X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21333
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Agnieszka Sakowska
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Ewa Kamińska
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2013r.
Szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeszewie
Dyrektor Szkoły: Katarzyna Mossakowska - Kopeć

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji

§ 7 ust.1 pkt.1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• Współorganizacja zabaw (dyskotek) dla dzieci.
• Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
3. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.
5. Uczestnictwo w obrzędach i świętach narodowych, religijnych i szkolnych.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
Według terminarza

Cały okres stażu
Potwierdzenie obecności na szkoleniach RadyPotwierdzenia

§ 7 ust.1 pkt.2

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności
4. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresy dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.
Cały okres stażu
Zaświadczenia z ukończonego szkolenia.
Potwierdzenia.
Spis zebranych pozycji, testy, krzyżówki, czasopisma


§ 7 ust.1 pkt.3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
1. Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2004r. Nr 860, poz. 2593 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały MSCDN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

Cały okres stażu
Potwierdzenia
Notatki


§ 7 ust.2 pkt.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Wzbogacanie własnej biblioteki przedmiotowej w pozycje książkowe różnorodnych tematyce pedagogicznej, psychologicznej itp.
• Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych.
2. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, ścieżki edukacyjne, dzienniki pozalekcyjne.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
• Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne

Wrzesień 2010
Raz w miesiącu
W ciągu całego roku szkolnego.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Konspekty
Konspekty
Notatka
Potwierdzenie
Maj 2013


§ 7 ust.2 pkt.2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Przygotowanie uroczystości szkolnych.
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów
• Organizowanie wyjść dla uczniów (kino, teatr, itp.)
• Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych
• Współtworzenie gazetek szkolnych
3. Kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójka klasową).
4. Rozmowy z rodzicami – w ramach „dni otwartych szkoły”.
5. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.
Według planu
Cały okres stażu
Scenariusze
Potwierdzenie
Adnotacje w dziennikach lekcyjnych


§ 7 ust.2 pkt.3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
• Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu
• Projektowanie i przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów i szkoły
• Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
2. Publikacje w Internecie.
• Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy, materiałów dydaktycznych
3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela
Cały okres stażu
Zaświadczenia
Scenariusze
Konspekty
Dyplomy
Strona Internetowa
Wydruki


§ 7 ust.2 pkt.4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• Udział w kursach, warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki czy też umiejętności wychowawczych
2. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy. Współpraca ze szkołą.
• Analiza programu wychowawczego szkoły
• Aktywna realizacja zadań ujętych w dokumentach
Współpraca z uczniem:
• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, obserwacja uczniów
• Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów
• Opieka nad uczniami zdolnymi
Współpraca z rodzicami:
• Kontakty podczas dni otwartych i spotkań indywidualnych, współpraca z trójką klasową
• Pedagogizacja rodziców
• Angażowanie rodziców w działalność organizatorską i usługową podczas rodzicami:Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
3. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Zaświadczenia
Zapisy w dzienniku lekcyjnym
Referaty
Notatki (xero) z literatury


§ 7 ust.2 pkt.5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
2. Bieżąca analiza dokumentacji dotyczącej organizacji pracy szkoły
3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
• Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach samokształceniowych
• Udział pracach różnorodnych komisji, konkursów przedmiotowych
• Organizacja imprez szkolnych
4. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Cały okres stażu
Dokumentacja szkolna
Potwierdzenia
Sprawozdania


Data opracowania planu rozwoju zawodowego

........................................
Podpis nauczyciela stażysty

........................................
Podpis opiekuna stażu

........................................


Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowegoData zatwierdzenia Podpis dyrektora


............................... ..................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.