samorządowego Ośrodka Doskonalenia.
Celem zajęć otwartych dla rodzin dzieci było zacieśnianie więzów dzieci i rodziców z przedszkolem oraz pokazanie rodzicom jak ich dzieci zachowują się w grupie rówieśniczej.
W trakcie zajęć „Pod parasolem” dzieci podczas wspólnych zabaw mogły dowiedzieć się jak wygląda jesienna aura i jak należy się ubierać, aby nie zmarznąć. W zajęcia zaangażowałam rodziców, którzy na zakończenie zajęć wraz z dziećmi tworzyli wspólną pracę plastyczną, która później zawisła przed salą na tablicy.
Zajęcia „Mali odkrywcy” również wzbudziły wielki entuzjazm wśród dzieci, które poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń z moją pomocą mogły dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat właściwości wody i tego, co w niej tonie a co pływa lub, co się w niej rozpuszcza a co nie. Dzieci również prowadziły obserwacje pod mikroskopem i lupą. Dzięki stosowaniu przeze mnie zróżnicowanych metod i form pracy dzieci nie czuły znudzenia i wyniosły z zajęć wiele pożytecznych informacji.
W listopadzie zorganizowałam dla dzieci z dwóch grup wiekowych (3 i 4-latków) gry i zabawy z okazji „Dnia Pluszowego Misia”. Podczas zabaw i gier dzieci z dwóch grup wiekowych mogły się integrować poprzez wspólną zabawę, rozwiązywanie zagadek o misiach, tańce oraz zadania plastyczne dla nich przeze mnie przygotowane. Istotą „Dnia pluszowego misia” było zachęcanie dzieci do wspólnej zabawy, oraz zdobycie wiedzy o historii pluszowego misia.
Prowadziłam również warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców z okazji Świąt Wielkanocnych, na których obecna była również opiekun stażu Pani mgr Beata Lis. Warsztaty te miały na celu zapoznania dzieci ze zwyczajami wielkanocnymi oraz z wyrabianiem poczucia jedności dzieci i ich rodzin z przedszkolem. Na zajęcia te samodzielnie przygotowałam materiały, pomocne przy malowaniu pisanek czy tworzenia kartek wielkanocnych. Pod koniec zajęć dzieci z rodzicami wspólnie siały rzeżuchę, którą później wraz z ozdobami wielkanocnymi wystawiliśmy przed salę, aby udekorować przedszkolny korytarz.
Refleksje na temat przeprowadzonych zajęć umieszczałam w arkuszach hospitacji. Dzięki nim wiem, co można jeszcze poprawić, aby zajęcia dla dzieci prowadzone przeze mnie były jeszcze ciekawsze.
W ciągu roku udało mi się też przeprowadzić zajęcia koleżeńskie dla nauczycieli z przedszkola. Dzięki tym zajęciom mogłam uzyskać fachową pomoc i wsparcie od nauczycieli a także dowiedzieć się o ciekawych formach i metodach, które mogę stosować, na co dzień w pracy z dziećmi. Sama również w uczestniczyłam w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez nauczycieli w moim przedszkolu. Zajęcia te wzbogaciły moją wiedzę na temat tego jak utrzymać dyscyplinę w grupie i jak w sposób kreatywny i twórczy prowadzić zajęcia obowiązkowe. Doświadczenia te pomogły mi wzbogacić moją wiedzę o nowe formy pracy z dziećmi, które teraz stosuje podczas swoich zajęć w przedszkolu
W ciągu roku realizowałam również wiele ciekawych zajęć dla dzieci zgodnych z programem „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Jesienią zbieraliśmy kasztany, jarzębinę i żołędzie do naszego kącika przyrody, zimą dokarmialiśmy ptaki, wraz z dziećmi brałam udział w wewnątrzprzedszkolnym konkursie „Jak pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”, tworząc plakat na temat dokarmiania zwierząt zimą. Konkurs ten uwrażliwił dzieci na problem braku pokarmu, który doskwiera zwierzętom w okresie zimowym.
Wiosną dzieci sadziły rzeżuchę, oraz ziemniaki w doniczkach dbając o nie, na co dzień i podlewając.
Codziennie też obserwowaliśmy jak zmieniają się roślinki, o które dbamy. Wiosną przynosiłam dzieciom do kącika przyrody bratki, surfinie i inne sezonowe kwiatki, aby pogłębiać ich wiedzę przyrodniczą.
Na bieżąco także staraliśmy się też dbać o czystość naszego otoczenia.
W maju braliśmy udział w konkursie „Gdy czysta woda, czysty las, wtedy wesoło płynie czas”. Plakat, który zrobiliśmy wisiał na gazetce przedszkolnej przed naszą salą.
Przez cały rok chodziłam z dziećmi na spacery, aby mogły obserwować zmieniającą się aurę i przyrodę. Wyjścia te pozwoliły mi również na naukę dzieci czynności samoobsługowych, wiedzę na temat tego jak dostosowywać ubiór do pogody oraz jak należy chodzić w parach.

