X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21332
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego


Nauczyciel odbywający staż: mgr Agnieszka Sakowska

Nazwa i adres szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeszewie

Dyrektor szkoły: mgr Beata Leszkiewicz

Nauczane przedmioty:
• wychowanie przedszkolne
• edukacja wczesnoszkolna
• logopedia

Posiadane kwalifikacje:
• studia licencjackie na kierunku pedagogika, w zakresie: Edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) – Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
• studia magisterskie na kierunku pedagogika, w zakresie: Edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) – Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
• studia podyplomowe w zakresie: Pedagogika korekcyjno kompensacyjna i logopedia szkolna - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Ewa Kamińska

Dodatkowe zadania pełnione w szkole:
• wychowawca klasy (cały okres stażu)
• opiekun Samorządu Uczniowskiego (rok szkolny 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013)
• szkolny koordynator zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej (rok szkolny 2012/2013, 2013/2014)

Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2010r.

Termin zakończenia stażu : 18.10.2013r.


Wstęp

Cały okres trwania stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją założeń Planu Rozwoju Zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach , studiując, zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki i psychologii itp.
Od początku mojej pracy w szkole nieustannie starałam się przekazywać moim uczniom w jasny i klarowny sposób zdobytą wiedzę oraz umiejętności, a także zapewnić im wszechstronny rozwój. Dostrzegałam potrzeby uczniów z trudnościami w nauce , jak i tych uzdolnionych. Zawsze znajdowałam czas dla uczniów , którzy potrzebowali mojej pomocy czy wsparcia.
Jednym z celów moich działań było odkrywanie talentów u dzieci, dlatego zachęcałam je do udziału w różnorodnych konkursach. Każdy uczeń miał możliwość wykazania się swoimi uzdolnieniami. Zawsze starałam się doceniać każdorazowy wysiłek dziecka. Wielu wychowanków odniosło efektowne sukcesy, zdobywając nagrody w konkursach literackich czy plastycznych.
Wspierając dzieci w aktywności twórczej, zachęcałam je do uczestnictwa w życiu szkoły poprzez udział w przedstawieniach lub wystąpieniach. Wspólnie z dziećmi przygotowałam kilka z nich.
Przez cały czas mojej pracy w zawodzie ciągle uczę się czegoś nowego. Jako nauczyciel staram się być kreatywna. Dążę do tego, by każda prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe i by zapadały w pamięć uczniów. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, a moich uczniów staram się uczyć pomysłowości, szczerości oraz otwartości. Przekonałam się, że w każdym tkwi potencjał możliwości, talentów i zalet – należy je tylko odkrywać i umiejętnie rozwijać.
Przez cały okres trwania stażu współpracowałam z Gronem Pedagogicznym, utrzymywałam stały kontakt z nauczycielami z innych szkół, a przede wszystkim z moim opiekunem stażu, panią Ewą Kamińską, która pomagała mi w tworzeniu Planu Rozwoju Zawodowego. Miał on w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno – wychowawczych, a jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków zawodowych. Realizacja założeń zawartych w planie miała w efekcie dać mi wzrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość mojej pracy.
Poniższym sprawozdaniem pragnę potwierdzić, iż zrealizowałam wszystkie zadania, zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego.


W czasie odbywania stażu, to jest w okresie od 1 września 2010 roku do 18 października 2013 roku, realizowałam zadania wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku.
Konstrukcja mojego planu rozwoju zawodowego oparta była na wymaganiach określonych w § 7 ust. 2 pkt 1-5 i takie też są punkty mojego sprawozdania.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Podejmując starania o uzyskanie kolejnego szczebla awansu zawodowego, dokonałam wnikliwej analizy przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
• rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
• Karta Nauczyciela
• publikacje prasowe
• Internetowa Witryna MEN: www.men.gov.pl
Następnie wystosowałam wniosek do Dyrektora Szkoły o rozpoczęcie stażu oraz przedłożenie planu rozwoju zawodowego
W trakcie stażu uaktualniałam wiedzę związaną z awansem nauczycieli poprzez czasopisma fachowe oraz środki elektroniczne (Internet)
Efekty:
• zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu Prawa Oświatowego
• prawidłowe skonstruowanie planu rozwoju zawodowego

