X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21345
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Mgr Beata Piekarska
Nauczyciel historii i podstaw przedsiębiorczości
w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku
w Warszawie

Terminarz

Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2011r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2014 r.

Zadania wynikające z rozporządzenia:


§8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

Zadania Forma realizacji Informacja o realizacji
(zaświadczenia i dowody) Termin realiza-cji
1. Poznanie i procedury awansu zawodowego -zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego(ustawa, rozporządzenie).
-analiza dokumentów szkoły. -poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
-plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły wrzesień 2009
2. Dokumentowanie realizacji planu i przygotowanie sprawozdania z realizacji planu. -wykonywanie zadań wynikających z planu pracy, i tych, które przyniesie bieżące życie szkoły.
-opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. - gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, sprawozdań, konspektów.
-sprawozdanie. -okres stażu

- IV-V 2012
3. Uczestniczenie w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy szkoły -Analiza dokumentów: Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy Szkoły

- znajomość dokumentacji, wykorzystanie jej do zadań planu rozwoju zawodowego i w codziennych zajęciach. -okres stażu.
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz- i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym. -udział w różnych formach doskonalenia zawodowego(kursach, szkoleniach, warsztatach). -zaświadczenia. -okres stażu.
5. Doskonalenie Przedmiotowego Systemu Oceniania z historii i podstaw przedsiębiorczości. - zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi.
-ciągła ewaluacja PSO. - dokumentacja własna. - okres stażu.
6. Uwzględnienie w pracy dydaktycznej i wychowawczej potrzeb rozwojowych ucznia. - przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
- estetyka gazetek okolicznościowych przygotowywanych przez uczniów. - dokumentacja własna. -okres stażu.
7. Przeprowadzenie i analiza testów diagnozujących z historii w klasach pierwszych. - analiza wyników.
- wyciąganie wniosków do dalszej pracy. - dokumentacja własna.
- wyniki badań - okres stażu.
8. Włączenie rodziców w życie szkoły. - spotkania z rodzicami na zebraniach.
- spotkania indywidualne. - notatki w dzienniku lekcyjnym. - okres stażu.
9. Doskonalenie warsztatu pracy. - przygotowanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych.
- studiowanie literatury fachowej.
- studiowanie artykułów, programów, konspektów lekcji zamieszczonych w Internecie.
- dbałość o stronę wizualną klasopracowni. - zgromadzone pomoce naukowe.
- zaświadczenie Dyrektora.
- okres stażu.
10. Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości, konkursów, wycieczek szkolnych. - Święto Niepodległości.
- rocznice historyczne(uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wybuchu II wojny światowej).
-inne. - scenariusze uroczystości.
-karty wycieczki.
-potwierdzenia.
-dyplomy. - okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Forma realizacji Informacja o realizacji(zaświadczenia i dowody) Termin realizacji
1. Uczestniczenie w szkoleniach i warsztatach zakresu wykorzystania techniki informacyjnej w pracy zawodowej. -udział w różnych dostępnych formach doskonalenia. -zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia lub warsztatu. -okres stażu.
2. Zastosowanie multimediów w nauczanych przedmiotach. -korzystanie z filmów i encyklopedii multimedialnej na zajęciach. -potwierdzenie Dyrektora. -okres stażu.
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji. -wyszukiwanie i korzystanie ze stron internetowych bogatych w informacje przydatne na lekcjach historii i podstaw przedsiębiorczości. -scenariusze zajęć. - okres stażu.
4. Posługiwanie się technologią komputerową i informacyjną w pracy pedagogicznej. -przygotowywanie rozkładów materiałów, sprawdzianów, testów itp. techniką komputerową. -materiały, kopie sprawdzianów, testów. -okres stażu.
5. Posługiwanie się technologią komputerową w pracy dydaktycznej i wychowawczej. -korzystanie w codziennej pracy i praca na dzienniku elektronicznym. -www.librus.pl -okres stażu.

§8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Forma realizacji Informacja o realizacji(zaświadcze- nia i dowody) Termin realiza-cji
1. Sprawowanie opieki nad nauczycielem stażystą/kontraktowym. -przygotowanie i omawianie zajęć, w których będzie brał udział nauczyciel starający się o wyższy stopień awansu zawodowego. - wpisy w dziennikach.
- potwierdzenie Dyrektora. -okres stażu.
2. Organizowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. -przygotowanie lekcji otwartych i zapraszanie zainteresowanych nauczycieli. -scenariusze zajęć.
- potwierdzeni Dyrektora. -okres stażu.
3. Poszerzenie współpracy z nauczycielami w ramach zespołu humanistycznego. - współtworzenie planu.
-aktywne uczestnictwo w pracach zespołu.
- stosowanie metod aktywizujących na lekcjach humanistycznych. - sprawozdanie z planu pracy.
- poświadczenie Dyrektora. - okres stażu.
4. Wygłoszenie prelekcji na forum Rady Pedagogicznej . - przygotowanie i wygłoszenie prelekcji z zakresu dydaktyki i wychowania młodzieży.
- zgłaszanie konstruktywnych uwag o funkcjonowaniu szkoły. - protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych. - okres stażu.