W ciągu roku współorganizowałam dwa konkursy międzyprzedszkolne: „Mama, Tata i Ja” oraz „Moja ulubiona zabawka”. Dzięki temu doświadczeniu nabyłam wiedzę na temat planowania konkursów przedszkolnych, pisania ich regulaminów oraz oceniania prac plastycznych dzieci
W tym roku szkolnym dzieci w prowadzonej przeze mnie grupie brały udział międzyprzedszkolnych konkursach plastycznych w tym regularnie w projekcie edukacyjnym „Zdolniacha w Przedszkolu”, który to konkurs jest wysoko ceniony w powiecie, a nasz placówka zajmuje w nim trzecie miejsce. Dzieci w konkursie tym zajmowały regularnie wyróżnienia i wysokie miejsca. Dzięki temu, że na prace plastyczne dzieci można było oddawać głos przez internet udało mi się zaangażować w to wydarzenie wielu rodziców, którzy chętnie dopingowali swoje pociechy.
Dzieci brały również udział w wielu plastycznych konkursach międzyprzedszkolnych, w których zajmowały wysokie miejsca.
Braliśmy udział w konkursie organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 33, gdzie do stworzenia pracy plastycznej używaliśmy surowców wtórnych.
Przygotowywaliśmy „Niezapominajki” na konkurs plastyczny w Miejskim Przedszkolu nr 17
Przed świętami wielkanocnymi robiliśmy kartki świąteczne, które również brały udział w konkursie międzyprzedszkolnym.
Dzieci także interpretowały poprzez prace plastyczne wiersz J. Tuwima „Lokomotywa” co zaowocowało pięcioma wyróżnieniami, którymi nagrodziło nas Miejskie Przedszkole
numer 1.
Udział w konkursach to jedna z form promowania przedszkola i dzieci uzdolnionych plastycznie, a jednocześnie źródło niezapomnianych przeżyć dla rodziców, dzieci, jak i dla mnie jako nauczyciela.

W drugim semestrze prowadziłam po godzinach (raz na dwa tygodnie) zajęcia ruchowe z elementami tańca wg Batti Strauss i Karola Orfa, do których napisałam własny plan.
Przygotowywałam pomoce dydaktyczne. Zajęcia te prowadziłam dla dzieci z deficytami z zakresu motoryki oraz innymi chętnymi dziećmi, których było bardzo wiele. Po pół roku zajęć mogę stwierdzić, że dzieci, które wcześniej niechętnie brały udział w zajęciach ruchowych teraz chętnie ćwiczą i są coraz sprawniejsze ruchowo. Potrafią wyrazić emocje poprzez taniec i ruch.
W ciągu roku założyłam zielnik, który wzbudził wielkie zainteresowanie dzieci liśćmi. Wiele z nich teraz podczas spacerów potrafi rozpoznać liście danego drzewa.
Posiadam też własną teczkę metodyczną, dzięki której mogłam efektywniej pracować z dziećmi stosując zróżnicowane metody pracy, teczką tą także udostępniłam innym nauczycielom.
Umieszczałam na tablicy pracę plastyczne dzieci, tworzyłam regularnie gazetki tematyczne. Pomogłam mojej opiekunce stażu- Pani mgr Beacie Lis wykonać prezenty na Dzień Mamy.
Na bieżąco korzystałam z literatury o tematyce psychologiczno-pedagogicznej, a także literaturę fachową, wykorzystując materiały z zakresu literatury zawodu.
Raz w miesiącu chodziłam z dziećmi do Szkoły Muzycznej, aby uwrażliwić dzieci na muzykę, zapoznać je z instrumentami muzycznymi oraz sposobami wyrażania uczuć poprzez taniec i dźwięk.
Zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia kart wycieczek. Karty te w uporządkowany sposób pozwoliły mi bezpiecznie i fachowo przeprowadzać różnego rodzaju wyjścia z dziećmi.

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl

Publikacje
20.04.2013 „Proces kształtowania się osobowości- jego mechanizm i dynamika”
http://www.edukacja.edux.pl/p-18772-proces-ksztaltowania-sie-osobowosci.php

20.04.2013„Wykorzystywanie współpracy z rodzicami w pracy wychowawczej świetlicy szkolnej”
http://www.edukacja.edux.pl/p-18771-wykorzystanie-wspolpracy-z-rodzicami-w.php

13.01.2013„Ogólny zarys dramy w edukacji”
http://www.edukacja.edux.pl/p-17603-ogolny-zarys-dramy-w-edukacji.php

26.01.2013„Rozwój osobowości dziecka w wieku przedszkolnym (3-6 lat)” http://www.edukacja.edux.pl/p-17804-rozwoj-osobowosci-dziecka-w-wieku-przedszkolnym.php

Prowadziłam również pedagogizacje rodziców umieszczając artykuły na temat dziecka wieku przedszkolnym na tablicy informacyjnej oraz umieszczając referaty na stronie internetowej przedszkola.

