X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21342
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Kania

Posiadane kwalifikacje: Studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz psychopedagogika specjalna

Placówka oświatowa: Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Smoka Felusia w Mielcu.

Stanowisko pracy: nauczyciel kontraktowy

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2013 – 31.05.2016 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Małgorzata Stefaniak

Dyrektor placówki oświatowej: mgr Bożena Kochanowska

Cele:
•Zwiększenie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych
•Zrealizowanie zadań określonych w par. 7 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dn. 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
•Spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

ZADANIA:

1. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.

FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

–Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;IX.2013
Wniosek.

–Zawarcie Kontraktu z opiekunem stażu
poprzez ustalenie zakresu obowiązków;IX.2013
Umowa.

–Przygotowanie Planu rozwoju zawodowego;IX.2013
Plan rozwoju zawodowego

–Ustalenie z opiekunem stażu terminów spotkań;IX.2013
Harmonogram spotkań.

–Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz dokonanie analizy przebiegu zajęć;Według harmonogramu
Scenariusze zajęć, wnioski.

–Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza);Według harmonogramu; Scenariusze zajęć, wnioski.

–Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza);Według harmonogramu; Scenariusze zajęć, wnioski.

–Autorefleksje, określenie słabych i mocnych stron własnej działalności;Na bieżąco; Notatki własne.

–Bieżące gromadzenie materiałów z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju;Na bieżąco; Teczka dorobku zawodowego (zaświadczenia, scenariusze, zdjęcia, notatki).

–Opracowanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego (półroczne, roczne); II, VI. 2014-2016; Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

2. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

–Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego- rady szkoleniowe (WDN);Według harmonogramu; Potwierdzenie obecności, notatki własne, zaświadczenia.

–Udział w warsztatach metodycznych, konferencjach, szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych; Okres stażu
Zaświadczenia, notatki.

–Tworzenie referatów o tematyce związanej z pracą przedszkola;Okres stażu; Referaty, opracowania.

–Studiowanie czasopism i literatury fachowej, poradników metodycznych;Okres stażu; Spis literatury, notatki własne.

–Nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym, konsultacje w razie potrzeby; Okres stażu; Notatki własne, podpis doradcy metodycznego.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

–Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali;Na bieżąco;
Zdjęcia dekoracji, zbiór materiałów, pomocy dydaktycznych.

–Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania, m.in.:
-pedagogiki zabawy Klanza;
-Metody gimnastyki twórczej Labana, Kniessów, Orffa, Sherborne;
-Aktywne słuchanie muzyki poprzez wprowadzanie elementów metody Bati Strauss;
-Metoda Sześciu Kapeluszy Myślowych wg E. de Bono, burzy mózgów;
-Elementy metod I. Majchrzak, Dennisona;
-„Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej.

Okres stażu; Scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku.

–Realizacja programów innowacyjnych i profilaktycznych: „Bliżej siebie”, „Bajka dobra na wszystko”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Świadomy Rodzic”, „Zdrowo jemy- długo żyjemy”, „Odkrywcy talentów”; Okres stażu; Dokumentacja innowacyjna oraz ewaluacyjna programów, zapisy w dzienniku.

4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.

FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

–Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć;Na bieżąco
Dziennik zajęć.

–Opracowywanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej;Okres stażu; Miesięczne plany pracy

–Prowadzenie arkusza obserwacji dziecka, diagnozy gotowości szkolnej; Okres stażu; Karty obserwacji, narzędzia
diagnostyczne.

–Pisanie protokołów ze spotkań Rady Pedagogicznej i zebrań z rodzicami; Zeszyt z protokołami; Okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

ZADANIA

1. Współpraca z rodzicami.

FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

–Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami- pedagogizacja rodziców;Okres stażu; Referaty, broszurki, notatki, lista obecności, protokół zebrań, zapisy w dzienniku zajęć.

–Konsultacje indywidualne z rodzicami;Na bieżąco

–Realizacja programu autorskiego „Świadomy Rodzic”;Zapisy w dzienniku, dokumentacja ewaluacyjna.

–Wykorzystanie uroczystości przedszkolnych do nawiązania współpracy z rodzinami dzieci poprzez organizowanie Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Ojca, Festynu Rodzinnego, zabawy karnawałowej itp.;Okres stażu; Scenariusze uroczystości, zdjęcia.

–Angażowanie rodziców do aktywnego udziału w zajęciach otwartych i w życiu przedszkola; Okres stażu; Scenariusze zajęć, zdjęcia.

–Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w wycieczkach przedszkolnych;Okres stażu; Sprawozdania z wycieczek, zdjęcia.

–Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych na tablicy ogłoszeń, prowadzenie „Kącika dla rodziców”;Na bieżąco; Notatki własne.

–Zachęcanie rodziców do udziału w spotkaniach w „Klubie czytających Rodziców”; Okres stażu; Zdjęcia na stronie przedszkola.

–Zapoznanie rodziców z organizacją i działalnością przedszkola oraz z obowiązującą dokumentacją;IX.2013;
„Poradnik dla Rodziców” (informator)

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań i potrzeb dzieci.

FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

–Zbieranie informacji o dzieciach wg przygotowanych narzędzi (arkusze obserwacji);Na bieżąco; Karty obserwacji, notatki.

–Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami;Na bieżąco;
Notatki, zapisy rozmów w kartach obserwacji dzieci.

–Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy; Okres stażu; Scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku

–Stosowanie różnorodnych metod pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych i ich zainteresowań zdobytych podczas szkoleń, kursów; Okres stażu;
Zaświadczenia ukończenia kursów i szkoleń.

3. Praca z dziećmi mającymi trudności.

FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

–Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz pracy indywidualnej dla dzieci z trudnościami;Okres stażu;
Scenariusze zajęć, wpisy do dziennika.

4. Opieka nad dziećmi zdolnymi

FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

–Prowadzenie zajęć oraz praca indywidualna z dziećmi zdolnymi;Okres stażu; Scenariusze zajęć, wpisy do dziennika.

–Przygotowanie dzieci do udziału w różnego rodzaju konkursach, przeglądach, olimpiadach sportowych, itp.;Okres stażu; Zaświadczenia, dyplomy,Podziękowania, zdjęcia.

–Prowadzenie kółka plastycznego z dziećmi 5,6- letnimi z różnych grup przedszkolnych;Okres stażu; Sprawozdanie z realizacji programu autorskiego „Odkrywcy talentów”, podziękowania, dyplomy.

–Organizacja wewnątrzprzedszkolnych konkursów wynikających z założonych Planów Rocznych Przedszkola na poszczególne lata; Okres stażu; Scenariusze konkursów, potwierdzenie dyrektora, zdjęcia.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

–Współorganizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, instytucjami lokalnymi w zależności od planu rocznego i zapotrzebowania, m.in.: Straż Pożarna, Policja, Służba Zdrowia, Nadleśnictwo, artyści lokalni;Okres stażu; Adnotacje w dzienniku,zdjęcia, podziękowania,zaświadczenia współpracy

–Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjścia do apteki, Miejskiej Biblioteki Publicznej, na pocztę, wycieczka do Muzeum Dworku Oborskich, Domu Kultury, Domu Pomocy Społecznej i inne wynikające z planu pracy grupy i planu rocznego;Okres stażu; Adnotacje w dzienniku, Karty wycieczek, sprawozdania, zdjęcia.

–Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 11 oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Mielcu (organizowanie wspólnych spotkań, udział w lekcjach pokazowych);
Okres stażu; Zaświadczenia, zdjęcia, sprawozdania.

–Współpraca ze specjalistami (logopeda, rehabilitant, psycholog) i instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną (kierowanie dzieci na badania w razie zaistniałej potrzeby);Okres stażu; Opinie, zaświadczenia o nawiązaniu współpracy.

–Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i przedszkola, poszukiwanie sponsorów;Okres stażu; Materiały papiernicze, pomoce na zajęcia i do kącików tematycznych.

–Działania na rzecz środowiska lokalnego, włączanie się w rozmaite akcje lokalne i ogólnopolskie, m.in.: „Góra grosza”, „Cała Polska czyta dzieciom”, zbiórka makulatury, baterii, żywności dla zwierząt ze schroniska itp.;Okres stażu; Potwierdzenia współpracy, podziękowania.

–Promowanie przedszkola poprzez udział w zewnętrznych konkursach, festiwalach , przeglądach organizowanych przez inne przedszkola i instytucje; Okres stażu; Zaświadczenia, dyplomy, wyróżnienia.

6. Współpraca z innymi nauczycielami.

FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

–Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, przeprowadzenie zajęć koleżeńskich;Okres stażu
Notatki, wpisy do dziennika, Scenariusze zajęć, materiały,
pomoce.

–Współpraca w przygotowaniu i prowadzeniu uroczystości przedszkolnych: Pasowanie na przedszkolaka, Jasełka, Zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Festyn Rodzinny; Okres stażu; Scenariusze uroczystości,zdjęcia, potwierdzenie
współorganizacji.

7. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.

FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

–Praca metodami aktywizującymi:
-metody integracyjne,
-metody twórczego rozwiązywania problemów,
-metody i techniki rozwiązujące twórcze myślenie,
-ewaluacyjne;
Okres stażu; zaświadczenia, notatki.

–Opracowanie własnego programu innowacyjnego (autorskiego); Okres stażu; Program, materiały do programu.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.

FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

–Opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera;Na bieżąco; Pomoce, karty pracy.

–Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć i uroczystości, sprawozdań, planów miesięcznych korzystając z komputera;Na bieżąco; Dokumentacja, scenariusze zajęć i uroczystości, sprawozdania,plany miesięczne, arkusze obserwacji i inne.

–Opracowywanie i wykorzystywanie na zajęciach prezentacji multimedialnych;Okres stażu; Prezentacje multimedialne

–Korzystanie z programów edukacyjnych; Okres stażu; Spis wykorzystanych programów.

–Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym; Okres stażu; Opis i analiza efektów własnej pracy, teczka
dorobku zawodowego.

–Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu; Okres stażu; Spis portali internetowych,notatki.

–Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż;Okres stażu

–Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych;Okres stażu

–Korzystanie z informacji znajdujących się na portalach edukacyjnych;Okres stażu; Notatki własne.

–Zamieszczanie własnych publikacji, artykułów, scenariuszy zajęć;Okres stażu; Potwierdzenia zamieszczonych publikacji

–Przesyłanie materiałów innym nauczycielom za pomocą drogi e-mailowej;

–Opracowywanie materiałów do przedszkolnej strony internetowej, gazetki przedszkolnej „Smocze wiadomości”;
Okres stażu; Egzemplarz gazetki, strona
Internetowa.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

ZADANIA

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.

FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

–Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego; Okres stażu; Zaświadczenia, notatki.

–Samokształcenie się- zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin; Okres stażu;
Wykaz lektur, notatki.

2. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku.

FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

–Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat; Okres stażu; Notatki z przeczytanych pozycji, bibliografia.

3. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

–Wykorzystanie arkusza diagnostycznego do obserwacji dzieci oraz zbieranie informacji na temat wychowanków;Na bieżąco;
Arkusz obserwacji, notatki; Zapisy w zeszycie spotkań z rodzicami.

–Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami;Na bieżąco;
Notatki.

4. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.

FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

–Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej;Na bieżąco; Wpisy do dziennika, notatki.

–Stosowanie metod relaksujących: bajki terapeutyczne, muzykoterapia, zabawy relaksacyjne i ćwiczenia odprężające (mandale wg Junga); Na bieżąco; Wpisy do dziennika, scenariusze zajęć, notatki.


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA

1. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

–Analiza dokumentacji:
•Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r.;
•Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
•Rozporządzenie MENiS z dn. 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
•Rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
•Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Okres stażu; Akty prawne, notatki,potwierdzenia, wydruki.

2. Pogłębienie znajomości procedury awansu zawodowego.

FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

–Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, między innymi:
•Ustawa Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r.;
•Rozporządzenie MENiS z dn. 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
•Rozporządzenie MEN z dn.14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
•Rozporządzenie MEN z dn. 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Okres stażu; Akty prawne, notatki, potwierdzenia, wydruki.

3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego

FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

-Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego w prasie oświatowym i Internecie ( materiały CODN, Internet, http://www.ko.rzeszow.pl/, http://www.men.gov.pl/);Okres stażu; Notatki, zbiór przeanalizowanych dokumentów, wydruki.

-Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela i innych aktach prawnych; Na bieżąco; Notatki własne, wydruki.

-Udział w konferencjach, warsztatach dotyczących systemu oświaty, szkoleniowych radach pedagogicznych; Okres stażu;
Zaświadczenia.

-Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego; Na bieżąco; Notatki własne.

4. Pogłębienie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola.

FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

–Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki:
•Statut przedszkola,
•Koncepcja Pracy Przedszkola,
•Regulaminy wewnątrz-przedszkolne,
•Wizja i misja przedszkola
Na bieżąco; Notatki, potwierdzenia.

–Zapoznanie się z programami autorskimi koleżanek nauczyciele; Okres stażu; Ksera, wydruki.

5. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

–Udział w pracach Rady Pedagogicznej przedszkola;Okres stażu;
Notatki, protokoły z zebrań.

–Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej;Okres stażu

–Współpraca z gronem pedagogicznym;Okres stażu

–Praca w zespole ewaluacji wewnętrznej: tworzenie planu ewaluacyjnego, ankiet, arkuszy do ewaluacji działań; Okres stażu; Notatki, arkusze, ankiety, zapiski.

Zatwierdzam do realizacji:

..................
data i podpis Dyrektora

..................... podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.