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu – panią Ewą Kamińską. We wrześniu 2010 r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć.
Poznałam procedury awansu zawodowego i przygotowałam plan rozwoju zawodowego.
Na początku roku szkolnego 2010/2011 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Zgodnie z przepisami we wrześniu 2010 r. przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
Efekty:
• pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom

3. Oserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.
Istotnym punktem współpracy z opiekunem stażu były obserwowane przeze mnie raz na dwa miesiące lekcje prowadzone przez opiekuna stażu oraz innego nauczyciela. Szczególną uwagę zwracałam na: wykorzystanie czasu na lekcji, rodzaje różnorodnych środków dydaktycznych, metody i formy pracy z uczniami, zasady oceniania, w tym elementy oceniania kształtującego, indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolnych, na atmosferę panującą na lekcji oraz stosunek nauczyciela do uczniów. Po każdej lekcji w trakcie indywidualnych konsultacji omawiałam jej przebieg z nauczycielem prowadzącym i wyciągałam odpowiednie wnioski.
Efekty:
• udoskonalenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy
• poszukiwanie nowych, atrakcyjnych metod pracy

4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Raz na dwa miesiące prowadziłam zajęcia otwarte w obecności opiekuna stażu.
Później w czasie indywidualnych spotkań omawiane były hospitowane zajęcia
i rozwiązywane bieżące problemy.
Opiekun stażu zawsze służył mi cennymi wskazówkami, dzięki czemu doskonaliłam warsztat pracy. Kilka razy prowadziłam lekcje w obecności Pani Dyrektor. Przeprowadziłam również lekcje otwarte.
Efekty:
• wzbogacenie mojego doświadczenia zawodowego
• poznanie różnorodnych technik prowadzenia zajęć

5. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
W ramach doskonalenia zawodowego w okresie stażu ukończyłam następujące studia, kursy, szkolenia oraz warsztaty.
• studia podyplomowe w zakresie: Pedagogika korekcyjno kompensacyjna i logopedia szkolna - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
• kurs ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna”
• kurs ,,Kierownik wycieczek szkolnych”
• szkolenie Rady Pedagogicznej ,,Trudny Uczeń” organizowane przez Małopolskie Centrum Profilaktyki
• szkolenie Rady Pedagogicznej ,,Ewaluacja wybranych obszarów pracy szkoły” organizowane przez MSCDN w Ciechanowie
• szkolenie ,,Wsparcie nauczycieli szkół podstawowych w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej” organizowane przez PPP w Pułtusku
• szkolenie Rady Pedagogicznej ,,Miękkie, alternatywne metody ewaluacji”
• szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ,,Jak pracować z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych?” organizowane przez WSIP
• szkolenie Rady Pedagogicznej ,,Ocena efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom” organizowane przez MSCDN w Ciechanowie
• szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy organizowane w formie seminarium przez BHP – Szkolenia i Doradztwo Witold Załęski
• szkolenie ,,Niebieskie Karty w placówkach oświatowych” organizowane przez firmę AL – KOAL – PROF Waldemar Saltarius
• szkolenie Rady Pedagogicznej ,,Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą”
• warsztaty ,,Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego na podstawie dokumentacji diagnostycznej ucznia” organizowane przez MSCDN w Ciechanowie
• warsztaty ,,Planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej oparte na współpracy zespołów” organizowane przez MSCDN w Ciechanowie
Przeprowadziłam szkolenia dla Rady Pedagogicznej nt.
• ,,Dopalacze – chwilowa moda czy realne zagrożenie”
• ,,Wypalenie zawodowe nauczycieli”
• ,,Agresywne zachowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym”
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną i udoskonaliły warsztat pracy. Oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć.
Jednocześnie wszystkie te formy doskonalenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku.
Brałam aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Przedstawiałam wyniki ewaluacji.
Samodzielne studiowałam literaturę metodyczną, przedmiotową i psychologiczną , np. M. Bogdanowicz - Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, T. Gąsowska, Z. Pietrzak – Stępkowska - Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, M. Biała – Przedszkolaki, Co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien.
Efekty:
• pogłębienie wiedzy pedagogicznej dotyczącej dzieci
• dokładniejsze poznanie i stosowanie w praktyce metod i form pracy
• zwiększenie świadomości i podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych

6. Rozbudowa i doskonalenie własnego warsztatu oraz metod pracy zapewniający właściwą realizację zadań placówki szkolnej.
Mając na względzie rozwój własny, a co za tym idzie również moich uczniów, sumiennie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy.
Na bieżąco samodzielnie opracowywałam narzędzia pomiaru dydaktycznego: sprawdziany, testy, diagnozy gotowości szkolnej, służące do badania osiągnięć uczniów. Ich wyniki dały mi pogląd na poziom wiedzy, umiejętności i możliwości uczniów, co pomogło mi w odpowiednim doborze metod i form pracy .
Wiedząc, iż moja twórcza postawa wpływa również na kreatywność uczniów, starannie dobierałam metody pracy, dbając o ich różnorodność. Stosowane przeze mnie metody to: słowna, oglądowa, czynna, praca plastyczna, podająca, aktywizująca, drama, burza mózgów itp.
Aby jeszcze bardziej urozmaicić przeprowadzane lekcje, opracowywałam pomoce dydaktyczne. Były to m.in. różnorodne ćwiczenia, karty pracy, krzyżówki, rebusy. Wzbogaciłam również własną bazę audystyczną o płyty CD z bajkami i piosenkami dla dzieci w wieku przedszkolnym a także płyty CD z różnymi rodzajami muzyki (poważna, taneczna, relaksacyjna).
Bieżące czerpanie pomysłów zainspirowanych opracowaniami i materiałami zawartymi w miesięczniku „Nauczycielka Przedszkola”, kwartalniku „Hobby”, ,,Window Color” i „Mały artysta” pozwoliło mi na ustawiczne poszerzanie własnego warsztatu pracy.
Opracowywałam scenariusze zajęć dydaktycznych oraz występów podczas uroczystości szkolnych (Ślubowanie klasy pierwszej). Przygotowanie akademii było okazją do rozwinięcia uzdolnień uczniów, zwiększenia ich motywacji.
Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego przygotowywałam wystąpienia przewodniczącego .
Przeprowadziłam kilka lekcji i zajęć w obecności praktykantek. Były to dla mnie niezwykle pozytywne doświadczenia, które skłoniły mnie do pogłębionych refleksji na temat efektywności nauczania i jeszcze dobitniej uświadomiły, że w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt
z uczniem. Cieszę się, że mogłam podzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem . Przy tym pomysły i otwartość umysłów pań praktykantek wniosły przyjemny powiew świeżości.
Zasiadałam w komisji podczas Konkursu Przyrodniczego dla uczniów Szkół Podstawowych organizowanego przez MKO oraz Konkursu Matematycznego dla uczniów Szkół Podstawowych organizowanego przez MKO.
Na stronie internetowej naszej szkoły zamieszczałam zdjęcia z imprez szkolnych, akademii, wycieczek.
Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Rozmawiałam z opiekunem stażu o stosowanych przeze mnie metodach i formach pracy oraz dyskutowałam z moimi uczniami na temat ich podejścia do przedmiotu oraz satysfakcjonujących ich metod nauczania. Dawało mi to możliwość zainteresowania ich moimi zajęciami i lekcjami, a także poznawałam przyczyny ich trudności w nauce. Dowiedziałem się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących. Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek i kolegów. Przez cały okres stażu gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę przedmiotową.
Efekty:
• wzbogacenie warsztatu pracy
• podniesienie jakości mojej pracy i pracy szkoły
• motywacja do dalszej efektywnej pracy
• możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym

7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
W okresie stażu prowadziłam dokumentację zgodnie z obowiązkami nauczyciela wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, zajęć logopedycznych i terapii pedagogicznej. Systematycznie i na bieżąco prowadziłam dziennik zajęć, w którym zapisywałam tematy pracy z dziećmi. W oparciu o Podstawę Programową pisałam plany miesięczne. Rozliczałam realizację Podstawy Programowej. Prowadziłam i dokumentowałam obserwacje pedagogiczną dzieci. Miałam również obowiązek dokonania diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5, 6 latka oraz analizę i podsumowanie wyników diagnozy w grupie. Diagnoza ta składa się na „wstępną”, którą przeprowadzałam w m-cu październiku a także „końcową”, którą przeprowadzałam w kwietniu. Następnie pisałam informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
Jako koordynator zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadziłam dokumentację KIPU, opracowywałam plany działań wspierających dla dzieci objętych dodatkową pomocą psychologiczną – pedagogiczną.
Efekty:
• prowadzenie dokumentacji grupy dało mi umiejętność lepszej organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy

8. Dokumentowanie realizacji planu zawodowego.
W trakcie stażu prowadziłam dokumentację realizacji planu rozwoju zawodowego. W tym celu gromadziłam wszelkie świadectwa, zaświadczenie, programy i scenariusze
z odbytych szkoleń, warsztatów i kursów.
Na zakończenie napisałam i przedłożyłam Pani Dyrektor sprawozdanie z realizacji założeń Planu Rozwoju Zawodowego, a następnie złożyłam wniosek o postępowanie kwalifikacyjne.
Efekty:
• napisanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznawanie środowiska uczniowskiego.
W trakcie stażu starałam się poznać środowisko lokalne uczniów. Przez cały okres stażu sprawowałam wychowawstwo w klasie 0, później również w klasie I. Obserwowałam moich podopiecznych na zajęciach, podczas przerw oraz wycieczek szkolnych , wyjść do teatru, kina, a także imprez szkolnych i klasowych. To między innymi pozwoliło mi na poznanie ich możliwości i potrzeb. Dzieci również miały okazję mnie poznać i zrozumieć. Ogromne znaczenie miały rozmowy z uczniami oraz wspólne doświadczenia. Dzięki temu możliwe było wytworzenie się więzi między nami i nieodzownego zaufania.
W poznaniu środowiska pomocne były kontakty i rozmowy z rodzicami dzieci, współpraca i stały kontakt z wychowawcami innych klas, a także z pozostałymi nauczycielami. Dzięki nim mogłam poznać sytuację socjalną uczniów naszej szkoły. Dostrzeżone przeze mnie
lub przez innych nauczycieli problemy z powodzeniem mogłam rozwiązywać podczas lekcji.
Przez cały czas trwania stażu pełnię rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, który aktywnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach. Organizowałam wiele dyskotek szkolnych i akcji: ,,Góra Grosza”, ,,Szkoło Pomóż i Ty”, ,,WOŚP”, ,,Zbieranie plastikowych nakrętek”.
Pełniąc rolę wychowawcy dążyłam do integracji klas. Organizowałam w tym celu wiele imprez klasowych (w tym szkolnych), wyjść i wyjazdów :
• andrzejki klasowe
• dyskoteki andrzejkowa
• mikołajki klasowe
• wigilie klasowe
• jasełka bożonarodzeniowe
• Walentynki
• klasowy Dzień Chłopca i Dziewczynki
• bale karnawałowe
• spacery po najbliższej okolicy
• wyjazdy do kina
• ogniska klasowe
Organizowałam i uczestniczyłam w wycieczkach i wyjściach szkolnych:
• wyjazd do kina NIVA w Nasielsku
• wycieczka do Pułtuska
• wycieczka do Płocka
• wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego ,,Chata za wsią” w Skaszewie
• wyjazd na Komisariat Policji i do Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach
Uczestniczyłam w imprezach szkolnych oraz ich przygotowaniu:
• ślubowanie klasy pierwszej
• akcje sprzątania świata
• Dzień Edukacji Narodowej
• obchody Narodowego Święta Niepodległości
• Jasełka
• Dzień Babci i Dziadka
• Choinki Szkolne
• Bale Karnawałowe
• obchody Dnia Ziemi
• obchody pierwszego dnia wiosny
• obchody Święta Konstytucji 3 Maja
• obchody Dnia Dziecka
• Dzień Rodziny
• Dzień Sportu
• Dzień Szkoły bez Przemocy
Byłam koordynatorem zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, podczas których wspólnie z Gronem Pedagogicznym i rodzicami ustalaliśmy zasady pracy z uczniami objętymi pomocą, mając na uwadze rozwój ucznia.
Moje działania jako wychowawcy były ukierunkowane na to, by dzieci czuły się komfortowo przebywając wśród kolegów i koleżanek, okazywały sobie szacunek i akceptację.
Efekty:
• podejmowanie działań na rzecz integracji klasy i szkoły z lokalnym środowiskiem
• poczucie u dzieci odpowiedzialności za podejmowane działania
• propagowanie idei integracji
• promowanie środowiska szkolnego w środowisku lokalnym