§ 8 ust. 2. pkt. 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych ,
a
w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z CEA.

Zadania Forma realizacji Informacja o realizacji( zaświadczenia i dowody) Termin realizacji
1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej. - szkolenie na egzaminatora OKE. -Zaświadczenie. - okres stażu.

§ ust. 2 pkt. 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Forma realizacji Informacja o realizacji(zaświadczenia i dowody) Termin realizacji
1. Włączenie się do pracy do zespołów opracowujących i modyfikujących dokumenty szkoły. - modyfikowanie dokumentów szkoły.
- pomoc w opracowywaniu terminarza roku szkolnego.
- potwierdzenie Dyrektora szkoły. - okres stażu.

2. Promowanie szkoły. - udział w spotkaniach z uczniami – kandydatami do klasy I Zespołu Szkół. - potwierdzenie Dyrektora. - okres stażu.
3. Poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu dydaktyki, pedagogiki i psychologii. - studiowanie literatury.
- wdrażania nowości w nauczanych przedmiotach. - notatki własne. -okres stażu.
4. Uczestniczenie w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych wynikających z bieżącego życia szkoły. - udział w zadaniach zlecanych przez Dyrektora szkoły. - potwierdzenie Dyrektora. - okres stażu.
5. Aktywne współuczestnictwo i pomoc w organizowaniu uroczystości, konkursów i imprez. - Dzień Edukacji Narodowej.
- jasełka.
- inne. - potwierdzenie Dyrektora.
- scenariusze uroczystości.
- dyplomy. - okres stażu.

§8 ust. 2 pkt. 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Forma realizacji Informacja o realizacji(zaświadczenia i dowody) Termin realizacji
1 Współpraca z instytucjami samorządowymi, biblioteką szkolną, lokalnymi służbami. - współudział w organizowaniu spotkań i uroczystości z przedstawicielami władz.
- propagowanie wśród młodzieży korzystania z różnych form upowszechniania kultury i budowania patriotyzmu lokalnego. -potwierdzenie Dyrektora. - okres stażu.
2.Kontynuacja współpracy z Muzeum Niepodległości i Muzeum Cytadeli Warszawskiej. -organizowanie i uczestniczenie z uczniami w lekcjach muzealnych. - potwierdzenie Dyrektora. -okres stażu.
3. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym. - pomoc w przeprowadzeniu uroczystości środowiskowych.
- propagowanie wśród uczniów aktywnego udziału w uroczystościach i „akcjach” pozaszkolnych.
- opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej w dzielnicy Włochy.
- nawiązanie współpracy z kombatantami II wojny światowej. - potwierdzenie Dyrektora. - okres stażu.
4. Kontynuowanie współpracy z pielęgniarką szkolną w zakresie higieny osobistej, profilaktyki zdrowotnej i zwalniania uczniów zajęć szkolnych. -konsultacje.
- zaproszenie pielęgniarki na godzinę do dyspozycji wychowawcy. - potwierdzenie współpracy. - okres stażu.
5. Kontynuowanie współpracy z pedagogiem szkolnym i zespołem wychowawczym - udział w pracach zespołu wychowawczego.
- konsultacje z pedagogiem. - potwierdzenia. - okres stażu.
6. Uczestniczenie w akcjach ogólnospołecznych. -sprzątanie świata. - potwierdzenia Dyrektora. - okres stażu.

§8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Forma realizacji Informacja o realizacji(zaświadczenia i dowody) Termin realizacji
1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Analiza dokumentów wychowanków.
-indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami. - wpisy w dzienniku. - okres stażu.
2.Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z uczniem trudnym. - wywiad środowiskowy.
- rozmowy z uczniem i rodzicami.
- skierowanie do psychologa szkolnego. - wpisy w dzienniku. - okres stażu.
3. Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego wychowawczego. - studium przypadku. -opis i analiza postępowania z uczniem trudnym i uczniem słabym edukacyjnie. - okres stażu.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

........................................ ..............................
data i podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.