Referaty
„Dziesięć błędów popełnianych przez dobrych rodziców”
„Rozwój osobowości dziecka w wieku przedszkolnym (3-6 lat)”
„Być leworęcznym- badania, sposób postępowania”
„Jak zachęcić dziecko do jedzenia”

Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych.
Do przygotowania scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych na zajęcia oraz innej dokumentacji wykorzystałam komputer. Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy przedszkola podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi.

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dzieci §6 ust.2 pkt.3
W prowadzonych działaniach edukacyjno- wychowawczych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania, a także możliwości tkwiące w jego najbliższej rodzinie. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami (rozmowy z nimi, zajęcia otwarte, artykuły i referaty dla rodziców) poznałam środowisko rodzinne dzieci i nawiązałam dobre kontakty z dziećmi oraz współpracę z rodzicami. Sądzę, że bardzo ważne dla rodziców było poczucie, iż jestem gotowa do współpracy. Swoją postawą starałam się zawsze zachęcić ich do współpracy i pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka. Chętnie służyłam pomocą i poradą w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, okazane im zainteresowanie i życzliwą cierpliwość, a także swoją konsekwentną postawę, dobrze poznałam środowisko rodzinne dziecka oraz relacje panujące pomiędzy nim a rodzicami. Dzięki temu nawiązałam dobrą, konsekwentną i wychowawczą współpracę z rodzicami. Chętnie służyłam pomocą i poradą zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci (np. udzielenie porady na bazie posiadanej wiedzy). W ciągu całego roku szkolnego starałam się dostarczać wszystkim rodzicom jak najwięcej informacji o dziecku, a także o tym, co się dzieje w grupie.
Ważnym dokumentem, który posłużył mi do rozmów z rodzicami na temat dzieci był zeszyt obserwacji. Dzięki niemu na bieżąco mogłam informować rodziców na temat postępów ich dzieci, trudności, z którymi borykają się, na co dzień, uzdolnieniami, które zauważyłam wśród dzieci oraz stanem ich zdrowia. Zeszyt ten pozwolił mi również na opracowanie indywidualnych planów pracy z dziećmi uzdolnionymi oraz tymi, które wymagają większego wkładu pracy, na co dzień. Obserwacja, którą poczyniłam pozwoliła mi również na opracowanie kart obserwacji dzieci. Ważnym ogniwem w kontaktach z rodzicami było również uzupełnianie kart indywidualnych rozmów z rodzicami. Dzięki temu dokumentowi mam wgląd w całoroczne problemy rodziców z dziećmi, ich troski i zapytania odnośnie postępów ich dzieci.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
§ 6 ust. 2 pkt.4
W ciągu całego okresu stażu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu, odbyłam jedną hospitację u Pani mgr Beaty Lis. Hospitacje tych zajęć były istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy i umożliwiły mi poznanie ciekawych metod i form pracy z dzieckiem. Wiedzę, która nabyłam podczas hospitacji mojego opiekuna stażu wykorzystam w dalszej pracy z dziećmi. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze. Po każdym zaś działaniu omawiałyśmy przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.
W ciągu roku prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz Pani Dyrektor mgr Barbary Lis. Każde przeprowadzone przeze mnie zajęcie poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. W dalszym ciągu będę starała się doskonalić swoje umiejętności między innymi poprzez właściwą organizację pracy na zajęciach oraz dogłębne przemyślenie tematu i celów zajęć.

Odbyty dziewięciomiesięczny staż oraz posiadane doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy oraz określenie mocnych i słabych stron własnej aktywności zawodowej. W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki, ale przede wszystkim potrzebom i wymaganiom moich wychowanków. W trakcie odbywania stażu poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki oraz dydaktyki zajęć przedszkolnych. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe formy i metody pracy. Na nowo ugruntowałam swoją wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej. Bieżący rok był dla mnie szczególnym sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły na wypracowanie zaufania moich wychowanków do mnie oraz pozytywnych opinii rodziców, co pozwala mi wierzyć, że owe działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Za mocną stronę mojej aktywności zawodowej uważam wytrwałą troskę o swoich wychowanków, zaangażowanie w pracę przedszkola, nauczanie i wychowanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Słabą stroną, nad którą będę starała się pracować i poprawiać w jej zakresie swoje działania była zbyt mała umiejętność angażowania całej grupy dzieci do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć i wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad, co niekiedy stanowiło problem.

Spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony grona pedagogicznego. Mam poczucie dobrego wywiązania się z obowiązków, choć tak naprawdę to dopiero te doświadczenia, które udało mi się zdobyć w trakcie stażu pozwolą na pełniejszą pracę w przyszłości.

Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia posiadanych umiejętności i pracy nad sobą, aby być po prostu dobrym nauczycielem i pedagogiem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej przydatne i atrakcyjne dla dzieci. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać pomoce dydaktyczne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.