2. Współpraca oraz wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów uczniów.
Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami . Spotykałam się z nimi na zebraniach klasowych. W ramach ,,dni otwartych szkoły” rodzice mieli możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielem. Utrzymywałam kontakt telefoniczny z Oddziałową Radą Rodziców. Dzięki tym kontaktom uzyskałam informacje o moich uczniach, których nie udałoby mi się zdobyć w szkole. Współpraca z rodzicami umożliwiła skuteczniejsze rozwiązywanie problemów klasowych.

Efekty:
• wzbogacenie wiedzy rodziców o dziecku
• lepsze poznanie moich uczniów

3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów.
Uwzględniając wielorakie zainteresowania oraz możliwości uczniów starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną. Realizując wnioski wynikające z ewaluacji osiągnięć uczniów, na początku każdego roku planowałam działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, mające służyć wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów.
W roku szkolnym 2012 - 2013 prowadziłam zajęcia z terapii pedagogicznej i logopedii, podczas których obejmowałam pomocą i opieką uczniów mających trudności w nauce oraz z wadami wymowy. Zawsze starałam się planować sukcesy i osiągnięcia tychże uczniów. Na bieżąco prowadziłam dokumentację tych zajęć, przygotowując roczny plan pracy i prowadząc dzienniki a także semestralne i roczne sprawozdania.
Przygotowałam opinię do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku, w sprawie trudności uczennicy z opanowaniem materiału. Po badaniach uczennica otrzymała wskazówki do pracy w szkole i w domu, zaś ja jako wychowawca i nauczyciel porady jak pracować z uczennicą.
Dużą pomocą służyły spotkania zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole, w których brali udział nauczyciele, a także rodzice dzieci.
Efekty:
• indywidualizacja nauczania dzieci
• umożliwienie korekty zaburzeń rozwojowych
• utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości i umiejętności

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
W ramach zaspakajania potrzeb edukacyjnych uczniów przygotowywałam ich do konkursów bądź organizowałam niektóre z nich:
• Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Mój przyjaciel miś – przygoda misia”
• Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Jedz owoce i warzywa – to na zdrowie dobrze wpływa”
• Konkurs Recytatorski ,,Warszawska Syrenka” organizowany przez Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku
• Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Najpiękniejsza kartka świąteczna”
• Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy”
• Konkurs ,,Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP upadkom”’ organizowany przez KRUS w Pułtusku
• Gminny Konkurs Plastyczny ,,Hu! hu! ha! Nasza zima...”
• Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”
• Powiatowy Konkurs ,,Bezpieczna droga do szkoły”
• Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Szkolne znaki drogowe”
• Konkurs ,,Św. Wojciech w oczach dziecka” organizowany przez parafię Św. Wojciecha w Nasielsku
• Gminny Konkurs Plastyczny ,,Mój wymarzony zawód” organizowany przez Wójta Gminy Świercze i PSP w Strzegocinie
Efekty:
• rozwijanie zdolności i talentu dziecka
• poszukiwanie nowych form i metod pracy
• kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka do zdobywania wiedzy poprzez działanie i zabawę
• promowanie twórczych dokonań dzieci w środowisku lokalnym

