X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21343
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Artur Zelek – wychowawca
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Mrowinach


Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany

Lp. Zadania, cele Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
- analiza aktów prawnych
- opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego IX. 2010 - poprawnie sformułowany wniosek,
- opracowany i zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji, świadectw, dyplomów, scenariuszy, konspektów, planów i innych dokumentów Cały okres stażu - świadectwa, dyplomy, scenariusze, plany, konspekty, programy
- inne dokumenty
3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - opracowanie zgromadzonej dokumentacji
- opis i analiza osiągniętych wyników
- sformułowanie wniosków
V. 2013 - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
- ocena dorobku zawodowego
za okres stażu
4. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. - poprawne sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne 2013 r. - poprawnie sformułowany wniosek

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MEN)

Lp. Zadania, cele Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb placówki. Analiza dokumentacji w placówce: Statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Plan Pracy MOW, Plan Doskonalenia Nauczycieli, Plan Profilaktyczny MOW, regulaminy. IX. 2010 Uwzględnienie potrzeb placówki w planie rozwoju
2. Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy Ośrodka. - Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami Ośrodka
- Wykorzystywanie w pracy z wychowankami nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych na podstawie umiejętności zdobytych dzięki ukończeniu instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego
- Systematyczne zapoznawanie się z najnowszą literaturą Okres stażu zgodnie z potrzebami Ośrodka oraz zainteresowaniami wychowawcy. - Zaświadczenia ukończonych form doskonalenia zawodowego
- opis efektów wdrażanych rozwiązań.

3. Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy. - Opracowywanie scenariuszy zajęć, konspektów, gromadzenie pomocy dydaktycznych i innych materiałów potrzebnych do prowadzenia różnorodnych zajęć
- Dbanie o podnoszenie estetyki pomieszczeń grupowych i terenu wokół placówki Cały okres stażu Scenariusze, konspekty
4. Uczestnictwo w pracach organów placówki. Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej , szkoleniach WDN.
Współudział w tworzeniu dokumentów ośrodkowych, planów, regulaminów itp. Na bieżąco według potrzeb Protokoły
Potwierdzenie dyrektora
5. Rozbudzanie aktywności wychowanków oraz rozwój ich zainteresowań. Przygotowanie wychowanków do imprez i uroczystości wynikających z kalendarium ośrodkowego.
Zachęcanie i angażowanie wychowanków do uczestnictwa w różnego rodzaju kołach zainteresowań oraz w sekcjach działających na terenie placówki i poza nią. Na bieżąco Nagrania DVD, scenariusze uroczystości zatwierdzone przez dyrektora.
6. Podsumowanie rocznej pracy z wnioskami i aktualizacja Analiza przebiegu pracy, samoocena i autorefleksja VIII 2011, 2012r Sprawozdania potwierdzone przez dyrektora

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MEN)

Lp. Zadania, cele Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów Opracowanie materiałów, dokumentów. Okres stażu Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej.
2. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej - Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów i samodzielnego rozwijania wiedzy na temat prawa oświatowego.
- Opracowywanie scenariuszy zajęć, scenariuszy imprez, konspektów i innych pomocy.
- Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej.
- Korzystanie z zasobów sieci internetowej.
- Motywowanie wychowanków do korzystania z komputera i Internetu.
- Przygotowywanie przy pomocy komputera materiałów na gazetki ścienne w grupie i Ośrodku.
- Opracowywanie materiałów na potrzeby rad szkoleniowych i wewnątrzplacówkowego doskonalenia nauczycieli, oraz konstruowanie programów i planów pracy. Okres stażu
Zgodnie z potrzebami . Materiały pozyskane z Internetu.
Scenariusze, konspekty
Opis wykorzystania, materiały.
Prace wychowanków wykonane na komputerze.
Referaty, plany pracy, programy oddziaływań, sprawozdania.
3. Stworzenie i modyfikowanie stworzonej strony internetowej ośrodka. Zamieszczanie na stronie internetowej bieżących informacji na temat funkcjonowania ośrodka. 01.01.2011 Na bieżąco Wydruk strony
4. Publikacje na stronie internetowej Opublikowanie Planu Rozwoju na stronie internetowej Październik 2010 Tekst publikacji - potwierdzenie

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MEN)

Lp. Zadania, cele Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych
Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazanie uwag i materiałów szkoleniowych z odbytych szkoleń. Przygotowywanie i prowadzenie rad szkoleniowych WDN. Okres stażu Sprawozdania, potwierdzenia wykonania.
- lista obecności uczestników szkolenia

