X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21383
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013
Data zakończenia stażu: 31.05.2016


Zgodnie z § 8 ust.1 w planie rozwoju uwzględniłam następujące treści:
1) Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy , w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

2) Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

3) Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział różnych formach kształcenia ustawicznego.

Czynności organizacyjne związane z awansem zawodowym
1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli

•Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
-Rozporządzenia MENIS w sprawie uzyskania stopni awansu
-fragmentów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego
•Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu

•Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego

•Udział w Radach Pedagogicznych poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji.

•Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe).

2. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela
•Autorefleksja, samoocena - plan rozwoju zawodowego

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
•Gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, programów, scenariuszy, nagrań, zdjęć.

4. Poznanie zasad organizacji i funkcjonowania szkoły
•Analiza dokumentacji szkoły: statutu, planu dydaktyczno-wychowawczego, wewnętrznego systemu oceniania, regulaminu itp.

5. Opracowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
•Analiza, autorefleksja i przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Zadania wynikające z rozporządzenia.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu.

•Udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego: w różnego rodzaju kursach, seminariach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, warsztatach.

•Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

•Aktywny udział w pracy zespołów przedmiotowych.

•Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

2. Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia
•Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
•Uzupełnianie zaplecza poprzez samodzielnie przygotowywane środki dydaktyczne.
•Opracowanie zestawu nowych metod pracy z uczniami oraz narzędzi i procedur podwyższających atrakcyjność prowadzonych zajęć.
-stosowanie aktywizujących metod nauczania
-opracowanie pomocy dydaktycznych: testów, sprawdzianów
-dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów
•Diagnoza potrzeb edukacyjnych konkretnego typu ucznia
•Opieka nad salą lekcyjną

3. Doskonalenie Przedmiotowego Systemu Oceniania z historii
•Zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi,
•Ciągła ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania.

4. Organizowanie konkursów szkolnych.
•Współudział w organizowaniu szkolnych etapów konkurów historycznych
•Opracowanie regulaminu konkursu historycznego

5. Przygotowywanie uczniów i udział w konkursach zewnętrznych.
•Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, egzaminu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego
•Praca indywidualna z uczniem zdolnym.

6. Opracowanie i wdrożenie programów i projektów edukacyjnych.
• Opracowanie planu pracy szkolnego koła historycznego dla uczniów zdolnych
•Poprowadzenie projektów edukacyjnych.
•Prowadzenie konsultacji dla uczniów słabszych.

7. Współudział w organizowaniu imprez szkolnych, uroczystości środowiskowych.
•Organizowanie konkursów, projektów, akademii i imprez klasowych

8. Współpraca z rodzicami
•Spotkania z rodzicami, obowiązkowe i indywidualne, pomoc w organizacji imprez klasowych i środowiskowych
•Spotkania indywidualne

9. Organizacja wycieczek edukacyjnych oraz turystyczno – krajoznawczych

•Organizacja wycieczek szkolnych do miejsc historii, muzeum, kina, itp. z udziałem uczniów.
•Wyjścia z uczniami do miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym.

§8, ust.2, pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem
i Internetem w pracy nauczyciela.
•Udział w szkoleniach.
•Publikacje na stronie internetowej szkoły
•Korzystanie z Internetu

2. Wykorzystanie komputera w pracy.
•Tworzenie prezentacji multimedialnych.
•Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu historii.
•Przygotowywanie nowych narzędzi przydatnych do pracy w szkole.
•Wykorzystanie bazy szkolnej do opracowywania własnych zajęć, przygotowywania uczniów do konkursów tematycznych i przedmiotowych.
• Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych do opracowywania lekcji i zajęć koła przedmiotowego.

3. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych ze stażem na nauczyciela dyplomowanego.
•Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).

§ 8 ust. 2 pkt3
Umiejętność dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
*Przekazywanie wiedzy i materiałów metodycznych zdobytych na kursach doskonalących, konferencjach metodycznych- opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych,
•Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych.
•Aktywne uczestniczenie w pracach zespołów nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

2. Opublikowanie w portalu internetowym Planu rozwoju zawodowego.
•Przygotowanie planu i przesłanie na strony internetowe
2013/2014

3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
•Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości, konkursów, szkoleń.

§8, ust.2, pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie projektu edukacyjnego
•Opracowanie projektu edukacyjnego "Zabytki w obiektywie" oraz „Zasłużeni Radzińczanie”
•Wdrożenie i ewaluacja projektu 2013/2014 2014/2015

2. Opracowanie i wdrożenie programu działań wychowawczych.
• Opracowanie i realizowanie planu wychowawcy klasowego w oparciu o program wychowawczy szkoły, potrzeby rodziców.

3. Program pracy z uczniem zdolnym i słabszym.
•Koła przedmiotowe
• Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce.

§8, ust.2, pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Realizacja zadań kulturalno – wychowawczych mających na celu rozwijanie zainteresowań.
•Organizacja wycieczek szkolnych do miejsc historii, muzeum, kina, itp. z udziałem uczniów i rodziców.

2. Realizacja zadań wynikających z przystąpienia szkoły do konkursów zewnętrznych.
•Przygotowanie konkursów szkolnych,
•Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach historycznych, konsultacje, zajęcia indywidualne.

3. Kształtowanie postaw patriotycznych.
•Udział wraz z uczniami w szkolnych i miejskich uroczystościach rocznicowych.
•Przygotowywanie gazetek ściennych w pracowni historycznej o tematyce rocznicowej, regionalnej lub rodzinnej.

4. Organizacja uroczystości szkolnych i współudział w ich przeprowadzaniu
• Opracowanie scenariuszy uroczystości (np. Święto niepodległości, Rocznica Konstytucji 3 Maja)
•Przeprowadzenie uroczystości
•Współudział w uroczystościach przeprowadzanych przez innych nauczycieli.

5. Poznanie sytuacji rodzinnej i organizowanie pomocy uczniom z problemami.
•Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z rodzicami.
•Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych.
• Dostosowywanie metod i form pracy do zaistniałych problemów w danej klasie.
•Diagnoza potrzeb edukacyjnych konkretnego typu ucznia
•Promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie.
•Organizowanie w trudnych sytuacjach pomocy psychologicznej dla uczniów.
• Przeciwdziałanie agresji: rozmowy indywidualne oraz grupowe na lekcjach wychowawczych i przerwach

§8, ust.2, pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Stała współpraca z pedagogiem szkolnym.
•Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych
•Skierowania na badania, opinie, konsultacje

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną
•Skierowania na badania, opinie, orzeczenia
•Niesienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi

3. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
•Kontakty indywidualne z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej

4. Współpraca z kuratorem sądowym, sądem, policją
(w razie potrzeby)
•Kontakty indywidualne z kuratorem sądowym rodziny, sądem, policją.

5. Wolontariat na rzecz młodzieży
• organizacja zajęć dla młodzieży, wyjść kulturalno - edukacyjnych, wyjazdów.

§8, ust.2, pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Analiza trudnych przypadków dydaktycznych i wychowawczych
•studium przypadków, opis sytuacji, pisemna analiza

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.