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej
W swojej pracy nieustannie korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: opracowuję testy, sprawdziany, pomoce dydaktyczne, plany pracy, scenariusze zajęć, poszukuję materiałów do zajęć i lekcji oraz świeżych pomysłów na nie, przesyłam prace i dokumenty drogą internetową. Komputer (w tym Internet) służy mi do wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Programy komputerowe wykorzystałam również do opracowania i przygotowania dyplomów i podziękowań dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy w dużym stopniu ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu, a także wpłynęła na mój samorozwój dzięki dostępowi do informacji na temat szkoleń czy materiałów dydaktycznych.
Efekty:
• ułatwienie i wzbogacenie warsztatu pracy
• promowanie szkoły
• estetyczne opracowanie dokumentów potrzebnych do funkcjonowania szkoły a także pracy nauczyciela
• jakościowe i rzeczowe wykorzystanie wielu informacji, ciekawych rozwiązań, interesujących pomysłów innych nauczycieli

2. Wykorzystywanie nośników elektronicznych (w tym komputera, Internetu)
do czynności związanych z realizacją stażu na stopień nauczyciela mianowanego
Uważam, że komputer jest nieodzownym narzędziem w pracy nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie go stanowi prosty i bogaty sposób wspierania działań edukacyjnych i wychowawczych.
W trakcie stażu wykorzystywałam go do następujących celów:
• do uzyskiwania i zgłębiania wiedzy na temat awansu zawodowego przez Internet
• do wykorzystania for internetowych oraz publikacji nauczycielskich dla wymiany doświadczenia, konsultacji, uzyskiwania porad i wskazówek
• do poznawania przepisów prawa oświatowego oraz śledzenia zmian w przepisach prawa oświatowego za pośrednictwem Internetu
• odwiedzałam strony, np. www.literka.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.edukacja.edux.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl
• korzystałam ze stron MENiS

Efekty:
• podniesienie atrakcyjności zajęć
• usprawnienie warsztatu i podnoszenie jakości poziomu pracy

3. Publikacje w Internecie
Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ciekawe konspekty zajęć oraz scenariusze uroczystości szkolnych umieściłem na stronie internetowej: www.edukacja.edux.pl
Efekty:
• opublikowane przeze mnie materiały mogą okazać się pomocne innym nauczycielom

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
W celu aktywnej pracy nad samokształceniem w czasie stażu brałam udział w kursach, warsztatach oraz szkoleniach służących poszerzeniu i uzupełnianiu wiedzy
oraz umiejętności pedagogicznych. Korzystałam ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe i czasopisma).
Dużo interesujących informacji, porad i wskazówek na temat, jak interesująco prowadzić zajęcia, pozyskałam, zgłębiając publikacje nauczycieli w Internecie, a także korzystając z czasopisma „Wychowanie w Przedszkolu”.
Swój warsztat pracy i kompetencje pedagogiczne wzbogacałam poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innego nauczyciela.
Efekty:
• zwiększenie świadomości i podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych
• dokładniejsze poznanie i stosowanie w praktyce metod i form pracy z dziećmi
• pogłębienie wiedzy pedagogicznej dotyczącej dzieci

2. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych.
W czasie stażu starałam się sumiennie realizować, program wychowawczy oraz profilaktyczny. Opracowywałam plany wychowawcze dla poszczególnych klas.
Dzięki rozmowom z wychowankami , ich obserwacji, a także dzięki kontaktom z rodzicami poznałam sytuacje rodzinne dzieci. Byłam w kontakcie z pracownikami GOPS-u, monitorowałam sytuację rodzinną wychowanków. To wszystko pozwoliło mi na udzielanie im pomocy i rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych. W swej pracy starałam się dostrzegać potrzeby zarówno uczniów mających problemy w nauce jak i zdolnych, i wychodzić im naprzeciw. Motywowałam ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w zajęciach dodatkowych
i konkursach. Zawsze pomagałam im się przygotowywać do nich.
Opiekowałam się Samorządem Uczniowskim i pomagałam jego członkom w organizacji dyskotek i różnych uroczystości.
Brałam udział i organizowałam wycieczki szkolne, klasowe oraz imprezy klasowe i szkolne.
Sprawowałam dyżury podczas przerw międzylekcyjnych.
Wpływałam na kształtowanie świadomości ekologicznej, poczucia odpowiedzialności, właściwych postaw wobec środowiska poprzez aktywne uczestnictwo w akcjach „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie świata”.
Bardzo ważnym elementem współpracy z Rodzicami były organizowane przeze mnie zebrania. W trakcie zebrań z rodzicami omawiane były następujące kwestie:
• ustalenie rocznych harmonogramów współpracy,
• ustalenie rocznych harmonogramów imprez i uroczystości klasowych,
• ustalenie organizacji wycieczek klasowych,
• podsumowanie semestralnych i końcoworocznych wyników w nauce i zachowania uczniów,
• podsumowanie frekwencji uczniów,
• bieżące omawianie spraw wychowawczych (informowanie o ewentualnych kłopotach lub postępach w nauce i zachowaniu uczniów),
W ramach pedagogizacji rodziców przygotowałam i opracowałam referaty.
Efekty:
• zwiększenie świadomości rodziców odnośnie pracy z dzieckiem
• udział uczniów w konkursach szkolnych i zewnętrznych (sukcesy)

3. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Czytałam na bieżąco literaturę fachową oraz dokonywałam wymiany doświadczeń
z innymi nauczycielami. To pozwoliło mi na lepsze planowanie pracy i wdrażanie różnorodnych propozycji metodycznych.
Efekty:
• czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwoliła mi lepiej planować swoją pracę.
• pogłębienie swojej wiedzy metodycznej i merytorycznej

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
Rozpoczynając staż przystąpiłam do czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. W czasie stażu poddałam analizie m. in. takie akty prawne: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MENiS w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Szczegółowej analizie poddałam zwłaszcza nową podstawę programową oraz zapisy dotyczące tworzenia i pracy zespołów ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole.
Rozpoczynając pracę w szkole, zapoznałam się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki nad uczniami, odbyłam szkolenie BHP.

Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie:
 Statutu Szkoły
 WSO (Wewnątrzszkolny SystemOceniania)
 Program Naprawczy
 Program Wychowawczy Szkoły
 Program Profilaktyki
Efekty:
• znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań
• zdobycie wiedzy dotyczącej zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki

2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych czy podsumowujących.
Aktywnie zaangażowałam się, w okresie odbywania stażu, w pracę zespołów nadzorujących egzaminy zewnętrzne w szkole podstawowej i w gimnazjum.
Do działań wpływających na doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno-wychowawczego, przyczyniło się z pewnością konstruowanie przeze mnie planów wynikowych i rozkładów materiału w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Uczestniczyłam w organizacji imprez szkolnych (wyżej wymienionych).
Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły.
Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego postępowania. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.
Efekty:
• zdobycie nowych i cennych doświadczeń, które wzbogaciły mój warsztat pracy i pogłębiły moją wiedzę na temat przepisów prawa odnośnie powyższych kwestiiPodsumowanie

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane, co przedstawiłam w sprawozdaniu. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, urozmaicenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy.
Bardzo dobrze potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je (przeprowadzam systematyczną ewaluację moich działań).
Uwzględniam w swojej pracy różnorodną problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak szkolenia, konferencje, warsztaty, studia podyplomowe, podwyższając własne kompetencje zawodowe.
Na bieżąco pogłębiałam wiedzę, studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki.
Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb placówki, w której pracuję. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o stopień nauczyciela mianowanego.
Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora w roku szkolnym 2012/2013.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.Zatwierdzam:

........................................ ........................................
data i podpis dyrektora data i podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.