2. Zajęcia koleżeńskie dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych wychowawców placówki; opracowanie i udostępnienie innym wychowawcom scenariuszy zajęć.
-sprawowanie opieki nad studentami uczelni pedagogicznych w ramach odbywania praktyk Okres stażu – w miarę potrzeb Scenariusze zajęć, potwierdzenie obecności nauczyciela
- potwierdzenia Dyrektora
3. Opracowanie publikacji i innych materiałów związaną z wykonywaną pracą.. Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”
Umieszczanie materiałów dotyczących pracy wychowawcy na stronie internetowej ośrodka.
Zebranie i udostępnienie wybranych tekstów z zakresu pedagogiki, psychologii, resocjalizacji zainteresowanym wychowawcom w postaci „poradnika wychowawcy” Październik 2010

Okres stażu

Maj 2012 Potwierdzenie publikacji w Internecie.
Wydruk strony.
Opracowany „poradnik wychowawcy M.O.W” zatwierdzony przez dyrektora
4. Współpraca z innymi wychowawcami. Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości wynikających z kalendarium ośrodka Współtworzenie regulaminów, planów, programów Okres stażu Scenariusze
Regulaminy
Poświadczenie dyrektora placówki

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 a) rozporządzenia MEN)

Lp. Zadania, cele Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Poszukiwanie publikacji dotyczących kształcenia umiejętności opracowania i wdrażania programów edukacyjnych. Analiza literatury naukowej - Korzystanie z literatury tematycznej, publikacji internetowych. Udział w szkoleniach i kursach WODN Okres stażu zaświadczenia
2. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjno-wychowawczych „jestem bezpieczny na drodze” Przygotowanie i wdrożenie programu nauczania wychowania komunikacyjnego
Prowadzenie zajęć w oparciu o opracowany program r.szk.
2010/2011
Od 2011/2012 Opracowany
program.
Sprawozdania z
realizacji.
Potwierdzenie
dyrektora
3. Diagnozowanie
potrzeb wychowanków Ankietowanie Wg potrzeb Analiza ankiet

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych .(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 c) rozporządzenia MEN)

Lp. Zadania, cele Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów. Rozmowy z rodzicami uczniów lub ich prawnymi opiekunami.
Kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym. Okres stażu zaświadczenia

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych wychowanków. Systematyczna lektura literatury pedagogicznej.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami.
Systematycznie w okresie odbywania stażu Stosowne zaświadczenia
3. Wydawanie ośrodkowej gazetki Gromadzenie materiałów
*Redagowanie gazetki” Okres stażu
Egzemplarze kilku numerów gazetki
4. Praca na rzecz prezentacji Ośrodka „na zewnątrz” Udział w konkursach, olimpiadach, turniejach organizowanych przez gminę, powiat inne ośrodki itp. Wg potrzeb potwierdzenia

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 e) rozporządzenia MEN)

Lp. Zadania, cele Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Aktywna i systematyczna współpraca z różnymi instytucjami Podejmowanie różnych form współpracy ze szkołami lub instytucjami na terenie powiatu Świdnickiego (P C P R, M O K, itp.) - w miarę potrzeb Okres stażu zaświadczenia

2. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach plastycznych i innych formach proponowanych przez placówki szkolne, kulturalno oświatowe i inne Włączanie się w proponowane inicjatywy w naszej placówce i poza nią
- Gromadzenie materiałów umożliwiających przygotowanie uczniów
- Udział uczniów w proponowanych przedsięwzięciach Okres stażu Podziękowania, dyplomy, potwierdzenia Dyrektora
3. Współorganizowanie uroczystości i imprez ośrodkowych Według harmonogramu uroczystości Okres stażu
Scenariusze lub potwierdzenia imprez i uroczystości
4. Współpraca z podmiotami gospodarczymi celem uzyskania wsparcia materialnego Poszukiwanie sponsorów Okres stażu Potwierdzenie na piśmie lub kopie pism

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony .(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia MEN)

Lp. Zadania, cele Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu edukacyjnego i wychowawczego obserwowanie, analizowanie i wyrównywanie
braków podopiecznych.
gromadzenie informacji o charakterze pedagogicznym
oraz psychologicznym na temat braków
wychowanków poprzez indywidualnie opracowane materiały
z zakresu dydaktyki, wychowania oraz opieki Okres stażu Przykładowe - Indywidualne programy terapeutyczno-resocjalizacyjno-edukacyjne.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.