X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21414
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedur awansu zawodowego.
-Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia o awansie zawodowym nauczyciela
Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.
2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.
- Złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu;
- Zawarcie Kontraktu
z opiekunem stażu poprzez ustalenie zakresu obowiązków;
- Przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego;
- Ustalenie z opiekunem stażu terminów spotkań;
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski z obserwacji);
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza);
- Bieżące gromadzenie materiałów z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju;
- Opracowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębienie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
- Uczestniczenie w radach szkoleniowych;pracy zespołu przedmiotowego,
- Udział w warsztatach metodycznych, konferencjach, szkoleniach;
- Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych,
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania;
- Samodzielne studiowanie literatury fachowej, praktyczne wykorzystanie wiedzy, poszukiwanie nowych rozwiązań.
4. Dzielenie się swoją wiedzą,doświadczeniem i ich promocja.
- Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego,
- Opublikowanie na stronach www. opracowanych scenariuszy uroczystości szkolnych,
-Opracowanie pomocy dydaktycznych;kart pracy,
Wspólne z dziećmi organizowanie imprez szkolnych, występów teatralnych,
-Organizowanie, współorganizowanie wyjazdów, wycieczek edukacyjnych
-Sprawowanie opieki podczas wycieczek, wyjazdów,
-Organizowanie konkursów szkolnych (,,znajomość wierszy J.Tuwima'),międzyszkolnych (plastyczny: ,, Kartka świąteczna") udział w konkursach,
przygotowanie dzieci do uczestnictwa w konkursach,
-Przygotowanie ozdób swiątecznych, sprzedaż
- Praca z dziećmi z trudnościami w nauce,
-Współpraca z lokalną gazetą,
-Pisanie i umieszczanie artykułów na stronie internetowej szkoły
-Fotografowanie ważniejszych dni z życia szkoły,wykonywanie dekoracji do uroczystości szkolnych, zaproszeń na uroczystości.
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
-Prowadzenie dziennika zajęć;dziennika zajęć pozalekcyjnych,
-Uzupełnianie arkuszy ocen,
-Wypisywanie świadectw, dyplomów,
-Opracowanie planu pracy dydaktyczno- wychowawczej,
-Opracowanie planu współpracy z rodzicami

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Współpraca z rodzicami.
- Prowadzenie wywiadówek;
- Rozmowy indywidualne
z rodzicami;
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach szkolnych;
- Uczestnictwo w uroczystościach o charakterze rodzinnym;
- Zapoznanie się z orzeczeniami Poradni – Pedagogicznej,
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
- Pełnienie funkcji wychowawcy klasy,
- Przeprowadzenie sprawdzianów diagnozujących na początku i końcu roku szkolnego,ankieta dla rodziców diagnozująca zainteresowania uczniów,
-Rozmowy indywidualne
z dziećmi i ich rodzicami;
-Organizowanie kółek zainteresowań: kółko teatralne,plastyczne,
-Spotkania z policjantem,leśniczym, pielęgniarką,strażakiem;
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
-Organizowanie wycieczek, spacerów po najbliższej okolicy, na cmentarz, do kina, do Straży Pożarnej.
4. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą.
- Współpraca z Poradnią Psychologiczno,Pedagogiczną;Współpraca z Domem Kultury,biblioteką szkolną, Pedagogiem szkolnym (bajko-terapia w pracy wychowawczej),
5. Współpraca z innymi nauczycielami.
- Rozmowy z innymi nauczycielami,udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego,stosowanie nowoczesnych metod pracy-metody aktywne
- Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
6. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.
- Studiowanie literatury pedagogicznej;
- Udział w warsztatach doskonalących.
7. Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych.
-Przygotowanie: dzieci do udziału w uroczystościach szkolnych, scenariuszy uroczystości,
-Organizowanie uroczystości klasowych( Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca itp.)
8. Podejmowanie tematów z zakresu współczesnych problemów cywilizacyjnych i społecznych na lekcjach.
Pogadanki na temat: agresji, przemocy w domu i szkoły,ochrony środowiska,
problemów i zagrożeń naszej planety,objawów i zapobieganiu chorobom,stosunku do osób niepełnosprawnych.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera;
- Opracowanie dokumentów, scenariuszy hospitacji przy wykorzystaniu komputera,
- Sporządzanie ocen opisowych, drukowanych w arkuszach i na świadectwach szkolnych,
- Prowadzenie zajęć komputerowych dla kl I- III
-Tworzenie prezentacji multimedialnych i ich wykorzystanie na zajęciach.
2. Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych za pośrednictwem Internetu.
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż;
- Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych
3. Publikacje swoich materiałów w Internecie.
- Publikowanie artykułów z życia szkoły na stronie internetowej,
- Opublikowanie na stronach www. Planu rozwoju zawodowego,scenariuszy imprez szkolnych

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
- Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego;
- Samokształcenie się – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z wyżej wymienionych dziedzin,korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.
2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
- Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców,
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami;wizyty domowe,
3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
- Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez ukazywanie pozytywnych bohaterów literackich, stosowanie dramy na zajęciach ,pedagogizacja rodziców na temat dobrych wzorców osobowych.

§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Pogłębienie znajomości procedury awansu zawodowego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późn. zm.,
- Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2. Pogłębienie przepisów dotyczących systemu oświaty.
-Analiza dokumentacji:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późn. zm.,
- Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN
z 23 grudnia 2008 r. dotyczące podstawy programowej,
- Ustawa o Systemie Oświaty – Rozporządzenie MEN
z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ramowych statutów,
- Rozporządzenie MEN z 8 czerwca 2009 r. dotyczące programów nauczania.
-Udział w konferencjach, szkoleniowych radach pedagogicznych
o systemie oświaty.
3. Zapoznanie i analiza z wybranymi dokumentami prawa oświatowego.
-Gromadzenie i analizowanie przepisów dotyczących prawa oświatowego – prasa oświatowa, Internet.
4. Pogłębienie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania.
-Analiza dokumentacji:
- Statut,
- Plan Rozwoju,
- regulaminy placówki,
- śledzenie na bieżąco zmian w Rozporządzeniach w sprawie ramowych Statutów.

Podpis stażysty Podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.